Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Den nya lärarutbildningen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Den nya lärarutbildningen"— Presentationens avskrift:

1 Den nya lärarutbildningen
NUAK Anders Olsson Utbildningschef, Lärarutbildningen

2 Utgångspunkter för ny lärarutbildning enligt propositionen ”Bäst i klassen”
Större social, kulturell och språklig mångfald ställer nya krav Utmaningar kopplade till miljö- och hållbarhetsfrågor Ökade krav på både ämnesbredd, ämnesdjup och utveckling av undervisningen och läraryrket Satsningar för att höja utbildningens status och göra den mer attraktiv Möjligheter till komplettering och fördjupning

3 Vad innebär regeringens förslag?
En sammanhållen akademisk professionsutbildning Fyra profilerade examina Tydligare yrkesidentitet Utökning av ämnesstudier Mindre valfrihet för studenten Examenstillstånd krävs Yrkesexamen leder inte till generell examen

4 Utbildningsvetenskaplig kärna 60hp
mål för UV regleras i examensbeskrivningen lärosätena avgör själv hur UV utformas studenternas inriktning mot årskurs och ämne ska beaktas, “vilket också innebär en viss ämnesmässig fördjupning” områden som t ex jämställdhet, hållbar utveckling, sex- och samlevnad bör kunna rymmas inom UV innebär att UV ges större relevans än dagens AU

5 Verksamhetsförlagd utbildning, 30hp
genomförs i de ämnen (ett eller flera) och i den åldersinriktning/skolform som examen omfattar en viss del (15hp) ingår i ämnesstudierna administreras av högskolorna i samråd med skolhuvudmän

6 Självständigt arbete (examensarbete)
ett eller flera självständiga arbeten om 15 eller 30hp ska spegla examensmålen ska huvudsakligen ske inom ämnesstudierna kunskaper inom ramen för VFU och UVK ska också tas i bruk 6

7 Förskollärarexamen Förskola och förskoleklass 3,5år – 210hp ”Förskolepedagogiskt arbete” 120hp: - Barns utveckling och lärande (läs, skriv och matematik, estetiska läroprocesser, mm) - Barns behov av omsorg - Förskolans pedagogik och arbetssätt - Examensarbete, 15hp

8 Grundlärarexamen med tre inriktningar - inriktning mot arbete i …
förskoleklass och grundskolan 1- 3 4 år / 240hp Sv 30hp Ma 30hp En 15hp NO 15hp SO 15hp + 15hp i något av dessa ämnen Exarb 15x2/30hp Pr, est moment Erbjuda extra kurser grundskolan årskurs 4 - 6 4 år / 240hp Sv 30hp Ma 30hp En 30hp Val mellan NO 0/30hp SO 0/30hp Pr, est 0/2x15/30hp Exarb 15x2/30hp Erbjuda extra kurser fritidshem 3 år / 180hp Fped 45hp Exarb 15hp Pr, est 2x15/30hp

9 Ämneslärarexamen med två inriktningar - inriktning mot arbete i …
grund-skolans åk 7-9 4,5år / 270hp Ämne A - 90hp (inkl 2x15/30hp exarb) Ämne B – 45(60?)hp Ämne C – 45hp gymnasie-skolan 5 – 5,5år / hp Ämne A - 120hp (inkl 2x15/30hp exarb) Ämne B - 90hp Ämnesstudierna ska ha en tydlig ämnesdidaktisk prägel Begränsat antal ämneskombinationer Alla ämnen kan vara såväl första- som andraämnen Mu,Sv och Sh 90/120hp även som andraämne Praktiska och estetiska ämnen samt modersmål särskiljs inte

10 Yrkeslärarexamen 1,5 år / 90hp
UV med yrkesdidaktiskt perspektiv, 60hp VFU, 30hp – ev prövning för tillgodoräknande Inget krav på examensarbete Flexibel i tid och rum Behörighetskrav Kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper förvärvade genom högskoleutbildning, annan eftergymnasial utbildning, yrkeserfarenhet Nationella behörighetskriterier för resp undervisningsämne ska tas fram i samverkan med berörda myndigheter och branscher

