Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Inflationsrapport nr 1, 2005. Den makroekonomiska bilden Fortsatt konjunkturuppgång, om än i avtagande takt Svag arbetsmarknad, men vissa tecken på ljusning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Inflationsrapport nr 1, 2005. Den makroekonomiska bilden Fortsatt konjunkturuppgång, om än i avtagande takt Svag arbetsmarknad, men vissa tecken på ljusning."— Presentationens avskrift:

1 Inflationsrapport nr 1, 2005

2 Den makroekonomiska bilden Fortsatt konjunkturuppgång, om än i avtagande takt Svag arbetsmarknad, men vissa tecken på ljusning Låg inflation Ännu lägre det närmaste halvåret Därefter gradvis stigande

3 Ökad konkurrens ger låg inflation Globala producentpriser stiger måttligt Fallande priser på svensk import Sänkta livsmedelspriser … men högt oljepris

4 BNP-tillväxt i USA och euroområdet Årlig procentuell förändring Källor: Eurostat, US Department of Commerce och Riksbanken

5 Försörjningsbalans, volymförändringar Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken

6 Sysselsättning och produktivitet i USA Årlig procentuell förändring Källa: Bureau of Labor Statistics

7 Tillfälligt anställa och sysselsatta totalt, årsförändringar Årlig procentuell förändring Källa: SCB

8 KPI exklusive energi och livsmedel i Euroområdet, USA och OECD, Årlig procentuell förändring Källa: OECD

9 UNDIMPX, exklusive olja samt importpriser i producentledet, bearbetade varor samt konsumtionsvaror exklusive livsmedel Index, januari 2003=100 Källor: SCB och Riksbanken

10 Livsmedelspriser och prisförväntningar inom livsmedelshandeln Årlig procentuell förändring och nettotal Källor: SCB och Riksbanken

11 UND1X utfall och prognos enligt huvudscenariot Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken

12 Reporänteantaganden: Implicit terminsräntekurva (15 dagars genomsnitt per den 23 februari 2005) samt konstant reporänta Procent UND1X-inflation, utfall och prognos under antagande om reporänteutveckling i linje med implicita terminsräntor samt konstant reporänta Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken

13 Riskbilden balanserad Oljan Finansiella obalanser Svenska kronan Produktiviteten Ökad konkurrens

14 UNDIMPX exklusive oljeprodukter, importpriser i konsumentledet samt internationella producentpriser Årlig procentuell förändring Källor: OECD, SCB och Riksbanken

15 UND1X-prognosen i IR05:1 uppdaterad med utfall för februari, årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken

16 Tabell 1. Inflationsprognosen i huvudscenariot och riskjusterat, årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken

17 Reporänteantaganden: Implicit terminsräntekurva (15 dagars genomsnitt per den 23 februari 2005) samt konstant reporänta Procent UND1X-inflation, utfall och prognos under antagande om reporänteutveckling i linje med implicita terminsräntor samt konstant reporänta Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken

18 1. Prognoser för UND1X vid olika tidpunkter samt faktisk utveckling Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken

19 2. Produktivitetstillväxt i näringslivet sedan 1980 samt HP- trend, årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken


Ladda ner ppt "Inflationsrapport nr 1, 2005. Den makroekonomiska bilden Fortsatt konjunkturuppgång, om än i avtagande takt Svag arbetsmarknad, men vissa tecken på ljusning."

Liknande presentationer


Google-annonser