Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till styrd helpdesk: Språk & kommunikation 28/

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till styrd helpdesk: Språk & kommunikation 28/"— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till styrd helpdesk: Språk & kommunikation 28/10 -2016

2 Syftet med dagen är att genom kollegialt lärande fördjupa och utveckla undervisningen i språk och kommunikation ytterligare på er förskola. Det förväntade resultatet är att det ska göra skillnad för varje barn på er förskola redan på måndag

3

4 Funktionell kvalitet- måluppfyllelse
Hur bedömde ni er i funktionell kvalitet?

5 -Vilket utvecklingsområde synliggjordes i er bedömning?
-Förståelse av läroplansmålen? - Medvetet arbete med ett/flera av kriterierna?

6 Något vi kan göra, kognitivt, fysiskt, emotionellt eller socialt
Mål: Förskolan ska sträva efter att varje barn • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld, • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv, • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra, • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner, • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa, Förmåga: Något vi kan göra, kognitivt, fysiskt, emotionellt eller socialt Objekt: Person, föremål, företeelse eller fenomen

7 -Vilket är objektet för förmågan?
-Vilken är förmågan? -Vilket är objektet för förmågan?

8 Mål: Förskolan ska sträva efter att varje barn
• tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld, • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv, • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra, • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner, • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,

9 Mål: Förskolan ska sträva efter att varje barn
• tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld, • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv, • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra, • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner, • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,

10 Något vi kan göra, kognitivt, fysiskt, emotionellt eller socialt
Förmåga: Något vi kan göra, kognitivt, fysiskt, emotionellt eller socialt Objekt: Person, föremål, företeelse eller fenomen Tillägna sig Nyansera Se samband Upptäcka Försöka förstå Lyssna Reflektera Ge uttryck för Leka Berätta Uttrycka Ställa frågor Argumentera Kommunicera Förstå Använda Tolka Samtala Innebörd i begrepp Nya sätt att förstå Omvärld, Egna uppfattningar Andras perspektiv, Nyanserat talspråk, Ordförråd Begrepp Ord, Tankar, Kommunicera med andra, Skriftspråk Symboler och deras kommunikativa funktioner, Bilder, Texter Olika medier,

11 Om en förmåga ska utvecklas - koppla den till flera olika objekt

12 Frågor man kan ställa sig utifrån en vanlig syn i våra förskolors lärmiljö…
Vilka förmågor + objekt tänker vi att vi gjort det möjligt för barnen att utveckla i utformningen av just den här ”bokstavsväggen” ? Varför har vi utformat ”bokstavsväggen” precis så, dvs med färdigtryckta kort att sätta upp i följd? Hur agerar vi pedagoger i relation till ”bokstavsväggen”? Hur blir resultatet? Blir det något resultat? …eller är det endast en del av inredningen? dvs vilka förmågor + objekt hör vi, eller ser vi att barnen utvecklar med hjälp av ”bokstavsväggen” ? Hur överensstämmer dessa förmågor med de förmågor som vi ska sträva mot och som återfinns i läroplansmålet för språk & kommunikation? Vilket värde har symbolerna, som är kopplade till varje bokstav? Hur skapar vi innebörd för varje bokstav i ”bokstavsväggen” ? Hur kända är symbolerna för barnen? Finns det andra symboler som hade varit mer kända? Kunde väggen gjorts på något annat sätt utifrån barnens erfarenheter? som dessutom hade utvecklat fler av barnens egna förmågor? Blir det som vi har tänkt? etc…

13 Funktionell kvalitet- måluppfyllelse
Varje barn ges varierade möjligheter Organiserade tillfällen och som en naturlig del Naturligt samspel med hemmen Vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet, aktuell forskning. Dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling Resultatet av dokumentation används i vidare planering för varje barn

14 Kognitiva processer- Åt vilket håll riktar vi vår undervisning?
Skapa ”Blooms Taxonomi” Värdera Analysera Tillämpa Förstå Minnas

15 Välkomna till Språk, kommunikation och värdegrund
Mia Bergqvist Förste förskollärare, Nacka Strands förskola

16 Språk och Värdegrund Hur använder vi vårt språk i förskolan?
Hur möter vi barnen på ett ödmjukt professionellt sätt där kommunikation och språk visar vägen till utveckling och lärande? Hur arbetar vi medvetet med förhållningssätt och värdegrundsfrågor på förskolan?

