Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skyddsombudets roll.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skyddsombudets roll."— Presentationens avskrift:

1 Skyddsombudets roll

2 Skyddsombud Arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljön. Skyddsombudet är uteslutande arbetstagarnas talesman i arbetsmiljösammanhang och har inte tagit över någon skyldighet som ligger på arbetsgivaren. Det ska finnas minst ett skyddsombud på alla arbetsplatser som har fler än fem anställda. Om det finns flera skyddsombud på en arbetsplats, ska ett av dem utses till huvudskyddsombud. Ibland förekommer även benämningen arbetsmiljöombud på personer som arbetar med arbetsmiljöfrågor. Dessa omfattas också av arbetsmiljölagen precis som skyddsombud

3 Skyddsombud Ingen får hindra skyddsombudet från att sköta sina uppgifter. Arbetsgivaren är skyldig att berätta för skyddsombudet om förändringar som berör arbetsmiljön. Dessutom har skyddsombudet rätt att ta del av alla de handlingar som behövs för att han eller hon ska kunna sköta sina uppgifter. 5 § Skyddsombud, som avses i 2 § andra stycket, har rätt till den ledighet som fordras för uppdraget. Vid sådan ledighet bibehåller ombudet sina anställningsförmåner.

4 Skyddsombud AD projektmedverkan 2007 nr 70
AD: Bolag skulle informerat skyddsombud Ett bolag som inte informerat ett skyddsombud om planerad förändring av sina lokaler har åsidosatt sina skyldigheter enligt arbetsmiljölagen och ska därför betala skadestånd till skyddsombudet och till Svenska Elektriker förbundet. Bolaget hade förändrat sina lokaler i syfte att utöka antalet arbetsplatser. Ändringarna innebar att ett befintligt mat- och pausrum togs i anspråk för de nya arbetsplatserna och att ett nytt mat- och pausrum inreddes i en annan del av lokalerna. Bolaget hade hindrat ett skyddsombud att fullgöra sitt uppdrag genom att underlåta att informera honom om dessa förändringar. Skyddsombudet hade inte heller beretts möjlighet att delta i planeringen av lokaländringen. Arbetsdomstolen konstaterar att bolaget har åsidosatt sina skyldigheter enligt 6 kap. 4 och 6 §§ arbetsmiljölagen då skyddsombudet hindrats från att fullgöra sitt uppdrag. Bolaget ska därför utge allmänt skadestånd till skyddsombudet om kronor och till Svenska Elektrikerförbundet om kronor.

5 Skyddsombud Skyddsombudets rättigheter Om skyddsombudet anser att det finns brister i arbetsmiljön, kan han eller hon begära att arbetsgivaren sätter in åtgärder. Arbetsgivaren är skyldig att svara omgående på en sådan begäran. Om arbetsgivaren inte åtgärdar bristerna inom rimlig tid och inte heller ger skyddsombudet något annat tillfredsställande besked, kan skyddsombudet vända sig till Arbetsmiljöverket och begära ett föreläggande eller ett förbud. Kapitel 6 §6 a

6 Arbetsmiljölagen 6 § 6a) Skyddsombud
Om ett skyddsombud anser att åtgärder behöver vidtas för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö, skall skyddsombudet vända sig till arbetsgivaren och begära sådana åtgärder. Skyddsombudet kan också begära att en viss undersökning skall göras för kontroll av förhållandena inom skydds­området. På framställan skall arbetsgivaren genast lämna skyddsombudet en skriftlig bekräftelse på att han mottagit dennes begäran. Arbetsgivaren skall utan dröjsmål lämna besked i frågan. Utan dröjsmål = 8 dagar, Kan alltså inte läggas i en låda tills man får tid och pengar.

7 Skyddsombud AML 6:6a Gör han inte det eller beaktas inte begäran inom skälig tid, skall Arbetsmiljöverket efter framställan av skyddsombudet pröva om föreläggande eller förbud enligt 7 kap. 7 § skall meddelas. Där skyddskommitté finns, kan skyddsombud direkt påkalla kommitténs behandling av en arbetsmiljöfråga.

