Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Allmän Ekonomi utbildning Skoladministratörer. Ekonomi grunder Ekonomi- och verksamhetstyrning Ekonomimodell Fakturahantering Inköp Utanordning – Utlägg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Allmän Ekonomi utbildning Skoladministratörer. Ekonomi grunder Ekonomi- och verksamhetstyrning Ekonomimodell Fakturahantering Inköp Utanordning – Utlägg."— Presentationens avskrift:

1 Allmän Ekonomi utbildning Skoladministratörer

2 Ekonomi grunder Ekonomi- och verksamhetstyrning Ekonomimodell Fakturahantering Inköp Utanordning – Utlägg Övrigt –Försäljning inventarier –Oseriösa företag –Mutor och jäv Allmän Ekonomi utbildning

3 Ekonomi ” Läran om hushållande med resurser i ett tillstånd av knapphet. Med knapphet menas att tillgängliga resurser är begränsade till totala önskemål och behov.” Ekonomi grunder

4 Resurs tillgång som behövs för att iscensätta ett projekt, skapa en produkt eller genomgå en process. Exempel på resurser är arbetskraft, tid, pengar, lokaler, naturtillgångar, råvaror, energi och kunskap Ekonomi grunder

5 Ekonomiska begrepp Budget Ekonomiplanering – hur man tänkt använda sina pengar (resurser) under en viss tid Resultaträkning - intäkter och kostnader - visar verksamhetens resultat under en viss period, vins eller förlust Balansräkning - tillgångar och skulder - ekonomiska ställningen vid ett visst ögonblick

6 Ekonomi grunder Ekonomiska begrepp Investering -Större anskaffning som har ett värde över flera år (minst tre år) -anskaffningskostnaden belastar verksamheten fördelat över investeringens beräknade livsläng -avskrivning och ränta (kapitaltjänst) -Uppgå till minst ett basbelopp (44 500 kr år 2015) -Vara värdehöjande

7 Internkontroll Syftar till att granska att resurserna används för verksamheten i enlighet med fattade beslut samt att säkerställa att lagar, rutiner, bestämmelser och överenskommelser följs. Ekonomi- och verksamhetsstyrning

8 Lagstiftning: Kommunallagen Lag om kommunal redovisning Lagen om offentlig upphandling Bokföringslag Skattelagar (moms-, beskattning- etc) Skollag Lagen om bidrag på lika villkor Arbetsrättslagar m fl

9 Ekonomi- och verksamhetsstyrning Lag (1997:614) om kommunal redovisning Bokföring och redovisning skall fullgöras på ett sätt som överensstämmer med god redovisningssed (1 kap 3§) Bokföringsskyldighet (2 kap 1§) Ordnad bokföring (2 kap 2§) Ekonomiska händelser löpande (2 kap 3§)

10 Ekonomi- och verksamhetsstyrning Ekonomisk händelse Alla aktiviteter som ger upphov till en förändring av förbundets ekonomiska ställning, kan vara extern eller intern Inbetalningar och utbetalningar Uppkomna fordringar och skulder Andra åtgärder eller transaktioner som påverkar förmögenhetens storlek eller sammansättning En verifikation är det dokument som bekräftar en ekonomisk händelse

11 Ekonomi- och verksamhetsstyrning Attest- och utanordningsreglemente (beslutat av interimistiska direktionen 2014-10-10): Mottagningsattest = kontroll mot leverans/prestation, mottagen vara eller tjänst uppfyller avtalade villkor. Granskningsattest = kontroll av uträkning. Beslutsattest = görs av budgetansvarig, kontroll sker att beställning har skett, att beslut har fattats och att villkoren stämmer överens med överenskommelse. I beslutsattesten ligger också ansvaret för konteringen. Utanordning = avslutande kontroll för att kunna godkänna en transaktion för utbetalning. I detta ingår att kontrollera att attester har skett och att konteringen är fullständig.

12 Ekonomi- och verksamhetsstyrning Attest- och utanordningsreglemente (beslutat av interimistiska direktionen 2014-10-10): Mottagningsattest = kontroll mot leverans/prestation, mottagen vara eller tjänst uppfyller avtalade villkor. Kontroll av fakturauppgifter. Granskningsattest = kontroll av uträkning. Beslutsattest = görs av budgetansvarig, kontroll sker att beställning har skett, att beslut har fattats och att villkoren stämmer överens med överenskommelse. I beslutsattesten ligger också ansvaret för konteringen. Utanordning = avslutande kontroll för att kunna godkänna en transaktion för utbetalning. I detta ingår att kontrollera att attester har skett och att konteringen är fullständig.