17 Vad står det i våra styrdokument?
Läroplanen Funktionell kvalité Lärande Index

18 Förskolans läroplan Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas. Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande.

19 Skolans läroplan Kursplan - Svenska
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

20 Normer och värden I mycket hög grad (8) I hög grad (6) Tillräcklig (4)
Inte tillräcklig (2) Normer och värden Mål: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra, • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen, • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö. Förskolans pedagoger arbetar systematiskt och långsiktigt med normer och värden där varje barn ges varierade möjligheter att utvecklas utifrån målen. Arbetet med normer och värden sker systematiskt både vid särskilt organiserade tillfällen och som en naturlig del i det vardagliga arbetet. Arbetet med normer och värden sker kontinuerligt och i ett naturligt samspel med hemmen. Arbetet med normer och värden vilar genomgående på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet samt utifrån aktuell forskning. Förskolans pedagoger arbetar systematiskt, långsiktigt och varierat med att dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling och lärande utifrån målen för normer och värden. Resultatet av dokumentation, uppföljning och utvärdering av normer och värden används i vidare planering för varje barns utveckling och lärande. Barn och vårdnadshavare är delaktiga . Förskolans pedagoger arbetar systematiskt med normer och värden där varje barn ges möjligheter att utvecklas utifrån målen. Arbetet med normer och värden sker både vid särskilt organiserade tillfällen och som en naturlig del i det vardagliga arbetet. Arbetet med normer och värden sker kontinuerligt och i samarbete med hemmen vid särskilt organiserade tillfällen. Arbetet med normer och värden vilar genomgående på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Förskolans pedagoger arbetar systematiskt med att dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling och lärande utifrån målen för normer och värden. Resultatet av dokumentation, uppföljning och utvärdering av normer och värden används i vidare planering för varje barns utveckling och lärande. Barnen är delaktiga. Förskolans pedagoger arbetar med normer och värden där varje barn ges möjligheter att utvecklas utifrån målen. Arbetet med normer och värden sker vid särskilt organiserade tillfällen. Arbetet med normer och värden sker i samarbete med hemmen vid särskilt organiserade tillfällen. Arbetet med normer och värden vilar huvudsakligen på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet Förskolans pedagoger arbetar med att dokumentera och följa upp varje barns utveckling och lärande utifrån målen för normer och värden. Resultatet av dokumentation, uppföljning och utvärdering av normer och värden används i vidare planering för barngruppens utveckling och lärande. Förskolans pedagoger arbetar med normer och värden vid enstaka tillfällen där barngruppen ges få möjligheter att utvecklas utifrån målen. Arbetet med normer och värden sker vid oplanerade tillfällen. Arbetet med normer och värden informeras till hemmen vid enstaka tillfällen . Arbetet med normer och värden vilar endast på erfarenhet. Förskolans pedagoger arbetar med att dokumentera barngruppens utveckling och lärande men inte utifrån målen för normer och värden. Resultatet av dokumentationen av normer och värden används inte i vidare planering för barngruppens utveckling och lärande.

