Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tisdag den 21 mars 2017 09.30 – Samling och kaffe/te med macka

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tisdag den 21 mars 2017 09.30 – Samling och kaffe/te med macka"— Presentationens avskrift:

1 Tisdag den 21 mars 2017 09.30 – Samling och kaffe/te med macka 10.00 – Introduktion, RU uppdatering av bevarandeplaner – hur går det? Problem och idéer 11.40 – Natura 2000-databasen i VIC Natur och ”Skyddad natur” Presentation 12.00 – LUNCH 13.00 – Nya Natura 2000-handboken, Bevarandeplanernas roll i tillståndsprocessen. 14.00 – 15.00 Marint områdesskydd. 15.00 – Limniskt områdesskydd, Problem och idéer. Vad är nödvändiga bevarandeåtgärder i limniska områden? Inklusive fika med kaka. Open standard

2 Onsdag den 22 mars 2017 08.30 Kaffe/te med croissant och frukt 09.00 – RU Reglering av nödvändiga bevarandeåtgärder. Diskussion 10.00 – ArtDatabankens uppdrag. 10.15 – Strategier för skog och för odlingslandskapet. Information och diskussion 11.15 – Uppföljning i skyddade områden och biogeografisk uppföljning. Information 11.45 – LUNCH 12.45 – Att bestämma naturtyp och skötselinriktning, ett exempel med diskussion 13.15 – inkl fika Hur når vi gynnsam bevarandestatus? Grupparbete i 4 grupper med gemensam redovisning efter fikat (Grupp 1 Marint och limniskt) (Grupp 2 Odlingslandskap med sand och strand) (Grupp 3 skog och berg) (Grupp 4 myr och fjäll) 14.45 – Sammanfattning av grupparbetena. Sammanfattning av workshopen, och övriga frågor

3 Bevarandeplaner i Direktiven
4.4 När ett område av gemenskapsintresse har valts ut i enlighet med förfarandet i punkt 2 skall den berörda medlemsstaten så snart som möjligt och senast inom sex år utse området till särskilt bevarandeområde, varvid prioriteringar skall fastställas mot bakgrund av den betydelse området har för att möjliggöra att en gynnsam bevarandestatus hos en livsmiljötyp i bilaga 1 eller en art i bilaga 2 bibehålls eller återställs, och för att Natura 2000 skall bli sammanhängande, och mot bakgrund av den risk för försämring eller förstörelse som området är utsatt för.

4 6.1. För de särskilda bevarandeområdena skall medlemsstaterna vidta nödvändiga åtgärder för bevarande, vilket om så krävs innefattar utarbetande av lämpliga skötsel- och förvaltningsplaner särskilt för områdena eller integrerade i andra utvecklingsplaner, samt lämpliga lagar och andra författningar eller avtal, som motsvarar de ekologiska behoven hos de livsmiljötyper i bilaga 1 och de arter i bilaga 2 som finns i områdena. 6.2. Medlemsstaterna skall i de särskilda bevarandeområdena vidta lämpliga åtgärder för att förhindra försämring av livsmiljöerna och habitaten för arterna samt störningar av de arter för vilka områdena har utsetts, om sådana störningar kan ha betydande konsekvenser för målen med detta direktiv.

5 Miljöbalken 7 kap 27 § ……Ett område som tagits upp i förteckningen ska prioriteras i det fortsatta skyddsarbetet. Lag (2012:748). FOM 16 § Myndigheterna ska prioritera skyddsarbetet för de områden som har förtecknats enligt 15 §. Inom ramen för sina befogenheter och ansvarsområden ska myndigheterna vidta de åtgärder som behövs eller är lämpliga med hänsyn till det skyddsintresse som föranlett att ett område förtecknats. I fråga om sådana områden som avses i 15 § andra stycket 1-3 ska myndigheterna särskilt bevaka att en gynnsam bevarandestatus bibehålls eller återställs för berörda livsmiljöer och arter. Särskild hänsyn ska tas till prioriterade arter och prioriterade livsmiljötyper.

6 FOM 17 § I fråga om de områden som har förtecknats enligt 15 § första stycket 1-3 skall länsstyrelserna upprätta beskrivningar av bevarandesyftet samt de livsmiljöer och arter för vilka en gynnsam bevarandestatus skall upprätthållas eller återställas. Beskrivningarna skall vara ägnade att underlätta sådana prövningar som avses i 7 kap. 28 a-29 §§ miljöbalken. Beskrivningarna skall vara tillgängliga för allmänheten och andra som är berörda eller har intresse av dem. Förordning (2001:449).

7 Från regeringsuppdraget;
Länsstyrelserna ska redovisa hur de uppfyllt sina skyldigheter att uppdatera Natura 2000-områdenas bevarandeplaner så att de överensstämmer med gällande regeringsbeslut om områden som regeringen har föreslagit inklusive justeringar samt hur de säkerställt att nödvändiga bevarandeåtgärder är reglerade. Uppdraget ska genomföras i enlighet med Naturvårdsverkets riktlinjer.

8 1. Fastställda bevarandeplaner (1799) 2. Fastställda kombiplaner (32) 3. Klara senast juni 2017 (1047) 4. Klara senast december 2017 (1132) 5. Ej aktuella områden (63)


Ladda ner ppt "Tisdag den 21 mars 2017 09.30 – Samling och kaffe/te med macka"

Liknande presentationer


Google-annonser