Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsmarknadsutsikter Gävleborgs län

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsmarknadsutsikter Gävleborgs län"— Presentationens avskrift:

1 Arbetsmarknadsutsikter Gävleborgs län
PROGNOS våren 2014 Arbetsmarknadsutsikter Gävleborgs län

2 Det senaste halvåret, hur blev det? Efterfrågeutveckling
En tillbaka blick. Samtliga län på plus. Innebär att fler upplevt en ökad efterfrågan än minskad. Gävleborg ungefär i mitten jämfört med övriga län. Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökning

3 Hur väl stämmer det med bedömningen hösten 2013? Efterfrågeutveckling
En tillbaka blick. Samtliga län på plus. Innebär att fler upplevt en ökad efterfrågan än minskad. Gävleborg ungefär i mitten jämfört med övriga län. Efterfrågan blev sämre än väntat Efterfrågan blev bättre än väntat Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökning

4 Det senaste halvåret, vad hade branscherna förväntat sig och hur blev det? Efterfrågeutveckling Gävleborgs län Efterfrågeutvecklingen blev i stort som väntat. Sämre än väntat för bygg och något bättre än väntat för jord- och skog. Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökning

5 Arbetsförmedlingens konjunkturindikator för näringslivet, Gävleborgs län, våren 2007 – våren 2014
Alla län utom Gotland räknar med en ökad efterfrågan. Det är ett län som lever på sin sommarsäsong. Gävleborg tillhör den tredjedel som är mer försiktiga tillsammans med ytterligare 3 norrlandslän. Anm. Värden över 100 visar ett starkare förväntningsläge än normalt och värden över 110 ett mycket starkare förväntningsläge än normalt. På motsvarande sätt visar värden under 100 ett svagare förväntningsläge än normalt och värden under 90 ett mycket svagare förväntningsläge än normalt. Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökning

6 Vad tror branscherna i länet om framtiden? Efterfrågeutveckling
Fler inom bygg räknar med en minskad efterfrågan än en ökad. Industrin är mest positiva. Drygt 51 procent tror på ökning och 19 procent på minskning. Följt av den privata tjänstesektorn där handeln och företagstjänster är mest positiva. Anm. Nettotalen beräknas som andel arbetsställen som bedömer att efterfrågan på deras varor/tjänster kommer att öka under kommande sex månader minus andel arbetsställen som bedömer att efterfrågan kommer att minska. Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökning

7 Nyttjar näringslivet i Gävleborg personalresurserna fullt ut
Nyttjar näringslivet i Gävleborg personalresurserna fullt ut? (eller nästan fullt ut) Fortfarande högt produktionsutrymme. Tredje lägsta som öka 0-10%. Transport och bygg högst utnyttjande. Industrin lägst andel som ligger på marginalen. Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökning Anm. Andel företag som kan öka produktionen maximalt 0 – 10 procent innan nyrekryteringar blir nödvändigt

8 … eller har länets näringsliv ett mycket stort ledigt produktionsutrymme?
Tredje högsta produktionsutrymme över tid. Inom industrin kan en dryg tredjedel öka produktion mer än 20 procent. Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökning Anm. Andel företag som kan öka produktionen mer än 30 procent innan nyrekryteringar blir nödvändigt

9 Är det ändå brist på arbetskraft inom Gävleborgs näringsliv?
Viss brist men också tredje lägsta andelen över tid. Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökning Anm. Andel företag som uppgett att de upplevt brist på arbetskraft vid rekrytering de senaste 6 månaderna

10 ... och har länets offentliga tjänster rekryteringsproblem?
Större brist inom offentlig sektor. Mer än tredjedel har upplevt brist det senaste halvåret. Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökning

11 Vilka yrken i länet är svårrekryterade och …
Fler har varslats än 2011 och 2012. Källa: Arbetsförmedlingen

12 … inom vilka yrken finns många sökande
Källa: Arbetsförmedlingen

13 Varför är det så? Bristyrken Överskottsyrken
8 av 10 bristyrken kräver minst en 3-årig eftergymnasial utbildning Inskrivna arbetslösa med eftergymnasial utbildning utgör 6,4 procent av den registerbaserade arbetskraften Cirka 200 arbetslösa inom tio bristyrken Länet har landet lägsta andel högutbildade*, 17,3 procent, (Stockholms län den högsta 32,5 procent) De flesta överskottsyrken har lägre utbildningskrav Inskrivna arbetslösa med förgymnasial utbildning utgör 26,8 procent, med gymnasial utbildning 10,5 procent av den registerbaserade arbetskraften Cirka arbetslösa inom tio överskotts yrken Länet har landet tredje högsta andel lågutbildade** *Andel av befolkningen år med minst 3-årig eftergymnasial utbildning **Andel av befolkningen år med förgymnasial utbildning kortare än 9 år eller förgymnasial utbildning, 9 (10) år Källa: Arbetsförmedlingen

14 Utmaningar i Gävleborg
Inskrivna arbetslösa i utsatta grupper* och inskrivna arbetslösa totalt som andel av registerbaserad arbetskraft. Samtliga län april 2014. Totalt personer ingår i utsatta grupper av inskrivna arbetslösa (april 2014) Mer än hälften har förgymnasial utbildning (5 450) varav är ungdomar 18 – 24 år *förgymnasialt utbildade, utomeuropeiskt födda, äldre 55 – 64 år, personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga Källa: Arbetsförmedlingen

15 forts. utmaningar i Gävleborg
Stödja ungdomarna så de kan fullfölja sina gymnasiala studier 30 procent av 20-åringarna i länet saknar en fullföljd gymnasial utbildning Öka övergångarna till högskola/universitet … Av avgångseleverna från gymnasieskolan läsåret 2008/2009 påbörjade 39 procent högskolestudier inom tre år …inte minst bland männen andelen högutbildade män i Gävleborg är 12,1 procent och andelen högutbildade kvinnor 22,8 procent.

16 Vad sade arbetsgivarna i näringslivet?
Senaste halvåret något sämre än väntat Starkare förväntningsläge än normalt framöver Blandat kapacitetsutnyttjande Bristen på arbetskraft hög inom offentliga tjänster, inte lika omfattande inom näringslivet

17 Hur ser arbetsförmedlingen på 2013-2014?
Sysselsättningen ökar något både 2014 och 2015 Arbetslösheten minskar båda åren Även arbetskraften minskar båda åren De som har svårt att få jobb ökar och blir arbetslösa längre

18 Sysselsättningsutveckling – prognos (sysselsatta 16 – 64 år som arbetar i länet)
Förändring jämfört med kvartal 4 föregående år Källa: Arbetsförmedlingen

19 Sysselsatt dagbefolkning 16 – 64 år förändring i procent, kvartal till kvartal (prognos) AB BD Y AC Z X W S T U D C O E F H G I K M N 0,9 – 2,3 % 0,7 – 0,8 % < 0,7 % > 2,3 % Källa: Arbetsförmedlingen

20 Förändring av inskrivna arbetslösa*
Förändring jämfört med kvartal 4 föregående år Källa: Arbetsförmedlingen * Inskrivna öppet arbetslösa och deltagare i program med aktivitetsstöd

21 Inskrivna arbetslösa i slutet av 2014 (prognos) som andel av den registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år AB BD Y AC Z X W S T U D C O E F H G I K M N Källa: Arbetsförmedlingen > 8,8 % 6,8 – 8,8 % < 6,8 %


Ladda ner ppt "Arbetsmarknadsutsikter Gävleborgs län"

Liknande presentationer


Google-annonser