Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är Management och IT?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är Management och IT?"— Presentationens avskrift:

1 Vad är Management och IT?
Presentation inom forskarskolan MIT vid Mälardalens högskola av Lars Engwall

2 Programförklaringen [Utvecklingen för IT] har lett till helt nya förut-sättningar för såväl ledning och intern organisation som för företagens relationer till kunder och leve-rantörer. Företagen har i stor utsträckning antagit formen av nätverk, inom vilka det är möjligt att samtidigt centralisera och decentralisera arbets-uppgifter. Det utvecklas vidare allt mer integre-rade informationssystem för informationsutbyten med kunder och leverantörer. IT-utvecklingen skapar nya affärsmöjligheter i såväl gamla som nya branscher.

3 Begreppet Management ”ett anglosaxiskt begrepp som spritts till många andra språk, syftar i Sverige dels på cheferna på olika nivåer i företag och orga-nisationer, dels på den "konst" eller det yrke som utövas av dessa chefer. […] Någon all-män, enhetlig teori finns inte, utan mana-gement omfattar det mesta som i Sverige ryms inom företagsekonomiämnet” (NE)

4 Management: att hantera flöden
Grupp Flöde Externa Resursgivare Personal Kunder Finansiellt RedovisningFinansiering Ekonomi-styrning Prissättning Produktion Inköp Organisation Marknadsföring

5 Integration inom management
Beroende mellan forskare Hög integration Fysik Management Låg integration Osäkerhet i uppgiften Baserat på Whitley, R., 1984, The Intellectual and Social Organization of the Sciences.

6 Begreppet IT ”informationsteknik, även informationsteknologi (eng. Information Technology), samlingsbegrepp för de tekniska möjligheter som skapats genom framsteg inom datateknik och telekommunikation. […] Även beteckningen ICT (eng. Information and Communication Technology) används då man särskilt vill betona telekommunikationens roll.” (NE)  

7 Behov av integration Management ett stort område med låg grad av integration IT ett omfattande begrepp: ”samlingsbegrepp för de tekniska möjligheter som skapats genom fram- steg inom datateknik och telekommunikation” Kopplingen Management och IT innebär ett samarbete över disciplingränser

8 Enkätundersökningen Enkäten har besvarats av alla 57 aktuella doktorander Enkätens frågor Personuppgifter (Namn, Födelseår, Kön, Årskull, Lärosäte och Disciplin) Avhandlingsprojektets titel De tre viktigaste referenserna De tre viktigaste nyckelorden Egen uppfattning om Management och IT som forskningsområde

9 Allmänt positiva utsagor
Det är ett oerhört spännande fält som forskarskolan behandlar. Intressant, aktuellt och gräns-överskridande. Jag tycker att det är viktigt. Spännande och viktigt för framtiden... Intressant och mångfasetterat. Ett spännande och variationsrikt forskningsområde. Oerhört viktigt. Intressant område med många uppenbara kopplingar och goda förutsättningar för ny kunskap genom korsbefruktning. Att det är ett forskningsområde vars status ökar och att dess starka interaktion med sam-hället är något positivt. Möjligheterna är goda: behovet av kunskap är stort och jag ser området som ett framtids-område.

10 Synen på kombinationen
Ett intressant och viktigt område eftersom det spänner över två angränsande ämnen. Intressant och lärorikt att få arbeta med forskning som spänner över två ämnen. Jag upplever forskningsområdet som relevant för näringslivet. En mycket intressant ämnes-kombination vilken spänner över många akademiska ämnes-discipliner och som ligger helt rätt i tiden. Viktigt eftersom företagseko- nomer kan få stöd av informa- tiker och vice versa. Det viktiga är att kombinera de två synsätten för att få organi- sationer att fungera bättre. •Att det handlar om frågor som berör BÅDE Management och IT, inte antingen Management eller IT.

