Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Riksbankschef Stefan Ingves Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 23 februari 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Riksbankschef Stefan Ingves Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 23 februari 2012."— Presentationens avskrift:

1 Riksbankschef Stefan Ingves Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 23 februari 2012

2 Dagens presentation Bakgrund Den senaste tidens utveckling och penningpolitik Den aktuella penningpolitiken

3 Stark återhämtning efter finanskrisen 2010 och 2011 BNP-tillväxt i Sverige och världen Bakgrund Anm. Årlig procentuell förändring, kalenderkorrigerade data. Streckad stapel och linje avser Riksbankens prognos från februari 2012. Källor: IMF, SCB och Riksbanken

4 Stora skillnader mellan regioner BNP-tillväxt 2010 och 2011 i olika regioner och länder Bakgrund Källor: Bureau of Economic Analysis, Eurostat, IMF, SCB och Riksbanken Anm. Årlig procentuell förändring. 2011 avser Riksbankens prognos från februari 2012

5 Försämrade utsikter andra halvåret 2011 Vi har sedan en tid förväntat oss lägre tillväxt efter 2010 och 2011 Frågan var hur stor nedgången skulle bli Tydliga tecken under hösten 2011 – nedgången blir betydligt kraftigare än väntat Bakgrund

6 Skuldkrisen i Europa präglade hösten… Statsobligationsräntor i Sverige och länder i euroområdet Bakgrund Anm. 10 års löptid, procent Källa: Reuters Ecowin

7 …vilket påverkade Sverige Konjunkturinstitutets barometerindikator Bakgrund Källa: KonjunkturinstitutetAnm. Index, medelvärde = 100, standardavvikelse = 10

8 Paus i räntehöjningar följs av sänkning i december Styrräntor Bakgrund Källa: Reuters EcowinAnm. Procent

9 Försvagad export i slutet av förra året… Varuexport Den aktuella penningpolitiken – nuläget Anm. Index, 2005 = 100, fasta priser, säsongsrensade data Tre månaders glidande medelvärde. Fasta priser beräknat av Riksbanken. Källor: SCB och Riksbanken

10 …men mer positivt på finansmarknaderna den senaste tiden Börsutveckling Anm. Index, 2006-01-03 = 100. Den aktuella penningpolitiken – nuläget Källa: Reuters Ecowin

11 God tillväxt i världen, men svagt i euroområdet BNP-tillväxt i olika delar av världen Anm. Årlig procentuell förändring.Källor: Bureau of Economic Analysis, Eurostat, IMF och Riksbanken Den aktuella penningpolitiken – prognosen

12 Svensk export dämpas, trots nya marknader Andelar av Sveriges totala varuexport Källa: SCBAnm. Procent. Siffror för 2011 avser genomsnitt till och med november månad. Andelarna summerar inte till 100 procent eftersom inte alla länder redovisas. Den aktuella penningpolitiken – prognosen

13 Sämre framtidsutsikter dämpar konsumtionsviljan Konfidensindikatorn och hushållens konsumtion Anm. Nettotal (konfidensindikator) respektive årlig procentuell förändring (hushållens konsumtion) Den aktuella penningpolitiken – prognosen Källor: Konjunkturinstitutet, SCB och Riksbanken

14 Svag tillväxt i år – återhämtningen dröjer BNP Källor: SCB och RiksbankenAnm. Årlig procentuell förändring, kalenderkorrigerade data Den aktuella penningpolitiken – prognosen

15 Arbetsmarknaden försämras innan den förbättras Arbetslöshet Källor: SCB och Riksbanken Den aktuella penningpolitiken – prognosen Anm. Procent av arbetskraften, säsongsrensade data

16 Balanserade löneökningar Löner enligt konjunkturlönestatistiken Anm. Årlig procentuell förändring. För 2011 avser utfallen uppskattade värden utifrån preliminära utfall och historiska revideringar. Den aktuella penningpolitiken – prognosen Källor: Medlingsinstitutet och Riksbanken

17 Starkare krona Konkurrensvägd växelkurs Den aktuella penningpolitiken – prognosen Anm. TCW-index, 1992-11-18 = 100Källa: Riksbanken

18 Fortsatt lågt inflationstryck Inflation mätt med KPI och KPIF Anm. Årlig procentuell förändringKällor: SCB och Riksbanken Den aktuella penningpolitiken – prognosen

19 Låg reporänta för att nå inflationsmålet Reporänta Anm. Procent, kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken Den aktuella penningpolitiken – reporäntan

20 ”Det är mycket svårt att göra förutsägelser, speciellt angående framtiden.” Niels Bohr Den aktuella penningpolitiken – alternativ utveckling

21 Konsekvenser av alternativ utveckling, exempel Reporänta Den aktuella penningpolitiken – alternativ utveckling Procent, kvartalsmedelvärdenKälla: Riksbanken

22 En prognos, inte ett löfte Reporänta Anm. Procent, kvartalsmedelvärdenKälla: Riksbanken Den aktuella penningpolitiken – sammanfattning

23 Många räntor har betydelse i ekonomin Reporänta, boräntor till hushåll och bankräntor till företag Den aktuella penningpolitiken – reporäntan och övriga räntor Anm. Procent. Räntorna till hushåll och företag avser nya avtal. Rörlig bostadsränta avser bindningstider till och med 3 månader. Lång bunden boränta avser bindningstider mellan 1 och 5 år. Källor: SCB och Riksbanken

24 Genom förändringar av reporäntan påverkas det allmänna ränteläget Reporänta och genomsnitt av boränta till hushåll och bankränta till företag Den aktuella penningpolitiken – reporäntan och övriga räntor Källor: SCB och Riksbanken Anm. Procent. I den blå linjen är hushållens genomsnittsränta viktad med andelen lån till hushåll och företagens genomsnittsränta viktad med andelen lån till företag. Räntorna avser nya avtal.


Ladda ner ppt "Riksbankschef Stefan Ingves Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 23 februari 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser