Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

[EB] INSTRUKTION FÖR EXAMINATION OCH BEDÖMNING DEL 2 Nu kör vi vidare… Webbinarium 28.9.2015 Monica Nerdrum, forskning och utbildning/lärandestödet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "[EB] INSTRUKTION FÖR EXAMINATION OCH BEDÖMNING DEL 2 Nu kör vi vidare… Webbinarium 28.9.2015 Monica Nerdrum, forskning och utbildning/lärandestödet."— Presentationens avskrift:

1 [EB] INSTRUKTION FÖR EXAMINATION OCH BEDÖMNING DEL 2 Nu kör vi vidare… Webbinarium 28.9.2015 Monica Nerdrum, forskning och utbildning/lärandestödet

2  Användarvänlighet  Logisk struktur  Definition av termer  Undvikande av överlappningar med andra styrdokument  Ändringar utgående från den nya organisationen 28.9.2015 [ES OCH EB] GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 2

3  Styrelsen godkände 9.6.2015 en ny instruktion för examination och bedömning  Strukturen i instruktionen följer systematiken i ES  ”Att notera” i denna presentation = praktiska åtgärder att vidta och/eller tilläggsmaterial som tillhandahålls 28.9.2015 [EB] BESLUT Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 3

4 28.9.2015 [EB] 4 KAP TILLGODORÄKNANDE Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 4

5  Kunnande som studerande förvärvat inom studier eller på annat sätt, antingen före eller efter antagning till nuvarande studier, kan räknas till godo inom examen.  En förutsättning är att kunnandet motsvarar lärandemålen för prestationerna samt att prövning och bedömning (=validering) är möjlig att utföra vid akademin.  Validering och tillgodoräknande, som ska föregås av identifiering och erkännande, kan göras antingen på basis av kunnande som förvärvats inom studier (= formell utbildning) eller på annat sätt (= nonformell eller informell inlärning).  Att notera: Stödmaterial för att validera nonformell inlärning ska utarbetas 28.9.2015 [EB] 24 § ERSÄTTNING, KOMPENSATION ELLER INKLUDERING 1/2 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 5

6  Tillgodoräknande kan ske på tre alternativa sätt, så att en studerande får vid avläggande av examen enligt vad som bestäms i denna paragraf och vad examinator i ämnet, dekanus för prestationer som saknar examinator vid fakulteten eller centret för språk och kommunikation beslutar,  1) ersätta obligatoriska studier som hör till examen med motsvarande studier som studeranden har genomfört vid en annan inhemsk eller utländsk högskola eller genom kunnande som studeranden har visat på annat sätt än genom studier, och  2) kompensera obligatoriska studier som hör till examen och som har ingått i en annan högskoleexamen med valbara studier inom samma ämne om inte dekanus har beslutat annat,  3) inkludera valbara studier som studeranden har genomfört vid en annan inhemsk eller utländsk högskola, vid en annan läroanstalt eller genom kunnande som studeranden har visat på annat sätt än genom studier. 28.9.2015 [EB] 24 § ERSÄTTNING, KOMPENSATION ELLER INKLUDERING 2/2 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 6

7  Studier som har ingått i en annan högskoleexamen kan inte tillgodoräknas eller användas som ersättande studier om det inte är uppenbart att studierna är avlagda utanför examens obligatoriska innehåll.  Studier som är obligatoriska i studerandens utbildning men som studeranden har avklarat inom en annan högskoleexamen antecknas i studerandens prestationsregister med noll studiepoäng och kompenseras med valbara studier om inte dekanus har beslutat annat.  Tillgodoräkningsförfarande tillämpas inte på en avhandling eller ett examensarbete som används för avläggande av en examen vid akademin.  En avhandling eller ett examensarbete som har godkänts för en annan avlagd examen kan inte användas för en examen vid akademin om inte ett tilläggsarbete har gjorts på det sätt som fakultetsrådet bestämmer.  Tillgodoräknande av studier får inte ske om detta medför att examens omfång överskrids. På förhand överenskomna gäststudier som har bedrivits vid ett annat universitet kan dock registreras till fullo. 28.9.2015 [EB] 24 § TILLGODORÄKNING GÖRS INTE Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 7

