Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Försvarsmakten i samhällsplaneringen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Försvarsmakten i samhällsplaneringen"— Presentationens avskrift:

1 Försvarsmakten i samhällsplaneringen
Camilla Bramer Högkvarteret, infrastrukturavdelningen

2 De militära myndigheterna
Försvarsmakten Med uppgifterna: att försvara Sverige och främja vår säkerhet genom insatser på eget territorium, i närområdet och utanför närområdet, att upptäcka och avvisa kräkningar av det svenska territoriet och värna suveräna rättigheter och nationella ointressen utanför detta, att med befintlig förmåga och resurser bistå det övriga samhället och andra myndigheter vid behov. Övriga myndigheter under FÖ (försvarsdepartementet) FMV FRA Försvarsunderrättelsedomstolen Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamhet FOI Totalförsvarets rekryteringsmyndighet Fortifikationsverket Fortifikationsverket lyder under socialdepartementet. Är en förvaltningsmyndighet och ansvarar för att förvalta en del av statens fasta egendom, så som fastigheter avsedda för försvarsändamål.

3 Film

4 Försvarsmakten Försvarsmakten ska upprätthålla och utveckla ett militärt försvar som ytterst kan möta ett väpnat angrepp. Grunden för Försvarsmaktens verksamhet ska vara förmågan till väpnad strid. Försvarsmakten ska bedriva omvärldsbevakning och upptäcka och identifiera yttre hot mot Sverige och svenska intressen samt ta fram underlag för beslut om höjd beredskap. Försvarsmakten ska kunna ge och ta emot militärt stöd. Krigsförbanden ska vara tillgängliga för verksamhet i fred. Försvarsmakten ska med myndighetens tillgängliga resurser kunna påbörja operativ verksamhet omedelbart efter beslut. Försvarsmakten ska med myndighetens befintliga förmåga och resurser kunna lämna stöd till civil verksamhet. Förordning (2015:722). Försvarsmakten bedriver verksamhet över hela landets yta. Dels genom övning- och utbildning av förband på övnings- och skjutfält, flottiljer med mera, men också genom större övningar till havs och i luften. Vi använder tekniska system som ger oss möjlighet att övervaka sjö- och luftrum, inhämta uppgifter och kartera väder.

5

6 Vad är ett riksintresse?
Riksintressen är ett sätt för staten att påverka och bevaka intressen av särskild nationell betydelse inom samhällsplaneringen. Ett riksintresse är ett mark- eller vattenområde som långsiktligt ska skyddas mot åtgärder som påtaglig kan skada det värde som konstituerat riksintresset. Riksintressena skyddas enligt hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kapitlet Miljöbalken, vilket vi kommer att gå in lite djupare på. I Sverige är det Boverket som har det övergripande ansvaret för riksintressena, men det finns flera förvaltningsmyndigheter som har ansvaret att bedöma vilka mark- eller vattenområden som ska betraktas som riksintressen. Riksintressen kan vara orörda naturtillgångar, kulturhistoriska miljöer, kommunikationer, totalförsvar med mera. Det finns även ett antal geografiska områden som utpekats som riksintressen, exempelvis hela Gotland och Öland. En vanlig missuppfattning är att riksintressen alltid medför en begränsning, minskade möjligheter till utveckling och ett stopp för nybyggnation. Så är det inte, olika riksintressen medför olika förutsättningar och det som är viktigast är att ta reda på vari värdet ligger, så att man kan ta hänsyn till det vid planeringen. Riksintressena kan också revideras, utifrån ny kunskap eller ändrade förutsättningar.

7 Riksintressen för totalförsvarets militära del
Försvarsmakten är sektormyndighet och bevakar riksintressen för hela totalförsvarets militära del Miljöbalken 3 kap 9§: områden av riksintresse och områden av betydelse för totalförsvaret. Miljöbalken 3 kap 10§: om ett område eller del av detta behövs för anläggning för totalförsvaret ska försvarsintresset ges företräde vid konflikt med andra riksintressen. FM är sektormyndighet och bevakar riksintressen för hela totalförsvarets militära del. Inom detta skrå ingår också myndigheter som FRA, FMV och FOI. Skillnaden: Riksintressen ska skyddas mot åtgärder som kan påtaglig försvåra tillkomsten till eller nyttjandet av anläggningarna. Områden av betydelse ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt motverka totalförsvarets intressen. Skyddet för riksintressen för totalförsvaret förstärks i 10§ genom att man vid avvägning ska ge företräde till dessa riksintressen över andra. Enkelt uttryckt så ska vi ges företräde när det gäller riksintresseområden och ska vägas mer jämnt mot andra intressen när det gäller områden av betydelse. MSB är ansvariga för bevakningen av riksintressen för totalförsvarets civila del. I dagsläget har de inte pekat ut några sådana.

