Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillväxt i Lidköping Tillväxtrapport för Lidköping Utveckling åren 1995 - 2013 och benchmarking med Grupp24 och Hela landet 2014-06-10.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillväxt i Lidköping Tillväxtrapport för Lidköping Utveckling åren 1995 - 2013 och benchmarking med Grupp24 och Hela landet 2014-06-10."— Presentationens avskrift:

1 Tillväxt i Lidköping Tillväxtrapport för Lidköping Utveckling åren 1995 - 2013 och benchmarking med Grupp24 och Hela landet 2014-06-10

2 Sammanfattning av rapporten Tillväxten i total lönesumma i Lidköping, Grupp 24 och Hela landet har fortsatt att återhämta sig under 2013 – dock med lägre tillväxttakt i Lidköping än 2012. Samtliga sektorer växer i Lidköping utom Industristaden som backar 2013. Mest växer Tjänstestaden och Vård, omsorg och skola. Om övergången från Industristaden till Tjänstestaden blir bestående återstår att se. Grupp 24 och Hela landets tillväxt är högre än Lidköpings, men mätt som ackumulerad tillväxt sedan 1996 ligger Lidköping fortfarande bra till jämfört med Grupp24. Antal företag och antal arbetsställen per tusen invånare fortsätter att öka i Lidköping – mer än riksgenomsnittet. Antalet nyaktiverade företag är något högre i Lidköping än i Grupp 24. 2

3 3 Inledning Tyréns AB har i många år haft uppdraget att analysera tillväxten i Lidköping jämfört med hela landet och en grupp om 24 kommuner. Tillväxten indikeras genom uppföljning av lönesummans utveckling i olika branscher i Lidköping jämfört med hela landet och gruppen om 24 kommuner. Därtill följs utvecklingen av antal företag och arbetsställen upp. Denna rapport avser utvecklingen till och med 2013 och är en uppföljning av tidigare års rapporter. Gruppen om 24 kommuner (kallad Grupp 24) är följande : I Del 1 redovisas tillväxten i total lönesumma, tillväxten i olika branscher samt branschernas andel av total lönesumma år 2013. Avslutningsvis så jämförs – i indexerade diagram med år 1996 som basår – utvecklingen i övergripande branschgrupper benämnda ”Industristaden”, ”Transportstaden”, ”Handels- och besöksstaden”, ”Tjänstestaden” samt ”Vård, omsorg och skola”. I Del 2 redovisas utvecklingen av antal företag och arbetsställen i Lidköping, Grupp 24 och Hela landet. Utvecklingen kommenteras löpande.

4 4 Tillväxt senaste året Källa: SCB och Tyréns Del 1: Lönesummeutveckling i Lidköping, Grupp 24 och Hela landet Lönesumman ökade mest i Tjänstestaden samt i Vård, omsorg och skola mellan 2012 och 2013. Handels- och Besöksstaden samt Transportstaden hade en ”normal” tillväxt medan Industristaden backade mellan 2012och 2013. I Lidköping var tillväxten starkast inom transportmedelsindustrin, kemisk industri, rekreation, sport och kultur samt andra företagstjänster. Backade mest gjorde industri för el och teleprodukter, maskinindustri samt Forskning och Utveckling.

5 5 Kommentarer avseende olika branschers storlek och långsiktig utveckling, Lidköping Industristaden var den största branschen i Lidköping sett till branschens andel av den totala lönesumman fram till i år. År 2000 stod Industristaden för drygt 38 % av Lidköpings totala lönesumma. 2013 är andelen under 30 %. Istället har Tjänstestadens andel ökat mellan 2005 och 2013 – från 15,5 % till 19,9 % Vård, omsorg och skolas andel har ökat från 30,0 % till 31,9 % under samma period. Transportstaden och Besöksstaden ligger relativt still på 11 % respektive 7,5 % Det kan vara värt att notera att tillväxtbranscherna ur ett längre perspektiv inte har vuxit på bekostnad av industrin, eftersom samtliga branscher har haft en positiv real tillväxt sett över den analyserade tidsperioden (sedan 1996). Tillväxtbranscherna har vuxit mer och därmed ökat sin andel av den totala lönesumman. 2013 förefaller dock industrins nedgång har ersatts av uppgång inom tjänstesektorn. Del 1: Lönesummeutveckling i Lidköping, Grupp 24 och Hela landet

6 6 Antal företag per tusen invånare Källa: SCB och Tyréns Del 2: Företagsutveckling 2013 ökar antal företag per tusen invånare i Lidköping något medan Grupp24 och hela landet backar. Antalet företag per tusen invånare i åldern 16-64 har sedan 1995 varit högre i Lidköping än i Grupp24 och var dessutom högre än i landet som helhet fram till 2004. Under perioden 2005-2009 har antalet företag per tusen invånare däremot varit något lägre för Lidköping än för Hela landet. * * Statusreglerna för företagsregistreringar ändrades under 2010 och 2011, vilket medfört en ökning av antalet företag och antalet arbetsställen i Sverige. Se bilaga 2

7 7 Antal arbetsställen per tusen invånare Källa: SCB och Tyréns Del 2: Företagsutveckling Även antal arbetsställen per tusen invånare ökar något 2013. I Grupp24 och i Hela landet faller antal arbetsställen per tusen invånare.

8 8 Antal nyaktiverade företag per tusen invånare Källa: SCB och Tyréns Del 2: Företagsutveckling * Det stora hoppet 2011 beror på Företagsregistrets förändrade definitioner. Se Bilaga 2. 2013 nyaktiverades det fler företag per tusen invånare i Lidköping än i Grupp24. Detta är första gången sedan högkonjunkturen 2007 (förutom 2011). Nivån är historiskt hög för Lidköping men är dock fortfarande lägre än rikets genomsnitt. * Nyaktiverade företag är företag / arbetsställen som blivit moms- och/eller arbetsgivarregistrerade och/eller f- skattregistrerade. Bland de nyaktiverade förekommer också ombildningar, omstartade företag och förbisedda företagsregistreringar. (www.scb.se) Nyaktiverade företag är ett mått på hur många företag som startats.

9 Avslutande kommentarer och reflektioner Eftersom antalet företag har ökat, industrin minskat och tjänstesektorn ökat föreligger det anledning att tro att vissa stödfunktioner inom industrin blivit egna bolag som kategoriserats till företagstjänster. Mycket av den strukturomvandling som det talas om handlar egentligen om att samma människor gör samma sak men som konsulter eller som avknoppade småföretag. Om det är strukturomvandling som föreligger är de förändringarna en orsak till den svaga tillväxten? Vård och skola gick i år om industrin som största branschkategori. Är detta en demografisk fråga? 9


Ladda ner ppt "Tillväxt i Lidköping Tillväxtrapport för Lidköping Utveckling åren 1995 - 2013 och benchmarking med Grupp24 och Hela landet 2014-06-10."

Liknande presentationer


Google-annonser