8  Studier i språk och kommunikation kan inte tillgodoräknas från en annan högskoleexamen, inte heller ersätta obligatoriska studier.  Då de obligatoriska studierna i språk och kommunikation har slutförts för en annan examen antecknar språkcentret dem i studieregistret för den aktuella examen men med värdet noll studiepoäng och de kompenseras med andra valbara studier om inte dekanus har beslutat annat.  Språkcentrets chef beslutar om hur studier, som hör till centrets område och som fullgörs vid en annan finländsk eller utländsk högskola eller någon annan läroinrättning, kan ersätta de språkstudier som hör till utbildningen.  Anhållan om ersättande görs skriftligt.  Språkcentrets chef beslutar även om möjligheten för en studerande att tillgodoräkna studier på främmande språk.  Då en studerande för sin examen önskar tillgodoräkna sig studier i språk som inte är företrädda vid akademin ska en skriftlig anhållan om detta riktas till språkcentret.  Studerandens skolutbildningsspråk kan inte ingå som en prestation i examen, men anges i examensbetyget. Tidigare skolkunskaper i främmande språk kan inte räknas som en prestation som berättigar till studiepoäng. 28.9.2015 [EB] 25 § TILLGODORÄKNANDE AV SPRÅKSTUDIER Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 8

9  Studeranden ansvarar för anhållan och bevisföring om tillgodoräknande (inkludering, ersättande eller kompensering) av studier och den görs skriftligt.  Studeranden bör vara inskriven och närvaroanmäld.  Rekommendationen är att tillgodoräknande görs i början av studierna i samband med att den individuella studieplanen görs upp.  Kunnande som förvärvats tidigare måste alltid identifieras, verifieras/prövas och bedömas för att kunna erkännas.  Studieprestationernas och examens lärandemål utgör grunden för prövningen och bedömningen. 28.9.2015 [EB] 26 § PRÖVNING OCH BEDÖMNING VID TILLGODORÄKNANDE Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 9

10  Studeranden ansvarar för att visa sitt kunnande  utgående från prestationernas lärandemål.  Kunnande som förvärvats inom studier bedöms i regel på basis av intyg.  Om kunnandet förvärvats på andra sätt än genom studier krävs att studeranden kan visa sitt kunnande genom att beskriva och analysera kunnandet utgående ifrån lärandemålen.  Därefter konstateras vilka kunskaper och färdigheter studeranden har förvärvat sig genom erfarenhet.  Vid prövningen eller bedömningen kan användas samma metoder som för annan bedömning:  tentamen, portföljförfarande, essä, intervju eller annat lämpligt förfarande.  De bedömningskriterier som används ska i princip vara desamma som vid övrig bedömning.  Kunnandet tillgodoräknas i så stor omfattning som möjligt förutsatt att lärandemålen för studieprestationer och examen uppnås. Tillgodoräkning av erfarenhet kan även ske efter tilläggsuppgift i form av t.ex. akademisk förankring.  Att notera: Valfria studier inom examen har i regel inte lärandemål. I princip skulle det dock kunna finnas mera allmänt formulerade lärandemål också för dem, vilket skulle underlätta bedömningen. 28.9.2015 [EB] 26 § PRÖVNING OCH BEDÖMNING VID TILLGODORÄKNANDE Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 10

11  Dekanus, examinator i ämnet eller språkcentrets chef beslutar inom 30 dagar från inlämning av anhållan om tillgodoräknande.  Fakultetskansliet delger godkänt resultat genom registrering i studieregistret  Plats och datum för den ursprungliga studieprestationen anges.  Vitsord antecknas endast om prestationen följer samma skala som vid akademin.  Ett negativt beslut ska vara skriftligt, motiverat och det ska delges den studerande per e-post till abo.fi-adressen.  En studerande som är missnöjd med beslut om tillgodoräknande kan begära rättelse i den ordning denna instruktion anger. 28.9.2015 [EB] 27 § BESLUT, RESULTAT OCH RÄTTELSE Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 11