11 Några kritiska kommentarer
Intressant men ibland något underteoretiserat. Något spretigt, med varierande kvalitets- kriterier. Relativt odefinierat på gott och ont. Nytt, brett och spretigt. Fragmenterad, kräver mer "vigour and rigour". […] Många spännande frågor som behöver utredas. Området är dock i vissa avseenden lite för brett och spretigt och kopplat till forskarskolan är en fokusering definitivt att föredra.

12 Viktiga ord i beskrivningarna
IT MANAGEMENT 24 INTRESSANT FORSKNINGSOMRÅDE 19 FORSKNING VIKTIG FÖRETAG OMRÅDE STOR 7 ÄMNE 7 MÖJLIGHET 6 SPÄNNANDE 6 BRA 5 FOKUSERA 5 FORSKARSKOLA 5

13 Signifikanta ord i titlar
Frekvens > 5 STUDY BUSINESS INFORMATION ORGANISATION SERVICE SYSTEM COMPETITIVE IT RELATIONSHIP STRATEGY TECHNOLOGY Frekvens > 3 och < 6 LEARNING MANAGEMENT ADVANTAGE CASE CHANGE CONTROL IMPLEMENTATION INDUSTRY INTEGRATE NETWORK

14 Referensfördelning 151 löpande svar dvs. ett bortfall om 20 svar (12 %) 132 olika referenser dvs. varje referens nämnd i genomsnitt 1,14 ggr 12 referenser nämnda mer än en gång 120 dvs. 91 % nämnd endast en gång Genomsnittsålder omkring 10 år

15 Genom-snittlig an-vändning
Perspektiv på svaren Material Variabel Enkät Northern Lights Avhand-lingar SJM World Sample Antal 151 1068 685 4513 2673 Genom-snittlig an-vändning 1,14 1,05 1,40 1,25 1,20 Ålder i ge-nomsnitt 10,2 år 17,2 år 9,9 år 11,7 år 10,3 år

16 Referenser med frekvens > 1
Nilsson & Rapp (2004) 5 Wenger (1998) 4 Håkansson (1982) 3 Porter (1980) 3 Carlile (2004) 2 Hadjikhani & Bengtsson (2004) 2 Lucas (1999) 2 Orlikowski & Iacono (2001) 2 Orlikowski (1992) 2 Vargo & Lusch (2004) 2 Walsham (1993) 2 Yin (2002) 2

17 Författare omnämnda > 2
Porter 7 (Strategy) Håkansson 6 (Industrial Marketing) Nilsson 5 (Strategy and Control) Orlikowski 5 (IT and Organization) Rapp 5 (Strategy and Control) Wenger 5 (Learning) Bengtsson 4 (Networks) Hadjikhani 4 (Networks) Johanson 3 (Networks) Walsham 3 (IT and Organization)

18 Signifikanta nyckelord
Frekvens > 5 BUSINESS 10 INFORMATION 10 SYSTEMS 8 TECHNOLOGY 8 NETWORKS 7 SERVICE 7 CHANGE 6 MANAGEMENT 6 Frekvens > 3 och < 6 RELATIONSHIP 5 ADVANTAGE 4 COMPETITIVE 4 CONTROL 4 INTEGRATION 4 LEARNING 4 ORGANIZATIONAL 4 PROCESS 4 RELATION 4 STRATEGIC 4 THEORY 4

19 Forskningsprogram i vardande
The IT industry (Supply) Development of the Field (IO) Systems development (SD) IT in use (Demand) Enterprise information systems (EIS) Customer Relations (CR) Supply and demand in interaction

20 Slutsatser Forskningsområdet baseras på begrepp med stora tolkningsmöjligheter. Behovet av integration är stort. Den positiva grundinställningen en be-tydande tillgång för detta arbete. Titlar, referenser, nyckelord och forsknings-programmet är tecken på att integration pågår.

21 Låt oss tillsammans fortsatta arbetet med att integrera Management och IT!


Ladda ner ppt "Vad är Management och IT?"

Liknande presentationer


Google-annonser