Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Västerås stad Medarbetarundersökning 2007 Konsult och service Västerås stad:Anneli Jansson Synovate Sweden:Christer Siwertz Anna Fransas Projektnummer:S-114004.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Västerås stad Medarbetarundersökning 2007 Konsult och service Västerås stad:Anneli Jansson Synovate Sweden:Christer Siwertz Anna Fransas Projektnummer:S-114004."— Presentationens avskrift:

1 Västerås stad Medarbetarundersökning 2007 Konsult och service Västerås stad:Anneli Jansson Synovate Sweden:Christer Siwertz Anna Fransas Projektnummer:S-114004 Datum:2008-02-06

2 © Synovate AB 2007 Sida 2 Synovate arbetsområden, inte bara opinion

3 Synovates modell för att följa de viktigaste utvecklingsfaktorerna

4 © Synovate AB 2007 Sida 4 Mätmodell Synovate Organisationskraft Kundorientering Organisations- klimat Handlingskraft MåluppfyllelseMåluppfyllelse Ledarskap Arbetsorganisation Personlig arbetssituation Mål och information Arbetsorganisation Befogenheter Relationsorientering Utveckling och förnyelse Organisatoriskt Resultatinriktning Klimat, Samarbete Lärande Arbetsuppgifter Arbetsbelastning Stress Kompetens, Delaktighet, Ansvar, Motivation Lärande av kunder Kompetens och resurser för kunderna Samverkan för kunderna

5 © Synovate AB 2007 Sida 5 Synovates Organisationskraft – beskrivning av modellen Handlingskraft Vår utgångspunkt är att en organisation drivs framåt av medarbetare som utför aktiva handlingar och att alla medarbetare har en inre drivkraft som under vissa förutsättningar kommer att resultera i aktivitet och initiativ. Individernas Handlingskraft är därför central i modellen. Med det menas individernas vilja och förmåga att lyckas med sina uppgifter och inte minst i mötet med kunden. Detta mäter vi genom frågor kring kompetens och frågor som mäter medarbetarnas motivation och känsla av delaktighet. Arbetsorganisation För att medarbetarnas motivation ska ge resultat i handling krävs det ett visst handlingsutrymme för individen, att organisationens struktur och system stödjer individer att ta beslut och initiativ. Inom detta område redovisar vi hur medarbetarna uppfattar målen för verksamheten samt om de har tillgång till den information de behöver. Vidare studeras hur organisationen fungerar i termer av arbetsrutiner, ansvar och befogenheter. Även frågor kring kvalitet samt utvecklingssamtal ställs. Ledarskap Ledarskap är en annan avgörande faktor i det grundläggande stödet för medarbetarna. Detta mäts genom dimensionerna utvecklings-, resultat- och relationsorientering. Organisationsklimat För att upprätthålla en hög kompetens eller öka denna inom företaget är Kunskapsdelningen nödvändig. Om denna kommer till stånd eller ej är bl.a. beroende av den kultur och det klimat som råder. Frågor kring detta ställs samt kring tillvaratagande av nya idéer, lärande och samarbete inom och mellan enheter. Personlig arbetssituation/stress Individens uppfattning om den egna personliga arbetssituationen är avgörande bl.a. för motivationen. Inom detta område får vi svar på frågor om man tycker att man har utvecklingsmöjligheter och hur man upplever sin situation ur ett stressperspektiv. Vidare ställs frågor kring mobbning och sexuella trakasserier. Kundorienteringen Kundorienteringen mäts genom frågor om förutsättningar för att möta kunden, samverkan och lärande av kunder.

6 © Synovate AB 2007 Sida 6 Ledarskap Medarbetarskap Struktur, Mål Uppföljning Krav Kommunikation Delegering Samverkan Engagemang Ansvarstagande: - för uppdrag - för kompetens- utveckling Utveckling är allas ansvar Vi har de medarbetare som vi förtjänar Vi har de ledare som vi förtjänar

