Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Social resursförvaltning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Social resursförvaltning"— Presentationens avskrift:

1 Social resursförvaltning
Maj 2015

2 Social resursförvaltning
Johan Wingborgs bilder

3 Vårt uppdrag Vårt uppdrag är att inom det sociala området stödja stadsdelsnämnderna, övriga nämnder och styrelser både på individuell och på strukturell nivå. Vi ska bidra till hållbar utveckling och bedriva verksamheter där en kommungemensam verksamhet är effektivast. Vi vill skapa största möjliga nytta för dem vi är till för. Vi ska ge våra brukare, klienter och kunder insatser av hög kvalitet, grundade på bästa möjliga kunskap och erfarenhet. (ur förvaltningens nulägesanalys)

4

5 Vad gör vi? Vi stöttar personer med missbruk, hemlösa, utsatta barn och familjer, ungdomar i riskzon, personer med funktionsnedsättning och nyanlända. Vi ger stöd till den ideella sektorn, vi utbildar stadens medarbetare i sociala frågor, med mera.. Våra verksamheter är specialiserade och unika. Vi har verksamheter som servar hela staden, inte bara dem som bor i en stadsdel. Vi har uppdrag som är kommunövergripande. Vi samordnar arbetet för ett jämlikt och socialt hållbart Göteborg och bidrar till stadsutveckling. Johan Wingborgs bilder

6 Om Social resursförvaltning
Vi är över anställda som varje dag möter tusentals göteborgare. De vanligaste yrkesgrupperna är behandlingsassistenter, socialsekreterare och lägerledare. Vi omsatte 999 miljoner kronor 2014. Vi har fem verksamhetsområden: Boende och socialjour, Stöd till familjer och individer, Funktionsstöd, Integration, samt Social utveckling. Enheterna är utspridda över hela Göteborg.

7 Social resursförvaltning
Förvaltningsdirektör Michael Ivarson Ekonomi Tillståndsenheten Annelie Silvander HR Nicoline Blidberg Verksamhetsstöd Ulla-Carin Moberg Boende och socialjour Malin Östling Stöd till familjer och individer Marie Larsson Funktionsstöd Ingela Johansson Integration Veronica Morales Social utveckling Margareta Forsberg

8 Boende och socialjour Verksamhetsområdet erbjuder cirka 1100 boendeplatser, varav stadsdelarna i Göteborg köper de flesta. Vi erbjuder boende för personer som inte kan få en bostad på den vanliga bostadsmarknaden. Orsaker till det kan vara missbruk, psykiska och/ eller psykosociala problem. Motivation och stöd är viktiga delar i arbetet liksom att arbeta för ökad integrering och minskad isolering. Vi söker upp och ger akut stöd till personer som sover mer ute än inne. Inom verksamhetsområdet finns även Socialjouren och Huldas hus – en öppen verksamhet för hemlösa kvinnor.

9 Boende och socialjour Verksamhetschef Planering och utveckling
Malin Östling Planering och utveckling Akutboende Margita Johansson Socialjouren Ragnhild Ekelund Kvinnovårdkedjan och Dana eftervård Ulla Ekman Stöd- och habiliteringsboende Annette Halvarsson Långsiktigt boende Tommy Söderberg Bergsjöhöjd Maija Gustafsson Framförallt boende för pers med missbruk eller samsjuklighet, men även Familjeboende (istället hotell) Tränings- och referensboende och Lantvärnsgatan Anette Hemfors Ungdoms- och familjeboende Tf. David Sandén

