Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rapport till Örebro läns landsting om Medarbetarundersökning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rapport till Örebro läns landsting om Medarbetarundersökning"— Presentationens avskrift:

1 Rapport till Örebro läns landsting om Medarbetarundersökning
2011 SKOP:s arkivnummer: S21DEC11 Läkaer, AT (under utb.)

2 Medarbetarundersökning Örebro läns landsting 2011
Datainsamlingsperiod November-december 2011. Datainsamlingsmetod Webb-enkät. Antal svar Hela Örebro läns landsting 7188 Läkaer, AT (under utb.) 47 Medarbetarundersökning Örebro läns landsting 2011 Läkaer, AT (under utb.)

3 SKOP tar fram två övergripande mått som kan variera mellan som lägst 0 och som högst 100.
Nöjd Medarbetar-Index (NMI) NMI är en sammanvägning av svaren på fyra frågor: Om du tänker på ditt nuvarande arbete. Vilket övergripande betyg vill du ge det arbetet? Hur väl motsvarar Ditt nuvarande arbete Dina förväntningar? Om Du jämför ditt nuvarande arbete med ett som är helt perfekt. Hur nära eller långt ifrån anser Du att Ditt nuvarande arbete motsvarar ett sådant arbete? Om Du jämför med andra arbeten som du tror att du kan få. Är ditt nuvarande bättre eller sämre? Lojalitet Lojalitet mäts med två delfrågor, men de vägs inte samman till ett gemensamt index. Övergripande mått Läkaer, AT (under utb.)

4 Medelbetyg skala mellan 0 och 100 Nöjd Medarbetar-Index (NMI)
Nöjd Medarbetar-index? Skala mellan 0=lägsta betyg och 100=högsta betyg. Om du tänker på ditt nuvarande arbete. Vilket övergripande betyg vill du ge det arbetet? Skala mellan 0=mycket dåligt och 100=mycket bra. Hur väl motsvarar ditt nuvarande arbete dina förväntningar? Skala mellan 0=inte alls och 100=helt och hållet. Om du jämför ditt nuvarande arbete med ett som är helt perfekt. Hur nära eller långt ifrån anser du att ditt arbete motsvarar ett sådant arbete? Skala mellan 0=mycket långt ifrån och 100=mycket nära. Om du jämför med andra arbeten som du tror att du kan få. Är ditt nuvarande arbete bättre eller sämre? Skala mellan 0=mycket sämre och 100=mycket bättre. Medelbetyg skala mellan 0 och 100 Medelbetyg Skala mellan 0 och 100 Nöjd Medarbetar-Index (NMI) Läkaer, AT (under utb.) 2011 Alla anställda 2011 Läkaer, AT (under utb.)

5 Medelbetyg skala mellan 0 och 100
Jag kan tänka mig att rekommendera andra i min närhet att börja arbeta på min arbetsplats. Skala mellan 0=inte alls och 100=helt och hållet. Vad tror du? Har du bytt arbetsgivare om ett år? Skala mellan 0=ja, absolut och 100=nej, absolut inte. Medelbetyg skala mellan 0 och 100 Medelbetyg Skala mellan 0 och 100 Lojalitet Läkaer, AT (under utb.) 2011 Alla anställda 2011 Läkaer, AT (under utb.)

6 Medarbetarna fick instämma i eller ta avstånd från 46 påståenden på en skala mellan 1 och 5 där 1 betyder att påståendet stämmer mycket dåligt och 5 att det stämmer mycket bra. Påståendena har använts för att skapa sammanfattande index: Arbetstillfredsställelse Anda Mål Ledarskap Påverkansmöjligheter Kvalitet på arbetet Tillgång till utrustning Utvecklingsmöjligheter Ansvarstagande Värdegrund Orka att klara arbetet Några påståenden faller utanför index. Sammanfattande index Läkaer, AT (under utb.)

7 Medelbetyg skala mellan 1 och 5 Sammanfattande index I
Arbetstillfredsställelse Anda Mål Ledarskap Påverkansmöjligheter Kvalitet på arbetet Medelbetyg skala mellan 1 och 5 Medelvärde Skala mellan 1 och 5 Sammanfattande index I Läkaer, AT (under utb.) 2011 Alla anställda 2011 Läkaer, AT (under utb.)

8 Medelbetyg skala mellan 1 och 5 Sammanfattande index II
Tillgång till utrustning Utvecklingsmöjlighet Ansvarstagande Värderingar Ork att klara av arbetsuppgifterna Medelbetyg skala mellan 1 och 5 Medelvärde Skala mellan 1 och 5 Sammanfattande index II Läkaer, AT (under utb.) 2011 Alla anställda 2011 Läkaer, AT (under utb.)

9 Medelbetyg skala mellan 1 och 5
Jag känner ingen oro för omorganisationer eller förändrade arbetsuppgifter. På min arbetsplats är vi bra på att rätta till fel och brister i arbetsmiljön. På min arbetsplats kan vi hantera hot och våld på ett bra sätt. Medelbetyg skala mellan 1 och 5 Medelvärde Skala mellan 1 och 5 Frågor utanför index Läkaer, AT (under utb.) 2011 Alla anställda 2011 Läkaer, AT (under utb.)

