Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Att vara Zonordförande Heldagsutbildning Utbildningstillfälle 3 Reviderad av Finn L Bangsgaard i december 2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Att vara Zonordförande Heldagsutbildning Utbildningstillfälle 3 Reviderad av Finn L Bangsgaard i december 2010."— Presentationens avskrift:

1 1 Att vara Zonordförande Heldagsutbildning Utbildningstillfälle 3 Reviderad av Finn L Bangsgaard i december 2010

2 www.lions.se 2 Informationskanaler Tidningar och offentliga hemsidor www.lions.se (även delar av medlemsregistret) För allmän och övergripande information The Lion (MD) Ev. distriktstidning Distriktets hemsida Övergripande

3 www.lions.se 3 Informationskanaler Använd telefon och personlig kontakt Ger direkt kontakt och respons. Det är lätt att avgöra hur mottagaren uppfattat informationen Skicka gärna mail som bekräftelse Vad är viktiga frågor? Viktiga frågor !

4 www.lions.se 4 Informationskanaler Använd mail (brev om mail saknas) Skriv alltid med egna ord Undvik att vidarebefordra andras mail om det inte finns skäl till det. (Ex. för dokumentation) Skicka inte stora bilder och filer i onödan. Ger bara mottagaren problem (modem, virusskydd mm) Följ upp att informationen nått mottagarna Övrig information och bekräftelser

5 www.lions.se 5 Informationskanaler Klubbarnas hemsidor Information från enskilda klubbar Distriktets hemsida - www.lions.se 101 MD:s hemsida - www.lions.se (inloggning: 101+ distriktsbeteckningen A, B, GD osv. lösenordet: DG:s förnamn) Aktuell information från distrikt och MD Protokoll, blanketter mm Inloggning till medlemsregistret Lions international - www.lionsclubs.org Aktuell information, blanketter och resurser från LCI finns på svenska Hemsidor

6 www.lions.se 6 Informationskanaler Hämta aktuell information Medlemmar Klubbfunktionärer (presidenter m.fl.) Medlemsutveckling Avgångna medlemmar Nya medlemmar Klubbarnas aktiviteter Medlemsregistret

7 www.lions.se 7 Zonmötesplanering Planera ZO året Överlämning mellan avgående och pågående ZO Uppstartsmöte med zonens presidenter Vilka ev. problem i zonen behöver åtgärdas Intervall uppföljande kontakter. Hur? Grovplanering tidpunkter för zonmöten Huvudteman för zonmöten (motioner, nom. mm) Programpunkter Vilka personer kan vara lämpliga att anlita från DR mfl Grupparbete planera

8 www.lions.se 8 Zonmötesplanering Lämplig möteslokal, möblering mm Vilken utrustning krävs. Ha alltid en plan ”B” om tekniken sviker dig Tidsåtgång, olika frågor och programpunkter Andra förberedelser som förtäring mm Utforma kallelse och dagordning Diskutera mötesteknik och andra ev. funderingar Hur skall sekreterarefrågan lösas Grupparbete planera ett Zonmöte

9 www.lions.se 9 Zonmötesplanering Protokollet till deltagande klubbar och distriktet Diskutera och förändra protokollsexemplet Skriv en rapport till distriktsrådsmötet Utgå från exemplet Grupparbete rapportera

10 www.lions.se 10 Zonmötesplanering Skriv en motion Välj en egen fråga som du tycker är viktig för lions utveckling. Kan handla om Informationsfrågor Medlemskapsfrågor Rösträtt Motionstider O.s.v Tänk också på vart motionen skall riktas: Distriktsmötet eller Riksmötet Förslag till Convention läggs av den Internationella styrelsen. Grupparbete motionsskrivning

11 www.lions.se 11 Ledarskap Viktiga ledarskapsfrågor för en ZO Att få klubbarna i zonen att arbeta för gemensamma mål (viktigt med ZO:s egna mål) Att kunna ta till vara olika individers unika resurser Att kunna hantera information Att kunna hantera frågeställningar Att kunna hantera konfliktsituationer

12 www.lions.se 12 2:e Vice DG Väljs av distriktsmötet Kvalifikationskrav Aktiv medlem som fullgjort sina skyldigheter gentemot klubb i god ekonomisk ställning tillhörig kandidatens distrikt Nominerad av egen klubb eller flertalet av distriktets klubbar Ha varit klubbpresident under en hel mandatperiod eller större delen därav när befattningen tillträds och dessutom varit medlem i styrelsen under mins två år eller varit ZO eller RO, distriktssekreterare eller –kassör under full mandatperiod eller större delen därav Ingen av ovanstående befattningar får innehas samtidigt. (Se handboken sid 56)