8 Vad bevakas och varför? Framförallt:
Buller från övnings- och skjutfält samt flygverksamhet vid och kring flygplatser. FTN (Försvarets telenät), kommunikationsstråk och andra typer av anläggningar. FM och SMHI:s väderradarkedja, internationellt samarbete (EU m.fl.). Luftfart: radar och navigeringssystem, flyghinder. Delar av riksintressena kan redovisas öppet, andra omfattas av sekretess enligt OSL och kan inte redovisas öppet. Buller – är ofta det som utgör gränsen för influensområdet. Vi vill inte att det ska tillkomma fler bostäder och annan störningskänslig bebyggelse inom idag bullerstörda områden, eftersom detta i förlängningen innebär att vi måste göra begränsningar i vår verksamhet. FTN och övriga tekniska anläggningar: Används dels …. Militära sensorer: exempelvis hydrofonutrustning som används för undervattensbevakning och signalspaningsutrustning. Vi har, för att underlätta vår kommunikation med kommuner och länsstyrelser ute i Sverige, sammanställt mycket av den informationen vi har i en PDF-katalog. I den pekar vi ut vilka områden som de måste samråda med oss och de kan också läsa om de olika riksintressena och verksamhetsområdena vad som finns där och så vidare.

9 ”Vad kan störa?” Försvarsmakten (PROD INFRA) bevakar att ingen åtgärd sker i form av nybyggnation, ombyggnation eller annan åtgärd, som direkt eller på sikt medför risk för påtaglig skada på den verksamhet som bedrivs och de anläggningar som nyttjas. Värden som bevakas: Flygplatser, övnings- och skjutfält, väderradarer, kommunikationsstråk och tillhörande tekniska anläggningar, radar- och navigeringssystem, sensorer, förråd, hamnar med mera. Delar av riksintressena kan redovisas öppet, andra omfattas av försvarssekretess (15 kap 2 § OSL) och kan inte redovisas öppet. Exempel på hur ett projekt kan påverka FM eller annan myndighet: Störningskänslig bebyggelse vid skjutfält – klagomål eller på sikt begränsningar i miljötillstånd mht att fler bor och ”störs”. Höga objekt – kan påverka teknisk utrustning direkt eller indirekt, kan påverka möjligheten att nyttja flygplatser direkt eller indirekt. Natura 2000-områden – kan på sikt medföra begränsningar i verksamheten vid miljöprövningar, exempelvis. Undersökningstillstånd – kan påverka oss genom att anläggningar påverkas, eller att det är inom ett område som utgör övningsområde, exempelvis. Försvarsmaktens uppgift i samhällsplaneringen avseende riksintressen är att vi ska tillse att ingen samhällsplanering sker, i form av nybyggnation, ombyggnation eller annan åtgärd, som direkt eller på sikt medför risk för påtaglig skada på den verksamhet vi bedriver och de anläggningar vi nyttjar. Anläggningar vi nyttjar kan vara allt från en flygplats med rullbanor, skjutfält med skjutbanor, ammunitionsförråd och anläggningar med utrustning för signalspaning, till hamnar och utrustning för undervattensbevakning. Bedömningen av vad som utgör påtaglig skada på riksintresset i fråga görs av Försvarsmakten i samråd med andra myndigheter inom totalförsvarsområdet. Generellt gäller att en åtgärd som innebär att ett område förlorar de värden som motiverat dess utpekande, riskerar att medföra risk för påtaglig skada. Ett exempel är en flygplats, där värdet ligger i att vi kan öva, utbilda och bedriva skarp verksamhet på flygplatsen. Riksintresset som sådant utgörs av fastigheten där rullbanor, start- och landningsbana samt andra byggnader finns som möjliggör rent fysiskt att vi kan nyttja flygplatsen. Men att dessa hålls intakta tillgodoser inte riksintressets behov. Utöver detta krävs både att vi har en hinderfri miljö där vi kan flyga och dels att våra tekniska system kopplade till flygverksamheten fungerar. Lite längre fram i presentationen kommer jag visa lite mer ingående på en karta.

10 Ex. redovisning av riksintressen
Vi redovisar våra riksintressen dels geografiskt, på kartor som finns tillgängliga på vår hemsida och dels med värdebeskrivningar som också finns där. På hemsidan hittar man all information i PDF, kommunen och länsstyrelsen har shapefiler för sin interna handläggning. Redogör för de olika typerna av riksintressen. Utöver detta, finns riksintressen för totalförsvaret som inte kan redovisas öppet. De utgörs dels av de områdena som markerats med ett Ö istället för ett namn, och dels av områden som inte kan redovisas alls. Ö-områdena kan vara sensorer av olika slag, förråd eller liknande och de områden som inte kan redovisas alls utgörs exempelvis av radio länkstråk (osynliga stråk som går i luften). För de områden som omfattas av sekretess finns en generell värdebeskrivning. Vi kan alltså beskriva vad vi har för behov och varför vi bevaka vissa saker, men inte exakt var de finns. Dels på grund av rikets säkerhet, men också på grund av frågor som rena inbrott (exvis amm.förråd).

11 Ex. öppet redovisat riksintresse

12 Framgångsfaktorer Informationsspridning! Hur nå ut till alla berörda? En utmaning, länsstyrelsen ett verktyg. Nyttan av tidig samverkan i plan- och byggärenden.

13 Camilla Bramer, Försvarsmakten Högkvarteret PROD INFRA


Ladda ner ppt "Försvarsmakten i samhällsplaneringen"

Liknande presentationer


Google-annonser