11 Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) 1,5 år / 90hp
Alternativ väg till läraryrket (ämneslärarexamen) Tillgodose behov av lärare i mindre och ovanliga ämnen som saknar reguljära utb. UV med ämnesdidaktik, 60hp VFU, 30hp – ev prövning för tillgodoräknande Inget krav på examensarbete Behörighetskrav Tillräckliga kunskaper i minst ett ämne (90 resp 120hp) – dvs öppnar upp för ettämneslärare

12 Kompletterande kurser
Ska erbjudas alla lärare och ska leda till ämnesfördjupning eller ytterligare ämnen inom den egna eller i annan skolform Gäller även kurser som leder till magister- eller masterexamen ”Regler om vem som får användas i undervisning” kommer i samband med proposition om ny skollag Flexibelt och överskådligt system eftersträvas

13 Annat som tas upp i propositionen
Forskning inom utbildningsvetenskap behöver stärkas – prioriterat område Specialpedagogexamen ska utredas Speciallärarexamen utökas med fler specialiseringar Minskad reglering avseende krav på särskilt organ och regionalt utvecklingscentrum Ge förutsättningar för ökad internationell rörlighet Verka för jämnare könsfördelning Vuxenutbildningen ska lyftas fram ULV och VAL fortsätter (120hp)

14 Examenstillstånd Ansökan till högskoleverket för examen, inriktning och ämne Osannolikt att alla lärosäten får tillstånd för alla examina Krav och bedömningskriterier ska vara kända före ansökningsförfarandet Samverkan mellan lärosäten uppmuntras – gemensam lärarkompetens beaktas vid tillståndsprövning Huvuddelen av lärarkompetensen ska finnas på det sökande lärosätet

15 Ny lärarutbildning - tidplan
Feb Proposition om ny lärarutbildning Mars Riksdagsbeslut Maj Examensmål för lärarexamina Juni Ansökan om examensrätter Dec Besked om examensrätter Sept Start av ny lärarutbildning

16 Den nya lärarutbildningen vid Malmö högskola
NUAK Anders Olsson Utbildningschef, Lärarutbildningen 16

17 Malmö högskola har funnits sedan 1 juli 1998
består av Odontologiska fakulteten, Hälsa och samhälle, Kultur och samhälle, Lärarutbildningen och Centrum för teknikstudier erbjuder drygt 90 program och 500 kurser har närmare  studenter ( hst)

18 Lärarutbildningen vid Malmö högskola
har ca 3800 helårsstudenter och ca 300 anställda antar ca 1000 lärarstudenter per år utöver lärarprogrammet finns studie- och yrkesvägledareutbildning, speciallärar- och specialpedagogutbildning samt idrottsvetenskapligt program masterutbildningar i utbildningsvetenskap, pedagogik, idrottsvetenskap och historiska studier utbildning på forskarnivå inom områdena utbildningsvetenskap och idrottsvetenskap

19 Lärarutbildningen vid Malmö högskola utgår ifrån två kärnidéer
Akademiska professionsämnen Partnersamverkan

20 Lärarutbildningens professionsämnen
akademiska ämnen som är att betrakta som sammanhållna, konsistenta, yrkesämnen integrerar innehåll som rör traditionella ämnen och ämnesområden med innehåll som rör lärande och undervisning består av både verksamhetsförlagd och högskoleförlagd tid

21 Partnersamverkan Ömsesidig kunskapsbildning
Gemensamt ansvar och gemensam nytta Från yta till djup Reflekterande praktiker

22 Mah ansöker om samtliga examina och inriktningar
Förskollärarexamen Grundlärarexamen med inriktning mot arbete inom - fritidshem - förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 - grundskolans årskurs 4-6 Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete inom - grundskolans årskurs 7-9 - gymnasieskolan Yrkeslärarexamen 22

23 …samt följande ämnen inom ämneslärarexamen:
Bild Idrott och hälsa Svenska Svenska 2 (endast som andra-/ tredjeämne) Engelska Modersmål: arabiska (i samverkan med LU och GU) Matematik Naturkunskap (endast på gy) Biologi (i samverkan med SLU Alnarp) Fysik (i samverkan med LU och HKr) - Kemi Teknik (endast som tredjeämne för 7-9) Historia Religionskunskap Samhällskunskap Geografi (endast som tredjeämne för 7-9) 23