13 www.lions.se 13 2:e Vice DG Arbetsuppgifter ( står under DG´s överinseende och vägledning) Främja organisationens syften och ändamål Aktivt delta och inspirera andra distriktstjänstemän att leda och främja medlemstillväxt och nyklubbsbildning Utföra andra uppgifter på uppdrag av distriktsguvernören, t.ex. att hjälpa distriktets medlemsordförande Utföra andra funktioner och agera i enlighet med organisationens policy (Se handboken sid 56)

14 www.lions.se 14 2:e Vice DG Aktivt delta i alla distriktsrådsmöten och leda alla möten om DG och 1:e VDG inte är närvarande Delta i upprättandet av distriktets budget Aktivt delta i alla ärenden som kommer att fortsätta under nästa år På begäran av DG har tillsyn över distriktets kommittéer och delta i granskningen av styrka och svaghet i disrtiktet (Se handboken sid 56)

15 www.lions.se 15 1:e Vice DG Väljs av distriktsmötet Kvalifikationskrav: Aktiv medlem och ha fullgjort sina ekonomiska skyldigheter gentemot en invig klubb i god ställning i kandidatens distrikt Vara nominerad av egen klubb eller flertalet av distriktets klubbar Vid nomineringen tjänstgöra som 2:e VDG Om sittande 2:e VDG inte kandiderar finns särskilda bestämmelser för detta (Se handboken sida 55 -56)

16 www.lions.se 16 1:e Vice DG Står under DG´s överinseende och skall fungera som dennes högsta administrative assistent Arbetsuppgifter: Främja organisationens syften och ändamå Spela en aktiv roll i distriktets medlemsutveckling, t.ex. bildande av nya klubbar och främja ledarutbildningen. Bekanta sig med guvernörens arbetsuppgifter för att vara bättre förberedd att ta sig an uppgifter och ansvar i de fall vakans uppstår på posten som DG Utföra sådana administrativa uppgifter som åläggs av DG (Se handboken sida 55 -56)

17 www.lions.se 17 1:e Vice DG Utföra sådana andra uppgifter som den internationell styrelsen kan förelägga henne/honom genom VDG´s handbok eller andra direktiv Aktivt delta i distriktsrådsmöten samt leda alla möten i i DG´s frånvaro Delta i GR´s möten om/när detta är lämpligt Delta i upprättandet av distriktets budget (Se handboken sida 55 -56)

18 www.lions.se 18 1:e Vice DG Aktivt delta i alla ärenden som kommer att fortsätta nästa år På begäran av DG ha tillsyn över distriktets kommittéer och delta i granskningen av styrka och svaghet i distriktet (Se handboken sida 55 -56)

19 www.lions.se 19 DG Väljs av distriktsmötet och installeras av Internationelle Presidenten vid Convention Kvalifikationskrav: Vara aktiv medlem och ha fullgjort sina ekonomiska skyldigheter gentemot klubb i god ekonomisk ställning i kandidatens distrikt Vara nominerad av egen klubb eller flertalet av distriktets klubbar För närvarande tjänstgöra som 1:e VDG i det distrikt där valet sker (Se handboken sidan 55)

20 www.lions.se 20 DG Arbetsuppgifter: Vara högste administrative tjänsteman i distriktet Utöva överinseende över DR´s funktionärer. Främja organisationens syfte och ändamål Verka för och övervaka bildandet av nya klubbar Delta aktivt och inspirera andra distriktstjänstemän att bidra till och främja: - effektiv medlemstillväxt och bildande av nya klubbar - Delta aktivt och inspirera andra distriktstjänstemän att bidra till och främja ledarutvecklingen både på klubb och distriktsnivå (Se handboken sidan 55)

21 www.lions.se 21 DG Vara ordförande vid distriktsmöten, distriktsrådsmöten och andra möten i distriktet Utföra sådana andra uppgifter som den internationell styrelsen kan förelägga (Se handboken sidan 55)

22 www.lions.se 22 Utvärdering av den genomförda utbildningen Fyll i blanketten för kursutvärdering Övriga synpunkter? Slutdiskussion Vårt gemensamma mål är Att LIONS skall växa och bli bättre ! Reviderad av Finn L Bangsgaard i december 2010


Ladda ner ppt "1 Att vara Zonordförande Heldagsutbildning Utbildningstillfälle 3 Reviderad av Finn L Bangsgaard i december 2010."

Liknande presentationer


Google-annonser