10 Delfrågor i index Övriga frågor
De sammanfattande index beskriver de fenomen som mäts med de olika delfrågorna. För att arbeta med förbättringsåtgärder är det därför väsentligt att se vilka delfrågor som ingår i ett enskilt index och hur de skiljer sig åt. Samtliga påståenden balanserar på en neutral mittpunkt. De är formulerade i positiv riktning så att det eftersträvansvärda alltid är att få stora andelar som anser att påståendena stämmer mycket eller ganska bra. Övriga frågor Utöver de 46 påståendena fick medarbetarna även ta ställning till två påståenden om fysiska obehag av arbetet och sömnsvårigheter. Dessa påståenden besvaras på en skala med fyra skalsteg. Delfrågor i index Läkaer, AT (under utb.)

11 Arbetstillfredsställelse
Jag tycker oftast att det är roligt på jobbet. Mitt arbete är en viktig del av mitt liv. Jag är stolt över det arbete jag utför. Jag har ett meningsfullt arbete. Mitt arbete är intressant. % 1 stämmer mycket dåligt 2 stämmer ganska dåligt 3 varken/eller 4 stämmer ganska bra 5 stämmer mycket bra Medelvärde Skala mellan 1 och 5 Arbetstillfredsställelse Läkaer, AT (under utb.) 2011 Alla anställda 2011 Läkaer, AT (under utb.)

12 Anda I Medelvärde Läkaer, AT (under utb.) 2011
På min arbetsplats är det sällan problem och konflikter mellan arbetskamraterna. Vi hjälper varandra på min arbetsplats när någon har svårt att hinna med sina arbetsuppgifter. På min arbetsplats är det en bra stämning mellan arbetskamraterna. Mina arbetskamrater visar mig uppskattning när jag gör något bra. Vi har en rak kommunikation på min arbetsplats. % 1 stämmer mycket dåligt 2 stämmer ganska dåligt 3 varken/eller 4 stämmer ganska bra 5 stämmer mycket bra Medelvärde Skala mellan 1 och 5 Anda I Läkaer, AT (under utb.) 2011 Alla anställda 2011 Läkaer, AT (under utb.)

13 Anda II Medelvärde Läkaer, AT (under utb.) 2011
Vi är bra på att lösa problem och konflikter på min arbetsplats. Vi delar med oss av kunskap och erfarenhet till varandra på min arbetsplats. Vi stöttar och hjälper varandra på min arbetsplats när det behövs. Jag tycker att samarbetet fungerar bra med arbetskamraterna. % 1 stämmer mycket dåligt 2 stämmer ganska dåligt 3 varken/eller 4 stämmer ganska bra 5 stämmer mycket bra Medelvärde Skala mellan 1 och 5 Anda II Läkaer, AT (under utb.) 2011 Alla anställda 2011 Läkaer, AT (under utb.)

14 Mål Medelvärde Läkaer, AT (under utb.) 2011
På min arbetsplats arbetar vi med tydliga mål för vårt arbete. På min arbetsplats är vi bra på att följa upp hur vi når målen för vårt arbete. % 1 stämmer mycket dåligt 2 stämmer ganska dåligt 3 varken/eller 4 stämmer ganska bra 5 stämmer mycket bra Medelvärde Skala mellan 1 och 5 Mål Läkaer, AT (under utb.) 2011 Alla anställda 2011 Läkaer, AT (under utb.)

15 Ledarskap Medelvärde Läkaer, AT (under utb.) 2011
Jag har förtroende för min närmaste chef. Jag får stöd och hjälp av min närmaste chef i mitt arbete när det behövs. Min närmaste chef frågar mig hur det går med jobbet och ger återkoppling på hur jag klarar mina arbetsuppgifter. Min närmaste chef är bra på att leda och motivera oss medarbetare. Min närmaste chef tycker det är viktigt att medarbetarna skall må bra. Jag tycker att samarbetet fungerar bra med min närmaste chef. % 1 stämmer mycket dåligt 2 stämmer ganska dåligt 3 varken/eller 4 stämmer ganska bra 5 stämmer mycket bra Medelvärde Skala mellan 1 och 5 Ledarskap Läkaer, AT (under utb.) 2011 Alla anställda 2011 Läkaer, AT (under utb.)

16 Påverkansmöjligheter
Jag har stora möjligheter att påverka i vilken ordning jag skall utföra mina arbetsuppgifter. Jag kan själv bestämma på vilket sätt mina arbetsuppgifter skall utföras. Jag kan påverka de beslut som är viktiga för mitt arbete. % 1 stämmer mycket dåligt 2 stämmer ganska dåligt 3 varken/eller 4 stämmer ganska bra 5 stämmer mycket bra Medelvärde Skala mellan 1 och 5 Påverkansmöjligheter Läkaer, AT (under utb.) 2011 Alla anställda 2011 Läkaer, AT (under utb.)

