Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Läget i Västmanland Partnerskapsmöte Kolsva 6 maj

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Läget i Västmanland Partnerskapsmöte Kolsva 6 maj"— Presentationens avskrift:

1 Läget i Västmanland Partnerskapsmöte Kolsva 6 maj
Ekonomisk tillväxt Arbetsmarknad Befolkning

2 Läget i Västmanland Ekonomisk tillväxt:
Svagt internationellt, BNP-tillväxten i Sverige svagare än normalt Svag tillväxt har även påverkat Västmanland Långsam återhämtning Arbetsmarknad: Höga arbetslöshetstal Arbetslösheten i riket och i Västmanland väntas öka Befolkning: Befolkningen ökar i olika takt i olika delar av länet Ökningen i Västerås håller uppe länssiffrorna

3 Läget i Västmanland Partnerskapsmöte Kolsva 6 maj
Ekonomisk tillväxt Arbetsmarknad Befolkning

4 Negativ tillväxt i Euroområdet 2012 men gradvis normalisering framöver BNP, säsongrensade data, kvartalstillväxt, uppräknad årstakt Källa: Riksbanken, Penningpolitisk rapport april 2013

5 BNP i Sverige ökar svagare än normalt, nolltillväxt fjärde kvartalet i fjol Riket, säsongrensade data, nivå och kvartalsförändring Källa: SCB, data tom fjärde kvartalet 2012

6 Exporten viktig för svensk BNP Säsongrensade data, tom fjärde kvartalet
Anm. BNP= Konsumtion + Investeringar + Export – Import . Källa SCB

7 Mest varuexport till Europa varuexport jan-feb landfördelat, andelar procent
Källa: SCB

8 Inte bara verkstadsvaror… varuexport jan-feb varufördelat, andelar procent
Källa: SCB

9 Hårda data: spretig månadsstatistik, inhemsk ekonomi starkast Index 2007=100, säsongrensade data
Källa: SCB samt egna bearbetningar, data till och med februari/mars. Data är logaritmerade

10 Uppgång (?) i barometerindikatorn tyder på minskad pessimism Genomsnitt=100
Källa: Konjunkturinstitutet, månadsdata tom april

11 Även inköpschefsindex föll tillbaka Anm
Även inköpschefsindex föll tillbaka Anm. 50 anger gränsen för upp/nedgång Källa: Swedbank/SILF, data tom april

12 Kapacitetsutnyttjandet inom industrin på låg nivå
Källor: Konjunkturinstitutet och SCB, data till och med första resp. fjärde kvartalet

13 Riket växer långsammare än normalt , men hur nå den regionala nivån? BNP årlig procentuell förändring Källa: SCB samt respektive prognosinstitut

14 Svagt stämningsläge i Östra Mellansverige Konjunkturinstitutets regionala barometer
Källa: Konjunkturinstitutet, kvartalsdata tom första kvartalet 2013 (sammanvägda nettotal). ÖMS= Västmanland, Södermanland, Östergötland, Örebro och Uppsala

15 Inköp av bilar tyder på försiktighet hos hushåll och företag Index 2007=100, sex månader glidande medelvärde Källa: Bil Sweden samt egna bearbetningar. Data tom april

16 Historiska samband, en vägledning för framtiden
Historiska samband, en vägledning för framtiden? BNP årlig procentuell förändring Anm: BRP_U_19(t) = *BNP_Riket(t) - 0.5*BNP_Riket(t-1) R2-adj=0,77 Prognosåren: BNP Västmanland förklaras av genomsnittet av prognoserna för BNP Riket från RB, KI och FiD

17 Läget i Västmanland Partnerskapsmöte Kolsva 6 maj
Ekonomisk tillväxt Arbetsmarknad Befolkning

18 Arbetslösheten kvar på hög nivå Arbetslösa som andel av den registrerade arbetskraften
Källa: Arbetsförmedlingen, sex månaders glidande medelvärde, data tom mars 2012.

19 I nästan alla kommuner är arbetslösheten högre än genomsnittet för riket Arbetslösa som andel av den registrerade arbetskraften Källa: Arbetsförmedlingen, data avser mars 2013

20 I de flesta kommuner är arbetslösheten högre bland män än bland kvinnor Arbetslösa som andel av den registrerade arbetskraften, procent Källa: Arbetsförmedlingen, data avser mars 2013

21 Arbetslöshet betydligt vanligare bland de unga i arbetskraften Arbetslösa som andel av den registrerade arbetskraften Källa: Arbetsförmedlingen, data avser mars 2013

22 Även utlandsfödda möter större utmaningar Arbetslösa som andel av den registrerade arbetskraften
Källa: Arbetsförmedlingen, data avser mars 2013

23 Efterfrågan på arbetskraft i Västmanland Sex månaders glidande medelvärde
Källa: Arbetsförmedlingen, egna bearbetningar, data tom mars 2013

24 Arbetslösheten fortsatt hög de kommande åren Andel av arbetskraften, årsmedeltal
Källa: SCB utfall till och med 2012 samt respektive instituts prognoser

25 Tappet från finanskrisen återtaget 2011 men troligen planare utveckling därefter Sysselsatta totalt höger skala, resp. årlig förändring olika branscher vänster skala Källa: SCB/RAMS Sysselsatt dagbefolkning Västmanland

26 Läget i Västmanland Partnerskapsmöte Kolsva 6 maj
Ekonomisk tillväxt Arbetsmarknad Befolkning

27 Befolkningsökningen i länet 2012 i takt med riket
Befolkningsökningen i länet 2012 i takt med riket. Västerås driver länets ökning Index 1985=100 Förändring sedan 1985 Bef. 2012 Arboga - 1088 13 353 Fagersta - 1355 12 634 Hallsta. - 1508 15 346 Kungsör - 292 8030 Köping - 1517 24 854 Norberg - 855 5630 Sala + 596 21 596 Skinnsberg. - 879 4392 Surahammar - 1344 9890 Västerås Länet Källa: SCB samt egna beräkningar

28 Utanför Stockholms län ligger Västerås befolkningsökning på tionde plats Årlig procentuell förändring Källa: SCB samt egna beräkningar. Anm. Totalt sett låg Västerås på 25:e plats

29 Befolkningen koncentreras till tätorterna
Källa: SCB samt egna beräkningar

30 Största delen av ökningen 2005-2010 skedde i Västerås kommuns tätorter
Befolkningsförändring fördelat efter typ av ort. Källa: SCB samt egna beräkningar

31 Läget i Västmanland Ekonomisk tillväxt:
Svagt internationellt, BNP-tillväxten i Sverige svagare än normalt Svag tillväxt har även påverkat Västmanland Långsam återhämtning Arbetsmarknad: Höga arbetslöshetstal Arbetslösheten i riket och i Västmanland väntas öka Befolkning: Befolkningen ökar i olika takt i olika delar av länet Ökningen i Västerås håller uppe länssiffrorna

32 Slut… Extrabilder


Ladda ner ppt "Läget i Västmanland Partnerskapsmöte Kolsva 6 maj"

Liknande presentationer


Google-annonser