Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nämndernas svar till folkhälsorådet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nämndernas svar till folkhälsorådet"— Presentationens avskrift:

1 Nämndernas svar till folkhälsorådet
Uppföljning av det folkhälsopolitiska och Alkohol-drogpolitiska programmen. Nämndernas svar till folkhälsorådet Vad hände 2013?

2 Vilka nämnder svarade? Kommunstyrelsen Barn och grundskolenämnden
Bygg och miljönämnden Fritidsnämnden Nämnden för folkhälsa och primärvård VLL Nämnden för funktionshinder och habilitering VLL Nämnden för support och lokaler Gymnasienämnden Konsumentnämnden Kulturnämnden Personalnämnden Socialnämnden Tekniska nämnden Valnämnden Överförmyndarnämnden

3 Ett övergripande mål för folkhälsopolitiken
Att skapa samhälleliga förutsättningar för god hälsa på lika villkor för hela befolkningen 11 olika målområden Folkhälsorådets prioriterade målområden Ökad delaktighet och inflytande i samhället 3 Trygga och goda uppväxtvillkor 9 Ökad fysisk aktivitet 10 Goda matvanor och säkra livsmedel

4 Guldstaden 2013

5 Nybyggen och planering för nya lägenheter och skolor

6

7 Matråd för barnen i skolan
Ny trådlös teknisk utrustning som minskar risken att orenat avloppsvatten kommer i dricksvattnet

8 Nya familjecentraler i Byske, Skelleftehamn och Bureå

9 Alkolås i 384 kommunala fordon
kondomer till klamydiakampanj

10 Isbelysning på skridskobanan Ovalen i Boliden

11 Skellefteå kulturskola med kulturell allemansrätt för alla barn och unga

12 Utegym på elva platser i kommunen

13 Projekt för att motverka avhopp och hemmasittande
Plugg in

14 Medborgardialog Serviceförklaringar Hållbart jämställdhetsarbete Social investeringsfond Många namn och förkortningar: Skolfam, Salutsatsningen, Nykomsten, Dansväxthus, ANDT-undersökningen, HRstrategi, LIS, REACH, KAIF, KOMET, Plugg in, HBTQ, ESF projekt, Sju nycklar, Instegsprogrammet, KAM, Utsikten, Klara, IFO, HAP, ADAD, ASI, LSS, Trappan modellen, BBIC

15 1. Ökad delaktighet och inflytande i samhället
Emmaprojektet i grundskolan Kulturell allemansrätt för alla barn och unga Helhetsgrepp i demokratiarbetet med ledning av demokratiberedningen Medborgardialog exempel kulturhuset, Skellefteås stadskärna, omstruktureringen av skolor i västra Skellefteå, säkra skolvägar och trafikstrategin Utveckling E-demokrati Analyser av valdeltagandet – åtgärder inför höstens val Ungdomsfullmäktige med 170 motioner till våra förtroendevalda Medborgarprojektet – en metodbok Kundtjänst ökar dialogen med medborgarna Effektivare felanmälning i kommunens fastigheter ”Ung kraft” workshops för 217 ungdomar Projekt ”Medbestämande, hälsa och inkludering” för ungdomar med utvecklingstörning Tillgängligt friluftsliv, i samarbete med handikappföreningar Teckentolkning och syntolkning på Trästocksfestivalen Invandrare med uppehållstillstånd utbildas till hälsoinspiratörer Barn lär sig att uttrycka sig genom gestaltning och förstå demokrati Sagostafett och sagofest för alla femåringar Nämndsmöte på förmiddagen och befolkningsdialog på eftermiddagen

16 1. Ökad delaktighet och inflytande i samhället
Måltidsappen och färgade kulor –elever kan rösta direkt vad de tycker om maten Matråd – eleverna kan påverka matsituationen på skolan Metoder att stärka individens självständighet att klara sig utan eller med mindre stöd i äldreomsorgen Serviceförklaring med lokala värdighetsgarantier – äldre ska få större inflytande om hur de vill ha sitt stöd utfört Förändring av valdistrikt och valkretsar, bland annat ska de röstberättigande ska ha sin vallokal så nära bostaden som möjligt Genomförandeplaner med fokus på delaktighet för personer som har insats inom Stöd och service (tidigare handikappomsorgen) Uppföljning med exempelvis ORS/SRS metoden inom IFO:S öppenvård Uppföljning av familjehemsvården Utvärdering av Centrum för Kvinnofrid Ökat tillgängligheten för alla i den fysiska miljön Förebyggande hembesök till 75 åringar. Samarbete äldreomsorg och landstinget

17 3.Trygga och goda uppväxtvillkor
Om och nybyggnation av lekplatser enligt lekplatsstrategin Förbättrat belysningen vid 19 utsatta korsningar och byggt trafiksäkra gång och cykel-passager Utvecklingsarbete för att minska risken för orenat avloppsvatten genom ny trådlös teknik Händelseanalyser och förbättrade rutiner vid missförhållanden inom Stöd och service Samordnad Individuell plan för barn och unga där fler än en myndighet är inkopplad (utformad inom HÖK-gruppen) Skol-Plus för familjehemsplacerade barn. Extra stöd i skolan Klamydiakampanj Teater och filmskola, Dansväxthus och ”skapande skola” som utökat kulturutbudet för barn och unga Särskilda rutiner för att upptäcka missförhållanden i familjehem Stödgrupper för barn till missbrukare och för barn med psykiskt sjuka föräldrar ”Barn kraft” ”Trappan modellen” för barn som bevittnat våld Centrum för män- en mansmottagning för män som behöver hjälp att bryta sitt våldsbeteende ”Föräldrastegen” ett stöd till föräldrar med ungdomar i riskzonen Föräldragrupper från annan etnisk bakgrund än svensk Uppföljning av ensamkommande flyktingbarn Webbinformation för barn och unga med psykisk ohälsa - vilken hjälp finns?

18 3.Trygga och goda uppväxtvillkor
Trygghetsvandringar i Bureå, Sjungande dalens idrottsplats , Myggvalla, ungdomens hus Femtioettan, träffpunkten Klippan, Kågeskolan, Vitbergsbadet med flera Utveckling av bra utemiljöer på förskolor och skolor Förbättrar den psykiska hälsan för barn och unga, särskilt unga med funktions-nedsättningar Salut-satsningen Privatekonomi och konsumenträtt i skolan, träffar med arbetslös ungdom och ensamkommande flyktingbarn ”Plugg In” för ungdomar som inte fullföljt sin skolgång Projekt som inriktas på att motverka avhopp och hemmasittande Prioritering av verksamhet som ökar andelen som genomgår gymnasieskolan med fullständig utbildning Fritidsgårdarna genomförde sommarverksamhet i sex veckor på sex olika platser i kommunen Utvecklade former för införlivandet av Barn och ungdomspolitiska programmet med en tydligare koppling till ungdomsfullmäktige Hälsosamtalen i grundskolan redovisas i en webbaserad enkät gemensamt med de nordligaste länen. Västernorrlandsmodellen Nyanlända förskolebarn får undervisning i modersmålet utifrån sin egen kultur Skolan erbjuder särskilt språkstöd i satsningen ”Nykomsten” för elever i åk 6-9 Ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning har tagit hälsokörkort Arbete mot klotter och skadegörelse

19 9. Ökad fysisk aktivitet En ny tjänst i grundskolan som förstelärare i idrott som sprider kunskap och handleder i att inbegripa hälsan i idrotten på ett tydligare sätt Tidsutrymmet för individuellt val i gymnasieskolan har minskat från 300 till 200 poäng Tillgängligheten till friluftsområden och natur finns med i all planering på bygg och miljökontoret I översiktsplanen för vindkraft tas hänsyn till friluftsaspekter Byskeklassikern för alla åldrar och i viss mån personer med funktionsnedsättning har 169 deltagare Byskiaden med 80 deltagare är ett integrations-arrangemang där många samverkar Tillgängligt friluftsliv. Fjorton områden är undersökta och lämpliga för personer med rullstol. Några av dessa friluftsområden fungerar också för personer med synnedsättning Badhusen erbjuder personer med Fysisk aktivitet på recept (FaR) träning/bad till ungdomspris och för gravida gäller gratisbad Ny vandringsled mellan Varuträsk och Forsbacka – Gruvstigen Boliden erbjuder den plogade och belysta promenadvägen ”Hjärtfemman” och skridskoåkning på Ovalen Badhusen erbjöd pensionärer gratis bad under ”Fall int”-kampanjen E-bokningar av sporthallar ökade från 820 till 1241 bokningstimmar 2013

20 9. Ökad fysisk aktivitet Fallförebyggande tips vid uppsökande hembesök
Trygghetsboendevärd skapar meningsfulla fysiska och sociala aktiviteter för äldre i trygghetsboendet Hälsocoacher har gruppaktiviterer på Föreningarnas hus och på Friskis &Svettis för personer med stöd från Stöd och service Särskild uppföljning av hälsa och tandhälsa för barn placerade i familjehem och UVB-hem Support och lokaler utformar förskole och skolmiljöer som stimulerar till fysisk aktivitet Utbyggnad av cykelvägnätet och cykelparkeringar Prioritering av snöröjning på gång och cykelvägar En ny näridrottsplats på Moröbacke Elva utegym byggdes runt om i kommundelarna Nya friskvårdsriktlinjer för kommunens personal Ny personalklubb bildades för medarbetare inom kommunen

