Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kliv 2.0 Kultur och lärande i vardagen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kliv 2.0 Kultur och lärande i vardagen"— Presentationens avskrift:

1

2 Kliv 2.0 Kultur och lärande i vardagen
Utgångspunkten är skolans uppdrag och fokusområdena för arbetet är kulturarv, arkitektur, design och bild. Under ska KLIV 2.0 utveckla ett långsiktigt samarbetssätt. Vi arbetar med de processer som forskningen visar på är bra för lärandet. Projektet är finansierat av Västra Götalandsregionens Kulturnämnd Kultur o Lärande I Vardageb

3

4 KLIV 2.0 KLIV 2.0 Kultur och lärande i vardagen - skapar möjligheter som sticker ut
Samordning mellan skola och det professionella kulturlivet som en drivkraft för nytänkande och ett innovativt samhälle med eleven i centrum. Förädla information till kunskap inför framtida situationer som man ännu inte känner till. Kultur o Lärande I Vardageb

5 Att kunna använda hela sitt jag är – en demokratisk rättighet
”kultur är att ständigt vidga och förfina sin förmåga att skapa och förstå mening” John Dewey Kultur o Lärande I Vardageb

6 VÄRDEGRUND Lgr 11 - Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla. Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet. Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla, tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar.

7 UPPDRAG Lgr 11 Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap. Förmågan till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig I skolarbetet ska de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet

8 Forskning – pedagogik, kultur och hälsa
Rolf Ekman, professor i neurokemi vid Göteborgs Universitet Talangfullt kunskapande - hjärngympa för elever Stimulerande miljö – stimulerad hjärna Glad lärare – glada elever Allt fler studier visar att det finns ett klart samband mellan delaktighet i kulturlivet och välbefinnande. Behovet av en kulturellt rik miljö både i förebyggande och terapeutiskt syfte är väl dokumenterad. Kultur och hälsa har etablerats som ett särskilt profilområde vid Göteborgs Universitet Källa: Gunnar Bjursell, professor i molekylärbiologi vid Göteborgs Universitet Kultur o Lärande I Vardageb

9 Skapa kulturkapital! Samverkan Flexibilitet Tillgängligt för alla
Fortbildning på hög nivå Reflektion Lokalt Projektbaserat Gör det synligt Bedömning Använd alla språk Våga ta risker

10 Kultur o Lärande I Vardageb

11 Frågans kraft… Lärande genom kultur – vinster för
eleven? Hinder och möjligheter? Kultur och samhälle – en social investering? Bedömning av det omätbara – går det ? Lärande ledarskap kräver kreativt förhållningssätt! Hur går vi vidare? Kultur o Lärande I Vardageb

12 Vad är kunskap för dig – just nu. Vad är kultur för dig – just nu
Vad är kunskap för dig – just nu? Vad är kultur för dig – just nu? Hinder för hållbar samverkan? Vilka möjligheter ger hållbar samverkan? verktyg för att klara sig i livet, förståelse bakåt och framåt, delaktighet, sammanhang, nya intryck, självinsikt, veta hur man ska lära och gå vidare därifrån, fakta, egna funderingar som tillsammans med andras funderingar blir till något, mm något som får mig att växa och bli kunskapsrik, kreativt förhållningssätt, uttrycksmöjligheter, upplevelser, konstformer, samhället – det som knyter oss samman, miljöarv för överlevnad, boendeform, mm tid, vet ej vad kulturen kan erbjuda, innehåll så det blir del i en helhet, kontakt/kommunikation, rädsla att arbeta på nytt sätt, engagemang, ekonomi, handledning, mm fördjupat lärande på riktigt, ta in verkligheten, olika perspektiv, gemenskap – man är en del av många, resursanvändning, kompetensutveckling för alla involverade, skolan blir en del av samhället, gemensamt ägande, mer intresserade elever, befäster kunskap, lustfyllt, ämnesövergripande, bygger in en orädsla i förändring, meningsskapande, tidsvinst,, tvinga fram förändrad organisation, mm

13 REKTORS ROLL I EN KULTURRIK SKOLA:
BYGG PÅ Lgr 11 – uppdraget VÅGA – visa mod och genomför samarbets-/värderingsövningar TALA OM VARFÖR du gör övningarna/för samtal om kreativitet och förhållningssätt VISA ditt kreativa förhållningssätt SÄTT UPP MÅL – låt kulturen bli en del i verksamhetsberättelsen – sätt upp mål och delmål och låt personalen göra likadant, Visa din vision och dina ledstjärnor – låt det vara tydligt. SKAPA KULTURRÅD i skolan LOGGBOK till all personal SAMVERKA med kulturinstitu- tioner samt organisationer i närområdet. Skapa rutiner BEDÖMNINGSKONFERENSER – se hela eleven BYGG PÅ AKTUELL FORSK- NING DAGLIG RÖRELSE rörelse, läxläsning, verkstad

14

15 ÖNSKEMÅL/KRAV PÅ KOMMUNEN:
VISION – kommunens vision ska visa på delaktighet med skolan elevens hälso- och kunskapsmål KULTURPLAN – kommunens kulturplan framtagen i samverkan som gör den till bättre grund för enskilda skolans kulturplan GEMENSAM KOMPETENSSUT- VECKLING byggd på aktuell forskning för skola och kultur SAMVERKAN. Plan för sam- verkan ARENOR för erfarenhetsutbyte

16 Team Emma - Angered Göteborg åk F Team Rånnum – Vänersborg åk F Team Nybo – Tibro åk 6 – Team Särla – Borås åk F –

17 KLIV 2.0 – Samarbetar med - Team – lokalt sammansatta
Professionella kulturlivet Pedagoger Västarvet Kultur i Väst Innovatum Science Center Kultursekretariatet Göteborgs Universitet Statens Kulturråd

18

19 Kultur o Lärande I Vardageb


Ladda ner ppt "Kliv 2.0 Kultur och lärande i vardagen"

Liknande presentationer


Google-annonser