Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljosamverkanvasterbotten.se Miljösamverkan Västerbotten och Egenkontroll med fokus på riskbedömning Umeå, 20 februari 2013 Lisa Redin Projektledare Miljösamverkan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljosamverkanvasterbotten.se Miljösamverkan Västerbotten och Egenkontroll med fokus på riskbedömning Umeå, 20 februari 2013 Lisa Redin Projektledare Miljösamverkan."— Presentationens avskrift:

1 miljosamverkanvasterbotten.se Miljösamverkan Västerbotten och Egenkontroll med fokus på riskbedömning Umeå, 20 februari 2013 Lisa Redin Projektledare Miljösamverkan Västerbotten

2 Bakgrund till miljösamverkan
miljosamverkanvasterbotten.se Bakgrund till miljösamverkan Ökad samverkan krävs mellan myndigheter för att klara kompetenskraven Ökad samverkan krävs mellan myndigheter för att utnyttja resurserna på bästa sätt Brist på samverkan mellan myndigheter ger olika lagtillämpning och snedvrider konkurrensen Brist på kompetens inom företagen försämrar deras konkurrenskraft Brister i kommunikation och kunskap ger sämre miljöarbete hos företagen Region Västerbotten har mindre resurser än tidigare att vara motor i samverkan Dialog med näringslivsföreträdare ger stöd för projektet Intentionerna i miljöbalken och miljömålen

3 Miljösamverkan Västerbotten
miljosamverkanvasterbotten.se Miljösamverkan Västerbotten - ett samverkansforum om tillsyn och prövning inom miljöbalkens regelverk Målgrupper: miljöförvaltningar och näringsliv Projekttid: Finansiärer: Länsstyrelsen, kommunernas miljöförvaltningar, Region Västerbotten

4 Miljösamverkans mål miljosamverkanvasterbotten.se
Ökad kvalitet i myndighetsutövningen Ökad kunskap om miljöfrågor hos näringslivet Ökad konkurrenskraft hos näringslivet Genomföra minst tre delprojekt Alla kommuner ska delta i minst ett projekt Nå minst 200 företag

5 Organisation miljosamverkanvasterbotten.se
Projektägare: Region Västerbotten Ägargrupp: miljöförvaltningar , lst, RV Styrgrupp: repr. från Umeå, Skellefteå, Bjurholm, Malå/Norsjö, Dorotea, Länsstyrelsen, Region Västerbotten Kontaktpersoner: i 15 kommuner (14 mf) Projektledare: lokaliserad hos Region Västerbotten Projektgrupper/arbetsgrupper: för resp. delprojekt Näringsliv och verksamhetsutövare

6 Delprojekt 2012-2013 miljosamverkanvasterbotten.se
Egenkontroll med fokus på riskbedömning Inventering av nedlagda deponier Avfall som anläggningsmaterial Vindkraftstillsyn Köldmedia, Bassängbad, Migrationsboende Delprojekten ska väljas utifrån behov

7 Egenkontroll med fokus på riskbedömning
miljosamverkanvasterbotten.se Egenkontroll med fokus på riskbedömning - delprojekt 2013

8 Egenkontroll med fokus på riskbedömning
Egenkontroll enligt miljöbalken innebär att verksamhetsutövaren behöver… skaffa sig kunskap om verksamhetens miljöpåverkan och klargöra vem som ansvarar för vad när det gäller verksamhetens miljöarbete. upprätta rutiner för att kontrollera och riskbedöma verksamhetens miljöpåverkan samt genomföra åtgärder för att minska miljöpåverkan. följa upp att egenkotrollen fungerar och rapportera avvikelser förbättra egenkontrollen kontinuerligt genom att uppdatera era rutiner och kontroller

9 Varför systematiskt egenkontrollarbete?
Egenkontroll med fokus på riskbedömning Varför systematiskt egenkontrollarbete? ett bra verktyg för att säkerställa att man som företagare uppfyller gällande lagstiftning inom miljö- och hälsoskyddsområdet kan bidra till att minska företagets miljöpåverkan kan bidra till samhällets miljömål nås kan vara ett kundkrav Och! Det finns fler lagar som ställer krav på kontroll av den egna verksamheten och riskbedömning

10 Vad är en risk? Sannolikhet/ konsekvens Försumbar Mindre allvarlig
Ganska allvarlig Allvarlig Mycket allvarlig Aldrig/ mycket osannolikt Ganska osannolikt Sannolikt Stor sanno-likhet Mycket stor sannolikhet Acceptabel risk. Hanteras genom rutiner eller dylikt. Signifikant risk. Bör hanteras eller åtgärdas. Oacceptabel risk. Direkta åtgärder, hanteras direkt.

11 Egenkontroll med fokus på riskbedömning
Projektet Syfte: Att bidra till att företag tar ökar kunskapen om egenkontroll och riskbedömning, och också tar ett ”ett steg uppåt i trappan” Att skapa en kommungemensam metodik vid myndighetsutövning

12 ”Trappan” Nivå 1 Verksamhetsutövaren har liten/ingen kunskap om egenkontroll och kravet på riskbedömning och behöver få kunskap om detta. Verksamhetsutövaren har inte gjort någon riskbedömning. Nivå 2 Verksamheten har implementerat viss kunskap om egenkontroll och riskbedömning samt arbetar aktivt med det. Kunskap om risker finns och riskbedömningen är påbörjad. Nivå 3 Verksamheten har implementerat stor kunskap om egenkontroll och riskbedömning. Lagkrav vad gäller egenkontroll uppfylls. Riskbedömning är genomförd och dokumenterad. Nivå 4 Åtgärder för att minska risker inom verksamheten och minska miljöpåverkan genomförs systematiskt. Vidtagna åtgärder och åtgärdsplaner är dokumenterade.

13 Tidsplan Egenkontroll med fokus på riskbedömning 1. Informationsträff
2. Tidsbokning 3. Besök 4. Inspektionsrapport 5. Riskbedömning upprättas och skickas in (om det behövs) 6. Feedback risk-bedömning 7. Ev. uppföljning 8. Projektuppföljning

14 Lycka till med egenkontrollen!
miljosamverkanvasterbotten.se Lycka till med egenkontrollen! Miljösamverkan Västerbotten Kontakt:


Ladda ner ppt "Miljosamverkanvasterbotten.se Miljösamverkan Västerbotten och Egenkontroll med fokus på riskbedömning Umeå, 20 februari 2013 Lisa Redin Projektledare Miljösamverkan."

Liknande presentationer


Google-annonser