Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mål och resursstyrning i Sotenäs

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mål och resursstyrning i Sotenäs"— Presentationens avskrift:

1 Mål och resursstyrning i Sotenäs
Vision Mission Goal Värdegrund Vision Inriktningsmål Programförklaring Mål för god ekonomisk hushållning Styrande verksamhetsmål Individuella mål

2 Gemensam värdegrund Öppenhet Vi har ett öppet och tillåtande klimat som genomsyras av ärlighet och tydlighet genom ett respektfullt förhållningssätt Delaktighet Verksamheten främjas av att många är med och påverkar besluten varefter vi verkar i lojalitet med fattade beslut Helhetssyn Med helhetssyn menar vi att den egna verksamhetens betydelse måste ses i ett större sammanhang och att kommun- och medborgarnyttan går före den egna verksamhetens bästa Delaktighet Helhetssyn Öppenhet

3 Vision 2020 Det goda kustnära livet som förenar tradition, förnyelse, hållbar utveckling och framtidstro.

4 Inriktningsmål Ett gott liv i Sotenäs – hela livet, präglat av respekt för den enskilde och människors lika värde Hållbar utveckling – demokratiskt, socialt, ekonomiskt och miljömässigt Goda betingelser för företagande En attraktiv besökskommun Alla finner sitt önskade boende Ett rikt fritids – och kulturutbud Ett livslångt lärande

5 Målstyrning Vision och Inriktningsmål KF
Mål för god ek. hushållning KF Programförklaring KF Styrande verksamhetsmål Nämnd Verksamhetsplan Förvaltning

6 Övergripande kvalitetsgarantier
Vi lämnar en bekräftelse på att vi registrerat ditt ärende samt uppgifter om diarienummer, handläggare och kontaktuppgifter inom fyra arbetsdagar. Enklare frågor eller ärenden besvarar vi omgående eller inom fyra arbetsdagar. Om vi behöver längre handläggningstid informerar handläggaren dig inom fyra arbetsdagar inom vilken tid du beräknas få svar. Kallelser till nämnder, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige publiceras på kommunens hemsida senast tre arbetsdagar innan sammanträdet äger rum. Protokoll från politiska sammanträden finns tillgängliga på kommunens hemsida senast två arbetsdagar efter justering. När du lämnar in jobbansökan skickar vi en mottagningsbekräftelse senast följande arbetsdag. Medborgarförslag ska behandlas politiskt senast 6 månader efter att det anmälts i kommunfullmäktige.

7 Övriga kvalitetsgarantier
Kvalitetsgarantier (länkar till Dricksvatten Gator/vägar Förskoleklass/grundskola Kommunala måltider Bygglov/bygganmälan Miljö- & hälsoskydd Omsorgsförvaltningens garantier

8 Rollfördelning Politikens roll – ”beställare och medborgarföreträdare”
Förvaltningens roll – ”utförare och proffs” Den gyllene zonen Värdet av en tydlig verksamhetsplan med uppföljningsbara mål och indikatorer för nämnder och styrelser – minskar konflikter Chefer och medarbetare sätter i dialog mål på medarbetarnivå som styr mot de gemensamma målen (”beställningen”)

9 Politisk mandatfördelning
Politiskt parti Moderaterna 9 13 12 11 Folkpartiet 5 6 3 Centern 2 1 Kristdemokraterna Nya Sotenäspartiet - Socialdemokraterna 17 10 Vänsterpartiet Miljöpartiet Sverigedemokraterna Summa: 41 31

10 Politisk organisation

11 Kommunstyrelsens förvaltning Miljö- och bygg-förvaltning
Förvaltningsorganisation Kommunstyrelsens förvaltning Ekonomiavdelning Personalavdelning Teknisk avdelning Räddningstjänst Kansliavdelning Tillväxt- & utvecklingsavd Folkhälsosamordnare Alkoholhandläggare Omsorgs- förvaltning Förvaltningschef Äldreomsorg Individ och familjeomsorg LSS Hälso- och sjukvård Arbetslivsenheten Flyktingsamordnare Miljö- och bygg-förvaltning Plan- och bygg Mät- och kart Miljöenheten Trafikfrågor Energirådgivning Utbildnings- Förskola Grundskola Musikskolan Skolbarnomsorg Särskola Elevhälsa Bibliotek Kultur & Fritid Kommunchef


Ladda ner ppt "Mål och resursstyrning i Sotenäs"

Liknande presentationer


Google-annonser