Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till tvärsektoriellt miljömålsmöte 21 okt 2015

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till tvärsektoriellt miljömålsmöte 21 okt 2015"— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till tvärsektoriellt miljömålsmöte 21 okt 2015
Susanna Löfgren, ordförande länsrådsgrupp 6

2 Syftet: Ge ett strukturerat miljöarbete och systematisk uppföljning av miljötillstånd & miljöarbete. Ge gemensam målbild för den miljömässiga dimensionen av hållbar utveckling.

3

4 + nya Miljömålsrådet

5 Om vårt miljömålsuppdrag
Länsstyrelserna & Skogsstyrelsen ska på regional nivå verka för att miljömålen nås. Centralt uppdrag som ingår i vår instruktion och berör flertalet av våra verksamhetsgrenar. Vi har stor indirekt miljöpåverkan. Vi har lång väg kvar till generationsmålet och vi behöver göra mer! Uppdraget i en ny fas där åtgärdsarbetet är mer i fokus. (Uppföljning dock fortsatt viktigt, inte minst åtgärdsuppföljning.)

6 Länsstyrelseinstruktionen
5 a § Länsstyrelsen ska verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och ska vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling. Länsstyrelsen ska särskilt 1. samordna det regionala mål- och uppföljningsarbetet, 2. utveckla, samordna och genomföra regionala åtgärdsprogram med bred förankring i länet för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen, 3. stödja kommunerna med underlag i deras arbete med generationsmålet och miljökvalitetsmålen, och 4. verka för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen får genomslag i den lokala och regionala samhällsplaneringen samt bidra till att de beaktas i det regionala tillväxtarbetet.

7 Bilden visar det samlade åtgärdsarbete som behövs för att nå miljömålen och att flera parter behöver medverka, utifrån sin rådighet.

8 Slutsatser regionalt i Fördjupad utvärdering av miljömålen 2012
Miljömålen nu en naturlig del i länens arbete. Åtgärdsarbetet utvecklas positivt – bäst där alla länkar i kedjan bär. Skärp/utveckla myndighetsutövningen. Metodutveckla för att integrera miljömålen mer i olika offentliga uppdrag. Bidra mer till sektorernas miljöarbete, lägga kraften på sektorer där detta gör mest nytta. Stöd kommuner mer, ökad samverkan mellan kommunerna. Fortsätt utveckla samverkan med regionen. Konsumtionsmönstrens betydelse motiverar mer engagemang från offentliga.

9 Regionala åtgärdsprogram för miljömålen
2014 2013 2012

10 Syftet med detta möte? Vad befinner vi oss idag Lst och Sks? Miljömålen i olika verksamheter och det samlade arbetet i olika län? Vad kan vi göra mer enskilt och tillsammans och prioritera i arbetet för att nå miljömålen? Det behövs mer tvärsektoriell samverkan och dialog mellan olika områden, varav flera ligger utanför miljöområdet – mötet ett första gemensamt tillfälle! Hur stimulerar vi synergier och hanterar målkonflikter mellan miljömålen och andra samhällsintressen?

11 Mötet ska bidra till fortsatt arbete med:
Uppdrag 51 i Länsstyrelsernas RB, om hur vi integrerar miljömålen i vår verksamhet, stimulerar åtgärder hos andra aktörer samt använder våra åtgärdsprogram för detta. Koppling här till vårt miljöledningsuppdrag (och ambitionen att bättre koppla till verksamhetsstyrning och indirekta miljöpåverkan). Bidra till Miljömålsrådets åtgärdslistor, den för länsstyrelserna och den gemensamma. (Hur vi använder resultatet av Fördjupad utvärdering 2015, som Naturvårdsverket dock överlämnar 22 okt. Ta vidare diskussioner från länsledningskonferensen 8 okt.)

12 Vi är här idag! 21 Läns-styrelser Landshövdingar genom Lena Sommestad
+ Skogsstyrelsen Länsråd genom G6 Forum för hållbart samhällsbyggande Energi- och klimat (LEKS) Klimatanpassning Kulturmiljöforum Försvar- och beredskap Styrningsforum/ controllernätverket Chefsjurister Miljöledningsnätverk Informationsnätverk Miljömålssamordnare och deras chefer Nätverket för hållbar tillväxt Chefsforum social hållbarhet Miljönätverket Natur Miljöskydd Vatten Miljömål (RUS) MIT Miljösamverkan Lantbruksdirektörerna Länsstyrelsernas IT

13 Vi önskar varandra lycka till med dagens möte! Låt idéerna flöda…


Ladda ner ppt "Välkomna till tvärsektoriellt miljömålsmöte 21 okt 2015"

Liknande presentationer


Google-annonser