Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till Göteborgs Stad!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till Göteborgs Stad!"— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till Göteborgs Stad!

2 ”En stad” Medborgarperspektiv En stad för alla

3 Att arbeta som chef/ledare i en politikerstyrd organisation
KF budget, ägardirektiv och reglemente beskriver uppdraget Viktigt med helhet och känsla av sammanhang Kräver samordning, engagemang och samverkan över gränser

4 ca 60 olika förvaltningar o bolag
Göteborgs Stad 1050 politiker ca 2000 ledare ca medarbetare ca 60 olika förvaltningar o bolag

5 Kommunfullmäktige Valberedning Kommunstyrelsen, utskott Stadskansliet
Stadsrevisionen Valnämnden Nämnder Bolag Stadsdelsnämnder Teknisk försörjning Utbildning Teknisk försörjning Studium i Göteborg AB Göteborgsregionens Tekniska Gymnasium AB Göteborg Energi AB Renova AB Gryaab Förskola, grundskola, socialtjänst, omsorg, lokal kultur och fritid Kretsloppsnämnden Vatten- och avloppsnämnden Utbildning Trafik Kultur Trafik Utbildningsnämnden Vuxenutbildningsnämnden Färdtjänstnämnden Trafiknämnden Göteborgs Stadsteater AB Göteborgs Gatu AB Göteborgs Spårvägar AB Fritid Kultur Miljö Näringsliv Liseberg AB Got Event AB Göteborgsregionens Fritids-hamnar AB, GREFAB Kulturnämnden Miljönämnden Göteborgs Hamn AB Lindholmen Utveckling AB Göteborg & Co Kommunintressent AB BRG, Business Region Göteborg AB Fritid Övriga nämnder Idrotts- och föreningsnämnden Park- och naturnämnden Arkivnämnden Konsumentnämnden Intraservicenämnden Överförmyndarnämnden Fastigheter och bostäder Hantverks- & Industrihus i Göteborg AB, HIGAB Norra Älvstranden Utveckling AB AB Kärra Centrum Boplats Göteborg AB Förvaltnings AB Framtiden Mark och boende Övriga bolag Byggnadsnämnden Fastighetsnämnden Lokalnämnden Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB Försäkrings AB Göta Lejon Kommunleasing i Göteborg AB Göteborgs Stads Upphandlings AB

6 Gemensam nämnd 10 stadsdelnämnder 20 facknämnder Bolag -helägda
-regionala -näringslivet, branschen Gemensam nämnd Kommunalförbund Tre koncerner

7 Gemensam nämnd Kommunalförbund Icke politisk nämnd Arkivnämnden VGR
Göteborgsregionens Kommunalförbund Räddningstjänsten Storgöteborg Icke politisk nämnd Intraservice

8 Styrning och ledning i Göteborgs Stad
Att styra en hel stad åt samma håll! Hur säkerställer vi att fullmäktiges beslut och uppdrag tränger ned i organisationen och genomförs? Vilka roller och ansvar har de olika beslutsnivåerna i staden för att säkerställa styrning? Etik och förhållningssätt! Inledning Syfte med detta dokument är att beskriva strukturen för styrning och ledning i Göteborgs Stad. Beskrivningen är gjord på ett övergripande sätt och täcker därför inte in all lagstiftning och speciella bestämmelser etc som berör kommunala angelägenheter. I första hand är beskrivningen avsedd att användas av förtroendevalda politiker samt tjänstemän i olika befattningar. Det skall användas som stöd i samband med diskussioner om hur styrning och ledning på en övergripande nivå är strukturerat inom staden. Dokumentet är skrivet utifrån Kommunfullmäktiges (KF) perspektiv. Göteborgs Stad definieras i detta dokument som samtliga förvaltningar och bolag. Dessutom tillkommer kommunalförbund i samarbete med andra kommuner. Dokumentet är indelat i fem avsnitt; Kommunallagen samt styrande och stödjande dokument; beskriver övergripande hur lagar och beslut påverkar stadens styrning Ansvar och roller; illustrerar vilket övergripande ansvar de kommunala organen har Processen för styrning och uppföljning; som övergripande beskriver styr- och uppföljningsprocessen Sammanfattning; innehåller övergripande beskrivning om Göteborgs Stads styrprinciper

9 Vi förstår vilka krav som ställs på oss och hur de skall bemötas
Känsla av sammanhang Meningsfullhet Vi vet vart vi är på väg och tycker det är värt att engagera oss Organisationens hälsa Hanterbarhet Vi har tillgång till tillräckliga resurser och kan använda dessa på ett effektivt sätt Begriplighet Vi förstår vilka krav som ställs på oss och hur de skall bemötas Källa: Antonovsky