12  28 §  Bedömningskriterierna anger  Vad som bedöms och de konkretiseras i ett eller flera lärandemål.  Lärandemål formuleras och kommuniceras för varje kurs och de fungerar som skriftliga bedömningskriterier.  Alla lärandemål ska vara möjliga att examinera och bedöma.  I kursbeskrivningen ska anges lärandemål som  beskriver kärninnehållet  anger tröskeln för vad som krävs för godkänd prestation.  Bedömningsgrunderna anger  hur bra en studerande enligt vitsordsskalan uppnått lärandemålen. 28.9.2015 [EB] 5 KAP BEDÖMNING OCH OFFENTLIGGÖRANDE Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 12

13 28.9.2015 BEDÖMNINGSBLANKETT, EXEMPEL FHPT Bedömningskriterier, vad? Bedömningsgrunder, hur bra? t.ex. Lärandemål för varje vitsord http://www.abo.fi/fakultet/fhpt_blanketter_personal Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 13

14  Läraren ska vid kursstart utifrån lärandemålen redogöra för bedömningskriterier och -grunder för examinationen,  Finns i skriftlig form finns i kursbeskrivningen.  Akademins bedömningsskala är målrelaterad eftersom lärandemålen utgör bedömningsgrund för de godkända vitsorden.  Alla lärandemål ska vara godkända, för att studieprestationen ska vara godkänd  En studerande som blivit godkänd har sålunda uppfyllt alla lärandemål.  En tentator har rätt att godkänna en prestation endast partiellt och då krävs att den studerande kompletterar sin examination.  I kursbeskrivningen ska ytterligare klargöras praktiska frågor som inlämning, kurs- och tentamensanmälan, uppgifters form och längd eller hjälpmedel som får användas.  Tentator kan tillåta avvikelser ifall studeranden har motiverad orsak och då påverkas bedömningen inte. 28.9.2015 [EB] 29 § MÅLRELATERAD BEDÖMNING 1/2 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 14

15  Om för en kurs krävs motiverad obligatorisk aktivitet och närvaro av studerande bör aktiviteterna samt antal timmar eller procent närvaro vara klargjorda i kursbeskrivningen.  Tentator kan tillåta frånvaro ifall studerande har motiverad laga orsak och då påverkas bedömningen inte.  Om en skriftlig prestation inte har inlämnats inom utsatt tid är tentator inte skyldig att bedöma prestationen.  Om tentator trots allt bedömer prestationen kan bedömningen påverkas i negativ riktning.  Tentator kan tillåta försenad inlämning ifall studerande har motiverad laga orsak och då påverkas bedömningen inte.  Studeranden ska beredas tillfälle att ta del av sin examinationsuppgift och bedömningen av den. Tentator ska på begäran redovisa för hur bedömningsgrunderna tillämpats på examinationsuppgiften. 28.9.2015 [EB] 29 § MÅLRELATERAD BEDÖMNING 2/2 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 15

16  Avhandlingar plagiatgranskas alltid med programvara.  En lärare kan även använda programvara för plagiatgranskning av andra skriftliga uppgifter.  I användningen betonas öppenhet och principen om likabehandling.  Om programvara används i en kurs ska granskningen gälla samtliga studerande genom att de själva skickar in sitt arbete.  I en kurs där programvara inte använts kan en lärare som i sin egen granskning av en uppgift fattar stark misstanke om fusk skicka in ett enskilt arbete med studerandens tillstånd. 28.9.2015 [EB] 30 § PLAGIATGRANSKNING Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 16

17  De godkända studieprestationerna bedöms enligt skalan  5 (A, utmärkta),  4 (B, synnerligen goda),  3 (C, goda),  2 (D, tillfredsställande),  1 (E, nöjaktiga)  0 (F, underkänd).  Lärandemålen utgör betygskriterier, så att en studerande som har godkänts har bedömts uppfylla alla lärandemål.  En godkänd studieprestation kan även ges bedömningen godkänd om studieprestationen är av ett sådant slag att en gradering inte är meningsfull.  Kunskap i det andra inhemska språket bedöms enligt skalan goda eller nöjaktiga insikter.  Genom förnyad examination eller då begäran om rättelse avgörs kan den tidigare bedömningen inte försämras. 28.9.2015 [EB] 31 § VITSORDSSKALA Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 17