21 1 10. Goda matvanor och säkra livsmedel
Ett matråd ingår i varje skolas elevråd Förbättring av miljön i gymnasieskolornas restauranger Samverkan för att minska svinnet ”Hållbar konsumtion” information om klimatsmarta och säkra livsmedel Frukt till ”Unga Inn” deltagare Måltidsavdelningen har uppdaterat riktlinjerna för säkra livsmedel, gett samtliga medarbetare utbildning Ett kostpolitiskt program antogs Kost ett samtalsämne vid förebyggande hembesöken Serviceförklaring med lokala värdighetsgaratier Kostombud för varje verksamhet inom Stöd och service Projektering av ny vattenförsörjning till centralorten Informationsinsatser om dricksvatten- det bästa ur miljösynpunkt

22 1.Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel
Alkolås i 384 kommunala fordon Missbruksråd i samverkan mellan kommun och landsting Basutbildning om barnperspektiv i missbruksvården Haschprogrammet hjälper ungdomar som hamnat i ett haschmissbruk (Klara) Centrum för kvinnofrid erbjuder stödsamtal och gruppbehandling till våldsutsatta kvinnor med missbruk Handlingsprogram mot spelberoende Tio riktade insatskvällar för att minska ungdomars alkoholkonsumtion Utvecklat cannabisnätverket för att bistå med informationsmaterial, utbildning och informationsinsatser För nittonde gången genomfördes en ANDT undersökning för alla elever i åk 9 och 2 på gymnasiet. För första gången fick gymnasie-elever med intellektuell funktionsnedsättning delta. EFFEKT – en metod som används på föräldramöten i grundskolans högstadium och betonar föräldrars restriktiva förhållningssätt mot tobak, alkohol och droger Tobaksfri Duo genomförs på alla skolor Vattenbar på stadsfesten och Trästocksfestivalen för att erbjuda ”varannan vatten” Skellefteå kommun deltog tillsammans med de största företagen i kampanjen Sober October. Norran är initiativtagare Femton utbildningsinsatser för personal inom FRIS nätverk, om barn som lever i utsatta miljöer. Samvekan mot dopning enligt metoden 100% ren träning Antitobakskampanjer på gymnasieskolor med hjälp av Ungdomshälsan Skyltning för tobaksfria skolgårdar Utbildat i ansvarsfull alkoholservering Temakväll om droger i Burträsk

23 Övriga målområden Riktlinjer för ett hållbart byggande
Aktiviteter under hållbarhetsveckan Revidering av allergiprogrammet Strandskyddsprojekt Utbildning av hälsoinspiratörer (89st) Hälsa i arbetslivet- Idrottsplatspersonalens hälsoår Hälsofrämjande arbetsplatser inom Stöd och service Sju nycklar Trygg mötesplats för HBTQ-ungdomar Teaterföreställningen Terapi av Unghästen i samarbete med psykiatriska kliniken, mot ungdomars och vuxnas psykiska ohälsa Handledning till hemtjänstpersonal via kommunens rehabiliteringspersonal. Resultatet är att brukarna minskar sitt behov av stöd från hemtjänst och att det skjuter fram behovet av särskilt boende ”Machofabriken” för pojkar på Norrhammarskolan. Metod för att deltagarna får möjlighet att reflektera om hur kön och sexualitet påverkar deras liv och relationer. Städavdelningen testar bioteknik i sin städprocess, för sunda och säkra miljöer och produkter Flera aktiviterer och projekt pågår samtidigt för att minska på arbetslösheten för unga och hjälpa personer med långvarigt försörjningsstöd ut i sysselsättning Äldreomsorgen hyr arbetskläder så att de kan byta arbetskläder oftare och på så sätt förhindra smittspridning Överförmyndarnämnen prioriterade granskningsverksamhet för att ge trygga och goda uppväxtvillkor för underåriga och huvudmän i kommunen Projekt om att främja psykisk hälsa 2014 planerades Kurser i Hjärt lungräddning Generationskör som sjunger Rock and roll Mötesplats för daglediga i Lövånger (ett snitt på 70 deltagare per gång)

24 Att många gör lite förändringar då och då är mycket bättre för folkhälsan än om några få gör mycket och på en gång.


Ladda ner ppt "Nämndernas svar till folkhälsorådet"

Liknande presentationer


Google-annonser