13 Ekonomimodell Varför kodplan? Hjälpmedel för att bearbeta och sammanställa budget och redovisning Planering, uppföljning och analys av kommunens resursanvändning

14 Ekonomimodell Förbundets kod bild i ekonomisystemet (RD) KontoAnsvarVerksamhetProgramAktivitetProjektObjektFriMotpart 4 pos6 pos (8)5 pos 3 pos 4 pos 3 pos Pos = positioner

15 Ekonomimodell Kontoklasser: 1.Tillgångar 2.Skulder 3.Intäkter/Inkomster 4.Kostnader/Utgifter 5.Kostnader för arbetskraft 6 &7 Övriga verksamhetskostnader 8. Resultaträkningens övriga intäkter och kostnader 1-2 tillhör Balansräkning 3-8 tillhör Resultaträkningen Konto

16 Ekonomimodell Kommun-Bas13 Förändringar i korthet: Motpart – där det varit möjligt har antalet konton minskats som innehåller motpart. Köp av stödverksamhet m m – konto 464x har tagits bort, olika konton för köp av tjänster i kontoklass 6 och 7 ska användas. Övriga främmande tjänster – ny kontogrupp 74, avser administrativa tjänster (743x ), konsultkostnader (745x ), måltider (746x), hälso- och friskvårdsrelaterade tjänster (747x) samt övriga tjänster (749x). Dessa ersätter flera kontogrupper inom kontoklass 4,6 samt delvis 58. Fastighetskostnader – leasing flyttats från 61 till kontogrupp 63 och 69. Kontogrupp 61 innehåller olika typer av fastighetskostnader. Nya konton för städtjänster och renhållning (605x)-tidigare så kallade stödtjänster. Transportmedel – en kontogrupp (69) har lagts upp för att samla konton från ett antal andra kontogrupper. Personalsociala kostnader (kontogrupp 58)– har tagits bort. Kostnader som tidigare bokfördes där ska istället bokföras på andra kostnadsslag i de övriga kontoklasserna. Konto

17 Ekonomimodell ”Vem har ansvar för kostnader/intäkter?” 1 position, HUF (direktion) 2 positioner, förbund (förbundschef) 3-6 positioner, detaljerad ansvarsdelegering inom förbundet. 3-4 positioner, verksamhetschef och ort 5-6 positioner, rektor/enhetschef 7-8 positioner, används ej, reserv, men anges med 00 när så krävs Ansvar

18 Ekonomimodell Ansvar Hälsinglands Utbildningsförbund 1xxxxx Förbundschef 11xxxx Adm chef 111xxx Verks.chef GY+GS 112xxx Verks.chef VUX 113xxx YH/Lärcentrum/FoU 1130xx VUX Bollnäs 1131xx VUX Söderhamn 1132xx VUX Nordanstig 1133xx

19 Ekonomimodell Verksamhet Verksamhetskoden beskriver vad som utförs i förbundet utan att ta hänsyn till vilken organisatorisk enhet som utför arbetet Beskriver vad som åstadkoms i form av verksamhetsresultat Styrs av SCB:s informationskrav och SKL:s rekommendationer. Koddelen är obligatorisk när vi redovisar intäkter och kostnader

20 Ekonomimodell Följer SCB:s verksamhetsindelning där verksamhetsblock 4 är pedagogisk verksamhet (skola för barn och ungdom samt kommunal vuxenutbildning och övrig utbildning.) 50 Gymnasieskola (450) 53 Gymnasiesärskola (453) 70 Grundläggande vuxenubildning (470) 72 Gymnasial vuxen- och påbygnadsutbildning (472) 74 Särskild utbildning för vuxna (474) 75 Högskoleutbildning m.m (475) 76 Svenska för invandrare –SFI (476) 78 Uppdragsutbildning (478) Verksamhet

21 Ekonomimodell Knyter samman gemensamma aktiviteter Verksamhetsövergripande Märkning av utbildningar, ”driftsprojekt” inom vuxenutbildningen Aktiviteter pågår normalt hela tiden till skillnad från projekt, som är tidsbegränsade. Aktivitet

22 Ekonomimodell Följande kriterier gäller för ett projekt: Ha en projektägare Vara en tillfälligt etablerad organisation Ha ett tydligt syfte och tydliga mål Ha särskilt avsatta resurser Bedrivas under särskilda arbetsformer och bestå av ett antal samordnade och styrda aktiviteter Projekt Driftprojekt (1xxx) Försäkringsprojekt (2xxx) Investeringsprojekt (3xxx) 2:a position – ”årsidentitet”

23 Ekonomimodell Med objekt avses befintliga fysiska objekt samt lån Pos 1: 1 Fastighet 2 Fordon 3 Lån Pos 2: 1 Bollnäs kommun 2 Söderhamns kommun 3 Nordanstigs kommun 7 Kansli Bollnäs Objekt

24 Ekonomimodell Används för märkning inköpsansvariga, arbetslag Eller annat där märkning önskas Pos 1: 1 Bollnäs kommun 2 Söderhamns kommun 3 Nordanstigs kommun 7 Kansli Bollnäs Pos 2-3 =löpnummer Fri