17 Kvalitet på arbetet Medelvärde Läkaer, AT (under utb.) 2011
Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete. Jag har tillräcklig kompetens för att klara mina arbetsuppgifter. Jag tycker att jag gör ett bra jobb. % 1 stämmer mycket dåligt 2 stämmer ganska dåligt 3 varken/eller 4 stämmer ganska bra 5 stämmer mycket bra Medelvärde Skala mellan 1 och 5 Kvalitet på arbetet Läkaer, AT (under utb.) 2011 Alla anställda 2011 Läkaer, AT (under utb.)

18 Tillgång till utrustning
På min arbetsplats finns den utrustning och de resurser som behövs för att jag skall göra ett bra arbete. Jag har tillgång till utrustning och hjälpmedel så att jag kan utföra mina arbetsuppgifter på ett säkert sätt. % 1 stämmer mycket dåligt 2 stämmer ganska dåligt 3 varken/eller 4 stämmer ganska bra 5 stämmer mycket bra Medelvärde Skala mellan 1 och 5 Tillgång till utrustning Läkaer, AT (under utb.) 2011 Alla anställda 2011 Läkaer, AT (under utb.)

19 Utvecklingsmöjligheter
Min kunskap och erfarenhet tas tillvara på ett bra sätt i arbetet. Min arbetsgivare satsar på att jag skall utvecklas och lära mig nya arbetsuppgifter. Jag får ofta lära mig nya saker i mitt arbete. På min arbetsplats arbetar vi regelbundet med förbättringar. % 1 stämmer mycket dåligt 2 stämmer ganska dåligt 3 varken/eller 4 stämmer ganska bra 5 stämmer mycket bra Medelvärde Skala mellan 1 och 5 Utvecklingsmöjligheter Läkaer, AT (under utb.) 2011 Alla anställda 2011 Läkaer, AT (under utb.)

20 Ansvarstagande Medelvärde Läkaer, AT (under utb.) 2011
Jag tar själv ansvar för att verksamheten på min arbetsplats utvecklas och förbättras. Jag brukar säga ifrån när jag har en annan åsikt än mina arbetskamrater. % 1 stämmer mycket dåligt 2 stämmer ganska dåligt 3 varken/eller 4 stämmer ganska bra 5 stämmer mycket bra Medelvärde Skala mellan 1 och 5 Ansvarstagande Läkaer, AT (under utb.) 2011 Alla anställda 2011 Läkaer, AT (under utb.)

21 Värdegrund Medelvärde Läkaer, AT (under utb.) 2011
På min arbetsplats har kvinnor och män samma möjligheter. På min arbetsplats bemöts alla med respekt. På min arbetsplats tolereras inte kränkande behandling, trakasserier, mobbning eller diskriminering. % 1 stämmer mycket dåligt 2 stämmer ganska dåligt 3 varken/eller 4 stämmer ganska bra 5 stämmer mycket bra Medelvärde Skala mellan 1 och 5 Värdegrund Läkaer, AT (under utb.) 2011 Alla anställda 2011 Läkaer, AT (under utb.)

22 Ork att klara av arbetet I
Jag hinner för det mesta med mina arbetsuppgifter. Mina arbetsuppgifter är inte alltför psykiskt krävande. När jag kommer hem efter arbetet har jag ork över för mitt privatliv. Min allmänna hälsa är mycket god. % 1 stämmer mycket dåligt 2 stämmer ganska dåligt 3 varken/eller 4 stämmer ganska bra 5 stämmer mycket bra Medelvärde Skala mellan 1 och 5 Ork att klara av arbetet I Läkaer, AT (under utb.) 2011 Alla anställda 2011 Läkaer, AT (under utb.)

23 Ork att klara av arbetet II
Hur ofta har du smärta, värk, domningar eller andra fysiska obehag som du tror huvudsakligen beror på ditt arbete? Hur ofta har du sömnsvårigheter som du tror huvudsakligen beror på ditt arbete? % 1 mycket ofta 2 ganska ofta 3 inte särskilt ofta 4 aldrig Medelvärde Skala mellan 1 och 4 Ork att klara av arbetet II Läkaer, AT (under utb.) 2011 Alla anställda 2011 Läkaer, AT (under utb.)

24 Frågor som inte ingår i index
Jag känner ingen oro för omorganisationer eller förändrade arbetsuppgifter. På min arbetsplats är vi bra på att rätta till fel och brister i arbetsmiljön. På min arbetsplats kan vi hantera hot och våld på ett bra sätt. % 1 stämmer mycket dåligt 2 stämmer ganska dåligt 3 varken/eller 4 stämmer ganska bra 5 stämmer mycket bra Medelvärde Skala mellan 1 och 5 Frågor som inte ingår i index Läkaer, AT (under utb.) 2011 Alla anställda 2011 Läkaer, AT (under utb.)


Ladda ner ppt "Rapport till Örebro läns landsting om Medarbetarundersökning"

Liknande presentationer


Google-annonser