18  Slutbedömning av studiehelheter för examen sker särskilt för lägre och högre högskoleexamen.  Bedömning av studiehelheter inom lärarutbildningen kan innefatta studier utanför examen varvid detta bör framgå tydligt.  Slutbedömningen gäller studier om minst 25 studiepoäng  uträknas som med studiepoäng vägt medeltal av de studieprestationer som ingår i helheten.  Undantag kan ske enligt fakultetens motiverade beslut, varvid grunderna för uträkningen av hur delprestationer kombineras till en helhetsbedömning bör framgå i beskrivningen av studiehelheten på akademins webbplats.  Avhandlingar för högre högskoleexamen ingår inte vid uträkning av slutbedömning för de fördjupade studierna. Slutbedömningen sker i övrigt enligt vad som bestäms i 1 mom. 28.9.2015 [EB] 31 § SLUTBEDÖMNING Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 18

19  En godkänd avhandling för lägre högskoleexamen samt ett godkänt diplomarbete i den tekniska utbildningen bedöms enligt skalan i 31 § 1 mom.  En godkänd avhandling för högre högskoleexamen bedöms med något av betygen laudatur, eximia cum laude approbatur, magna cum laude approbatur, cum laude approbatur, non sine laude approbatur, lubenter approbatur och approbatur, där laudatur är det högsta betyget.  Om studeranden har utfört sina studier framgångsrikt och i sitt examensarbete uppvisat särskild mognad och omdömesförmåga kan i examensbrevet för teknologie kandidat- eller diplomingenjörsexamen antecknas att examen har avlagts med utmärkelse.  Anteckningen görs ifall det med studiepoäng vägda medeltalet av alla prestationers heltalsdel är minst 4 och diplomarbetet har bedömts med 4 eller 5.  Vid beaktande av medeltalet beaktas inte betyget för diplomarbetet.  Mognadsprovet för lägre respektive högre examen [är en separat prestation och det] bedöms i sak av en person inom ämnet enligt skalan godkänd/underkänd.  Mognadsprovet liksom svenskspråkig sammanfattning bedöms språkligt av språkcentret med skalan godkänd/underkänd. 28.9.2015 [EB] 32 § VITSORDSSKALA FÖR AVHANDLINGAR Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 19

20  Bedömningsprocessen för avhandlingar är enhetlig inom alla ämnen vid akademin.  Bedömningskriterier och grunder finns formulerat med lärandemålet som grund för alla vitsord och de offentliggörs på webben och i beskrivningen av avhandlingsarbetet i studieplaneringsverktyget.  Akademin kommunicerar rättigheter och skyldigheter för alla parter i en handlednings- och bedömningsprocess genom att uppgöra ett dokument som används av alla både för lägre och högre högskoleexamen.  Att notera: Modeller för lärandemål ska uppgöras. Likaså ska dokumentmodell uppgöras.  Avhandlingar inklusive mognadsprov godkänns om de har klarat plagiatgranskningen och språkgranskningen samt om prestationerna utgående från lärandemålen har klarat tröskeln för godkänd prestation.  Lägre högskoleexamen  Sakgranskaren för avhandling inklusive mognadsprov bedömer prestationen inom 14 dagar och svarar för att resultatet kan registreras i studieregistret. 28.9.2015 [EB] 33 § BEDÖMNINGSPROCESS FÖR AVHANDLINGAR Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 20

