Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vetenskapens kommunikation

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vetenskapens kommunikation"— Presentationens avskrift:

1 Vetenskapens kommunikation
Chalmers bibliotek Vetenskapens kommunikation

2 Chalmers vision för en hållbar framtid uttryckt i en utbildning i världsklass, excellent forskning, effektivt nyttiggörande och en utmärkt intern miljö understödjs av biblioteket via dess uppdrag.

3 Uppdraget till Chalmers bibliotek pekar på den strategiska betydelsen av informationsförsörjningen till Chalmers forskning och utbildning. Uppdraget är ett levande styrdokument för biblioteket och pekar ut dess verksamhetsinriktning. Idag kretsar uppdraget kring Informationsresurser, biblioteket som Lärande- och studiemiljö, Biblioteket som mötesplats, bibliotekets Undervisning och kurser samt vår Publiceringsservice och bibliometri.

4 Stöd och system Vetenskapens kommunikation
Bibliotekets ledning Bibliotekschef: Daniel Forsman Mediaförsörjning Marie Wenander Avdelningschef Stöd och system Peter Hansson Avdelningschef, Administrativ chef Vetenskapens kommunikation Jonas Gilbert Biträdande bibliotekschef Biblioteket som mötesplats Teamledare: Ann-Kristin Årman Bibliotekets e-möten Teamledare: Malin Rydenhag Bibliotekets lärandestöd Teamledare: Christina Johansson

5 Vetenskapens kommunikation
Avdelningen Vetenskapens kommunikation svarar upp mot bibliotekets uppdrag att koordinera och ansvara för frågor rörande Open Access, elektronisk publicering och bibliometri. Avdelningen ansvarar för en bibliografisk databas med fulltextpublicering, tillser ett effektivt tillgängliggörande av Chalmers publikationer, utvecklar tjänster för att synliggöra och sprida högskolans forskningsresultat, är en resurs för Chalmers ledning och forskare genom att ta fram underlag för strategisk publicering, bibliometri, publicerings- och citeringsanalyser. Avdelningen är ansvarig för att analysera uppbyggnaden av för Chalmers relevanta rankninglistor och skall ansvara för en tjänst som möjliggör insamling och tillgängliggörande av data om forskningsprojekt.

6 12 personer arbetar med publiceringsfrågor som huvuduppgift, 5 med titeln bibliometriker, övriga är bibliotekarier

7

8 Bibliotekets OA-fond Fonden täcker kostnader för publiceringsavgifter som tas ut vid publicering i OA-tidskrifter. Inget stöd ges för extra avgifter i form av exempelvis färgtryck och extra bilder. Tidskriften ska vara registrerad i Directory of Open Access Journals och stöd ges endast för publicering i rena OA-tidskrifter. Prenumerationsbaserade tidskrifter som mot en avgift kan göra en enskild artikel Open Access, hybridtidskrifter, får inte stöd ur fonden.

9 Chalmers Publication Library
Publikationsdatabas med fulltextpublicering Utvecklad i samarbete med Göteborgs Universitetsbibliotek Sökmotoroptimering SwePub / Google Scholar / Discoverylager

10

11 Strategisk publicering
Chalmers Guide to Publication management

12 Analys av universitetsrankning och rådgivning till Chalmers ledning

13 Visualisering, data-analys och utvärdering
Biblioteket använder sig av datavisualisering för att åskådliggöra publiceringsmönster på Chalmers. Analys av nyckelord, författaradresser och referenser I bibliografiska databaser såsom WoS eller Scopus, för att visualisera mönster i Chalmers vetenskapliga publicering. Vi framställer olika typer av nätverksgrafer och geografiska kartor för att att visa forskningsfokus och ämnesstrukturer, samt för at ge en överblick av forskningssamarabeten. Departementsfördelningsprojekt – Resursfördelning på Chalmers Strategiska forskningsmedel – Utvärdering av Styrkeområden på Chalmers

14 Publicering och rekrytering i fokus – Chalmers PVU 2015-19

15 Vetenskapsrådet kommer kräva ORCID för ansökningar via Prisma våren 2015.

16 Vidareutveckla CPL till ett system för att kommunicera forskningsinformation – research.chalmers.se
Forskningsinformation 3.0 – Vidareutvecklingen av Swedish Science Net och ett svenskt ekosystem för forskningsinformation Utvecklingen av CPL (Scigloo) Förstudie om Projektdatabas över Chalmers forskningsprojekt (CIO, IT-beredningen 2010) VR och Kungliga biblioteket har i uppdrag att tillsammans med SUHF vidareutveckla SwePub för att möjliggöra och kvalitetssäkra bibliometriska analyser. Nationell datakälla för strategiska jämförelser, samarbeten/nätverk och samverkan. Maskin till maskinkommunikation möjliggör återrapportering och datautväxling vid ansökningar till forskningsfinansiärer t ex PRISMA och OpenAire. CASRAI – ett standardiseringinitiativ för forskningsinformation. Syftar till att främja robust, återanvändbar och sammanhängande data för cv, projekt, ekonomisk redovisning, etikprövning och forskningsoutput. Casrain.se knyts till SwePub och VR EuroCRIS – Europeisk samarbetsorganisation för forskningsinformation. Underhåller standarden CERIF.

17

18

19

20

21

22 Open Access för forskningsdata
Kommande krav från forskningsfinansiärer t ex H2020 Establishing open access as a worthwhile procedure ideally requires the active commitment of each and every individual producer of scientific knowledge and holder of cultural heritage. Open access contributions include original scientific research results, raw data and metadata, source materials, digital representations of pictorial and graphical materials and scholarly multimedia material. - Berlindeklerationen En fråga om nationell och internationell infrastruktur Biblioteket kan börja med stöd för: Research Data Management Plans Peka ut repositories

23 Strategiska frågor för Chalmers bibliotek de kommande åren
Infrastrukturen för publicering och publikggörande av det egna lärosätets forskning och aktiviteter Sammanställning, analys och presentation av forskningens samverkan med det omgivande samhället Informationsförsörjning och förmedling till lärosätets utbildning och forskning Biblioteket som en öppen, attraktiv, tillgänglig, inspirerande studiemiljö och mötesplats, ett skyltfönster mot lärosätet

24


Ladda ner ppt "Vetenskapens kommunikation"

Liknande presentationer


Google-annonser