Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utbildningsvetenskap

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utbildningsvetenskap"— Presentationens avskrift:

1 Utbildningsvetenskap
Utbildningsvetenskap Forskningsbaserad lärarutbildning – i nära samarbete med skolorna Linköpings universitet

2 Vi vidgar verkligheten
Vi vidgar verkligheten Linköpings universitet är en förnyare av forskning och utbildning med målet att vidga verkligheten – expanding reality. Vi skapar nya utbildningar och nya sätt att angripa forskningsproblem. Vi samverkar över ämnes- och fakultetsgränser och har en nära dialog med näringsliv och samhälle. Linköpings universitet

3 Fyra fakulteter Filosofiska fakulteten Hälsouniversitetet
Fyra fakulteter Filosofiska fakulteten Hälsouniversitetet Tekniska högskolan Utbildningsvetenskap Linköpings universitet

4 14 institutioner Beteendevetenskap och lärande (IBL)
14 institutioner Beteendevetenskap och lärande (IBL) Datavetenskap (IDA) Ekonomisk och industriell utveckling (IEI) Fysik, kemi och biologi (IFM) Klinisk och experimentell medicin (IKE) Kultur och kommunikation (IKK) Matematiska institutionen (MAI) Medicin och hälsa (IMH) Medicinsk teknik (IMT) Samhälls- och välfärdsstudier (ISV) Studier av samhällsutveckling och kultur (ISAK) Systemteknik (ISY) Teknik och naturvetenskap (ITN) Tema Grå text = ej UV-samarbete Linköpings universitet

5 Våra campus 2017-04-06 Campus Valla, 18 000 studenter
Campus Norrköping, studenter Campus Valla och Campus US finns i Linköping, Carl Malmsten Furniture Studies (Malmstens) på Lidingö utanför Stockholm. Siffrorna gäller antal studerande (individer). Summan är avrundad och blir inte exakt eftersom vissa studenter läser på flera campus eller på distans. Malmstens (Lidingö), 70 studenter Campus US (Universitetssjukhuset), studenter 5 Linköpings universitet

6 LiU:s historia 1967 Universitetsfilial till Stockholms universitet 1969 Civilingenjörs- och läkarutbildning 1975 Högskolan blir Linköpings universitet 1980 Temaforskning 1986 Hälsouniversitetet 1997 Campus Norrköping 2000 Malmstens Linköping har en lång historia som utbildnings- och kulturstad. Den akademiska utbildningen har sina rötter i 1960-talet och 1963 års universitets- och högskoleutredning (U63) fattade riksdagen beslut om att förlägga tekniska och medicinska utbildningar till Linköping. Två år senare tillkom filosofisk utbildning som en filial till Stockholms universitet och 1969 etablerades de tekniska och medicinska fakulteterna. 1970 fördes resurserna samman till Linköpings högskola och fem år senare, 1975, blev högskolan landets sjätte universitet. 1980 startade temaforskningen, tvärvetenskaplig forskning vid Filosofiska fakulteten skapades Hälsouniversitetet (HU), en gemensam organisation för statlig och landstingskommunal vårdutbildning som också innebar pedagogisk förnyelse med till exempel problembaserat lärande, PBL. 1997 invigdes Campus Norrköping i Industrilandskapet i stadens centrum blev Carl Malmstens skola i Stockholm, med välrenommerade utbildningar inom möbeldesign och hantverk, en del av LiU. Linköpings universitet

7 Vad kännetecknar Utbildningsvetenskap?
Professionsutbildning Praxisnära forskning Studentaktiva arbetsformer Berör 9 av universitetets 14 institutioner

8 Utbildningsvetenskap i siffror
Utbildningsvetenskap i siffror Ca studenter (HST) Ca 54 aktiva doktorander 11 professorer Antal professorer exklusive 2 prof. Emeritus, 1 gästprof, Kalle Bäck, 1 bitr. prof. Linköpings universitet