10 KF Budget för hela staden
Kommunfullmäktiges budget utgör Göteborgs Stads övergripande styrdokument Budgeten vänder sig till samtliga nämnder & styrelser Ägardirektiv och reglemente beskriver uppdraget Nämnder & styrelser ansvarar för samtliga mål i KF-budgeten Inriktningsdokument & budgetförslag arbetas fram årligen Uppföljning av såväl fullmäktiges mål, som de egna målen Dialogen som styrform Budgetens roll i staden Övergripande styrdokumentet – syftar till att styra utvecklingen av staden andra planer, policies etc är underordnade –Verksamheten ska drivas inom ramen för de ekonomiska förutsättningarna. Göteborgarnas behov ska vara vägledande Gälla ALLA Förs vidare i organisationen Uppföljningen skall naturligtvis återkoppla hur det gått med vad som budgeterades Poängterar DIALOGEN Ny budgetprocess från 1996 – projektet ”Kortare ledtider” 10

11 Bärande utgångspunkt i budgeten: Gemensamt synsätt på hållbar utveckling utifrån tre dimensioner
- den ekologiska dimensionen/miljön/bärkraften - den ekonomiska dimensionen/tillväxt/konkurrenskraft - den sociala dimensionen/människan/medborgarkraften Stadens verksamhet ska präglas av en helhetssyn som ger möjlighet att utnyttja befintliga resurser på ett effektivare sätt För våra framtida utmaningar i en hållbar utveckling krävs nya och okonventionella lösningar Kräver samordning – engagemang – samverkan över gränser

12 Nämnd/Bolagsstyrelse
Ansvar och roller Styrning (mål) KF Rev KS Nämnd/Bolagsstyrelse Uppsikt SK Förvaltning/Bolag Avdelning Enhet Uppföljning (mätning) Inledning ansvar och roller För att få en effektiv och ändamålsenlig styrning är det viktigt att ha ett helhetsperspektiv på styrning och uppföljning. Styrning sker uppifrån och målbilden för helheten bryts ned till de olika nivåerna. För att uppnå de övergripande målen är det viktigt att målen för de olika nivåerna är länkade till varandra. Uppföljningen och återrapportering av mål och ansvar sker nerifrån. Den uppföljning som görs på de olika nivåerna skall vara kopplad till ansvar och roll. Uppföljningen skall visa måluppfyllelse för både delarna och helheten. För att minimera finansiella, verksamhetsmässiga och legala risker bör väsentlighets- och riskanalyser genomföras regelbundet inom kommunens verksamheter (nämnder och bolag). I de följande bilderna beskrivs de olika ansvaren och rollerna från KF till förvaltning/bolag, och KS beskrivs i sin roll som beredningsorgan för KF. Det är väsentligt att alla olika verksamhetsdelar hänger ihop och att alla involverade ser sin del och sin roll i helheten, vilket ger en ökad förståelse som leder till ökat engagemang och ökad kvalitet. Beskrivningen av ansvar och roller har fokus på styrning och uppföljning. Genomförande

13 Stadsledningskontoret (SK ny org)
Stadsledningsstab Vice Stadsdirektör Direktör Ledning o Samordning Stadsdirektör Specialiststab Vice Stadsdirektör Utbildning, Barn o unga Strategisk planeringsstab Administrativa enheten Gemensamma specialist- funktioner Juridik Äldreomsorg, Hälso- o sjukvård Ekonomi Internationella enheten, Representation Individ- o familjeomsorg, Funktionshinder Personal Kommunikation Stadsutveckling, Infrastruktur, Miljö, Klimat IT Gemensamma utvecklings-projekt Lokal-sekretariatet Kultur, Fritid, Näringsliv, Turism, Evenemang

14 Gemensamma uppdrag och projekt i staden
Vi har strategiska och angelägna uppdrag där vi måste jobba gemensamt

15 Utgångspunkten är arbetet som sker i stadens verksamheter varje dag
Exempel på kommungemensamma uppdrag Centrala Älvstaden Infrapaketet Medborgarservice e-Hälsa UPP NEKK mfl

16 Koncernråd och FoB-grupper
En del i ledning och samordning av stadens verksamheter

17 Sammanfattningsvis ”En stad” Viktigt med tydlighet i roller och ansvar
Utgångspunkten är uppdraget - de vi är till för Målstyrning som bygger på dialog och delaktighet – känsla av sammanhang Styrning utifrån olika perspektiv Utveckling som bygger på ett engagerat medarbetar- och ledarskap Ökad samordning i staden

18 I Göteborgs Stad har vi strategiska, viktiga, spännande utmaningar…
Alla chefer och medarbetare har en mycket viktig roll! Lycka till i era uppdrag!


Ladda ner ppt "Välkommen till Göteborgs Stad!"

Liknande presentationer


Google-annonser