Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utsatta EU-medborgare Ove Ledin, SKL, avdelningen för vård och omsorg, sektionen för vård och socialtjänst

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utsatta EU-medborgare Ove Ledin, SKL, avdelningen för vård och omsorg, sektionen för vård och socialtjänst"— Presentationens avskrift:

1 Utsatta EU-medborgare Ove Ledin, SKL, avdelningen för vård och omsorg, sektionen för vård och socialtjänst ove.ledin@skl.se ove.ledin@skl.se

2 Världen av igår – på spaning efter den tid som flytt… Politikens roll Tjänstemannens roll Nationalstatens lösningar i en transnationell tid Parallella system Kris och prioriteringar De stigande förväntningarnas missnöje… Vikten av att våga gå vilse… Det offentliga samtalet

3 SKL:s arbete Kansliuppdrag i mars 2014 Grundförutsättningar för uppdraget: Utgå från gällande lagstiftning Utgå från 3-månadersregeln – tillfälliga vistelser, utan avsikt att bosätta sig permanent Utgå från de lokala erfarenheterna  Resultera i en handlingsplan/rekommendationer

4 SKL:s arbete - forts  Kartläggning och juridisk bedömning Kartläggningjuridisk bedömning  Utsatt grupp i behov av utökat och långsiktigt stöd – i hemländerna  Överläggningar med regering, myndigheter och andra aktörer  Kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte via nätverk och konferenser

5 Inför tillsättande av nationell samordnare AU:s ställningstagande december 2014 (i urval)  SKL:s uppgift som medlemsorganisation är att stödja medlemmarna utan att värdera de insatser man lokalt valt. Det finns exempel på kommuner som uppfyller lagens krav på stöd och det finns de som väljer fler insatser än vad lagen kräver.  Sveriges välfärdspolitik bygger på en individuell bedömning av enskildas biståndsbehov. Kommunen är skyldig att lämna bistånd om en person ansöker om bistånd och behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Ingen förändring bör ske av denna grundläggande ordning.  Kommunerna måste bedriva uppsökande verksamhet och annat förebyggande arbete för att förhindra att enskilda far illa, särskilt barn och unga. Det gäller samtliga som vistas i en kommun.

6 AU:s ställningstagande (i urval) - forts  SKL:s uppfattning är att den kommande samordnarens uppdrag måste bli brett och förutsättningslöst. Uppdraget ska inkludera redovisning av de ställningstaganden som gjorts i våra grannländer och konsekvenserna av dessa för såväl gruppen, kommunerna och samhället i övrigt. Utredningen ska bedrivas brett och ange både positiva och negativa effekter. Utredningen ska bedrivas skyndsamt och ske i samarbete med SKL och dess medlemmar.  Det rådande rättsläget inte är anpassat till dagens situation. Det handlar bland annat om att tydliggöra rättigheter och skyldigheter för enskilda och kommun, region och landsting. Andra frågor rör den kommunala kompetensen, rätten till sjukvård och regelverket runt avhysning. Regeringen ska till lämplig myndighet ge ett uppdrag att se över det juridiska regelverket runt utsatta EU-medborgare.

7 AU:s ställningstagande (i urval) - forts  De EU-medborgare som försörjer sig genom att tigga i Sverige är främst rumäner och bulgarer tillhörande den etniska gruppen romer - ett resultat av den diskriminering romer utsätts för i hemländerna. SKL anser att den internationella samverkan måste stärkas för att sätta press på berörda länder att ta ansvar för sina medborgare.  Hur kan EU bidra och stödja berörda länder att ta sitt ansvar? Sedan år 2012 har alla medlemsstater i EU en nationell strategi för integrering av romer. Det finns all anledning för den svenska regeringen att utifrån olika aspekter ytterligare och tydligare ta upp frågan med både berörda länders regeringar och den politiska ledningen i EU. Ett sätt att samla och stärka arbetet kan vara att EU tillsätter ett särskilt sändebud för dessa insatser.

8 AU:s ställningstagande (i urval) - forts  Ett starkare samarbete behövs på lokal nivå med polismyndigheterna. Den lagstiftning som finns runt den fria rörligheten, var tiggeriet kan bedrivas och var enskilda kan bosätta sig kräver ett förstärkt samarbete med polismyndigheten på lokal nivå. Det finns anledning att utarbeta planer för hur detta samarbete ska utformas.  En gemensam beräkning bör ske mellan regeringen och SKL om de kostnader som uppstår i kommunsektorn beroende på den fria rörligheten mellan EU-länderna. Finansieringsprincipen bör ligga till grund för dessa nya kostnader.

9 SKL:s arbete SKL och Linköpings kommun – nationell konferens 4 februari 2015nationell konferens Nära samverkan med den nationella samordnaren Regionala konferenser, nätverksmöten EU-kommissionens workshop – Wien i mars, Bryssel i juni, Stockholm i december  Workshop 31 augusti  Nationelle samordnaren till SKL:s styrelse i september

10 Övrigt  Resolution om antiziganism i EU-parlamentet i april 2015 Resolution  EU-kommissionen utreder Tjeckien och Slovakien för brott mot EU:s antidiskrimineringslagar (september 2014, april 2015)  Bilateralt avtal mellan Sverige-Rumänien 5 juni 2015, överläggningar med Bulgarien  Utredningar: Tilläggsdirektiv till människohandelsutredningen om det straffrättsliga skyddet mot exploatering av utsatta personer som kommit till Sverige Särskild utredning om bosättningar (bättre hantering av olovliga bosättningar på allmän och privat mark – förbättrade möjligheter för markägare att få hjälp med åtgärder vid otillåtna bosättningar) Polisens egen kartläggning (NOA) och uppdrag att föreslå åtgärder för att stoppa våld mot utsatta EU-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige  Läs mer: When poverty meets affluenceWhen poverty meets affluence


Ladda ner ppt "Utsatta EU-medborgare Ove Ledin, SKL, avdelningen för vård och omsorg, sektionen för vård och socialtjänst"

Liknande presentationer


Google-annonser