Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Innehåll Islams 6 trosartiklar Vad är Islam? Vem var Muhammad?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Innehåll Islams 6 trosartiklar Vad är Islam? Vem var Muhammad?"— Presentationens avskrift:

1 Innehåll Islams 6 trosartiklar Vad är Islam? Vem var Muhammad?
Islams 5 grundpelare Islams 6 trosartiklar Från liv till död Kvinnan i islam Avslutningen

2 Session 8 Vad lärde vi oss sist? Vad är syftet med Koranen?
Vad är det som gör att Koranen inte går att förvanska? Hur många suror består Koranen av? Vad är en hadith? Hur viktig är autenticiteten i en hadith? Nämn en varning som nämnts anknutet till hadither!?

3 Islams troslära Tron på Gud (Allah) Tron på Hans änglar
Tron på Hans skrifter Tron på Hans sändebud Tron på Domedagen Tron på förutbestämmelsen

4 Vi tror på alla Guds (Allahs) budbärare och att:
4. Tron på Hans sändebud Vi tror på alla Guds (Allahs) budbärare och att: Sändebuden var de utvalda av Gud (Allah) De var människor med ett gudomligt budskap ”Vi tror på Gud och på det som har uppenbarats för oss och det som uppenbarades för Abraham och Ismael och Isak och Jakob och deras efterkommande och det som uppenbarades för Moses och Jesus och för [alla de övriga] profeterna av deras Herre; vi gör ingen åtskillnad mellan dem. Och vi har underkastat oss Hans vilja." (Koranen 3:84) ”VI HAR gett dig Vår uppenbarelse liksom Vi gav Noa och de profeter som följde efter honom Vår uppenbarelse, och liksom Vi gav Abraham och Ismael och Isak och Jakob och deras efterkommande Vår uppenbarelse, och Jesus och Job och Jona och Aron och Salomo, och liksom Vi skänkte David en Skrift fylld av visdom…(Koranen 4:163)

5 Vi tror på alla Guds (Allahs) budbärare och att:
Det gudomliga budskapet var en vägledning Deras religion var i grund densamma och kallades ISLAM De finns 5 av Guds (Allahs) sändebud som är de främsta …sändebud som förde med sig ett glatt budskap om hopp och varnande ord, för att människorna, efter [att ha hört] sändebuden, inte skall kunna skylla på [okunnighet] inför Gud. Gud är allsmäktig, vis.” (Koranen 4:165) ”Han har föreskrivit för er samma [regel för] tron som Han anbefallde Noa - detta har Vi uppenbarat för dig [Muhammad] - och som Vi anbefallde Abraham och Moses och Jesus, nämligen att hålla fast vid [den sanna] trons [principer] och att aldrig tillåta söndring.”(Koranen 42:13) ”OCH VI har tagit löfte av profeterna - av dig [Muhammad] och av Noa och Abraham och Moses och Jesus, Marias son - ja, Vi tog en högtidlig försäkran av dem.” (Koranen 33:7)

6 Islams troslära Tron på Gud (Allah) Tron på Hans änglar
Tron på Hans skrifter Tron på Hans sändebud Tron på Domedagen Tron på förutbestämmelsen

7 Vi tror på den Yttersta dagen och att:
5. Tron på Domedagen Vi tror på den Yttersta dagen och att: Det är den sista dagen då alla skall dömas Det sker när ängeln Israfil blåser i hornet Människor återuppväcks och samlas till evigt liv Vi tillfrågas 4 saker ”Och [Domens] basunstötar skall ljuda och alla i himlarna och på jorden - utom de som Gud vill [skona] - skall falla livlösa till marken. Ännu en basunstöt - och de reser sig och får skåda [den nya verkligheten].” (Koranen 39:68) ”Och lyssna [efter ropet] den Dag då roparen skall kalla från en plats helt nära, [och människorna] skall höra det dån som [förebådar] sanningen; detta är den Dag då [de döda] skall stiga fram [ur sina gravar]” (Koranen 50:41-42)

8 Vi tror på den Yttersta dagen och att:
Alla ska dömas utan någon som helst orätt Varenda en ska få sin handlingsbok Vågskålarna kommer att föras fram ”Och boken [där allas handlingar är upptecknade] skall tas fram och profeterna och [de andra]vittnena tillkallas, och alla skall dömas på en grund av sanning och ingen skall tillfogas orätt.” (Koranen 39:69) ”Och den som får ta emot sin bok med höger hand, för honom skall räkenskapen bli lätt, och han återvänder med glatt sinne till de sina. Den som får ta emot sin bok bakom ryggen däremot, kommer att bönfalla om att [snabbt] förintas..” (Koranen 84:7-12) ”Och den som har gjort så litet som ett stoftkorns vikt av gott skall se det, och den som har gjort så litet som ett stoftkorns vikt av ont skall se det.” (Koranen 89:7-8)

9 Vi tror på den Yttersta dagen och att:
Allting som står i Koranen och hadither Det finns ett Paradis och ett Helvete ”Ingen människa vet vilka dolda [skatter av] djup glädje som väntar de [troende] som belöning för deras handlingar.” (Koranen 32:17)