7 Metod och svarsfrekvens

8 © Synovate AB 2007 Sida 8 Svarsfrekvens Västerås Totalt78 % Västerås stad78% VafabMiljö59 % Beställarstab KIFN93 % Beställarstab Ped nämnden82 % Beställarstab Soc nämnden90 % Beställarstab Tekniska nämnden91 % Fastighetskontoret93 % Konsult och Service88 % Lantmäteriförvaltningen96 % Miljö-och hälsoskydd94 % proAros77 % Skultuna kommundelstjänst83 % Stadsarkivet 100 % Stadsbyggnadskontoret90 % Stadsledningskontoret90 % Teknik o Idrottsförvaltningen79 % Överförmyndarförvaltningen 100 % Svarsfrekvensen är beräknad där hänsyn tagits till ej målgruppsaktuella i urvalet. (De som tex. är tjänstlediga, sjukskrivna, föräldralediga, är borträknade)

9 © Synovate AB 2007 Sida 9 Organisationskraft Synovate har tagit fram ett sammanfattande mått, ett så kallat Medarbetarindex, som är ett genomsnitt av andelen nöjda inom de centrala frågeområdena; Arbetsorganisation, Personlig arbetssituation, Organisationsklimat, Kundorientering, Handlingskraft/Kompetens och Ledarskap. Medarbetarindex är detsamma som den genomsnittliga andelen positiva svar (andelen som svarat 4 eller 5 på den 5-gradiga skalan) på de frågor som ingår i ovanstående områden. Delindex (andelen som svarat 4 eller 5 på den 5-gradiga skalan) har även tagits fram inom frågeområdena Arbetsorganisation Personlig arbetssituation Organisationsklimat Kundorientering Handlingskraft/Kompetens Ledarskap Områden som ej har delindex eller ingår i medarbetarindexet är Effektivitetshinder, Medarbetarsamtal, Mobbning och sexuella trakasserier, Arbetsplatsträffar samt förvaltningsspecifika frågor.

10 Sammanfattande intryck

11 © Synovate AB 2007 Sida 11 Sammanfattning, Västerås stad – Konsult och service Styrkor Arbetsorganisation Arbetar mot tydliga mål inom arbetsgruppen Tillgång till information om vad som händer inom arbetsgruppen Tydliga befogenheter Tillräckliga befogenheter Den fysiska arbetsmiljön Framtagande av individuella mål vid medarbetarsamtalen Personlig arbetssituation/Stress Den personliga arbetssituationen generellt Handlingskraft Engagemang i arbetet Tillvaratagande av kunskaper och erfarenheter i arbetet Hög samlad kompetens på arbetsplatsen Delaktighet i gruppens arbete och beslut samt ansvarstagande Styrkor Organisationsklimat Samarbetet inom arbetsgruppen Kundorientering Får hjälp och stöd i svårigheter med kunderna Tillräcklig kompetens och förutsättningar för att kunna leva upp till kundernas krav Förståelse i arbetsgruppen för vad som är viktigt för att nå ett bra resultat gentemot kunderna Ledarskap Ledarskap generellt

12 © Synovate AB 2007 Sida 12 Sammanfattning, Västerås stad - Konsult och service Utvecklingsområden Arbetsorganisation Att ha tillgång till information om vad som händer inom Västerås?? Veta vart man ska vända sig i händelse av mobbning/sexuella trakasserier Organisationsklimat Att kunna ge konstruktiv kritik i arbetsgruppen Revirgränser mellan medarbetare Utvecklingsområden Kundorientering Samverkan mellan arbetsgrupper/arbetslag för att göra det bästa för kunden Att lära av framgångsrika verksamheter inom eller utanför Västerås

13 Resultatredovisning

14 © Synovate AB 2007 Sida 14 Sammanfattande mått

15 © Synovate AB 2007 Sida 15 12/10/2007 8:02:05 AMKonsult och Service.pptVästerås114004

16 © Synovate AB 2007 Sida 16 Medarbetarindex Jämförelse avseende verksamheter Västerås stad – Konsult och service (Genomsnittlig andel positiva)

17 © Synovate AB 2007 Sida 17 Arbetsorganisation

18 © Synovate AB 2007 Sida 18 12/10/2007 8:02:05 AMKonsult och Service.pptVästerås114004

19 © Synovate AB 2007 Sida 19 Arbetsorganisation Jämförelse avseende verksamheter Västerås stad – Konsult och service (Genomsnittlig andel positiva)

