Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur ser den nationella riskbilden ut idag och i framtiden

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur ser den nationella riskbilden ut idag och i framtiden"— Presentationens avskrift:

1 Hur ser den nationella riskbilden ut idag och i framtiden
Hur ser den nationella riskbilden ut idag och i framtiden? Benny Jansson, Bitr. enhetschef strategisk analys

2 Kort om MSB Vi är cirka 900 anställda
Vi finns i Karlstad, Kristinehamn, Ljung, Revinge, Rosersberg, Sandö och Stockholm Vi bedriver utbildning i Revinge, Rosersberg och Sandö Vi är en myndighet som sorterar under Justitiedepartementet Vår generaldirektör heter Helena Lindberg

3 Vad gör vi? Vi utvecklar individens och samhällets förmåga att förebygga, hantera och lära av olyckor och kriser. Detta gör vi i nära samverkan med kommuner, landsting, myndigheter, företag och organisationer.

4 Det svenska krisberedskapssystemet
Samhällets krisberedskap bygger på att alla tar ansvar för sin verksamhet och samverkar med varandra för att minska sårbarheten och förbättra förmågan att hantera kriser när de inträffar. Några hörnstenar i svensk krisberedskap: Ansvarsprincipen Närhetsprincipen Likhetsprincipen Geografiskt områdesansvar

5 Det som ska skyddas Arbetet med samhällsskydd och beredskap ska bidra till såväl individens som samhällets och nationens säkerhet. De värden som ska skyddas utgår från mål formulerade av riksdagen och regeringen. Det som hotar: Det som hotar är händelser som kan medföra skadeverkningar på det som ska skyddas. På en övergripande nivå kan vi, när det handlar om samhällsskydd och beredskap, tala om tre typer av händelser: olyckor, kriser och krig. Den förmåga som ska skapas: För att värna det som ska skyddas krävs förmåga att i möjligaste mån se till att olyckor, kriser eller krig inte inträffar eller uppstår, men även förmåga att hantera de negativa konsekvenserna av sådana händelser när de ändå inträffar eller uppstår. Alltså: förebygga händelser och hantera händelser. De som ska agera: Samhällsskydd och beredskap inbegriper stora delar av samhället och kräver att många tar ansvar och agerar. Det är aktörerna som bär upp förmågan i samhället. Styrinstrument: Styrinstrument handlar om sådant som kan användas för att påverka arbetet med att skapa en förmåga inom samhällsskydd och beredskap. I grunden finns det tre typer av styrinstrument: Regelstyrning - Att få någon att göra något för att den måste Ekonomisk styrning - Att få någon att göra något för att den tjänar på det Kunskapsstyrning - Att få någon att göra något för att den själv ser att det är rätt eller nödvändigt

6 Nationell risk- och förmågebedömning
Analys av allvarliga händelser som kan drabba samhället idag

7

8 Risk- och sårbarhetsanalyser
290 Kommuner 20 Landsting 21 Länsstyrelser Ca 30 Myndigheter (§11) Scenarioanalyser MSB

9 Samhället står inför olika risker
Naturhändelser Stora olyckor Störningar i teknisk infrastruktur och försörjningssystem Antagonistiska händelser

10

11

12 Konsekvensbedömning

13 Förmågor som behöver skapas utifrån respektive scenario

14 Sårbarheter och brister i förmågan
Allvarliga konsekvenser uppstår där samhället är sårbart och där kritiska beroenden finns Områden som särskilt identifieras Elförsörjningen Dricksvattenförsörjningen Elektroniska kommunikationer Transporter

15 Vilka behov har vi vid en katastrof?

16 Långsiktig strategisk analys
Framtida samhällsutveckling som kan påverka vårt säkerhetsarbete

17 Att arbeta med framtidsscenarier
Alternativa utvecklingar (scenarier) Tid 2012 Vägval 2032

18 Analysområden och underliggande dimensioner
Alla samhällsscenarier beskrivs utifrån en gemensam struktur – övergripande analysområden Befolkning Politik Information och kommunikation Teknik Klimat Ekonomi Övergripande analysområden - Ekonomisk tillväxt - Produktion/Näringsliv - Samhällsbyggnad - Klimatförändringar - Nationella processer och aktörer - Globala processer och aktörer - Demografi - Hälsa - Värderingar - Mellan människor - Systemförutsättningar - Institutionella förutsättningar - Utveckling inom olika teknikområden

19 Ex: Delscenario demografi

20 Ex: Scenario 1

21 Utforska alternativa samhällsutvecklingar genom scenarier

22 Fem scenarier för samhället år 2032
En ökande befolkning med försämrad folkhälsa Svag ekonomi, hög arbetslöshet och social oro Accelererande klimatförändringar och stigande oljepris Hot om terrordåd i en värld av konflikter Antibiotikaresistenta bakterier sprids över världen

23 Övergripande utmaningar för samhällsskydd och beredskap
Förlora inte allmänhetens förtroende Informations- och cybersäkerhet angår alla Ett säkert samhälle kommunicerar Hantera beroenden av produkter och tjänster från omvärlden Den enskilde individens beredskap är grundläggande Använd existerande resurser på ett bättre sätt Det går att förebygga olyckor mer effektivt Gränsöverskridande utmaningar kräver mer gränsöverskridande samarbete Vissa verksamheter måste alltid fungera Utan klimatanpassning blir vi sårbara

24 Strategisk analys Kunskap, Samverkan, Nytta


Ladda ner ppt "Hur ser den nationella riskbilden ut idag och i framtiden"

Liknande presentationer


Google-annonser