10 PAUS

11 Domedagens tecken enligt Koran och Hadith!
Några små tecken: Mängd av jordskalv Allahs budbärare (fvmh) sade: ”Domedagen skall inte inträffa förrän: jordskalv skall öka i antal” (Bukhari) När marknader blir nära Abu Huraira (ra) berättade att Allahs budbärare (fvmh) sade: ”Domedagen skall inte inträffa förrän frestelser dyker upp, mängder av lögnare och marknader blir nära.” (Musnad Ahmad) Mängden mord ökar Musa (ra) berättar att Allahs budbärare (fvmh) har sagt följande: “Inför Domedagen kommer det att uppstå harad.” Människor frågade: “Vad är harad, åh Allahs budbärare?” och han (fvmh) svarade: “Mord.”…(Musnad Ahmad)

12 Domedagens tecken enligt Koran och Hadith!
Några stora tecken: Nedstigande av ’Isa Masih ibn Maryam (Jesus Messias) Allahs budbärare (fvmh) sade: ”Både i denna värld och i det tillkommande livet, är jag den närmaste av alla människor till Jesus, Marias son. Profeter är faderliga bröder; deras mödrar är olika, men deras religion är en.” (Bukhari) Abu Huraira (ra) berättade att han hörde Allahs budbärare (fvmh) säga: ”Jag är den närmsta av alla människor till Marias son, och alla Profeter är faderliga bröder, och det har inte funnits någon Profet mellan mig och honom (Jesus) ” (Bukhari) Det blir soluppgång från väst Abu Huraira (ra) berättade att Allahs budbärare (fvmh) sade: ”Den person som kommer till botgöring (ångrar sig) innan soluppgången visar sig i väst, kommer förlåtas av Allah.” (Muslim)

13 stunden. Säg: "Ingen utom Gud (Allah)
”MAN frågar dig om den Yttersta stunden. Säg: "Ingen utom Gud (Allah) har kunskap om denna [Stund]. " Och hur skall du kunna veta om inte den Yttersta stunden är nära!” (Koranen 33:63)

14 Islams troslära Tron på Gud (Allah) Tron på Hans änglar
Tron på Hans skrifter Tron på Hans sändebud Tron på Domedagen Tron på förutbestämmelsen

15 Vi tror på förutbestämmelsen och att:
6. Tron på Domedagen Vi tror på förutbestämmelsen och att: Det onda och det goda ingår i denna! Förutbestämmelsen består av 4 nivåer: Kunskap – Gud (Allah) har oändlig kunskap Skrivning – Gud (Allah) skrev ned allt i den Bevarade tavlan Vilja – Allt i himlarna och på jorden har skett utifrån Guds (Allahs) vilja Skapandet – Gud (Allah) är utan tvekan alltings skapare ”Visste du inte att Gud har kännedom om allt i himlen och på jorden? Allt detta är upptecknat och bevarat. Det kostar inte Gud någon möda.” (Koranen 22:70) ”Alltings skapare; Han styr och övervakar allt. Nycklarna till himlarna och jorden är i Hans Hand.” (Koranen 39:62-63)

16 I motsats till vilka då….???
Trots detta har Gud (Allah) gett människan en fri vilja! Bevis som tyder på att människan handlar utav fri vilja och kraft: I motsats till vilka då….??? Gud (Allah) har sänt sändebuden till oss där vi kan göra vårt val Den som utför en god handling belönas och den som gör ont fördöms Var och en som agerar och handlar eller lämnar något gör det utan tvång ”Sändebud som förde med sig ett glatt budskap om hopp och varnande ord, för att människorna, efter [att ha hört] sändebuden, inte skall kunna skylla på [okunnighet] inför Gud.” (Koranen 4:165) ”Och den som har gjort så litet som ett stoftkorns vikt av gott skall se det, och den som har gjort så litet som ett stoftkorns vikt av ont skall se det.” (Koranen 99:7-8)

17 SUMMERING Tron på Gud (Allah) Tron på Hans änglar
Tron på Hans skrifter Tron på Hans sändebud Tron på Domedagen Tron på förutbestämmelsen SUMMERING

18 ”Fromheten består inte i att ni vänder ansiktet mot öster
eller väster. Sann fromhet äger den som tror på Gud och den Yttersta dagen och änglarna och uppenbarelsen och profeterna och som ger [av] det han äger - vilket pris han än sätter på detta - till de anhöriga, de faderlösa och de behövande, till vandringsmannen och tiggarna och för att friköpa människor ur fångenskap och slaveri och som förrättar bönen och erlägger allmoseskatten och som håller sina löften och som med tålamod bär lidande och motgång och som håller stånd i farans stund. De har visat att deras tro är sann...” (Koranen 2:177)

19 Avslutning - Session 8

20 Session 8 SLUT!


Ladda ner ppt "Innehåll Islams 6 trosartiklar Vad är Islam? Vem var Muhammad?"

Liknande presentationer


Google-annonser