Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Solvens 2 och Trafikljuset

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Solvens 2 och Trafikljuset"— Presentationens avskrift:

1 Solvens 2 och Trafikljuset
Bengt von Bahr

2 Solvens 2 och Trafikljuset
Solvens 2 är ett solvenssystem Trafikljuset är FI:s tillsynsverktyg QIS 3 är den tredje Quantiatativ Impact Studie QIS 3 är en tänkt standardmodell för Solvens 2 QIS 3 är mer fullständig än Trafikljuset Samma synsätt: gå igenom bolagens risker och formulera kapitalkrav. Basera kapitalkraven på möjliga negativa scenarier Aggregera kapitalkraven m.h.t. diversifieringseffekter Resulterar i ett totalt kapitalkrav

3 Solvens 2 QIS 3 har två olika kapitalkrav: MCR och SCR
MCR = Minimal Capital Requirement Om Eget kapital är mindre än MCR så sanktionsåtgärd SCR = Solvency Capital Requirement Om Eget kapital är mindre än SCR måste bolaget minska risken. Tillsynstrappa.

4 Trafikljuset Finansinspektionens tillsynsverktyg ej ett solvenssystem
”Kapitalkrav” beräknat på likartat sätt som i QIS 3 Signalerar RÖTT LJUS eller EJ RÖTT LJUS Om RÖTT LJUS vidtar en närmare granskning: Är Trafikljusmodellen rättvisande? I så fall: krav på åtgärder.

5 QIS 3 Trafikljuset Marknads- värderade tillgångar tillgångar Best
tillgångar   Minimal Capital Requirement  Kapitalkrav  Risk Margin  Best Estimate   Solvency Capital Requirement Försäkrings- teknisk avsättning

6 QIS 3 Trafikljuset X Operationell risk Marknadsrisker Ränterisk
Aktieprisrisk Fastighetsprisrisk Valutarisk Spreadrisk Koncentrationsrisk Motpartsrisk Livförsäkringsrisker Dödlighetsrisk Långlevnadsrisk Sjuklighetsrisk Annullationsrisk Kostnadsrisk Omprövningsrisk (Skadelivräntor) Katastrofrisk Skadeförsäkringsrisker Premiereservrisk Skadereservrisk

7 Kapitalkrav Kapitalkraven skapas genom att utsätta bolaget för oförmånliga scenarier eller andra omständigheter. Stressningarna är valda på en nivå som motsvarar en risk av 1/200 på ett år (99,5%). Utgångspunkt är att balansräkningen utgår från ”Bästa skattningen” dvs. marknadsvärden, inga dolda kuddar. Kapitalkrav = minskning av det så beräknade egna kapitalet Diversifiering (med kvadratrotsformler): alla oförmånliga scenarier inträffar inte samtidigt vissa är okorrelerade, andra har viss korrelation

8 Kapitalkrav Två olika metoder:
Scenariomodell: Kapitalkrav = Minskning av Eget Kapital om visst oförmånligt scenario inträffar (t.ex. aktiekursfall) eller om vissa antaganden om framtiden ändras (t.ex. skadefrekvenser) Faktormodell: Kapitalkrav = Viss procent på något volymmått (t.ex. premieinkomst)

9 Stressning för Finansiella risker
Stressning för Ränterisken är mycket hårdare i QIS 3 än i Trafikljuset Ändra räntenivån vid värdering av framtida kapitalflöde QIS 3: %/-51 % för korta durationer ….. +37 %/-31 % för långa durationer Trafikljuset: Parallellskift ± 30 % av 10-årigt statspapper för alla durationer

10 Övriga finansiella risker
Spread risk, mäts i både QIS 3 och Trafikljuset Volatilitet (osäkerhet) i räntespreaden mellan olika finansiella instrument och den riskfria räntan Mäts med olika mått för motparter med olika rating

11 Övriga finansiella risker
Koncentrationsrisk Extrarisk som kan förekomma i koncentrerade portföljer Motpartsrisk Risken att motpart fallerar Dessa risker behandlas bara i QIS 3. Mäts med olika faktorer för motparter med olika rating

12 Stressning för Skadeförsäkringsrisk
Helt olika tekniker i QIS 3 och Trafikljuset QIS 3 använder sig av volatiliteter i Totalkostnadskvoten Trafikljuset använder sig av volatiliteter i Efterbetalningsfaktorn I QIS 3 baseras kapitalkraven på parametrar som ska gälla över hela EU. I Trafikljuset baseras kapitalkraven på parametrar skattade av FI från svensk statistik. Varje försäkringsklass (- gren) stressas för sig.