24 Två lokala mål i Malmö högskolas nya lärarutbildningar
visa kunskap om och förmåga att beakta innebörden av interkulturalitet, medborgerlig bildning samt lärande för hållbar utveckling i pedagogisk yrkesverksamhet visa kunskap om och förmåga att beakta sambandet mellan det ämnesspecifika språket och barns och ungdomars kunskapsutveckling ur ett första- och andraspråksperspektiv 24

25 Utbildningsvetenskaplig kärna
Fyra kurser om 9 hp: - Sociala relationer, demokrati och pedagogiskt ledarskap - Utveckling, lärande och specialpedagogik - Förskola / Skola, värdegrund och samhälle Forskning, utveckling och utvärdering Återstående 24hp integreras med ämnestudierna: - Läroplansteori och allmändidaktik - Bedömning och betygssättning

26 Verksamhetsförlagd utbildning, 30hp
genomförs i de ämnen och i den åldersinriktning/skolform som examen omfattar genomförs på en partnerskola i fem fyraveckors-perioder genom hela utbildningen samma vfu-lärare följer studenten genom hela utbildningen har särskilda lärandemål, men integreras med högskoleförlagd utbildning administreras av högskolan i samverkan med skolhuvudmän och regleras genom avtal mellan parterna 26

27 Fördjupningsämne finns i samtliga examensinriktningar
omfattar utöver studier i ämne och ämnesdidaktik, även självständiga arbeten samt delar av utbildningsvetenskaplig kärna och vfu 27

28 Fördjupningsämnen – förskollärare och grundlärare
Förskolepedagogiskt arbete Fritidspedagogiskt arbete För grundlärare med inriktning F-3 och 4-6: - Matematik och barns lärande - Svenska och barns lärande - Engelska och barns lärande - Naturorientering, teknik och barns lärande - Samhällsorientering och barns lärande 28

29 Förskollärar- och grundlärarexamen ht 2011
10 juni 2010 Termin F F U F H F H F H U H F U F H U F H H F F H Förskola 210hp Veckor vfu Vft 1 4 4 4 4 4 F – fördjupnings ämne U – utb.vet. kärna Ö – övrigt ämne - avancerad nivå F F U F Ö H Ö U Ö H U U F F F F H Fritidshem 180hp Veckor vfu Vft 1 4 4 4 4 4 F 240hp Ö Ö U Ö H Ö H Ö H U H F U F H Ö Ö H F H H U H F F H Veckor vfu Vft 1 4 4 4 4 4

30 Ämnes- och yrkeslärarexamina ht 2011
10 juni 2010 Termin F F F U H Ö H Ö H Ö U H Ö H Ö Ö Ö F F H F U H F F H hp U Veckor vfu 1 Vft 4 4 4 4 4 Gy 300hp F F F U H H Ö H Ö Ö H U Ö H Ö Ö H Ö F F H H F F H F H U F H F U Veckor vfu 1 Vft 4 4 4 4 4 Yrk 90hp U U U H U U H U F – förstaämne U – utb.vet. kärna Ö – övrigt ämne , andra-/tredjeämne - avancerad nivå Veckor vfu Vft 4

31 Internationell kurs präglad av globala framtidsfrågor
Obligatorisk kurs om 9 hp inom ramen för andraämnet i ämneslärarutbildningen Studenten väljer något av följande teman: - Interkulturell pedagogik, - Medborgerlig bildning eller - Hållbar utveckling och lärande.

32 Kurser inom yrkeslärarutbildningen
Termin 1 Sociala relationer, demokrati och pedagogiskt ledarskap Styrdokument, yrkesdidaktik och bedömning Termin 2 - Utveckling, lärande och specialpedagogik - Skola, värdegrund och samhälle Termin 3 - Utveckling utvärdering och yrkesdidaktiskt utvecklingsarbete


Ladda ner ppt "Den nya lärarutbildningen"

Liknande presentationer


Google-annonser