Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Länsstyrelsens uppgifter

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Länsstyrelsens uppgifter"— Presentationens avskrift:

1 Länsstyrelsens uppgifter
Skydd mot olyckor… …förutom tillsyn och de operativa ansvaren Hans Petterson Tillsynsenheten februari 2014

2 Innehåll 1. Ansvar i LSO Råd och stöd Farlig verksamhet
…och Sevesolagen/Fo. om utvinningsavfall ”Osorterade uppgifter” 2. Intern samverkan och nationella mål

3 1a. Råd och information - aktiviteter
Råd & info: LSO 1 kap 5 § Länsstyrelserna ska genom rådgivning och information stödja kommunerna i deras verksamhet enligt denna lag.  Planera verksamheten: fråga kommunerna och bedöm behov! Tolka lagstiftningen – söka praxis Info/utbildning om handlingsprogram, samrådsyttranden Tillsynsvägledning (t.ex. LSO 2:2, 2:4) Regionala räddningstjänstråd, arbetsgrupper, utvärderingar) Information (seminarier och inbjudna föreläsare) Förmedla kommunal erfarenhet ”Goda exempel” Nyheter, förändringar på nationell nivå …deltagarnas egna exempel?

4 1b. Råd och information - HP
Handlingsprogrammen – möjlighet att påverka 4 år! (Riskanalys, lämpliga mål, definiera verksamheten, styrning) Kommunens kommunicering med berörda: FSO 3 kap 3 § En kommuns handlingsprogram ska tillställas länsstyrelsen, /…/ och andra med vilka samverkan inom förebyggande arbete eller räddningstjänst kan bli aktuell. Samråd: LSO 3 kap 3 & 8 § /…/ Innan programmet antas skall samråd ha skett med de myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse i saken. /…/  Samrådet: Avgörande vid överprövning (Lst)MSBRegeringen

5 1c. ”Skyldigheter mot medborgaren”
LSO 1 kap 6 § Kommunerna och statliga myndigheter som ansvarar för verksamhet enligt denna lag ska samordna verksamheten samt samarbeta med varandra och med andra som berörs. (Operativt) LSO 1 kap 7 § (Charlottes presentation) Kommunerna och de statliga myndigheter som ansvarar för räddningstjänst skall se till att allmänheten informeras om vilken förmåga att göra räddningsinsatser som finns. Dessutom skall de lämna upplysning om hur varning och information till allmänheten sker vid allvarliga olyckor. (Resurs-)effektivitet ”Kunskapskrav”

6 2a. Farlig verksamhet LSO 2:4
FSO 2 kap 3 § Länsstyrelsen skall, efter samråd med kommunen, besluta vilka anläggningar som omfattas av ägarens eller verksamhets-utövarens skyldigheter enligt 2 kap. 4 § LSO.  Allmänt råd finns (…och följ förvaltningslagen!)  Beslutet är grunden för kommunens arbete! LSO 2 kap 5 § Vid utsläpp av giftiga eller skadliga ämnen från en anläggning som avses i 4 § skall den som utövar verksamheten underrätta länsstyrelsen, polismyndigheten och kommunen om utsläppet påkallar särskilda åtgärder till skydd för allmänheten. Underrättelse skall också lämnas om det föreligger överhängande fara för ett sådant utsläpp.  Rimligt att fundera på: Vad ska ni göra? Scenarier?

7 2b. Incidenter - LSO och Sevesolagen
Underrättelseskyldigheten (olyckor och incidenter) i sevesodirektivet har implementerats i FSO 2:4. Sevesodirektivet uppfylls endast om sevesoanläggningen även beslutas som farlig verksamhet! OBS! Måste till en självständig prövning - Seveso prövas mot absoluta nivåer - Farlig verksamhet prövas mot inneboende fara