13 Stressning för Skadeförsäkringsrisk
Följande försäkringsgrenar behandlas i Trafikljuset. I huvudsak samma i QIS 3: Sjuk- och olycksfallsförsäkring Trygghetsförsäkring Hem- och villaförsäkring Företags- och fastighetsförsäkring Motorfordonsförsäkring Trafikförsäkring Sjöfartsförsäkring Transportförsäkring Kredit- och borgensförsäkring Avgångsbidragsförsäkring Husdjursförsäkring Direkt utländsk försäkring Mottagen svensk återförsäkring Mottagen utländsk återförsäkring Behandlas schablon- mässigt i Trafikljuset

14 Skadeförsäkringsrisker
Premiereservrisk: risk för att erlagda men ej intjänade premier inte kommer att räcka till de framtida skador de avses täcka Skadereservrisk: risk för att avsättningen för redan inträffade men ej slutreglerade skador inte kommer att räcka Katastrofrisk

15 Stressning för Katastrofrisk
Inverkan på bolagens Egna Kapital av inträffandet av 3 katastrofer. Samma för QIS 3 och Trafikljuset. Katastrof 1 Storm med totalskada 15 mdr kr Katastrof 2 Finansiell kris med total kostnad 2 mdr kr Katastrof 3 Epidemi med total kostnad 1 mdr kr

16 Stressning för Livförsäkringsrisk
QIS 3 Ökning av dödligheten i alla åldrar för alla dödsfallsförsäkringar Minskning av dödligheten i alla åldrar för alla pensioner och övriga livsfallsförsäkringar Addera kapitalkraven Trafikljuset Ökning av dödligheten i alla åldrar för alla försäkringar Minskning av dödligheten i alla åldrar för alla försäkringar Tag det största av kapitalkraven

17 Stressning av Sjukförsäkringsrisker
QIS 3 Öka sjukligheten Trafikljuset Minska avvecklingen (tillfrisknande och död)

18 Stressning för Annullationsrisk
Kapitalkravet för annullationsrisk är olika enkla faktormodeller som uppskattar effekt av ökade/minskade annullationer på Eget Kapital I QIS 3: Effekter av ökade annullationer på de försäkringar där återköpsvärdet är större än avsättningen minskade annullationer för de försäkringar där återköpsvärdet är mindre än avsättningen I Trafikljuset: Effekt av ökade annullationer pga. förlust där garanterade värdet är större än försäkringens eget kapital förlust av framtida intäkter pga. att volymen minskar förlust av täckning av bolagets havda anskaffningskostnader (DAC)

19 Stressning för Driftskostnadsrisk
Nästan lika i QIS 3 och Trafikljuset Kapitalkrav = 10% av fasta kostnader

20 Kommentarer till försäkringsriskerna
I QIS 3 finns Omprövningsrisk (Revision Risk) i skadelivräntor. Risk för dubbelräkning. Risken tas om hand i Trafikljuset genom att man bl.a. ska öka invaliditetsgraderna. Värdering av optioner i livförsäkringsavtal ska i princip tas med i både QIS 3 och Trafikljuset, men är svår och möjligen onödig. I QIS 3 tas hänsyn till rating av återförsäkrare

21 Kommentarer till försäkringsriskerna
Stora skillnader finns i risk inom skadeförsäkring mellan olika länder; fel med gemensamma parametervärden (Ex. motor) Ingen diversifieringseffekt vid verksamhet inom samma försäkringsklass i olika länder. Både QIS 3 och Trafikljuset har svårt att riktigt uppskatta reduktionen av kapitalkraven pga. den förlustabsorberande effekten hos Villkorad Återbäring

22 Jämförelser mellan resultaten av QIS 3 och Trafikljuset
Kapitalkravet för ränterisk blev nästan dubbelt så stort för skadebolagen i QIS 3 jämfört med i Trafikljuset. För livbolagen ungefär lika. Kapitalkravet för skadeförsäkringsrisk blev ca. tre gånger större i QIS 3 jämfört med i Trafikljuset. Kapitalkravet för långlevnadsrisk/dödlighetsrisk blev ca. dubbelt så stort i QIS 3 jämfört med i Trafikljuset.

23 Följ utvecklingen på www.fi.se/trafikljuset
Tack Följ utvecklingen på Bengt von Bahr Telefon


Ladda ner ppt "Solvens 2 och Trafikljuset"

Liknande presentationer


Google-annonser