20 © Synovate AB 2007 Sida 20 12/10/2007 8:02:05 AMKonsult och Service.pptVästerås114004

21 © Synovate AB 2007 Sida 21 12/10/2007 8:02:05 AMKonsult och Service.pptVästerås114004

22 © Synovate AB 2007 Sida 22 Medarbetarsamtal och arbetsplatsträffar

23 © Synovate AB 2007 Sida 23 12/10/2007 8:02:05 AMKonsult och Service.pptVästerås114004

24 © Synovate AB 2007 Sida 24 12/10/2007 8:02:05 AMKonsult och Service.pptVästerås114004

25 © Synovate AB 2007 Sida 25 12/10/2007 8:02:05 AMKonsult och Service.pptVästerås114004

26 © Synovate AB 2007 Sida 26 12/10/2007 8:02:05 AMKonsult och Service.pptVästerås114004

27 © Synovate AB 2007 Sida 27 Personlig arbetssituation

28 © Synovate AB 2007 Sida 28 12/10/2007 8:02:05 AMKonsult och Service.pptVästerås114004 * Skalan är vänd

29 © Synovate AB 2007 Sida 29 Personlig arbetssituation Jämförelse avseende verksamheter Västerås stad – Konsult och service (Genomsnittlig andel negativa)

30 © Synovate AB 2007 Sida 30 12/10/2007 8:02:05 AMKonsult och Service.pptVästerås114004

31 © Synovate AB 2007 Sida 31 Mobbning och sexuella trakasserier

32 © Synovate AB 2007 Sida 32 12/10/2007 8:02:05 AMKonsult och Service.pptVästerås114004

33 © Synovate AB 2007 Sida 33 12/10/2007 8:02:05 AMKonsult och Service.pptVästerås114004

34 © Synovate AB 2007 Sida 34 12/10/2007 8:02:05 AMKonsult och Service.pptVästerås114004

35 © Synovate AB 2007 Sida 35 Organisationsklimat

36 © Synovate AB 2007 Sida 36 12/10/2007 8:02:05 AMKonsult och Service.pptVästerås114004 * Skalan är vänd

37 © Synovate AB 2007 Sida 37 Organisationsklimat Jämförelse avseende verksamheter Västerås stad – Konsult och service (Genomsnittlig andel positiva)

38 © Synovate AB 2007 Sida 38 Kundorientering

39 © Synovate AB 2007 Sida 39 12/10/2007 8:02:05 AMKonsult och Service.pptVästerås114004 ?

40 © Synovate AB 2007 Sida 40 Kundorientering Jämförelse avseende verksamheter Västerås stad – Konsult och service (Genomsnittlig andel positiva)

41 © Synovate AB 2007 Sida 41 Kunskapsdelning, Västerås stad – Konsult och service 12/10/2007 8:02:05 AMKonsult och Service.pptVästerås114004

42 © Synovate AB 2007 Sida 42 Handlingskraft

43 © Synovate AB 2007 Sida 43 12/10/2007 8:02:05 AMKonsult och Service.pptVästerås114004

44 © Synovate AB 2007 Sida 44 12/10/2007 8:02:05 AMKonsult och Service.pptVästerås114004

45 © Synovate AB 2007 Sida 45 Handlingskraft Jämförelse avseende verksamheter Västerås stad – Konsult och service (Genomsnittlig andel positiva)

46 © Synovate AB 2007 Sida 46 Attraktionsindex Västerås stad – Konsult och service 12/10/2007 8:02:05 AMKonsult och Service.pptVästerås114004 Västerås Total 60 %

47 © Synovate AB 2007 Sida 47 Ledarskap

48 © Synovate AB 2007 Sida 48 12/10/2007 8:02:05 AMKonsult och Service.pptVästerås114004

49 © Synovate AB 2007 Sida 49 12/10/2007 8:02:05 AMKonsult och Service.pptVästerås114004

50 © Synovate AB 2007 Sida 50 12/10/2007 8:02:05 AMKonsult och Service.pptVästerås114004


Ladda ner ppt "Västerås stad Medarbetarundersökning 2007 Konsult och service Västerås stad:Anneli Jansson Synovate Sweden:Christer Siwertz Anna Fransas Projektnummer:S-114004."

Liknande presentationer


Google-annonser