21 Utveckling och lärande
I mycket hög grad (8) I hög grad (6) Tillräcklig (4) Inte tillräcklig (2) Utveckling och lärande Språk och kommunikation Mål: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld, • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv, • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra, • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner, • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa, Förskolans pedagoger arbetar systematiskt och långsiktigt med språk och kommunikation där varje barn ges varierade möjligheter att utvecklas utifrån målen. Arbetet med språk och kommunikation sker systematiskt både vid särskilt organiserade tillfällen och som en naturlig del i det vardagliga arbetet. Arbetet med språk och kommunikation sker kontinuerligt och i ett naturligt samspel med hemmen. Arbetet med språk och kommunikation vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet samt utifrån aktuell forskning Förskolans pedagoger arbetar systematiskt, långsiktigt och varierat med att dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling och lärande utifrån målen för språk och kommunikation. Resultatet av dokumentation, uppföljning och utvärdering av språk och kommunikation används i vidare planering för varje barns utveckling och lärande. Barn och vårdnadshavare är delaktiga . Förskolans pedagoger arbetar systematiskt med språk och kommunikation där varje barn ges möjligheter att utvecklas utifrån målen. Arbetet med språk och kommunikation sker både vid särskilt organiserade tillfällen och som en naturlig del i det vardagliga arbetet. Arbetet med språk och kommunikation sker kontinuerligt och i samarbete med hemmen vid särskilt organiserade tillfällen. Arbetet med språk och kommunikation vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Förskolans pedagoger arbetar systematiskt med att dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling och lärande utifrån målen för språk och kommunikation. Resultatet av dokumentation, uppföljning och utvärdering av språk och kommunikation används i vidare planering för varje barns utveckling och lärande. Barnen är delaktiga. Förskolans pedagoger arbetar med språk och kommunikation där varje barn ges möjlighet att utvecklas utifrån målen. Arbetet med språk och kommunikation sker vid särskilt organiserade tillfällen. Arbetet med språk och kommunikation sker i samarbete med hemmet vid särskilt organiserade tillfällen. Arbetet med språk och kommunikation vilar huvudsakligen på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Förskolans pedagoger arbetar med att dokumentera och följa upp varje barns utveckling och lärande utifrån målen för språk och kommunikation. Resultatet av dokumentation, uppföljning och utvärdering av språk och kommunikation används i vidare planering för varje barns utveckling och lärande. Förskolans pedagoger arbetar med språk och kommunikation vid enstaka tillfällen där barnen ges få möjligheter att utvecklas utifrån målen. Arbetet med språk och kommunikation sker vid oplanerade tillfällen. Arbetet med språk och kommunikation informeras till hemmen vid enstaka tillfällen . Arbetet med språk och kommunikation vilar endast på egen erfarenhet. Förskolans pedagoger arbetar med att dokumentera barngruppens utveckling och lärande men inte utifrån målen för språk och kommunikation Resultatet av dokumentationen av språk och kommunikation används inte i vidare planering för barngruppens utveckling och lärande.

22 Värdegrund Medelvärde Nej (0p) Ja (2p) I hög grad (4p)
I mycket hög grad (6p) Enheten stimulerar barnens samspel och visar respekt för individen samt medverkar till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet. Pedagogen bortser från att ge varje barn en plats. Barnen skapar sig därför eget utrymme utan att vara medvetna om att det sker på andras bekostnad Pedagogen har tilldelat varje barn en plats. ( Ex hylla, samlingsplats, sovplats) Pedagogen ger varje barn en röst och en "plats" utifrån sitt behov Pedagogen skapar en tydlig struktur i verksamheten och ser till att alla barns behov är kända av samtliga pedagoger och barn i gruppen och att alla använder sin röst för att tillgodose allas behov Enheten hjälper barnen att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd och kompromissa Pedagogen bortser från att reda ut konflikter och missförstånd Pedagogen bearbetar konflikter och missförstånd genom regler (Ex -Här säger alla förlåt) Pedagogen bearbetar konflikter och missförstånd genom att påvisa olika strategier Pedagogen bearbetar konflikter och missförstånd genom att pedagogerna och barnen tillämpar olika strategier Enheten lyfter fram och problematiserar etiska dilemman och livsfrågor med barnen i vardagen och gör dem uppmärksamma på att människor kan ha olika attityder och värderingar som styr deras synpunkter och handlande Pedagogen bortser från att lyfta etiska dilemman, livsfrågor och människors olika attityder och värderingar Pedagogen lyfter etiska dilemman, livsfrågor, människors olika attityder och värderingar i planerade aktiviteter/ tillfällen och inte genom att ta tillvara dagliga händelser. (Ex -Kompisdag, traditionella högtider, vänskapsvecka ) Pedagogen använder sig av situationer som uppstår hos barnen och lyfter dessa på olika sätt i vardagen Pedagogen tar tillvara varje situation tillsammans med barnen för att lyfta etiska dilemman, livsfrågor och människors olika attityder Medelvärde

