Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppdrag 51 – hur går det?     Skype-möte 2016-10-28 för länsstyrelsernas miljömålssamordnare. För att stämma av fortsatta arbetet med uppdrag 51 och förbereda.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppdrag 51 – hur går det?     Skype-möte 2016-10-28 för länsstyrelsernas miljömålssamordnare. För att stämma av fortsatta arbetet med uppdrag 51 och förbereda."— Presentationens avskrift:

1 Uppdrag 51 – hur går det?     Skype-möte för länsstyrelsernas miljömålssamordnare. För att stämma av fortsatta arbetet med uppdrag 51 och förbereda inför tema om detta på Nobelmötet. Magnus Eriksson, Anna-Lena Lövkvist Andersen och Calle Sanglert, RUS arbetsgrupp

2 Uppdrag 51 – hur går det? Dagordning (kl. 13.00-14.15)
1. Inledning, uppdrag 51 från RB 2015 som ska återrapporteras även i nästa ÅR 2. Läget med RUS väglednings/metodutvecklingsinsatser i anslutning till uppdrag 51, idé om att bilda RUS-referensgrupp 2017 för denna fråga 3. Inför tema om uppdrag 51 på Nobelmötet, goda exempel på arbetssätt från alla länsstyrelser, delvis utifrån den enkät som skickades ut ifjol. 4. Hur verkar vi miljömålssamordnare för miljömålen i årets verksamhetsplanering på våra länsstyrelser, vi delar med oss av varandra 5. Övriga frågor

3 Uppdrag 51 RB 2015 (1) Återrapportering inom miljömålssystemet
51. Länsstyrelserna ska i årsredovisningarna för 2015 och 2016 redovisa hur de a) integrerar arbetet med att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen i den övergripande verksamhetsplaneringen, b) stödjer och stimulerar åtgärder i kommuner och näringsliv i länet, samt använder de regionala åtgärdsprogrammen för att åstadkomma a) respektive b). Återrapporteringskravet är en fördjupning inom ramen för den bredare redovisningen av länsstyrelsernas uppdrag inom miljömålssystemet enligt instruktionen. RUS tog ifjol fram en vägledning för hur återrapporteringen kan göras RUS skickade också ut en enkät utifrån ÅR

4 RUS metodutvecklingsinsatser (2)
Generell vägledning Åtgärdsprogram (förslag dec.) Goda exempel på webben (?) Vägledning samhällsekonomisk analys (klar, ska publiceras) Vägledning miljömålsprocessen (dec.) Vägledning utvärdering - med LEKS (klar) Vägledning hur finansiera åtgärdsarbetet (dec.) Åtgärdswebb för miljömålen (på gång?!) Åtgärdsarbetet gentemot sektorer och uppdrag (klar 2017) Vägledning miljömålskommunikation (klar), ny kurs 2018 Processledning vägledning (dec.), ny grundkurs & fortsättningskurs 2017? (om så beslutas) Flera stöd för olika verksamheter/tvärfrågor – kulturmiljö, kommun etc. (flera klara) Alla vägledningar: Idé 2017 bilda en referensgrupp för fortsatt arbete

5 Tema Nobel, bygga vidare på enkätsvaren (3)
Förslag: Alla förbereder till Nobelmötet att berätta om 1 (max 2) exempel på sina bästa arbetssätt. Borde vi göra något mer? Hur på hemsidan?

6 Många goda exempel i redovisningen! (3)
I årsredovisningsgranskningen identifierades: 20 metoder/arbetssätt för att integrera miljömålen 12 metoder/arbetssätt för att stödja kommuner och näringsliv Enkät skickades ut till miljömålssamordnare vid alla länsstyrelser Syfte: Sprida goda exempel och få en bättre bild av vilka arbetssätt som faktiskt tillämpas

7 Generella slutsatser från enkäten (3)
Slående att mycket är på gång i länsstyrelserna Sannolikt en förebild för nationella myndigheter och andra länsstyrelser Många länsstyrelser har infört arbetssätten, ännu fler är på gång De länsstyrelser som har många interna arbetssätt på plats är ofta även starka på det externa utåtriktade arbetet Enkäten finns på RUS hemsida