8 RÄTT ATT AVBRYTA ETT ARBETE
Skyddsombud RÄTT ATT AVBRYTA ETT ARBETE Alla anställda på en arbetsplats har skyldighet att aktivt medverka till en god arbetsmiljö. Det innebär att man inte bara är skyldig att följa interna skyddsföreskrifter som finns, utan också att använda skyddsanordningar och personlig skyddsutrustning. Om en anställd bedömer att arbetet kan innebära allvarlig fara för liv eller hälsa, har han eller hon laglig rätt att avbryta det egna arbetet för att kontakta sin arbetsledning eller sitt skyddsombud.

9 SKYDDSOMBUDSSTOPP Skyddsombud
Också skyddsombudet har laglig rätt att avbryta ett arbete. Skyddsombudet ska i första hand vända sig till närmaste arbetsledning och försöka förmå den att avbryta arbetet. Om ingen i arbetsledande ställning finns på plats, eller om arbetsledningen är ovillig att åtgärda problemet, kan skyddsombudet själv stoppa arbetet. För att arbetet ska få påbörjas igen, måste arbetsgivaren först kontakta Arbetsmiljöinspektionen.

10 Skyddsombud Skyddsombudet får avbryta ett arbete som innebär omedelbar och allvarlig fara för en anställds liv och hälsa och ett arbete som bedrivs i strid mot förbud av tillsynsmyndighet. Skyddsombudet får också, om det är nödvändigt från skyddssynpunkt, avbryta ensamarbete som är förenat med särskilda risker. Skyddsombudet kan också avbryta ett arbete som en anställd utför ensam, även om hälsorisken inte är överhängande. Skyddsombudet kan även stoppa farligt arbete som utförs av inhyrd personal.

11 Skyddsombud Om arbetsgivaren inte godkänner att skyddsombudet avbryter arbetet, kan arbetsgivaren begära att Arbetsmiljöverket prövar frågan. Arbetsmiljöverket kan då antingen förbjuda fortsatt arbete eller upphäva skyddsombudets stopp. I båda fallen kan beslutet överklagas till förvaltningsrätten. Ett förbud gäller normalt tills frågan skriftligt avgjorts av domstol.

12 Skyddsombud Skyddsombudets uppgifter Skyddsombudet ska delta vid planering av alla frågor som berör arbetsmiljön. Det kan till exempel handla om: • Diskussioner inför en ombyggnad eller flytt • Förberedelser för en omorganisation • Hur nya arbetsmetoder ska införas • Hur hälsofarliga ämnen ska användas Psykiska och sociala frågor, till exempel stress, utbrändhet och belastningsbesvär, hör också till skyddsombudets uppgiftsområden. Dessutom ska skyddsombudet kontrollera att arbetsgivaren uppfyller de krav som finns på ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

13 Skyddsombudets uppgifter
Företräda arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor och verka för en tillfredsställande arbetsmiljö Inom sitt skyddsområde vaka över skyddet mot ohälsa och olycksfall samt över att arbetsgivaren uppfyller kraven i 3 kap. 2a § Arbetsmiljölagen. Delta vid planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder och arbetsorganisation

14 Skyddsombudets uppgifter
Medverka i utredningar om orsaken till inträffade tillbud och arbetsskador samt verka för att dessa kan undvikas i framtiden Verka för att intresset för arbetsmiljöfrågor upprätthålls inom arbetsstället Skyddsombud har rätt till sin utbildning

15 Huvudskyddsombud Utses när det finns flera skyddsombud
Ska samordna skyddsombudens verksamhet Arbetsställets huvudskyddsombud

16 Tystnadsplikt Gäller för Skyddsombud Ledamöter i skyddskommitté
Personer som deltar i anpassnings- och rehabiliteringsärenden


Ladda ner ppt "Skyddsombudets roll."

Liknande presentationer


Google-annonser