Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

§ 41 Räddningstjänstlagen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "§ 41 Räddningstjänstlagen"— Presentationens avskrift:

1 § 41 Räddningstjänstlagen
”Ägare eller innehavare av byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olyckshändelse och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand”

2 Meddelande från SRV 2001:2 om Systematiskt Brandskyddsarbete
För att uppfylla RL §41 bör ett systematiskt och kontinuerligt brandskyddsarbete bedrivas under byggnadens eller anläggningens hela livslängd.

3 Brandskyddsåtgärd Resultatet av de åtgärder som vidtas i syfte att eliminera eller reducera risken för brand eller begränsa skador till följd av brand I dag…………..…… kvantitet I morgon…………... kvalitet

4 bör bedriva SBA genom att:
Ägare och innehavare bör bedriva SBA genom att: Samarbeta med varandra Fortlöpande bedöma och identifiera brandrisker Bedöma brandskyddsarbetet mot brandriskerna

5 Dokumentation av brandskyddet
A. Det bör finnas dokumentation över ett skäligt brandskydd och hur detta skydd hålls funktionsdugligt. B. Enklare byggnader eller anläggningar med låg brandrisk behöver inte upprätta dokumentation.

6 Dokumentationen av brandskyddet
Bör sammanställas av personer inom verksamheten. Bör finnas tillgänglig enskilt eller som enskild del i annan dokumentation. Ansvarig för dokumentationens uppdatering och uppföljning av brandskyddsarbetet bör ledas av en brandskydds-ansvarig (-chef).

7 Dokumentationen av brandskyddet bör innehålla en beskrivning av:
Byggnader Verksamhet Organisation Övriga risker

8 Byggnader Brandskyddsinstallationer bör beskrivas!
Syfte, funktion,styrning, kontroll och underhåll. Även analytisk dimensionering om sådan är framtagen. Kulturhistoriska värden bör beskrivas.

9 Där verksamheten innebär
Stort personantal Personer som övernattar Personer med dålig lokalkännedom Stor brandrisk föreligger Stor risk för brandspridning föreligger Exempel : samlingslokaler, skolor, hotell, industrier och vård/omsorg

10 Organisation När verksamhetens brand- och utrymningsskydd
bygger på en organisation där flera personer är engagerade. Exempel: Butiksgallerior, skolor, sjukhus, konsert- och idrottsanläggningar.

11 Övriga risker Omkringliggande risker, som ställer högre krav
på det egna brandskyddet, bör beskrivas. Exempel: Verksamheter med brandfarliga- och explosiva varor Farligt gods transporter

12 Tillsyn och kontroll Tillsynen bör omfatta:
En prövning av behovet av skriftlig dokumentation. Bedömning av ägare och innehavares kunskap om objektets risker och dess brandskydd. Bedömning av förutsättningarna för nödvändigt underhåll av brandskyddsåtgärderna. Grupparbete: Dela in objekten i det indelade objektssystemet enligt projektprogrammet.

13 Tillsyn på skäligt brandskydd i verksamheten
Ansvarsfördelning Brandriskmedvetenhet Brandskyddsregler/rutiner Organisatoriska förutsättningar rädda, varna, släck, kontroller personaltäthet Revision av dokumentation Syfte Upprätthålla brandskyddsåtgärder utefter verksamhetens brandrisker och dess konsekvenser

14 Tillsyn på skäligt brandskydd i byggnaden
Syfte Upprätta bygglovet Regelbundet underhåll Underhållsplan Rutinmässiga kontroller Kontrollsystem

15 Vad bör ingå i ett systematisk brandskyddsarbete ?
Ansvarsfördelning Generell beskrivning av byggnaden Beskrivning av tekniska brandskyddsåtgärder Underhålls och kontrollplan Rapport av genomförda kontroller Generell beskrivning av verksamheten och dess risker Organisatoriska förutsättningar Utbildning Uppföljning

16 Skyldigheter för ägare/innehavare
Räddningstjänstlagen 41 § Skydd mot olyckor 2 kap 2§ 2 kapitlet § RL § 41 Från 41:a plats till 2:a plats

17 Lag om skydd mot olyckor SFS 2003: 778
2 kap Enskildas skyldigheter Skyldigheter för ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader och andra anläggningar 2 § Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand

18 Redogörelsen skall lämnas in till kommunen
Lag om skydd mot olyckor SFS 2003: 778 2 kap Enskildas skyldigheter Skyldigheter för ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader och andra anläggningar 3 § Ägare av byggnader eller andra anläggningar, där det med hänsyn till risken för brand eller konsekvenserna av brand bör ställas särskilda krav på en kontroll av brandskyddet, skall i skriftlig form lämna en redogörelse för brandskyddet. En nyttjanderättshavare skall ge ägaren de uppgifter som behövs för att denne skall kunna fullgöra sin skyldighet. Redogörelsen skall lämnas in till kommunen


Ladda ner ppt "§ 41 Räddningstjänstlagen"

Liknande presentationer


Google-annonser