8 Exempel på arbetssätt / metoder på miljöintegrering i det interna arbetet
GENOM-FÖRT På GÅNG (DELVIS GENOMFÖRT EL. PLANERAS) EJ AKTUELLT 1. En uppdaterad miljöanalys av hela myndighetens verksamhet ligger till grund för det strategiska miljöarbetet. 14% 71% 2. Det finns ett utvecklat miljöledningsarbete som tar sin utgångspunkt i miljömålen och som formaliserar hur miljömålsarbetet integreras i myndighetens verksamhet. 19% 67% 3 Direktiv om att miljökvalitetsmålen ska integreras i ordinarie VP-arbete/process. 48% 52% 0% 4. Enheterna miljömålsmärka årets planerade aktiviteter, d.v.s. tydliggöra vilket eller vilka av miljömålen som aktiviteten bidrar till 29% 5. En intern samordningsgrupp på enhetschefsnivå, samordnar och följer upp miljömålsarbetet, varje enhet får därmed en bild av åtgärdsbehovet. 38% 33% 6. Miljömålen är kopplade till uppföljningssystem för verksamheten och ingår i tertialuppföljningen. 24% 62% 7. Aktuellt åtgärdsprogram för miljömålen finns på plats. 8. Vid framtagande av nytt åtgärdsprogram involveras samtliga enheter inom myndigheten i arbetet. 57% 43% 9. En intern handlingsplan finns på plats där det framgår vilken enhet som ansvarar för att genomföra ”Länsstyrelsens åtgärder” i ÅP 10. Det finns en utsedd ansvarig tjänsteperson vid Länsstyrelsen för varje åtgärd i åtgärdsprogrammet. 11. Enhetscheferna har ett ansvarar för att de åtaganden i ÅP som berör den egna enheten integreras i VP och följs upp i årsredovisningen. 12. Miljömålsansvariga är utsedda på respektive enhet som ansvarar för integrering i verksamheten. 13. Varje ärende som tas upp till ett beslutsmöte ska innehålla en analys av om det är positivt eller negativt för ett eller fler miljökvalitetsmål. 10% 14. Interna verksamhetsmål för det egna miljömålsarbetet finns på plats och följs upp löpande. T.ex. att 95% av Lst:s åtgärder i ÅP ska ha påbörjats. 15. En checklista för årsredovisningen har tagits fram. Med hjälp av checklistan får enheterna redogöra för hur de har beaktat miljömålen och åtgärdsprogrammen för miljömål och klimat i årets verksamhet. 16. Interna utbildningsinsatser (seminarier/kurser) i hela myndigheten om miljökvalitetsmål och vikten av miljöintegrering görs löpande. 17. Alla nyanställda utbildas om miljökvalitetsmålen och myndighetens processer för att integrera klimat och miljö. 18. Länsstyrelsen har tagit fram interna checklistor/metodstöd för handläggarnas miljöbedömning av medelsansökningar. Särskilt för handläggare inom näringslivsområdet och det regionala tillväxtarbetet. 19. Vid handläggning av ansökningarna inom landsbygdsprogrammet prioriteras ansökningarna utifrån miljömålen. 20. Åtgärdsprogrammet används som kunskaps- och prioriteringsunderlag för andra mer detaljerade planer som till exempel tillsyns- och tillsynsvägledningsplaner

9 Exempel på arbetssätt / metoder för åtgärdsprogram och stöd till kommuner och näringsliv
GENOM-FÖRT På GÅNG (DELVIS GENOMFÖRT EL. PLANERAS) EJ AKTUELLT 21. I samband med att ett nytt åtgärdsprogram tas fram inrättas särskilda arbetsgrupper med representanter från kommuner, näringsliv och andra aktörer. 52% 38% 10% 22. Åtgärdsprogram för miljömålen har beslutats med bred förankring i länets kommuner, i näringslivet och i andra organisationer. I programmet har samtliga ingående aktörer åtagit sig att genomföra åtgärder 43% 14% 23. Inrättandet av ett Miljöråd alt. Klimatråd med företrädare från näringsliv, kommuner, Lst, regioner och andra aktörer. 62% 29% 24. Länsstyrelsen följer upp andra aktörers arbete med åtgärdsprogrammen genom en årlig enkel förfrågan om hur arbetet har gått och ifall de har kommit igång med allt som varit planerat. 19% 67% 25. Länsstyrelsen arrangerar regelbundet seminarier/nätverksträffar med förvaltningschefer och enhetschefer i kommuner och regioner om hur miljömålen kopplar till deras verksamhet. 26. Samverkan med regionförbund, näringsliv och branschorganisationer i regionen för att förenkla och konkretisera verksamheternas miljöpåverkan och vad företagen kan göra. 72% 27. Åtgärdsprogrammet till länets miljömål har delats in sektorsvis/branschvis, så det blir lätt för olika aktörer att orientera sig. 33% 48% 28. Konkret stöd/vägledning/checklista till kommunerna om hur den fysiska planeringen kan bidra till att miljökvalitetsmålen och generationsmålet nås. 24% 29. Erbjuda utbildningar till kommunerna t.ex. för att integrera miljö i samhällsekonomiska analyser. 30. I Länsstyrelsens nyhetsbrev finns aktuell information om miljömålsarbetet i länet och innehåller en blandning av information om kunskapsunderlag, seminarier och projektmedel som kan sökas. 31. De flesta kommuner använder Lst:s miljömål och det regionala åtgärdsprogrammet som underlag för sina egna kommunala miljöprogram. 32. Informationsmaterial om miljömålen och lönsamt miljöarbete i små och medelstora företag som kommunicerades genom nätverksträffar och företagarorganisationernas övriga informationskanaler. 42%

10 Hur verkar vi miljömålssamordnare för miljömålen i årets verksamhetsplanering på våra länsstyrelser, vi delar med oss av varandra (4) Övriga frågor (5)


Ladda ner ppt "Uppdrag 51 – hur går det?     Skype-möte 2016-10-28 för länsstyrelsernas miljömålssamordnare. För att stämma av fortsatta arbetet med uppdrag 51 och förbereda."

Liknande presentationer


Google-annonser