23 Språk, kommunikation och IT
Nej (0p) Ja (2p) I hög grad (4p) I mycket hög grad (6p) Enheten organiserar så att barnen har möjlighet att samtala och berätta samt delta i utvidgade och fördjupade bok och bild samtal i samspel med andra barn och vuxna i vardagen. Pedagogen bortser från att erbjuda barnen möjlighet att samtala och berätta samt delta i utvidgade och fördjupade bok och bild samtal i samspel med andra barn och vuxna i vardagen. Pedagogen erbjuder i form av inplanerade aktiviteter möjligheten att samtala och berätta och delta i bok och bildsamtal. Pedagogen fångar och tar tillvara möjligheten till samtal och berättande i vardagens aktiviteter, enskilt och i grupp. Pedagogen fångar samtalet och berättande i vardagsaktiviteterna för både grupp och individ och tillför medvetet nytt stoff som utifrån barnets behov utvecklar dess förmåga att samtala, berätta, lyssna i bok och bildsamtal. Enheten organiserar så att barnen bearbetar sitt språk och sin kommunikativa förmåga. Det ska ske i samspel med andra barn och vuxna och med hjälp av olika uttrycksformer i vardagen. Pedagogen bortser från att erbjuda barnen möjlighet att i samspel med andra barn och vuxna samt med hjälp av olika uttrycksformer bearbeta sin kommunikativa förmåga. Pedagogen planerar styrda, kollektiva språkaktiviteter med förutbestämt syfte och resultat Pedagogen planerar och organiserar språkaktiviteter i vardagsaktiviteterna med ett bestämt syfte utifrån varje barn Pedagogen fångar kommunikationen hos både grupp och individ i vardagsaktiviteterna och tillför medvetet nytt stoff så att barnet bearbetar sitt språk och sin kommunikativa förmåga. Enheten använder ett rikt och varierat utbud av material och metoder med anknytning till språk, kommunikation och IT, så att barnen får utforska i vardagen på sitt eget sätt. Pedagogen bortser från att erbjuda barnen ett varierat utbud av material och metoder så att barnen kan utforska språk, kommunikation och IT i varadagen. Pedagogen organiserar den fysiska miljön med styrda, kollektiva aktiviteter och med ett förutbestämt syfte. Pedagogen organiserar tillsammans med barnen och utifrån deras idéer den fysiska miljön så att den ger barnen möjlighet att på sitt eget sätt utforska sitt språk och sin kommunikation med hjälp av IT Pedagogen skapar tillsammans med barnen ett varierat utbud av material som ger möjlighet för barnet att utforska språket, kommunikationen och IT på sitt eget sätt. Pedagogen tillför medvetet nytt stoff utifrån barnets behov som ger stimulans för utveckling i vardagen. Medelvärde

24 Alla får uttrycka sina åsikter
Alla lika värda Känna trygghet Sedda Lyssnade på Vad är värdegrund? Ta hänsyn Tid den behöver Hjälpa varandra Vänta på sin tur Upptäcka/reflektera/ta ställning

25 Vad är språk? Rim/ramsor Alfabetet Språklekar Dockteater Böcker Spel
Sånger Ipads Rollekar Bornholmsmodellen Whiteboardsagor

26 Varför är språk viktigt i förskolan?

27 Ett utvecklat språk bidrar till ett gott liv!
God och mångsidig språkutveckling ger förutsättning för: Identitet God självkänsla Trygghet Välbefinnande Hälsa Ett utvecklat språk bidrar till ett gott liv!

28 Kroppsspråket Musik Dans Bildkonst
Inte bara verbalt….. Kroppsspråket Musik Dans Bildkonst

29 Att få uttrycka sig och bli hörd är en rättighet som gäller alla barn.
Genom att vara medforskande pedagoger kommer vi långt! Språket fungerar som verktyg i allt lärande!

30 Varför språkstimulerande miljö?
Språket växer ur kontakt, samspel, känslomässig trygghet, ur närhet och lek. Barnet tillägnar sig språk genom olika upplevelser och erfarenheter tillsammans med olika människor.

31 När sker språkutvecklingen?
I ”det vardagliga lärandet”! (rutinaktiviteterna) Hela dagen, alla stunder. Det räcker inte med att vi pratar med barnen, utan det är hur vi gör det som har betydelse!