9 Hela universitetets lärarutbildning
Strukturerad samverkan över institutions- och fakultetsgränser Samverkan kring kurser Ämnesdidaktiska kluster

10 Vårt mål Akademisk professionsutbildning
- Baserad på aktuell forskning Professionsnära - Baserad på beprövad erfarenhet - Nära den praktiska verksamheten

11 Akademisk professionsutbildning
Akademisk professionsutbildning Bas i aktuell och relevant forskning Bred vetenskaplig bas Lärarutbildare som forskar Tydlig koppling till relevanta forskningsmiljöer Bas i aktuell och beprövad yrkeserfarenhet Universitetslärare med utbildningsvetenskaplig kompetens (forskning och yrkeserfarenhet) Tät samverkan med skolan/yrkespraktiken, t ex genom kursmentorer Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet Linköpings universitet

12 Våra nya lärarprogram Förskollärarprogrammet, 210 hp
Grundlärarprogrammet Inriktning fritidshem, 180 hp Inriktning F-3, 240 hp Inriktning 4-6, 240 hp Ämneslärarprogrammet Inriktning 7-9, 270 hp Inriktning Gy, hp Yrkeslärarprogrammet, 90 hp Folkhögskollärarprogrammet, 60 hp Det enda i Sverige!

13 Fler vägar till läraryrket
Kompletterande pedagogisk utbildning - KPU Vidareutbildning av obehöriga lärare - VAL Utländska lärares vidareutbildning – ULV

14 Kompletterande pedagogisk utbildning – KPU För dig som redan läst ett eller flera ämnen på högskolenivå Två inriktningar Ämneslärare i årskurs 7-9 Ämneslärare i gymnasiet Vänder sig till personer med annan avslutad eftergymnasial utbildning 90 hp, halvfart, distans Med hjälp av kommandot ”Layout” kan du välja olika utformning på sidan vad gäller placering av rubrik, text och bilder. Linköpings universitet

15 Nationella VAL-projektet Vidareutbildning av obehöriga lärare
Särskild satsning för verksamma lärare Individuella studieplaner Maximalt 120 hp kvar till examen Allmänt utbildningsområde – halvfart, distans Ämnen – varierande studietakt

16 Nationella ULV-projektet Utländska lärares vidareutbildning
Vänder sig till personer med avslutad eftergymnasial lärarutbildning Maximalt 120 hp kvar till examen Individuell studieplanering Varierande studietakt

17 För dig som redan är lärare
Lärarfortbildning Fristående kurser

18 Lärarfortbildning För dig som vill bygga på din lärarutbildning
Lärarfortbildning För dig som vill bygga på din lärarutbildning Masterprogram i pedagogiskt arbete/pedagogik med utomhusdidaktisk inriktning/specialpedagogik, 120 hp Outdoor Environmental Education and Outdoor Life, 60 hp Pedagogiskt arbete med inriktning mot lärares arbete och elevers lärande, 60 hp Speciallärarprogrammet, 90 hp Specialpedagogprogrammet, 90 hp The Intercontinental Masters Programme in Adult Learning and Global Change, 60 hp Förskolelyftet Lärarlyftet Andra fortbildande fristående kurser Med hjälp av kommandot ”Layout” kan du välja olika utformning på sidan vad gäller placering av rubrik, text och bilder. Linköpings universitet

19 Fristående kurser Ca 70 fristående kurser inom följande ämnesområden:
Fristående kurser Ca 70 fristående kurser inom följande ämnesområden: Estetiska ämnen Lärande, skola, barn Pedagogik Specialpedagogik Språk Tvärvetenskapliga ämnen Med hjälp av kommandot ”Layout” kan du välja olika utformning på sidan vad gäller placering av rubrik, text och bilder. Linköpings universitet

20 Vad kännetecknar våra lärarprogram?
Brett utbud och hög kvalitet Integration Kursmentorer Verksamhetsförlagd utbildning - VFU

21 Integration Integration mellan kurserna inom Utbildningsvetenskaplig kärna (UK) Integration mellan UK-kurserna och ämnesdidaktiska delar inom ämnesstudierna Integration mellan ämne, ämnesdidaktik och VFU - utbildningsvetenskapliga ämnen Ämnesråd som nav i integrationsarbetet Kursansvariga Ämnesdidaktiker Kursmentor Studeranderepresentant Likhet med diskussionen i rel till skolan där man ska se utbildningen som helhet. Medialt fokus på ämnen/delar. Vi förbereder för skolans helhetsuppdrag. Vi ger behörighet på pappret med också en god beredskap att delta i och utveckla förskolans och skolans verksamhet utifrån en helhetssyn på utbildning. Linköpings universitet

22 Kursmentorer Verksam pedagog/lärare i förskola/skola medverkar i alla kurser Säkerställer en direkt koppling till läraryrket

23 Verksamhetsförlagd utbildning
Verksamhetsförlagd utbildning  Syfte: Förstå samspelet mellan teori och praktik Utveckla pedagogiskt ledarskap och förmåga att planera, genomföra, utvärdera och utveckla pedagogisk verksamhet Ingår i ämnesstudierna och studierna i Utbildningsvetenskaplig kärna Genomförs i ”rätt” verksamhetsområde Minst en veckas VFU under första året Längre avslutande VFU-period i slutet av utbildningen Byter VFU-plats under utbildningen Utvecklingsguide Samarbetsavtal med 15 kommuner och ca 35 fristående skolor/förskolor Utbytesavtal gällande VFU Med hjälp av kommandot ”Layout” kan du välja olika utformning på sidan vad gäller placering av rubrik, text och bilder. Linköpings universitet

24 Forskning som gör skillnad
Forskning som gör skillnad Forskning av hög kvalitet som gör nytta i samhället Tvärvetenskap och samverkan över ämnes- och fakultetsgränser En föregångare inom forskarskolor Forskningen vid Linköpings universitet kännetecknas av en stor öppenhet mellan olika ämnes- och fakultetsområden. Här startade den tvärvetenskapliga temaforskningen 1980 och det gränsöverskridande arbetssättet genomsyrar LiU, vilket bidrar till en tydlig samhällsnytta. Ett ämnesövergripande och tvärvetenskapligt perspektiv är också typiskt för forskarskolorna, som LiU var först i Sverige med att introducera. Vid LiU finns nära 400 professorer och ca forskarstuderande (årsredovisning 2012). Linköpings universitet

25 Forskning och forskarutbildning
Forskning och forskarutbildning Pedagogik Pedagogiskt arbete Naturvetenskapernas och teknikens didaktik Matematikdidaktik Vuxnas lärande Språkdidaktik Samhällsämnenas didaktik Linköpings universitet

26 Skolsamverkan Livslångt lärande på vetenskaplig grund Dialog
Skolsamverkan Livslångt lärande på vetenskaplig grund Dialog Långsiktiga relationer Utveckling Linköpings universitet

27

28 LiU bäst i klassen Linköpings universitet var det enda lärosäte i Sverige, förutom de rena specialhögskolorna, som fick samtliga ansökningar om att examinera lärare beviljade i första omgången LiU erbjuder därmed även i fortsättningen en komplett miljö för lärarutbildning, från förskola till gymnasium. Linköpings universitet

29 Linköpings universitet - Bäst i klassen! Ny lärarutbildning 2011
Ny lärarutbildning med start hösten 2011 Fyra nya examina ersätter ett brett lärarprogram Alla universitet och högskolor fick ansöka om nya examensrätter Noggrann granskningsprocess – 40 % av grundlärarutbildningarna fick nej Linköpings universitet – det enda lärosäte i Sverige som fick godkänt på alla ansökningar


Ladda ner ppt "Utbildningsvetenskap"

Liknande presentationer


Google-annonser