21  Högre högskoleexamen  Sakgranskarna för avhandling inklusive mognadsprov ger var sitt eller ett gemensamt skriftligt utlåtande med vitsordsförslag utgående från lärandemålen.  Tidsgränsen är 30 dagar, förutom under sommarferierna.  Dekanus bedömer på basis av utlåtandet avhandlingen inklusive mognadsprovet förutsatt att avhandlingen har klarat plagiatgranskningen och språkgranskningen.  Fakultetskansliet inför resultatet i studieregistret.  Studeranden delges per e-post till sin abo.fi-adress vitsordet samt utlåtandet som ligger som grund för bedömningen.  Om en sakgranskare föreslår att prestationen underkänns, utses ytterligare en sakgranskare, som inom 30 dagar ska inkomma med ett utlåtande.  Om också den nya sakgranskningen utmynnar i ett förslag att prestationen underkänns, återbördas avhandlingen till studeranden, handledare utses och handledningsprocessen återupptas.  Om den andra sakgranskaren föreslår godkänt vitsord bedömer dekanus på basis av utlåtandena avhandlingen.  Om dekanus inte godkänner avhandlingen återbördas den till studeranden, för att studeranden tillsammans med handledaren ska utarbeta en plan för nödvändiga korrigeringar samt omarbeta avhandlingen.  Det är också tillåtet att inleda ett nytt avhandlingsarbete. 28.9.2015 [EB] 33 § BEDÖMNINGSPROCESS FÖR AVHANDLINGAR Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 21

22  Tentator rapporterar examinationsresultaten elektroniskt snarast möjligt,  senast två veckor efter tentamen, inlämningstidpunkt eller motsvarande om studerandena till antalet är färre än 60  senast tre veckor efter om studerandena är flera än 60.  Dekanus kan, om vägande skäl föreligger, bevilja tentator ytterligare högst tre veckor tilläggstid för bedömningen.  Resultaten från elektroniska tentamina rapporteras senast tre veckor efter tentamen.  Resultaten från eventuell sommarexamination bör rapporteras senast i mitten av september.  Examinationsresultatet registreras i studieprestationsregistret.  Datum för avläggande av en studiehelhet är detsamma som datum för avläggande av den sista delprestationen under förutsättning att alla delprestationer då har godkänts.  En godkänd studieprestation som är införd i studieprestationsregistret föråldras inte utan är giltig för examen förutsatt att lärandemålen är oförändrade. 28.9.2015 [EB] 34 § RESULTAT Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 22

23  Examinationssvaren förvaras hos tentator eller på en plats som tentator har bestämt minst sex månader från den tidpunkt då resultaten offentliggjordes.  Efter denna tidpunkt förstörs examinationssvaren.  För sådana examinationsresultat som har offentliggjorts 1.6 – 31 augusti räknas tiden med början från 1 september samma år.  Om studeranden inom denna tid meddelar sin önskan att se studieprestationen ska tillfälle ges till detta.  Studeranden har inom samma tid rätt att på egen bekostnad få en kopia av sin studieprestation.  [Avhandlingar förvaras fr.o.m. 1.8.2015 elektroniskt i akademins publikationsarkiv för obegränsad tid. > när tillstånd fåtts] 28.9.2015 [EB] 35 § FÖRVARANDE AV RESULTAT Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 23

24  36 § Enskilda examinationssvar får inte ges offentlighet utan tillstånd av studeranden. Med tillstånd av tentator får examinationssvar användas i undervisnings- och forskningssyfte, dock så att studerandens identitet inte avslöjas.  37 § Forsknings- och utbildningsservice och öppna universitetets personal registrerar godkända och tillgodoräknade hela studieprestationer i akademins studieregister.  Registreringen sker inom två veckor efter det att tentamensresultatet har inkommit från tentator eller beslutet om tillgodoräknande har fattats.  Tentamensresultaten arkiveras för obegränsad tid i studieprestationsregistret. 28.9.2015 [EB] 36 § OFFENTLIGHET 37 § REGISTRERING Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 24

25 28.9.2015 [EB] 6 KAP RÄTTELSE- FÖRFARANDE OCH RÄTTSSKYDDSNÄMNDEN Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 25

26  I fråga om bedömningen av en avhandling eller ett diplomarbete inom de fördjupade studierna ska rättelse begäras skriftligen hos fakultetsrådet.  Ett rättelseyrkande ska framställas inom 14 dagar från den tidpunkt då vitsordet inklusive utlåtandet har sänts genom e-postmeddelande till studerandens abo.fi-adress (förutsatt att samtycke för elektronisk delgivning har getts).  I beslut som gäller tillgodoräknande av studier som saknar examinator vid fakulteten ska rättelse begäras skriftligen hos dekanus.  Ett rättelseyrkande ska framställas inom 14 dagar från den tidpunkt då beslut om tillgodoräknande har sänts genom e-postmeddelande till studerandens abo.fi-adress.  En studerande som är missnöjd med tillgodoräknande av en studieprestation inom ett läroämne kan skriftligen begära rättelse hos examinator.  Ett rättelseyrkande ska framställas inom 14 dagar från den tidpunkt då vitsordet kungjorts i studieprestationsregistret. 28.9.2015 [EB] 38 § BEGÄRAN OM RÄTTELSE 1/2 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 26