32 Veli Toumela Språkforskare och föreläsare : ”Uppvärdera rutinsituationerna! Det språkutvecklande arbetet ska utgå från vardagen. Att kunna många olika ord för en och samma sak ökar förmågan att hitta rätt ord i en annan situation – och att använda olika ord till olika personer, enligt Veli Tuomela. Om kanna nästa dag kallas tillbringare, så har barnen vips två användbara ord.” Ingrid Pramling Samuelsson Professor i pedagogik vid Göteborgs universitet. ”Att sätta ord på vardagen, är en viktig strategi i förskollärarnas arbete, som många lyfter fram. Men inte minst högläsning poängteras som en nödvändighet för barns språkutveckling. Det jag säger är att det inte räcker att tala som lärare, eller att lyssna, utan det är i interaktionen och dialogiserandet som barns kunnande tar form genom att de får använda språket som verktyg för att utveckla förståelse för olika aspekter av sin omvärld.”

33 Hur gör vi i vardagen? Upprepa ord Sätta ord på våra handlingar
Sätter ord på det som intresserar barnen Bekräftar och benämner känslor Fyller ut och upprepar det som barnet säger Använder fullständiga meningar Uppmuntrar till att använda språket Visar att det är roligt att leka med språket Ger medvetet barnen taltid och visar tydligt att vi har tid att lyssna Ger barnen möjligheter att formulera sig Lär barnen att lyssna på varandra och att vänta på sin tur Respektera varandra och varandras samtal! Behandlar barnen som kompetenta samtalspartners Mån om att prata med varje barn alla dagar Hur vi vuxna kommunicerar påverkar alltså både barnens välbefinnande och språkutveckling!

34 Person Uppdraget Utförande
(Vad har jag för relation till och känslor för språk/värdegrund? Hur tänker jag att språk/värdegrund lärs ut?) Uppdraget (VAD ska vi göra, vilket språk/ värdegrund ska lyftas fram? Vilka kunskaper har jag om förskolans språk/ värdegrund?) Utförande (Hur ska språk/värdegrund synliggöras?) Christina Wallskog Eröva yrkesrollen – Att växa som förskollärare

35 Bikupa: Hur känns det när du kommunicerar med barnen? Hur lyssnar jag?
Hur leder jag samtal? Hur mycket avbryter jag? Hur hjälper jag samtalen på traven? Varför tror du att vissa barn gör så att du blir mindre intresserad av dem?

36 Den språkligt inspirerande miljön inne och ute (tredje pedagogen)
Ledaren Barngruppen Miljön Alla tre är lika viktiga för att vi ska få en bra förskola. Möta det kompetenta barnet!

37 Inne Avskärmar och möblerar rummen så att barnen har möjlighet till olika lekar Inredningen enligt barnens behov och intressen Varierande leksaker och material Synliggör språket genom att använda bilder, bildkort och texter Strävar efter att skapa lyssnarvänliga samtalsmiljöer genom att uppmärksamma ljudnivån Böckerna är lättillgängliga för barnen och en plats där barnen spontant kan sitta och läsa

38 Ute Erbjuda barnen mångsidig fysisk aktivitet
Leka tillsammans med barnen ute Promenader och utflykter då vi uppmärksammar barnen språkligt på det vi ser och upplever genom att benämna och samtala Tar tillvara på bibliotekets utbud Kulturutbud genom t ex kulturpeng ”Möblera” uterummet så att barnen har möjlighet till olika lekar Organiserat efter barnens behov och intressen Varierande leksaker och material Synliggör språket genom att använda bilder, bildkort och texter

39 Den ledda verksamheten, Temaarbete.
Uppmärksamma det ordförråd temat erbjuder och använd det medvetet i verksamheten Ta tillvara de tankar som temat väcker hos barnen och utmana barnen att samtala om dem Planera i samarbete med barnen mångsidig verksamhet enligt temats karaktär Skapa möjligheter till lek inom temat genom att ordna den fysiska miljön Synliggör temat med hjälp av texter, bilder och olika material såsom spel, böcker, leksaker och föremål Följ upp och utvärdera temat tillsammans med barnen för att temat hela tiden ska kännas intressant och meningsfullt för dem Ur läroplanen: Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande. Förskolan ska sträva efter att varje barn • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den, • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära, • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga, utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld, • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,

