Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillsynsutbildning för nyanställda 5 – 6 februari 2014

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillsynsutbildning för nyanställda 5 – 6 februari 2014"— Presentationens avskrift:

1 Tillsynsutbildning för nyanställda 5 – 6 februari 2014
Inom området lagen om skydd mot olyckor med syfte att öka kunskapen om Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Lagen om skydd mot olyckor Länsstyrelsernas tillsynsroll

2 Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete
Avdelningen för utbildning, övning och beredskap Avdelningen för samordning och insats Avdelningen för utvärdering och lärande Avdelningen för verksamhetsstöd Myndighetsledning Generaldirektör Överdirektör Myndighetsledningens stöd och strategisk ledningsfunktion Controllerverksamhet EU-och Natosamordning Övrigt stöd Internrevision

3 Avdelningen för utvärdering och lärande
Avdelningschef Pertti Nordman Tillsynsenheten Lena Tellvik, Karlstad Enheten för inriktning och planering av samhällsskydd och beredskap Mona Matsson, Stockholm Enheten för inriktning och beställning av forskning och studier Per Sundström, Stockholm Enheten för strategisk analys Carin Kaunitz, Stockholm Enheten för lärande av olyckor och kriser Thomas Gell, Karlstad Enheten för inriktning och planering (Mona Matsson) Ansvarar för inriktning och planering av samhällsskydd och beredskap inkl mål, planeringsprocess (2:4) och samverkansområden. Enheten samordnar även svenska myndigheters deltagande i NATO/PFF vad gäller civil krisberedskap och krishantering. Enheten för inriktning och forskning (Per Sundström) Ansvar för samordning, inriktning, beställning, kvalitetssäkring och förmedling av forskning och studier. Enheten för strategisk analys (Magnus Hjort) Ansvarar för strategisk analys inklusive utvärdering, förmågebedömningar, opinionsstudier och informationssäkerhet (analys). Enheten för lärande av olyckor och kriser (Thomas Gell) Ansvar för stöd och utveckling av samhällets lärande från olyckor och kriser. Verksamheten omfattar ex arbete med statistik, utredningar av olyckor och kriser, kostnads/nytto-analyser och observatörsinsatser.

4 Tillsyn - begrepp Operativ tillsyn: Tillsynsvägledning:
Självständig granskning för att kontrollera om tillsynsobjekt uppfyller krav som följer av lagar och andra bindande föreskrifter som vid behov kan leda till beslut om åtgärder för att åstadkomma rättelse av den objektsansvarige. Tillsynsvägledning: Stöd som en tillsynsmyndighet på högre nivå ger till annan tillsynsmyndighet. Tillsynsvägledning består av uppföljning, utvärdering och samordning av den operativa tillsynen samt råd och stöd till operativa tillsynsmyndigheter Marknadskontroll: Myndighetens åtgärder för att säkerställa att en vara som gjorts tillgänglig på marknaden uppfyller gällande krav. MSB marknadskontrollerande myndighet inom områdena LFG, LBE och miljöbalken där myndigheten utfärdat föreskrifter.

5 Tillsynsenhetens verksamhet
Lag om skydd mot olyckor, LSO Lag om transport av farligt gods, LFG Lag om brandfarliga och explosiva varor, LBE Marknadskontroll enligt LFG och LBE Lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Sevesolagen) Förordningen om utvinningsavfall Alarmeringsavtalet mellan staten och SOS Alarm AB

6 Tillsynsenheten Lena Tellvik, chef
Lena Lindqvist, avdelningsadministratör Filip Stegander, LFG Malin Uppvall, LFG (föräldraledig) Linda Hallberg, vik LFG Carina Fredström, Seveso och utvinningsavfall Carl Bonde, Seveso, utvinningsavfall Peter Norlander, Seveso, utvinningsavfall Jens Hagberg, LBE Helen Cerwall, LBE Tiina Germgård, LBE Marianne Runhage, marknadskontroll Anne Marie Lindgren, marknadskontroll Jenny Selrot, LSO och alarmeringsavtalet Eleonor Storm, LSO och alarmeringsavtalet Charlotte Larsgården, LSO och ersättningsärenden Magnus Olofsson, LSO och ersättningsärenden Frida Billström, LSO Hans Pettersson, LSO Tillsynsenheten 18 personer Enhetens personal representerar en bred kompetens med olika utbildningar och erfarenheter, tex: Civilingenjör kemiteknik med erfarenhet från industrin och från tillsyn enligt miljöbalken och sevesolagen på länsstyrelsen. Miljöinspektör med erfarenhet från handläggning och tillsyn av miljöärenden på kommunal och central nivå.

7 Tillsynsenheten - LSO Frida Billström Tillsynsvägledning LSO – konferenser, metodstöd kommunala handlingsprogram Eleonor Storm Tillsynsvägledning LSO – alarmeringsavtalet, årsuppföljning LSO, boken kommunal tillsyn LSO Hans Petterson Tillsynsvägledning LSO – farliga verksamheter, statlig räddningstjänst Magnus Olofsson Tillsynsvägledning LSO – statlig räddningstjänst, projekt uppföljning och indikatorer, ersättningsärenden Jenny Selrot Operativ tillsyn LSO – alarmeringsavtalet, stöd enhetsledning Charlotte Larsgården Operativ tillsyn LSO – ersättningsärenden

8 Lagen om skydd mot olyckor
Operativ tillsyn över länsstyrelsernas planläggning av räddningstjänst och sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen samt planläggning för övertagande av kommunal räddningstjänst. Ersättningsärenden kommuner – räddningstjänst och sanering Samordning av statlig räddningstjänst Tillsynsvägledning till länsstyrelserna i deras tillsyn över kommunernas uppgifter enligt LSO samt till kommunerna i deras tillsyn över den enskildes skyldigheter.

9 Lagen om skydd mot olyckor - tillsynsvägledning
Effektmål Följsamheten till lagstiftningen har ökat. Kommunerna bedriver i högre grad en likvärdig, effektiv och rättssäker tillsyn över landet. Länsstyrelserna bedriver en ökad tillsyn över kommunerna. Prestationsmål Fortsatt utveckling av processen för årsuppföljning av kommuners och länsstyrelsers arbete enligt LSO. Metodstöd för länsstyrelsernas samråd med kommunerna angående handlingsprogram har kommunicerats med länsstyrelserna. Tillsynsvägledningsbesök har genomförts hos åtta länsstyrelser. Kompetensutvecklande insatser har genomförts för länsstyrelserna genom två tillsynskonferenser, en kunskapsdag om farlig verksamhet och en grundutbildning för nyanställda. Fortsatt kommunikation och implementering av boken ” Kommunal tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor”. Tillsynsvägledningsbesök – Västmanland, Örebro, Gotland, Västra Götaland, Norrbotten, Västerbotten, Södermanland och Värmland

10 Lagen om skydd mot olyckor - tillsynsvägledning
Effektmål Följsamheten till lagstiftningen har ökat genom att kommunerna genomför räddningsinsatser på ett effektivt sätt och inom godtagbar tid. Prestationsmål Resultat av studien över kommunernas förmåga har tagits tillvara. Metodstöd för länsstyrelsernas tillsyn över kommunernas förmåga har utvecklats. Löpande stöd har getts till länsstyrelserna i enskilda tillsynsärenden.


Ladda ner ppt "Tillsynsutbildning för nyanställda 5 – 6 februari 2014"

Liknande presentationer


Google-annonser