Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljömålsnätverket 2016-05-11.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljömålsnätverket 2016-05-11."— Presentationens avskrift:

1 Miljömålsnätverket

2 Program Välkommen till TRF – kartläggning av vatten och avlopp i ett 2050-perspektiv Aktuella frågor bl.a. nytt från Miljö- och samhällsbyggnadsrådet Åtgärder för Giftfri miljö, sju kommuners samarbete Läget i ResSmart projektet Fokus

3 Miljö- och samhälls-byggnadsrådet
Föreslår Diskuterar Rekommenderar Väger samman Miljö- och samhälls-byggnadsrådet Aktör X Bereder Kanaliserar Analyserar Sorterar Berednings-grupp Aktör X Nätverk Miljömål Nätverk Klimat & energi Kanaliserar Analyserar Aktör X Översiktsplanering

4 Miljö- och samhällsbyggnadsrådets uppdrag
förankra och skapa samsyn kring gemensamma frågeställningar se till helheten i miljö- och samhällsbyggnadsfrågor och arbeta tvärsektoriellt lämna underlag till den beslutsfattande nivån t.ex. problembeskrivningar eller förslag på överenskommelser hämta in kunskap bl.a. när regionala program eller strategier för länet ska tas fram underlätta arbetet i de regionala frågor där det finns motsägelsefulla mål utgöra en samlande länk till den nationella nivån

5 Strategiska områden Bostäder Transporter och transportinfrastruktur
Hur bygger vi tillräckligt många hållbara bostäder med kvalitet på rätt plats t.ex. i goda kollektivtrafiklägen som främjar folkhälsomål och miljökvalitetsmål? Hur utvecklar vi befintligt bostadsbestånd med kvalitet på ett hållbart sätt? Transporter och transportinfrastruktur Hur skapar vi ett fossilbränslefritt samhälle till år 2030? Teknisk infrastruktur Vatten, avlopp, dagvatten och energiförsörjning Strategiska försörjningsfrågor Vatten, markanvändning och energiförsörjning

6 Dagordning för rådet Information Strategisk diskussion
Aktuella ärenden av principiell karaktär enligt plan- och miljölagstiftning Ev Rekommendationspunkter Övriga frågor Utvärdering

7 Åtgärder för att nå Ett rikt växt- och djurliv
Uppdrag 30 Friluftsliv kontakt: Mia Olausson Lst samordna och leda det regionala arbetet med att förverkliga regeringens friluftspolitik. Enkät som visar att kommunerna ser störst behov av åtgärder inom målen Attraktiv tätortsnära natur, Skyddade områden som resurs för friluftslivet och Ett rikt friluftsliv i skolan. Uppdrag 31 Regionala handlingsplaner för grön infrastruktur En regional biotopdatabas

8 Handlingsplan för grön infrastruktur
Länsstyrelsen tar fram en: Handlingsplan för grön infrastruktur Grön infrastruktur är nätverk av natur och vatten som bidrar till fungerande livsmiljöer för växter och djur och till människors välbefinnande.   Grön infrastruktur syftar till att säkra och utveckla den biologiska mångfalden som ett underlag till för samhället viktiga ekosystemtjänster. Handlingsplanen ska vara klar hösten 2017 och utgör en start för kommande arbete i länet. Kommuner, ideella aktörer och markägarorganisationer kommer att bjudas in i processen. Kontaktpersoner: Klara Tullback Rosenström, Magnus Rothman och Annika Lindvall på Länsstyrelsen.

9 Biotopdatabas Att ha god kunskap om naturen och dess biotoper ger möjlighet att planera rätt från början. Snart klar NY karteringsmetod som i dagarna testas för hela Ekerö* kommun. Bl a kostnadsbedömningar. Metoden blir klar i höst. Den baseras på satellitbilder, flygbilder och befintligt kartmaterial. Möjlighet att ge respons/kika på den nya metoden den kommer att finnas under juni månad – kontakta Klara Tullback Rosenström eller Helle Skånes på SU vid intresse. Nästa steg är att hitta en strategi och ett arbetssätt för att realisera en länstäckande biotopdatabas. Genom exempelvis en gemensam upphandling. Välkomna på ett seminarium om biotopdatabasen den 6 september på Universitetet - anmälan kommer att kunna göras via Länsstyrelsens webbsida. *kontakt på Ekerö: Anja Ödman Två alternativ för framtiden: Antingen en länsgemensam databas, BÄST, eller att alla kommuner gör egna med SAMMA metod, BÄTTRE ÄN IDAG. Underlaget i form av satellitbilder bör i båda fallen göras samtidigt för hela länet, den kompletterande flygbildstolkningen kan lösas på olika sätt…… Vi föreslår en GRUNDNIVÅ på innehåll (klasser) i databasen och sedan TILLÄGG för vissa mer detaljerade behov detta pga kostnader och olika behov hos användaren. Färingsö

10 Fokus – utvärdering Hur använder ni Fokus? Sprider ni den till andra?
Bra respektive mindre bra? Vad kan bli bättre? Något annat istället?

11 Nästa gång 2 träffar till hösten, september/oktober och en till. Någon av träffarna gemensam med de andra nätverken.


Ladda ner ppt "Miljömålsnätverket 2016-05-11."

Liknande presentationer


Google-annonser