Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Årsuppföljning LSO.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Årsuppföljning LSO."— Presentationens avskrift:

1 Årsuppföljning LSO

2 Syfte-årsuppföljning
Underlag för länsstyrelsens tillsyn Beskriva en nationell bild över LSO-området Statistiskt underlag - IDA - Öppna jämförelser Ta in underlag av övrigt intresse inom området

3 Områden årsuppföljning
Intern styrning och kontroll Resurser Tillsyn Information, rådgivning och utbildning till den enskilde Räddningstjänst Rengöring och brandskyddskontroll Handlingsprogram och verka för

4 Varför kvalitetssäkra?
Viktigt med korrekta svar Felskrivningar Feltolkningar Rimlighet

5 Kunskapen om kommunerna
Vem ansvarar? Länsstyrelsen Kunskapen om kommunerna Underlag för tillsyn Bygger kunskap

6 Syfte-kvalitetssäkring
Ej värdera Korrigera felaktiga svar Fungerande underlag vid tillsyn Metodstöd

7 Övergripande process kvalitetsgranskning
Kommuner som svarat? Kontrollera antal svar från kommuner Om ej svar; påminn kommunen! Kommunens svar? Kontrollera svaren Om oklarheter; kontakta kommunen! Smärre förändringar ändra direkt i systemet Större förändringar: Be kommunen ändra Till MSB! Kvalitetsgransking klar Skicka till MSB

8 Saker att kontrollera! Exempel

9 För vilken kommun/kommuner eller vilket kommunalförbund lämnas uppgifterna?
Kontrollera att kommunen är ansvarig för samtliga ifyllda frågor i enkäten. Exempelvis: Kommunalförbund har ansvar för räddningstjänst, tillsyn och brandförebyggande medan primärkommuner ansvarar för sotning, verka för

10 Egenkontroll ”Kommunerna skall genom egenkontroll följa upp och utvärdera den egna verksamheten. Uppföljning innebär regelbunden och fortlöpande insamling av information som skapar en översiktlig, saklig och värderingsfri information om verksamheten. En utvärdering innebär granskning, analys och värdering av särskilt utvalda områden som syftar till en djupare analys och förståelse. Kommunen ska genomföra egenkontroll av de uppsatta mål som finns i handlingsprogrammen och de särskilda skyldigheter som framgår av LSO.”

11 Har egenkontroll genomförts?
Länsstyrelsens kännedom om kommunen Genom svaret om hur kommunens process gått till Hur har den isåfall genomförts? Kontrollera att kommunen genomfört egenkontrollen i enlighet med definitionen

12 Antal årsarbetskrafter tillsyn, information och rådgivning
Kontrollera att kommunen inte har skrivit antal timmar istället för årsarbetskrafter (vanligt fel). Jämför med föregående års svar och se om det har skett någon större förändring. Stämmer svaret utifrån din kunskap om kommunen? Exempelvis hur många arbetar med tillsynsuppgiften och i vilken omfattning? Relatera antalet årsarbetskrafter och jämför om kommunen: -genomfört få eller ett stort antal tillsynsbesök respektive föreläggande. -Arbetar operativ personal med information/rådgivning? -I vilken omfattning bedrivs information/rådgivning?

13 Tillsynsbesök enligt LSO 2 kap. 2§?
Jfr med föregående års svar Jfr antal fördelat per kategori samt besök av objekt som omfattas av 2:3 LSO Jfr antal besök med krav på åtgärder Jfr antal tillsynsbesök med återbesök Relatera antalet tillsynsbesök till antal årsbetskrafter tillsyn

14 Andel genomförda rengöringar
Jfr föregående års svar Om andelen under 80; Kontrollera!

15 Årsarbetskrafter brandskyddskontroll
Jfr föregående års svar Hur många sotningsdistrikt Vilka entreprenörer har avtal? Samma entreprenör avtal med flera kommuner - Risk för dubbelräkning

16 Brandskyddskontroll Genomförs brandskyddskontrollerna enligt de föreskrivna fristerna? - Jfr antal objekt med tidigare år -rimlig utveckling? Kontrollera antalet objekt för resp. frist mot antal genomförda Jfr antal planerade och genomförda tidigare år

17 Tidsserier indikerar utveckling över tid
Att tänka på! Kvalitet i svaren har stor betydelse Är siffrorna rimliga? Tidsserier indikerar utveckling över tid Rätt siffror för adekvat jämförelse


Ladda ner ppt "Årsuppföljning LSO."

Liknande presentationer


Google-annonser