Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ny översiktsplan Beslut i kommunfullmäktige i september 2011 om att en ny översiktsplan ska tas fram för Ängelholm kommun.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ny översiktsplan Beslut i kommunfullmäktige i september 2011 om att en ny översiktsplan ska tas fram för Ängelholm kommun."— Presentationens avskrift:

1 Ny översiktsplan Beslut i kommunfullmäktige i september 2011 om att en ny översiktsplan ska tas fram för Ängelholm kommun

2 Arbetsprocess Fånga Ängelholms själ
Ta fram en framtids-bild för Ängelholm Arbeta fram visioner, mål, strategier och åtgärder

3 Aktivititer steg 2 Träffar med elever
Rönnegymnasiet, PEAB-skolan, grundskolan Dialogmöten i kommunens tätorter Hjärnarp, Munka Ljungby, Strövelstorp, Magnarp, Ängelholm Frukostmöte med Ängelholms näringsliv Möte med myndigheter Workshop med politiker och tjänstemän Referensgrupper

4 Sammanställning Steg 2: Framtidsbilden

5 Vad saknas i Ängelholm? 10 i topp Badhus Ungdomsaktiviteter
Ungdomsbostäder Kommunikationer mellan tätorter Seniorboende Koppling hav & strand Kulturhus Kollektivtrafik Gång- och cykelvägar Belysning

6 Hur bör Ängelholm se ut 2035?

7 Hur bör Ängelholm se ut 2035?

8 Hur bör Ängelholm se ut 2035?

9 Hur bör Ängelholm se ut 2035?

10 Hur bör Ängelholm se ut 2035?

11 Hur bör Ängelholm se ut 2035?

12 Framtidsbilder

13 Nyckelområden Bostäder Bygga hållbart Tillgång handel och service
Bebyggelse kollektivtrafiknära

14 Nyckelområden Arkitektur, gestaltning och karaktär Människan i fokus
Attraktiva livsmiljöer Levande stadsrum

15 Nyckelområden Infrastruktur Kollektivtrafik grund i trafiksystemet
2. GC grund i trafiksystemet Goda pendlingsmöjligheter

16 Nyckelområden Rekreation och hälsa Värna värdefulla
natur- & kulturområden Gröna bostadskvarter och gaturum 3. Erbjuda goda idrottsmöjligheter

17 Nyckelområden Näringsliv Skapa attraktiva livsmiljöer
som lockar arbetskraft Skapa förutsättningar för ett mångsidigt näringsliv Skapa goda etablerings- förutsättningar

18 Nyckelområden Miljö Lätt att leva miljövänligt Naturtillgångar ska
nyttjas hållbart 3. Bevara åkermark

19 Nyckelområden Robusthet Säker dricksvatten- försörjning
Säkert byggande Minimera risker

20 Nyckelområden Sociala frågor Trygghet Folkhälsa Mångfald och tolerans

21 Nyckelområden Utveckling av Ängelholms identitet
Ta tillvara havet, kusten och Rönne å Möjliggöra ett gott liv Balans mellan stad och land

22 Nyckelområden Regionalt perspektiv Samverkan SKNV
Regionala mål, planer och program Mellankommunala frågor

23 Hållbar utveckling

24 Referensgrupper Ljudmiljö Hänsyn till klimatfrågor Hänsyn till risker
Energi Hållbar stadsutveckling Hantering av riksintressen Sociala frågor

25 Aktuella frågor Tysta områden Hänsyn till klimatfrågor
Miljöanpassat byggande Hållbar stadsutveckling Hantering av riksintressen

26 Tysta områden Syfte Värna tysta områden genom att bevara en god ljudmiljö utan samhällsbuller. Definition Områden med en ljudnivå på högst 30 dBA ekvivalent ljudnivå. Avgränsning Områden för friluftsliv och rekreation samt natur- och kulturområden (riksintresse för naturvård, riksintresse för kulturmiljövård, riksintresse för friluftsliv, Natura 2000). Hur hantera tysta områden? Följande gäller för nytillkommande bebyggelse: Inga störande eller miljöfarliga verksamheter ges tillstånd att etablera sig. Inga större bullerstörande infrastrukturanläggningar anläggas (t ex vindkraft, större vägar etc).

27 Områden mellan dBA Utredning bör ske vid dessa områden. I dessa områden föreslås att det ska ställas krav på dämpande åtgärder direkt vid ljudkällan.

28

29 Hänsyn till klimatfrågor
Rekommendation för planering Dimensionerad havsnivå: 3,5 meter generellt 4 meter för samhällsviktiga byggnader

30

31 Byggnader som riskerar översvämmas vid: + 2 meter högvatten + 3 meter högvatten + 4 meter högvatten

32 Miljöanpassat byggande
Riktlinjer bör införas. Riktlinjerna bör vara ett incitament (d v s frivilliga för byggherren), men med morot. Riktlinjerna bör var Ängelholmsanpassade. Riktlinjerna bör redogöra för roller och ansvarsfördelning samt uppföljning. Bör tas fram separat (nämnas i ÖP, men vara ett separat dokument). KLK bör vara uppdragsansvarig. Förslag till projektplan har tagits fram.

33 Hållbar stadsutveckling

34

35 Hantering av riksintressen
Riksintresse för friluftsliv 1989 Förslag: bör ses över av länsstyrelsen i samverkan med kommunen.

36 Sveaskog strukturplan
Möte 10 december 11-12:30 i grå sammanträdesrummet


Ladda ner ppt "Ny översiktsplan Beslut i kommunfullmäktige i september 2011 om att en ny översiktsplan ska tas fram för Ängelholm kommun."

Liknande presentationer


Google-annonser