Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bokslutsenkät 2007 Aktualitetsdagen 2007-10-02 Enkät avseende 2006 års bokslut och årsredovisning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bokslutsenkät 2007 Aktualitetsdagen 2007-10-02 Enkät avseende 2006 års bokslut och årsredovisning."— Presentationens avskrift:

1 Bokslutsenkät 2007 Aktualitetsdagen 2007-10-02 Enkät avseende 2006 års bokslut och årsredovisning

2 Bokslutsenkät 2007 1. RKR 2.1 Särskild avtalspension och visstidspension Redovisar ni förpliktelser för visstidspension till förtroendevalda i enlighet med rekommendationen?

3 Bokslutsenkät 2007 2. RKR 4.1 Redovisning av skatteintäkter Har ni i enlighet med rekommendationen använt ESV:s prognos för slutavräkningen?

4 Bokslutsenkät 2007 3. RKR 7.1 Upplysningar om pensionsmedel och pensionsförpliktelser a) Har ni under 2006 förvaltat tillgångar som särskilt öronmärkts för betalning av framtida pensionsförluster?

5 Bokslutsenkät 2007 3. RKR 7.1 Upplysningar om pensionsmedel och pensionsförpliktelser b) Vilka upplysningar lämnar ni i årsredovisningen beträffande pensionsförpliktelser och pensionsförvaltning? Alt 1: Helt i enlighet med RKR 7.1, alltså även inklusive återlån enligt definitionen i rekommendationen. Alt 2: På annat sätt.

6 Bokslutsenkät 2007 4. RKR 11.1 Materiella anläggningstillgångar a) Lämnar ni i årsredovisningen upplysningar om vilka principer som tillämpats vid bedömning av om anskaffade tillgångar ska aktiveras?

7 Bokslutsenkät 2007 4. RKR 11.1 Materiella anläggningstillgångar b) Använder ni andra metoder än linjär vid avskrivning av hela eller delar av tillgångsmassan?

8 Bokslutsenkät 2007 4. RKR 11.1 Materiella anläggningstillgångar c) Har ni under redovisningsperioden omprövat nyttjandeperioden för någon tillgång?

9 Bokslutsenkät 2007 5. RKR 13.1 Redovisning av hyres-/leasingavtal a) Har ni vid redovisningen av hyres-/leasingavtal tillämpat RKR 13.1 beträffande avtal med löptid om högst 3 år?

10 Bokslutsenkät 2007 5. RKR 13.1 Redovisning av hyres-/leasingavtal b) Har ni i stället i sin helhet följt RKR 13?

11 Bokslutsenkät 2007 5. RKR 13.1 Redovisning av hyres-/leasingavtal c) Lämnar ni i årsredovisningen upplysningar om ej uppsägningsbara hyresavtal som är längre än tre år?

12 Bokslutsenkät 2007 6. RKR 14.1 Byte av redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt rättelser av fel a) Har ni i 2006 års årsredovisning tillämpat RKR 14.1?

13 Bokslutsenkät 2007 6. RKR 14.1 Byte av redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt rättelser av fel b) Om ja (47 svar), avser detta Alt 1: byte av redovisningsprincip? Alt 2: ändring av uppskattningar och bedömningar? Alt 3: rättelser av fel?

14 Bokslutsenkät 2007 7. Rådets Information om pensionsupplysningar i årsredovisningen för 2006 a) Har ni i årsredovisningen för 2006 avvikit från de beräkningsantaganden som görs i P-finken med avseende på i) ränta ii) livslängd iii) intjänandeperiod

15 Bokslutsenkät 2007 7. Rådets Information om pensionsupplysningar i årsredovisningen för 2006 c) Har ni ”försäkrat bort” del av pensionsåtagandet under 2006?

16 Bokslutsenkät 2007 7. Rådets Information om pensionsupplysningar i årsredovisningen för 2006 d) Har ni ”försäkrat bort” del av pensionsåtagandet under tidigare år?

17 Bokslutsenkät 2007 8. Redovisning av anslutningsavgifter (Frågan ej tillämplig för landsting) Hur har ni redovisat anslutningsavgifter i VA-redovisningen? a)Som intäkter vilka i sin helhet påverkat resultatet? b)Som förutbetalda intäkter (som periodiseras)? c)Netto mot investeringsutgifterna? d)Ej tillämpligt

18 Bokslutsenkät 2007 9. Redovisning av pensionsåtagandet Redovisar ni pensionsåtagandet enligt KRL med ansvarsförbindelse respektive avsättning (blandmodellen)?

19 Bokslutsenkät 2007 10. Immateriella tillgångar a) Har ni aktiverat utgifter för extern anskaffning av immateriella tillgångar?

20 Bokslutsenkät 2007 10. Immateriella tillgångar b) Har ni aktiverat utgifter för internt upparbetade immateriella tillgångar?

21 Bokslutsenkät 2007 11. Nedskrivningar a) Har ni redovisat några nedskrivningar i resultaträkningen?

22 Bokslutsenkät 2007 11. Nedskrivningar b) Om ja (131 st), har ni lämnat upplysningar om skälen till nedskrivningen?

23 Bokslutsenkät 2007 12. Avvikelse från rekommendation a) Om ni i redovisningen beslutat avvika från någon av Rådets rekommendationer, anges detta bland ”tillämpade redovisningsprinciper”?

24 Bokslutsenkät 2007 12. Avvikelse från rekommendation b) Om ja (168 st), redovisar ni motiven för avvikelsen?

25 Bokslutsenkät 2007 13. Lån med avvikande villkor Har ni under2006 lämnat räntefritt lån eller lån med på annat sätt avvikande villkor för infrastrukturella investeringar, t ex till Vägverket?

26 Bokslutsenkät 2007 14. Allmän fråga om Rådets rekommendationer a) Anser ni allmänt att den nya utformningen av Rådets rekommendationer innebär en förbättring jämfört med tidigare?

27 Bokslutsenkät 2007 14. Allmän fråga om Rådets rekommendationer b) Om ja, beror detta i huvudsak på Alt 1: den förändrade layouten? Alt 2: att rekommendationerna inte längre hänsyftar på någon av Redovisningsrådets rekommendationer? Alt 3: ett enklare språk?


Ladda ner ppt "Bokslutsenkät 2007 Aktualitetsdagen 2007-10-02 Enkät avseende 2006 års bokslut och årsredovisning."

Liknande presentationer


Google-annonser