8 2c. Seveso och Fo om utvinningsavfall
FSO 3 kap 6 § Kommunen ska upprätta en plan för räddningsinsatser för verksamheter som omfattas av kravet på säkerhetsrapport enligt 10 § lagen (1999:381) /…/ riskanläggningar enligt förordningen (2008:722) om utvinningsavfall som inte omfattas av (sevesolagen) Planen ska ha den omfattning som säkerheten för omgivningen kräver. Planen ska förnyas vart tredje år eller när det annars till följd av ändrade förhållanden finns anledning till det. Planen ska lämnas in till länsstyrelsen. I samband med att kommunen upprättar eller förnyar planen ska kommunen på lämpligt sätt ge allmänheten möjlighet att lämna synpunkter på planen.  Följ upp att de finns (och kvaliteten!)  Stäm av vid tillsyn av LSO 1:3! Samordna med sevesotillsynen (Bistå vid bedömning av scenarier, intern plan etc)

9 2d. Insatsplaner (Seveso HK: 204 st, Fo om Utv.avfall: 16)
Verksamhetsutövare Kommun Säkerhetsrapport - Scenario 1 - Scenario 2 - Scenario 3 - Osv. Intern plan för räddningsinsatser Kommunens plan för räddningsinsatser (Summan diffar och Fo om utv.avfall ej inräknat) 

10 3a. Räddningstjänstansvar mm (4 kap).
(Charlottes presentation) - Räddningstjänst vid kärnteknisk olycka - Sanering vid kärnteknisk olycka - Övertagande av kommunal räddningstjänst 3b. Tillsyn (5 kap) (”Övriga presentationer”) LSO 5 kap 1 § Tillsyn över efterlevnaden av denna lag: /…/av länsstyrelsen inom länet (MSB nationellt) Kontroll av att kommunen bedriver sin verksamhet mot nationella och egna lokala mål. Tillsyn av resultat

11 4. Underrättelse vid miljöskada
LSO 6 kap 1 § När en räddningsinsats är avslutad efter en olycka som inneburit att miljön har blivit skadad, skall räddningsledaren underrätta den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet och länsstyrelsen. Hur ska informationen hanteras och förmedlas internt?

12 5. Ledning LSO 3 kap 16 § /…/ Berör en räddningsinsats mer än en kommuns område, skall länsstyrelsen eller länsstyrelserna bestämma vem som skall leda insatsen, om inte räddningsledarna från de berörda kommunerna själva har bestämt det.  ”Övertagande” – är istället ”Ledning av omfattande räddningsinsatser” LSO 4:10.

13 6. Eldningsförbud FSO 2 kap 7 § En länsstyrelse eller en kommun får meddela föreskrifter om förbud helt eller delvis mot eldning utomhus samt om liknande förebyggande åtgärder mot brand.  Samordna lämpligen med kommunerna.

14 7. Höjd beredskap (”krigsräddningstjänst”)
Länsstyrelseförordningen Krisberedskap och höjd beredskap 52 § Länsstyrelsen är geografiskt områdesansvarig myndighet enligt förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap och den högsta civila totalförsvarsmyndigheten inom länet. LSO 8 kap, FSO 8 kap Uppgifter i samband med höjd beredskap behandlas inte här.  Kommer att bli viktigare genom arbetet med civilt försvar

15 8a. Hänsyn till andra politikområden
(Förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktion) 2 § Länsstyrelsen ska verka för att nationella mål får genomslag i länet samtidigt som hänsyn ska tas till regionala förhållanden och förutsättningar. Länsstyrelsen ska utifrån ett statligt helhetsperspektiv arbeta sektorsövergripande och inom myndighetens ansvarsområde samordna olika samhällsintressen och statliga myndigheters insatser. 5§ Länsstyrelsen ska: Jämställdhet & statistik / Barnperspektiv / Tillgänglighet / Diskriminering / Folkhälsa / Företagande/ Miljökvalitetsmål / Anpassning till förändrat klimat  Tänk!

16 8b. Notera: Samverkan internt Länsstyrelsen
Miljöskydd (Miljöbalken samt Sevesolagen) Potentiella riskobjekt, även dammar: farlig verksamhet (tillståndsprövning, anmälan, incidenter) Skyddsvärden: MB 7 kap Skydd av områden (NR, vatten mm) Bedömning av faror Miljöbalkens krav – en ”räddningstjänstlagstiftning” Samhällsplanering Bevaka hälsa och säkerhet i planer Riskhänsyn (olämplig exploatering etc)


Ladda ner ppt "Länsstyrelsens uppgifter"

Liknande presentationer


Google-annonser