Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Pilotlän för grön utveckling Norrbotten Dalarna Skåne EID styrgrupp 8 oktober 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Pilotlän för grön utveckling Norrbotten Dalarna Skåne EID styrgrupp 8 oktober 2013."— Presentationens avskrift:

1 Pilotlän för grön utveckling Norrbotten Dalarna Skåne EID styrgrupp 8 oktober 2013

2 Uppdraget – Pilotlän för grön utveckling I regional samverkan stärka och utveckla det regionala arbetet för minskad klimatpåverkan och energiomställning och därigenom bidra till grön utveckling med nya jobb, tillväxt och ökad konkurrenskraft. Fånga upp och stödja idéer som kan ingå i pilotlänssatsningen. Utveckla arbetsmetoder och verktyg. Inspirera, stödja samt sprida vägledning till andra län. Identifiera behov av kompletterande nationella styrmedel. Föreslå förbättringar av nationella insatser och åtgärder. Skapa nya jobb och konkurrenskraft i Öresundsregionen (Skåne).

3 Genomförande Pilotlänen har samordnat nationella dialoger, länsstyrelsesamtal och webbvägledning. Respektive län har i övrigt prioriterat en palett av olika utvecklingsinsatser - beroende på de regionala förutsättningarna. Norrbotten har skapat en gemensam regional bild av nuläge och mål, påvisat tillväxtmöjligheter samt förtydligat vikten av bred samverkan i åtgärdsarbetet. Testat metoder och verktyg samt analyserat styrmedel. Dalarna har utvecklat verktyg/arbetsmetoder för miljö- och byggtillsyn, kommunernas energiuppföljning, miljödriven tillväxt mm samt energi- o klimatstrategi med sysselsättningseffekter. Styrmedel - Färdplan 2050. Skåne har utvecklat verktyg/arbetsmetoder med fokus på biogas, samhällsplanering, energieffektivisering i företag och regionala energibalanser. Samverkan i Öresundsregionen och med sydlänen.

4 www.lansstyrelsen.se/energi

5 Rapporter Norrbotten DalarnaSkåne Gemensamma slutsatser och rekommendationer

6 Nationell politik behöver omsättas genom tydliga mål och styrmedel på alla nivåer Sveriges energi- och klimatpolitik och klimatstrategier Regional energi- och klimatstrategi...…………….. Åtgärder ……………… Kommunala energi- och klimatstrategier/planer

7 2050 är nu! Transportsnål samhällsplanering Järnväg Fjärrvärme Energieffektiva byggnader F&U Utbildning

8 KlimatEnergiTillväxtKonsumtion EU Sverige Dalarna EU2020 Energi- och klimatpolitik Färdplan 2050 Energi- o klimatstrategi 2050 Energieffektivi- seringsdirektiv Bredda energi- och klimatstrategierna

9 Massor av nya jobb! Industri600 Byggnader, service1 500-2 000 Transporter290 Smarta elnät40 Fjärrvärme17 Vattenkraft15 Bioenergi1 200 Biogas20 Vindkraft1 100 Solenergi70 S:a antal jobb4 900 - 5 400 + Miljöteknikföretagande Exempel för Dalarna

10 Samordna Sveriges energi- och klimatpolitik Färdplan 2050 Energieffektiviseringsdirektivet ?

11 Nationella stuprör behöver regionala hängrännor

12 Stärkt miljöprövning och miljötillsyn Vägledning för verksamhetsutövare Vägledning för tillsynsmyndigheter

13 MiljötillsynMiljöprövning Nationella Styrmedel/ signaler Regionala Lokala Ekonomiska Information Ekonomiska Information Lagstiftning Syfte Handel MÅL Styrmedel för önskad samhällsutveckling

14 Rekommendationer till regering och nationella myndigheter  Besluta om sektorsnedbrutna etappmål, fram till 2050, för att ge tydliga signaler om samhällets långsiktiga energi- och klimatpolitik och färdriktning i åtgärdsarbetet.  Vässa de ekonomiska styrmedlen så att incitamenten för att genomföra åtgärder stärks, till exempel genom differentierade styrmedel för att stimulera val av klimatsmarta varor och tjänster.

15 Rekommendationer till regering och nationella myndigheter  Samordna nationella myndigheters arbete med att utveckla och genomföra mål och åtgärder samt vägleda länsstyrelser och kommuner för att bland annat: säkerställa samordnade energi- och klimatåtgärder i alla sektorer integrera tillväxt, resurshushållning och utvecklingsfrågor i energi- och klimatarbetet prioritera investeringar i infrastruktur och samhällsbyggande som behövs för att klara målen till 2050, genomföra insatser i handelssektorn för att stimulera energi- och klimatsmart konsumtion.

16 Rekommendationer till regering och nationella myndigheter  Utveckla tillämpningen av enskilda styrmedel och kombinera användningen av olika styrmedel för att få ökad effekt.  Nationella myndigheter bör använda sig mer av länsstyrelsernas kompetens, erfarenhet, bedömningar och kontaktvägar, till exempel inom arbetet med Uthållig kommun.  Ge Energieffektiviseringsrådet en starkare och mer operativ roll som en samlad nationell beredning för energi- och klimatfrågor.

17 Storregionala länsstyrelsesamtal 2011-2012 identifierade utvecklingsbehov inom flera områden 1.Länsstyrelsens roll och uppdrag 2.Intern samordning och samverkan mellan länsstyrelser 3.Regionalt samordna och leda arbetet 4.Interna miljöledningssystemet Gemensamma utvecklingsinsatser ger högre kvalité och bättre implementering - till lägre kostnader.

18 Länsstyrelserna behöver utveckla vägledning för kommunerna i samhällsplanering …

19 och verktyg för energieffektiviseringsarbetet. Exempel: Dala Energiwebb

20 Rekommendationer till länsstyrelserna  Etablera normer för energiomställning och minskade växthusgasutsläpp genom länsstyrelsens alla styrmedel, beslut och insatser.  Stöd kommunernas övergripande och åtgärdsinriktade energiomställningsarbete och bidra till att normera arbetssätt och bedömningar så att de blir likartade i kommunerna.  Ta initiativ till sektorsamverkan för att skapa former för samordnat klimat- och energiarbete i alla sektorer.  Stärk länsstyrelsernas nationella energi- och klimatsamverkan, LEKS, för att vidareutveckla och förvalta arbetsmetoder och verktyg samt kommunicera goda exempel med alla länsstyrelser.

21 Rekommendationer till regionala och kommunala aktörer Dalarnas rekommendationer i ”Mycket snack och mycket verkstad”  Samverka och utnyttja synergier mellan olika verksamheter.  Visa kommunalt ledarskap i energiomställningen.  Inled branschsamverkan.  Utveckla kommunikativa styrmedel.

22 Pilotlän för grön utveckling Norrbotten Dalarna Skåne


Ladda ner ppt "Pilotlän för grön utveckling Norrbotten Dalarna Skåne EID styrgrupp 8 oktober 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser