Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FI:s roll och arbete IBC Euroforum den oktober 2007

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FI:s roll och arbete IBC Euroforum den oktober 2007"— Presentationens avskrift:

1

2 FI:s roll och arbete IBC Euroforum den 24-25 oktober 2007
Eva Ekström

3 Agenda Den svenska försäkringsmarknaden Varför tillsyn?
Behovet av nya regler och ny tillsyn

4 Svenska hushållens finansiella tillgångar 30 juni 2007
Bostadsrättandelar, 20 % Försäkrings-sparande, 38 % Bank och obligationer, 20 % Aktier och fonder, 22 % Totalt: miljarder kronor Källa: FI:s Sparbarometer

5 Skadeförsäkring i Sverige
Antal försäkringar: Motor 6.6 mill., Hem och Villa 4.4 mill. Premievolym (viktigaste verks.grenarna): Trafik + Motorfordon 22 mdkr Sjuk och olycksfall Företag och fastighet 13 Hem och villa Försäkringstekniska avsättningar (skulden till försäkringstagarna): 266 mdkr

6 13 livbolag - solvensläge 30 juni 2007
Kapitalbas 719 mdkr Solvenskvot = 19 Bolag som är med: AFA Livförsäkringsaktiebolag Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Arbetsmarknadsförsäkringar, Folksam ömsesidig livförsäkring Livförsäkringsaktiebolaget Skandia Gamla Livförsäkringsaktiebolaget Handelsbanken Liv Försäkringsaktiebolag KPA Pensionsförsäkring AB (publ) Aspis Liv Försäkrings AB Länsförsäkringar Liv Nordea Livförsäkring I Sverige AB (publ) Nya Livförsäkringsaktiebolaget SEB SPP Livförsäkring AB Solvenskvot Kv 4, Kv 1, Kv 2, Kv 3, Kv 4, 2006 Riksbolag, livförsäkringar ,97 13,78 13,90 13,59 14,76 (Genomsnitt: Fler än de 13 bolagen. Flera småbolag som ej är med bland de 13 tidigare) (Ej fondförsäkring) Erforderlig solvensmarginal 38 mdkr

7 Skadeförsäkring – solvensläge 31 december 2006
Mdr Kapitalbas 102 mdkr Solvenskvot = 7 Här redovisas både riksskadebolag och större lokala bolag. AFA är dock exkluderad. För enbart Riksskadebolagen exkl. AFA så är Kapitalbasen 68 Mdkr och Erforderlig solvensmarginal 11 Mdkr. Detta ger en solvenskvot på 6,18. Erforderlig solvensmarginal 14 mdkr

8 Placeringstillgångar för 13 livbolag 30 juni 2007
Övrigt, 5 % Fastigheter, 4 % Obligationer och räntebärande, 50 % Aktier och andelar, 41 % Totalt: miljarder kronor

9 Placeringstillgångar skade 31 december 2006
Övrigt, 5 % Fastigheter, 3 % Obligationer och räntebärande, 66 % Aktier och andelar, 26 % Totalt: 232 miljarder kronor

10 Målen för tillsynen Kapitalvärdesskyddet
Säkerställa försäkringstagarnas berättigade intressen Relevant information till försäkringstagarna

11 Kontroll av bolagens löften
Kvantitativ tillsyn Syfte: Fånga upp bolag med problem och eventuella problem Metod: Kontroll av inrapporterad data Stresstester Kvalitativ tillsyn Syfte: Säkra att FI vidtar rätt åtgärd/beslut och att företagen görs uppmärksamma på problemet Metod: Kontroll av bolagens rutiner Fördjupad analys

12 Åtgärder i tillsynen - eskaleringstrappa
6. Föreläggande att upprätta en plan för att återställa en tillräcklig finansiering 5. Föreläggande om upprättande av finansiell saneringsplan 4. Påpekande att åtgärda brister 3. Fördjupad analys av företaget 2. Möte med företaget 1. Mer frekvent rapportering

13 Riskbaserat kapitalkrav
Nya kapitaltäckningsregler på bank 1. Bättre förutsättningar för riskkontroll och riskhantering 2. Riskkänsligt kapitalkrav 3. Regelverket anpassat till företagens riskhanteringsteknik 4. Ökad transparens i redovisningen Förändrad tillsyn Ställer kvalitativa krav på företagen Schablonmodell eller intern modell Proportionalitetsprincipen Ökade krav på tilläggsupplysningar

14 Solvens 2 på försäkringsområdet
Bättre förutsättningar för riskkontroll och risk-hantering Ökade krav på kontrollstrukturen i försäkringsföretagen Compliance Oberoende riskkontroll Oberoende granskningsfunktion Riskkänsligt kapitalkrav Rättvisare regler Kapitalkrav utifrån standardmodell eller intern modell

15 Solvens 2 på försäkringsområdet, forts
Regelverket anpassat till företagens riskhanteringsteknik Standardmodell eller intern modell Proportionalietsprincipen Ökad transparens i redovisningen Försäkringstekniska avsättningar Finansiella instrument och försäkringsavtal

16 Processer för företagen
Egna risk- och solvensbedömningar - ORSA (Own Risk and Solvency Assessment) Intern bedömningsprocess för bedömning av solvensbehov i förhållande till riskprofil Ska vara en del i affärsstrategin Konsekvent metod Kommuniceras med Finansinspektionen ORSA – Own risk and solvency Assessment Ska vara en integrerad del av strategiska affärsbeslut Övergripande strategi/affärsplan kring solvens som beaktar all väsentliga risker Lämpligt och adekvat internt kontrollsystem Sunda, effektiva, kompletta strategier och processer för identifiering, övervakning, bedömning och rapportering Process för att bedöma riskprofil, kapitalbehov, efterlevnad och hantera och rapportera risker och deras beroende Hur den ska kommuniceras beslutas längre fram… ORSA kommer inte att bli onödigt tungt för små och enklare företag. Proportionalitetsprincipen.

17 Processer för FI Bedömning av riskkontrollen och riskhanteringen
Bedömning av kapitalkravet Ökat samarbete inom EU Konsistenta bedömningar

18 Finansinspektionens roll i eu-arbetet
Bistår departementet med expertkunskap Deltar aktivt i Ceiops Nordiska tillsynsmöten Tillsynsgrupper för gränsöverskridande verksamhet

19 Ceiops – Committee of European Insurance Occupational Pensions Supervisors
Samarbete mellan tillsynsmyndigheter Likartad tillsyn Likartade tillsynsverktyg Solvens kontra kapitaltäckning Grupptillsyn Redovisning kontra solvens

20 Svenska frågor i eu Likartade regler för alla sektorer
Hänsyn till nationella unika företeelser Redovisning kontra solvens

21 Marknaden i Sverige Tjänstepensionsdirektivet i dag
Aktsamhetsregeln Inga EU-baserade solvensregler Implementering av solvens 2 år 2012 Tidsplan översyn av tjänstepensionsdirektivet Påbörjas år 2008 Implementeras år 2012?

22 Följ utvecklingen på www.fi.se/solvens2
Tack Följ utvecklingen på Eva Ekström Telefon


Ladda ner ppt "FI:s roll och arbete IBC Euroforum den oktober 2007"

Liknande presentationer


Google-annonser