Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lärarprogrammet Linköpings Universitet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lärarprogrammet Linköpings Universitet"— Presentationens avskrift:

1 Lärarprogrammet Linköpings Universitet

2 Några fakta om Lärarprogrammet
Har ca: 2500 studenter 30 inriktningar (ämnen, ämnesområden) 300 kurser Beställer kurser av 9 institutioner Har en budget på ca: 100 miljoner kronor Har 60 fältmentorer och 60 fältområden Engagerar ca: 1500 handledare på fältet Kontrakterar flera hundra skolor Två programansvariga (+ VFU ansvarig)

3 Lärarprogrammet erbjuder…
lärarutbildning för barnskötare, utbildning för förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskolans tidigare år hp, grundskolans senare år 270 hp samt gymnasieskolan hp. Utbildningens delar: AUO (Allmänt utbildningsområde) behandlar centrala kunskapsområden (CK)för läraryrket. Det omfattar 90 hp och består i Linköping av kurser i Pedagogiskt arbete (PA) samt tvärvetenskapliga ämnesstudier (TVÄS) som också inkluderar examensarbete. I Norrköping kallas 90 hp inom centrala kunskapsområdet för AUO. AUO innehåller tio veckor VFU. Inriktningar består av sammanhållna kurser om 60 hp och integrerar ämnesstudier tvärvetenskapliga studier, ämnesdidaktik och verksamhetsförlagd utbildning. Inriktningarna kan utgå från mer traditionella ämnen, tematiska ämnesområden eller kompetensområden. 10 veckor av inriktningen består av VFU. Specialiseringar omfattar 30 hp och kan vara fördjupningar av inriktning eller en breddning i något annat ämne eller ämnesområde. En specialisering kan innehålla en veckas VFU.

4 Lärarprogrammet: Ett program - Två studieorter
Gemensam utbildningsplan sedan 2007 Antagning sker sedan vt-09 mot verksamhetsområde Man läser hela AUO 1 och 2 vid den studieort där man börjar Inriktningar och specialiseringar kan sökas oberoende av studieort Vissa specialiserings/breddningskurser ges på hösten i Norrköping och våren i Linköping eller tvärtom. ( t.ex. Specialpedagogik, samhällsvetenskapligt tema Grundläggande färdigheter 30hp ges varje termin på båda orterna . Har gemensam kursplan. Valen/Kursanmälan görs från vt-2010 i valwebben. Hemsida (för antagna 2009) sköts gemensamt från programkansliet. Nås via På väg mot en gemensam råds- och mötesstruktur .

5 Linköpings specifik Tradition av ämneskultur
Lärare engageras från ämnesinstitutionerna varav flera har liten del av sin verksamhet i lärarprogrammet Kurser beställs av programmet via budget och via särskilda ”politiska” implementeringsinsatser (policydokument, anvisningar till regelverk, gemensamma bedömningsdokument) Utbildning till ämneslärare (grundskolans senare del och gymnasiet) Programmet är utanför den enskilda kursen Styrning och implementering via råd och möten. (inriktningsmöten, AUO-råd,)

6 Norrköpings specifik Tradition av tvärvetenskap och mångvetenskap ger kompetensområden och kunskapsområden snarare än disciplinära ämnen. Beställer kurser av fyra institutioner. Flera avdelningar uppbyggda kring lärarutbildning Lärarprogrammet en integrerad del av utbildningen (politisk implementering, breddad rekrytering, kurser, vfu) Utbildar lärare främst mot förskola, förskoleklass och grundskolans tidigare år, med bred kompetens. Närmare kontakt med de enskilda lärarna i kurserna via t.ex. regelbundna lärmöten.

7

8 VFU VFU-organisationen stor och svåröverblickbar
Olika struktur och organisation Lkpg/Nkpg Från och med Ht-09 gemensam VFU- hantering som även involverar LU-90 Norrköping är fältorganisationen närmare knuten till kurserna via t.ex. kursmentorer som kommer från fältet och planerar tillsammans med kursansvarig/inriktningsansvarig Linköping har en autonom fältorganisation löst knuten till varje enskild kurs som innehåller VFU. Kontakt med fältet en uppgift för inriktningsansvarig. Sköts på olika sätt beroende på inriktning alt pedagogiskt arbete Målet är att ha samma struktur och upplägg. En stor utmaning för VFU-ansvarig

9 Styrdokument, kvalitetsarbete
Examensordning Utbildningsplan (er) Regelbunden kursplaneutveckling Policydokument (anvisningar för LiU:s regelverk) Progressionsdokument avseende lärarutbildningen i anslutning till Bologna Kursplanegranskningar avseende de olika progressionsnivåerna

10 Lärarprogrammet vid Linköpings Universitet kännetecknas av…
En stor bredd avseende utbildningar En mångfald av ämnen och ämnesområden En genomtänkt progression genom utbildningen Hög kvalitet på VFU Studentnära samarbete (kompetent studievägledning, hög studentrepresentation) Engagerade lärare med stort inflytande och hög kompetens Förändringsbenägenhet och anpassning till nya regler och beslut Svåröverblickbar organisation Ett flertal ämnen med liten studentvolym/samläsning Många förändringar under kort tid ( t.ex. Bologna och de olika progressionsnivåerna) ger många kursplaner, studenter i systemet som läser enligt olika utbildningsplaner – blir mycket att hålla reda på för kursansvariga och administratörer. Att sammanslagningen av programmen kan leda till att oförutsedda problem uppstår under resans gång - akututryckningar. Svårt att göra konsekvensanalyser.

11 På gång Arbete med riktlinjer och struktur för examensarbete på avancerad nivå. Arbetsgrupp tillsatt. Beställning av kursplaner för examensarbete på avancerad nivå Implementering av yrkesetik och sociala medier Synkroniseringar av olika slag


Ladda ner ppt "Lärarprogrammet Linköpings Universitet"

Liknande presentationer


Google-annonser