27  En studerande som är missnöjd med bedömningen av en annan studieprestation kan skriftligen begära rättelse hos tentator.  Ett rättelseyrkande ska framställas inom 14 dagar från den tidpunkt då vitsordet offentliggjorts.  Rättelsebeslut ska daterat antecknas i tentamenshandlingen eller för ändamålet utformad blankett och en kopia av denna handling sänds per e-post till studerandens abo.fi- adress.  Anvisning om hur studerande vid missnöje över ovan nämnda om rättelse kan begära rättelse hos rättskyddsnämnden för fortsatt rättelsebehandling bör bifogas till tentators rättelsebeslut. 28.9.2015 [EB] 38 § BEGÄRAN OM RÄTTELSE 2/2 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 27

28 [SKU 2015] ATMOSFÄREN VID UTBILDNINGEN 28.9.2015 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 28

29 [SKU 2015] ORÄTTVIS BEDÖMNING 28.9.2015 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 29

30 28.9.2015 BLANKETT FÖR BEGÄRAN OM RÄTTELSE WWW.ABO.FI/STUDENT/REGLER Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 30

31  Behandla studerandena respektfullt, jämlikt och kollegialt  Skapa ett bra diskussionsklimat och involvera studerandena i utvecklingen av enskilda kurser, utbildningen och arbetsmiljön  Kommunicera noggrant både lärandemål och instruktioner om uppgifter och bedömningskriterier samt håll dig till kriterierna 28.9.2015 [SKU2015] ÅTGÄRDSFÖRSLAG FÖR ATT SKAPA EN BRA STUDIEMILJÖ Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 31

32  En studerande, som är missnöjd med ett beslut som har fattats med anledning av begäran om rättelse kan därtill begära rättelse i detta beslut hos rättskyddsnämnden  inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.  Tidpunkten räknas från det datum då e-postmeddelandet har skickats.  Om studeranden kan visa på ett godtagbart förhinder för att ta del av rättelsebeslutet kan tiden förlängas.  Studerandens begäran att ärendet ska underställas rättsskyddsnämnden görs skriftligen.  Den undertecknade begäran lämnas in till Åbo Akademis registrator, Domkyrkotorget 3, 20500 Åbo eller en skannad kopia till e-postadressen registrator(at)abo.fi. 28.9.2015 [EB] 39 § ÖVERFÖRING AV ÄRENDE Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 32

33  Förvaltningsinstruktionen fastställer att för fortsatt behandling om rättelse av studieprestationer finns en examensnämnd.  Som examensnämnd fungerar rättsskyddsnämnden.  Nämnden bör sammanträda inom 30 dagar  Tiden räknas från det datum då ärendet registrerats  Nämnden är beslutför då samtliga medlemmar är närvarande.  Rektor utser sekreteraren.  Vid omröstning iakttas samma förfarande som vid en kollegial domstol. 28.9.2015 [EB] 40-41 § RÄTTSSKYDDSNÄMNDEN Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 33

34  42 § Hörande av part  Innan nämnden fattar beslut, ska en skriftlig förklaring infordras av den lärare, examinator eller det fakultetsråd, vars beslut utgör utgångspunkten för begäran om rättelse  Studeranden ska beredas möjlighet att skriftligen bemöta förklaringen.  Sekreteraren bör se till att handlingarna kommer i tid till mötet  43 § Nämndens beslut och besvärsförbud  Skriftligt beslut i ärendet meddelas berörda parter, d.v.s. studeranden, läraren eller examinatorn samt fakultetsrådets föredragande i studieärenden.  Besvär mot rättsskyddsnämndens beslut får enligt 84 § 2 mom. universitetslagen (558/2009) inte anföras. 28.9.2015 [EB] 42-43 § RÄTTSSKYDDSNÄMNDEN Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 34

