Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

GH Konjunktur- och arbetsmarknadsläge •Regionala RUS-gruppen 2014-03-05.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "GH Konjunktur- och arbetsmarknadsläge •Regionala RUS-gruppen 2014-03-05."— Presentationens avskrift:

1 GH Konjunktur- och arbetsmarknadsläge •Regionala RUS-gruppen 2014-03-05

2 GH Konjunkturläget inom det privata näringslivet i Mellersta Norrland Tolkning av diagrammen: För de fyra branscher som redovisas beräknas en konfidensindikator som är ett ovägt genomsnitt av ett antal frågor (som orderstock, varulager, produktionsvolym, antalet anställda, försäljningsvolym, efterfrågan). Frågorna i enkäten har i allmänhet tre svarsalternativ: ett positivt, ett neutralt och ett negativt. Andelen positiva svar minus andelen negativa svar ger ett nettotal som används som ett mått på läget eller förändringen på den aktuella frågan. Under det 4:e kvartalet 2013 var det en konjunkturuppgång inom näringslivet* i hela landet, där Mellersta Norrlands konjunkturuppgång var mycket nära riksgenomsnittet. *Tillverkningsindustri, byggindustri, handeln och privata tjänstesektorn. Källa: Pousette Ekonomianalys AB/ Konjunkturinstitutet

3 GH Konjunkturläget i olika branscher i Mellersta Norrland Samtliga branscher ligger över sitt normala konjunkturläge. Nivå i förhållande till variationen kring branschens medelvärde, som inte behöver vara noll, vilket framgår i kommande diagram Källa: Pousette Ekonomianalys AB/ Konjunkturinstitutet Störst uppgång inom tillverkningsindustrin

4 GH Konjunkturläget inom tillverkningsindustrin i Mellersta Norrland Källa: Pousette Ekonomianalys AB/ Konjunkturinstitutet Konjunkturläget i regionens industri var starkare än medelvärdet för hela landet på 1. Det var bara i Stockholm och Västsverige som industrikonjunkturen var starkare än i Mellersta Norrland Tillverkningsindustrin låg mycket starkt över sitt normala konjunkturläge under kvartal 4. Nivå i förhållande till variationen kring branschens medelvärde (-10)

5 GH Konjunkturläget inom byggindustrin i Mellersta Norrland Källa: Pousette Ekonomianalys AB/ Konjunkturinstitutet Konfidensindikatorn för byggindustrin i Mellersta Norrland var -11 under fjärde kvartalet och över det långsiktiga medelvärdet på -15. Det var betydligt bättre än medelvärdet för hela landet på -25 och det minst negativa värdet bland samtliga åtta regioner. I den svaga byggkonjunkturen framstår Mellersta Norrland som en ljuspunkt. De senaste åren har byggandet varit mycket svagt i landet

6 GH Konjunkturläget inom handeln i Mellersta Norrland Källa: Pousette Ekonomianalys AB/ Konjunkturinstitutet Handeln uppvisar en jämn konjunktur regionalt med en liten skillnad mellan lägsta (Västsverige) och högsta (Småland) värde på konfidensindikatorerna. Konjunkturläget för handeln i Mellersta Norrland tangerar nu tidigare toppar från 2007 och 2010.

7 GH Konjunkturläget inom den privata tjänstesektorn i Mellersta Norrland Källa: Pousette Ekonomianalys AB/ Konjunkturinstitutet Konjunkturen för den privata tjänstesektorn i Mellersta Norrland steg från det tredje till det fjärde kvartalet, men ökningen var än större i övriga landet så den privata tjänstesektorn i Mellersta Norrland fortsätter att ligga under riksgenomsnittet. Konjunkturen i tjänstesektorn är mycket ryckig i Mellersta Norrland

8 GH Källa: Arbetsförmedlingen Antal personer berörda av varsel om uppsägning i Västernorrland

9 GH Källa: Arbetsförmedlingen Antal personer berörda av varsel om uppsägning per 1 000 inv. 16-64 år OBS i september 2013 varslades 407 personer av uppsägning (364 fler än i augusti), en orsak till det höga talet kan vara att Operatören Nobina tar över linjetrafiken i Timrå och stora delar av Sundsvall i juni 2014. 250 medarbetare varslas därmed från tätortsoperatören Keolis. Hur många som kan övergå till den nya operatören var oklart.