40 Lek och lärande hör ihop!
Planerade, språkligt inspirerande lekstunder Skapa en glad stämning i leken Sjung, läsa rim och ramsor samt berätta vitsar och gåtor Skapande verksamhet ger tid för samtal Uppmärksamma språkliga aspekter när vi lär barnen regler till olika spel och spelar tillsammans I ledda aktiviteter såsom rörelselekar och spel får barnen lära sig att ta emot instruktioner och förstå dem Lek i mindre grupper så att alla får tid och möjlighet att komma till tals och delta aktivt Medforskande pedagoger i leken, både inne och ute!

41 Öppna frågor/produktiva frågor:
Hur gjorde du för att veta…? Hur gjorde du? Hur kom du på idén? Blev det som du tänkt dig? Skulle du kunna göra på ett annat sätt? Vad händer om…? Hur kändes det? Berätta hur du gjorde/tänkte! Om du hade vetat, hur skulle du gjort då? Vad har du lärt dig?

42 Varför högläsning? Språkstimulerande Fantasieggande Underhållande
Kulturbärande Sociala och terapeutiska funktioner

43 Spelar det någon roll om jag läser för mitt barn?
80% av vårt ordförråd kommer från tryckt text En 7-åring har ett ordförråd på ca ord En 17-åring som har läst och/eller lyssnat regelbundet på texter har ca ord i sitt ordförråd En 17-åring som inte läst och/eller lyssnat till texter har bara ca ord i sitt förråd Så visst gör läsningen skillnad! För att klara sitt dagliga liv som vuxen behöver man ha ett ordförråd på minst ord för att kunna klara sitt dagliga liv, kunna hänga med i nyhetssändningar och förstå normal tidningstext, instruktioner och anvisningar vi stöter på i livet. (Källa: Ingvar Lundberg, Professor i psykologi, Göteborgs universitet Mats Myrberg, Professor i specialpedagogik, Stockholms universitet)

44 Tankekarta – att hitta språket i vardagen
Läs Samtala Berätta Språk/ värdegrund Lek Sjung/ rim o ramsa Rörelse Svara Lyssna

45 ”Konsten att peka ut något för någon”
Didaktik Ordet didaktik kommer från de grekiska orden didaskein (som betyder peka på, demonstrera) Techne, ikk (som betyder förmåga, konst, expertis) DIDAKTIK – vetenskapen om alla faktorer som påverkar undervisning och dess innehåll ”Konsten att peka ut något för någon”

46 Grupprocess

47 Gruppens betydelse för det lekfulla lärandet
Hur gör vi för att få en vi-grupp? Mötet Dagliga mötet En plats i gruppen Ledarskapet Tydlig och säker hand Samordnat Närvarande Organisation av verksamheten Slussning Struktur, rutiner och kontinuitet Samma start och slut Samlingen – vilka tillhör gruppen Leken – lära känna varandra Fast och rörlig pedagog Miljön; den tredje pedagogen Organiserar Hörnor Var sak har sin plats Vi – gruppen En grupp som fungerar där alla har lika värde och det lekfulla lärandet kan blomstra.

48 Pedagogens väg Förstå grupprocessen
Vad gör att en grupp fungerar på olika sätt? Förstå din ledarroll Vilken typ av ledare behöver barnen? Ämneskompetens Hur fångar och utmanar jag barnens lärande och intressen? Kom ihåg att ha roligt tillsammans med barnen, Ett lustfyllt lärande! Tydlig Tillåtande Tillgänglig

49 Lycka till med ”språkandet”!

50 Förskolemodellen Mål Lagkrav Process

51 Utveckling och lärande Utveckling och lärande
Normer och Värden Normer och Värden Måluppfyllelse Pedagogisk process Utveckling och lärande Utveckling och lärande Måluppfyllelse Pedagogisk process Barns inflytande Barns inflytande Måluppfyllelse Pedagogisk process

52

53 Vad tar du med tillbaka till dina förskolebarn på måndag?
Hur ska du göra det?


Ladda ner ppt "Välkomna till styrd helpdesk: Språk & kommunikation 28/"

Liknande presentationer


Google-annonser