35  44 § Denna instruktion träder i kraft 1.8.2015.  Samtidigt upphävs Instruktion för examination och bedömning som styrelsen fastställt 8.12.2009 och 29.1.2013. 28.9.2015 [EB] 7 KAP IKRAFTTRÄDANDE Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 35

36 28.9.2015 KRITERIER FÖR GOD LÄRANDEMILJÖ  Alla utbildningslinjer gjorde självvärdering hösten 2014 med Auditeringshandboken som grund > god praxis  Kriterierna för god lärandemiljö utgör grund för det fortsatta arbete vid alla utbildningslinjer  Bygger på cirkelmodellen planering > genomförande > uppföljning och utvärdering av undervisning och utbildning Rektors beslut 10.6.2015 www.abo.fi/beslutwww.abo.fi/beslut Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 36

37 28.9.2015 GOD LÄRANDEMILJÖ: EXAMINATION OCH BEDÖMNING  Bedömningskriterier, vad som bedöms:  7.1. Examinationsformer och uppgifter som stöder inlärning  7.2. Bedömningskriterier och bedömningsgrunder  7.3. Lärarens feedback på övningsuppgifter och tentamina  Bedömningsgrunder, hur bra?  Inledande > under utveckling > inarbetade  7.1. Ett mångsidigt utbud av pedagogiskt väl uppbyggda former av examination. Lärarna stöds i att planera och förverkliga examinationsuppgifter och examinationen.  7.2. Det finns dokumenterade rekommendationer för formulering av lärandemål och examination och bedömning. Bedömningskriterierna är tydligt uppräknade och vissa bedömningsgrunder för vitsorden finns. En stor del av kurserna har tydligt utskrivet hur viktningen inför slutvitsord uträknas. Studerande uppmuntras att ansöka om tillgodoräknande av tidigare förvärvat relevant kunnande och färdigheter.  7.3. Läraren ger feedback på alla övningsuppgifter och tentamina genom att dessa ges tillbaka åt studenten försedda med vissa kommentarer. Studerande medvetandegörs hur man vid behov kan begära rättelse. Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 37

38  Under hösten 2015 hålls fem webbinarier om de nya bestämmelserna och SKU-resultatet:  7.9.2015 Ändringar i ES: mognadsprovet, språkgranskningen samt utbildningslinjeansvarigas uppgifter  14.9.2015 EB: examinationsformer, examinationsrätt, tidsgränser för examination  28.9.2015 EB: tillgodoräknande, bedömning, bedömningskriterier, bedömningsgrunder  12.10.2015: Kriterier för god lärandemiljö  26.10.2015: SKU2015: resultatrapport om studerandes erfarenheter av studierna och studielivet  Rapport www.abo.fi/student/sku_rapporterwww.abo.fi/student/sku_rapporter  Se närmare http://www.abo.fi/personal/lunchseminarier.http://www.abo.fi/personal/lunchseminarier  Våren 2015 hölls fyra webbinarier om ES  Se inspelningar www.abo.fi/personal/videoseminarierwww.abo.fi/personal/videoseminarier 28.9.2015 WEBBINARIESERIE HÖSTEN 2015 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 38

39  Styrdokument om utbildning för personal och studerande  Examensstadga (ES)  Instruktion för examination och bedömning (EB)  Definition av god lärandemiljö  Direktiv för hantering av fusk och plagiat  Anvisningar  Blanketter för begäran om rättelse  http://www.abo.fi/personal/stuforf http://www.abo.fi/personal/stuforf  http://www.abo.fi/student/regler http://www.abo.fi/student/regler 28.9.2015 [ES OCH EB] INFORMATION Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 39


Ladda ner ppt "[EB] INSTRUKTION FÖR EXAMINATION OCH BEDÖMNING DEL 2 Nu kör vi vidare… Webbinarium 28.9.2015 Monica Nerdrum, forskning och utbildning/lärandestödet."

Liknande presentationer


Google-annonser