10 GH Källa: Arbetsförmedlingen Antal varsel i länen under år 2012 och 2013 per 1 000 inv. 16-64 år

11 GH Källa: Arbetsförmedlingen Antal personer berörda av varsel om uppsägning i Norrlandslänen under åren 2009-2013, sorterat utifrån totalt antal varslade

12 GH Källa: Arbetsförmedlingen Andel arbetslösa i % av befolkningen 16-64 år Andel arbetslösa ungdomar i % av befolkningen 18-24 år Öppet arbetslösa i länen under januari månad 2014 Andel arbetslösa utrikes födda i % av befolkningen 16-64 år En betydligt större andel ungdomar än övriga befolkningen befinner sig även i program med aktivitetsstöd, vilket inte redovisas i dessa diagram. 4,2 3,7 5,3 3,8 11,7 8,4 6 200

13 GH Källa: Arbetsförmedlingen Andel % öppet arbetslösa + i prog. med aktivitetsstöd av befolkningen 16-64 år, januari månad, åren 2013-2014 Tot.12 805 Kv. 5 427 Män 7 378

14 GH Källa: Arbetsförmedlingen Andel % öppet arbetslösa + i prog. med aktivitetsstöd av befolkningen 16-64 år, januari månad, åren 2012-2014

15 GH Källa: Arbetsförmedlingen Andel % ungdomar 18-24 år som var öppet arbetslösa + i prog. med aktivitetsstöd, januari månad, åren 2012-2014 Mer än ¼ av samtliga arbetslösa + i prog. i länet är ungdomar

16 GH Källa: Arbetsförmedlingen Antal nyanmälda platser exklusive ferieplatser till Arbetsförmedlingen i Västernorrland ackumulerat per vecka åren 2010-2013 OBS troligtvis för många nyanmälda platser till Af vecka 26 år 2011, omkring 1 000 fler än för en normal vecka

17 GH Sysselsättning i Västernorrlands län enligt SCB:s arbetskraftsundersökningarna (AKU) och den registerbaserade arbetsmarknadsstatistikens (RAMS) Källa: SCB •AKU ny indelning* enligt internationella riktlinjer

18 GH Sysselsättning i Västernorrlands län enligt SCB:s arbetskraftsundersökningarna (AKU) Källa: SCB

19 GH Källa: SCB/Tillväxtanalys Ackumulerat antal företagskonkurser per månad i Västernorrland 170 företag försattes i konkurs i länet under 2013 vilket var 29 fler än under 2012

20 GH Ackumulerat antal berörda anställda av företagskonkurser per månad i Västernorrland Källa: SCB/Tillväxtanalys

21 GH Källa: SCB/Tillväxtanalys Antal företagskonkurser och berörda anställda i Västernorrlands län fördelat på näringsgrenar under 2013

22 GH Källa: SCB/Tillväxtanalys Antal berörda anställda av företagskonkurser fördelat på näringsgrenar i Västernorrlands län under åren 2010-2013

23 GH Källa: Bolagsverket Under de senaste tio åren så var antalet nyregistrerade företag som lägst under krisåret 2009

24 GH Källa: Bolagsverket Antal nyregistrerade företag* hos Bolagsverket, 2009-2013

25 GH Källa: Bolagsverket Förändring av antal nyregistrerade företag* under 2013 jämfört med 2012

26 GH Källa: Bolagsverket Förändring av antal nyregistrerade företag* under 2013 jämfört med 2012

27 GH Källa: Bolagsverket Antal nyregistrerade företag hos Bolagsverket fördelat på bolagsform i Västernorrlands län under 2012 och 2013


Ladda ner ppt "GH Konjunktur- och arbetsmarknadsläge •Regionala RUS-gruppen 2014-03-05."

Liknande presentationer


Google-annonser