10 Boende och socialjour (detaljerad)
VERKSAMHETSCHEF Malin Östling AKUTBOENDE Margita Johansson Boendevån A Robert Gustafsson BMR, BsG,BF Jan Olof Norrman Vägskälet Tf Lotta Lindholm Storås Claus Christensen Boendevån B Susanne Olsson Uppsökarna Barbro Strömblad STÖD- OCH HABILITERING Annette Halvarsson August Bark & Kungsladugårdsteamet Anita Hjelm Ulverås Änggårdsteamet Marianne Bergström Alelyckan Susanne Sjöstedt Rävebergsvägen Carl Johan Bexell KVINNOVÅRDKEDJAN OCH DANA Ulla Ekman Alma Annette Delin Kvinnoboendet Ella Mari-Ann Nikkilä Dana eftervård Maria Gonzalez Huldas hus Maria Gonzalez BERGSJÖHÖJD Maija Gustafsson Kallebäck Carina Lövberg Bergsjöhöjd Daniel Kärrman LÅNGSIKTIGT BOENDE Tommy Söderberg Gula Villorna & Gamlestadens integrerade Anna Johansson Solängen Thomas Steiner Grimmered Mikael Sposato Oxhagens lång-siktiga boende Christer Persson Utängarna Patrik Janeros UNGDOM OCH FAMILJ Tf.David Sandén Änggårdens ungdomsboende Helena Trellar Familjeboendet & kvinnoverksamheten Linda Nilsson Aröds ungdomsboende Anna Kjellberg 2:a chansen Thomas Lanshamre BIA Helena Trellar TRÄNINGS- OCH REFERENSBOENDE Anette Hemfors Träningsboendet Lantvärnsgatan Lena Frederiksen Tränings- och referensboendet Hisingen Therese Landén Tränings- och referensboendet Nordost Malin Ericsson C-O Emanuelsson Per Holm Anneli Engberg Sofia Kuldius Stefan Kesselbacher Anders Cw Johansson SOCIALJOUREN Ragnhild Ekelund Tillhörighet Jourboende för barnfamiljer Placeringskansli Socialjouren

11 Om Stöd till familjer och individer
Vi erbjuder stöd till personer inom områdena missbruk och beroende, ungdomar i riskzon, kriminalitet, familj och relation, våld i nära relationer, prostitution samt brottsutsatthet. Våra specialistverksamheter stöttar människor när livet är extra tufft, ofta med samtalsbehandling som metod. Vi bidrar också med kompetensstöd till andra verksamheter och medarbetare, utifrån våra uppdrag.

12 Stöd till familjer och individer
Avtal andra aktörer Gryning Vård AB Bryggan Lärjeholm/Strandgården Götateamet Social ekonomi AW Stödcentrum Kris Kraftkällan Verksamhetschef Marie Larsson Administrativt stöd och planeringsstöd Enheten för stöd och behandling inom missbruk Gregory McDermott Behandlingsgrupperna för drogproblem Centrum/Väst, Nordost, Hisingen Rickard Larsson Respons alkoholrådgivning Barnteamet Spelberoendeteamet Järntorgsteamet Birgitta Harrysson Mini-Maria Kerstin Nordin (Mottagningar för unga med miss- eller riskbruk) Centrum, Väster, Nordost, Hisingen Ungdomsenheten Stöd Annika Lidström Ungdomstjänst Kontaktmannapoolen Medlingsverksamheten Krami Iter Familjerättsbyrån Roger Söderstrand Sektion 2: Utredningar Samarbetssamtal Avtal, Faderskap Anna Tell Sektion 3: Avtal, Adoption Mona Karlsson Ungdomsenheten Fält Lotta Rosander Fältgruppen City Socialsekreterare i samverkan med polis/häkte/personintag Nätverkslaget Kris- och relationsenheten Christina Svensson Familjerådgivningen Kriscentrum för män Utväg män KAST Anna Forum Kriscentrum för kvinnor Utväg kvinnor Barnhuset Utväg barn Lena Magnusson Stödcentrum för brottsutsatta Mikamottagningen Solveig Svanberg

13 Om Funktionsstöd Vi skapar förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att delta på lika villkor i samhällslivet. Vi erbjuder korttidsvistelse, daglig verksamhet, meningsfull sysselsättning, kultur och friskvård. Vi ger stöd och vägledning till personer med funktionsnedsättning och närstående. I vårt uppdrag ingår kompetensutveckling till medarbetare som jobbar med dessa frågor i staden.

14 Funktionsstöd Verksamhetschef Personliga ombud
Ingela Johansson Personliga ombud Bräcke Diakoni Brukarrevision Christina Norman Planeringsledare Aktivitetshusen Per-Anders Olsson Dalheimers hus Maria Orre-Olofsson (börjar 8 juni) Eldorado Eldorado daglig verksamhet Teckenspråksforum Syninstruktörer Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning Pernilla Halmedal Förvaltarenheten Boutredningsenheten Enheten för krav och bidrag Lisa Wissmar Lägerverksamheten Anna Bergsten Hälso- och sjukvårdsenheten Rune Johansson Korttidsboende LSS Fr.o.m 1 jan 2016 Allégården T.f Maria-Rosa Johansson

15 Om Integration Vi ger nyanlända ett första stöd i att bli orienterade och komma in i det svenska samhället. Vi ansvarar för ekonomiskt bistånd till individer som deltar i etablering genom Arbetsförmedlingen, erbjuder kurser om hur det svenska samhället fungerar och förmedlar kontakt med flyktingguider. Vi erbjuder boende för ensamkommande barn, i egen regi eller genom avtal med andra aktörer

16 Integration Verksamhetschef Etableringsenheten Annika Bellming
Veronica Morales Planeringsledare Pia Severinsson Etableringsenheten Annika Bellming Integrationscentrum Göteborg Elizabeth George Flykting-administration Annelie Silvander Boende för ensamkommande HVB Grethe Foss Boende för ensamkommande ungdomar 18+ samt utveckling Louise Parbring Samhällsorientering Skeppare- gångens asylboende HVB Masthuggets träningslägenheter Flyktingguide /Språkvän Lillekärrs asylboende HVB Familjevård samt andra boendeformer Cirkulär migration Styrsö asylboende HVB Flera nya boenden under utveckling IOP med frivilligorganisa- tioner om ca boendeplatsr och andra stöd insatser Etableringsenheten första 2 år I Sverige om man inte är arbetsför Hultavägens asylboende HVB Londongatans HVB (PUT) GamlestadsvägensHVB (PUT) Marconigatans HVB (PUT)

17 Om Social utveckling Vi vänder oss till förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad och till den ideella sektorn med föreningar och kooperativ. Vi har flera olika team som jobbar med utbildning, konsultation, processtöd, utredningar och vissa bidrag för att stödja arbetet för ett socialt hållbart samhälle. I Social utveckling ingår: Barn och unga, BBIC, Dialoga, Klippankooperativen, Kompetenscentrum om brottsutsatthet, Kooperatörshuset, Kunskapskällar’n, Sexuell hälsa och hivprevention, S2020, Stöd till social ekonomi, Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande samordning och Ung & Trygg.

18 Sven-Johan Dahlstrand
Social utveckling S Socialt hållbar utveckling Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande samordning Ung & Trygg BBIC - Barns behov i centrum Arbete mot våldsbejakande extremism Sexuell hälsa/ Hivprevention Sven-Johan Dahlstrand Enhetschef Ritva Gonzalez Enhetschef Margareta Forsberg Margareta Forsberg Verksamhetschef Kunskapskällar’n - Kompetenscentrum om alkohol, narkotika, dopning och tobak Kompetenscentrum om brottsutsatthet Dialoga – Kompetenscentrum om våld i nära relationer Lotta Lidén Lundgren Enhetschef Maj Bjurving Enhetschef Stöd till social ekonomi Klippankooperativen

19 Om Tillståndsenheten Vi vänder oss främst till krögare och arbetar för trygga restaurangmiljöer i Göteborg. Vi handlägger ärenden om alkoholserveringstillstånd och folköl- och tobaksförsäljning. Vi yttrar oss också om tillstånd för automatspel och värdeautomater.

20 Om Hela staden socialt hållbar
Hela staden socialt hållbar är det arbete som grundar sig på kommunfullmäktiges prioriterade mål om social hållbarhet. Skillnaderna i livsvillkor och hälsa i Göteborg ska minska. En ledningsgrupp bestående av samtliga stadsdelsdirektörer och direktören för Social resursförvaltning har tagit ett samlat grepp om målarbetet. Var tredje år kartlägger vi inom Hela staden socialt hållbar skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg. Utifrån ett antal indikatorer såsom medellivslängd, upplevd hälsa, medelinkomst med flera kan vi se om arbetet har effekt.

21 Sammanfattningsvis - Varför finns vi?
För att göra det bättre för medborgaren som behöver våra tjänster Tillsammans med stadsdelarna som har befolkningsansvaret ska vi arbeta för ett socialt hållbart Göteborg! Läs mer om oss på

22 KONTAKT: Social resursförvaltning
Stöd till familjer och individer Marie Larsson


Ladda ner ppt "Social resursförvaltning"

Liknande presentationer


Google-annonser