25 Ekonomimodell Obligatorisk koddel Anger vilken som är motpart för en transaktion Har blivit allt viktigare i och med nya krav från omvärlden på den kommunala sektorn. Visar transaktioner inom samt mellan de olika samhällssektorerna. Viktig för eliminering av interna poster Motpart

26 Fakturahantering Ref kod Rätt adress Giro nr Ver datum Period Kreditfaktura Momsbelopp Representation, leasing Betalningsvillkor (30 dgr fr fakturadatum, faktura/expavg) Granskning - fakturakontroll

27 Fakturahantering Granskning - fakturakontroll

28 Fakturahantering Periodisering Viktigt att kostnader och intäkter redovisas på rätt period Vad avser fakturan och vilken period? Periodiseringsprincip: Den del av betalningen, intäkter eller kostnader, som hör till perioden skall tas med oavsett när de betalas. Vid periodisering av intäkter och kostnader används balansräkningskonton för att dela upp betalning.

29 Fakturahantering Periodiseringsnycklar

30 Fakturahantering Periodiseringsnycklar

31 Fakturahantering Betalning leverantörsfakturor Betalningen går iväg via bankgirot kl 13.00 dagen före förfallodagen. Det betyder att fakturan ska vara attesterad och klar före kl 13.00 dagen före förfallodagen. Förfallodagen infaller på en måndag: Betalningen går iväg fredagen före förfallodagen. Fakturan ska vara attesterad och klar före fredag kl 13.00. Förfallodagen infaller på en helgdag mitt i veckan: Betalningen går iväg sista vardagen före förfallodagen. Fakturan ska vara attesterad och klar före kl 13.00 sista vardagen före förfallodagen. Leverantören har pengarna första vardag efter helgdagen men med förfallodagen som betaldag. Förfallodagen infaller på en lördag eller söndag: Betalningen går iväg på fredagen kl 13.00 och leverantören har pengarna på måndagen, men med förfallodagen som betaldag.

32 Inköp Befintliga avtal Rekvisitioner Ref koder Faktura adress: Box 131, 826 23 Söderhamn E-faktura

33 Utanordning - Utlägg Blanketter finns för uppdrag arvode, ersättningar, utlägg Inga handkassor Förladdade kort

34 Inventarier som ej används Trasiga, utdömda, kasserade inventarier Tillhör förbundet och får ej efterskänkas Försäljning får ske på öppna marknaden – annons eller auktion efter värdering Försäljning av sker mot faktura

35 Oseriösa företag - Bluffakturor Fakturor Telefonförsäljning Varningslistan www.forenadebolag.se/varningslistan/www.forenadebolag.se/varningslistan/ Ex olika typer: - Domän- och hemsidor - Falska Google-tjänster - Spärrtjänster för telefon - Erbjudandefakturor - Internetkataloger - Ej beställda varor - E-post Granskning och kontroll av inkomna fakturor Bestridande och polisanmälan

36 Mutor och Jäv Korruption – missbruk av förtroendeställning till egen vinning, främst genom tagande av mutor. Lagregler om mutor och betstickning omfattar alla arbetstagare oavsett befattning, anställningsform eller arbetsgivare. Reglerna omfattar även förtroendevalda. Mutbrott – arbetstagare eller uppdragstagare för sin egen eller för någon annans räkning tar emot en muta eller annan otillbörlig belöning för sin tjänsteutövning. Bestickning- att lämna, utlova eller erbjuda en otillbörlig belöning till arbets- eller uppdragstagare. Några typiska situationer där du bör tänka dig noga för: erbjudanden om gåvor, rabatter, provisioner, måltider, resor, konferenser, fritidserbjudanden, tjänster eller krediter men även mer dolda förmåner som exempelvis inköp till självkostnadspris. Rena penninggåvor kan aldrig tas emot även om det skulle röra sig om små belopp Tillåtet att ta emot: Förmåner som inte är avsedda att påverka ditt handlande, t ex enstaka befogade arbetsmåltider av vardaglig karaktär. Mindre varuprover eller enklare prydnadsföremål och minnesgåvor. Enklare uppvaktning på födelsedagar eller vid sjukdom. Jävsregler gäller vid all ärendehantering och riktar sig till den som på något sätt kan påverka dess utgång. Vi förväntas som offentligt anställda leva upp till högt ställda krav på saklighet och opartiskhet i vårt arbete.

37 Hälsinglands Utbildningsförbund Medlemmar: Bollnäs, Nordanstig och Söderhamns kommuner. Ur förbundsordningen: ”Det övergripande syftet med samverkan är att skapa en gemensamt organiserad och fritt sökbar gymnasie- och vuxenutbildning i Hälsingland, med goda möjligheter till distansstudier oberoende av tid och rum”

38 Styrdokument Förbundsordning Konsortialavtal Planeringsdirektiv Hälsinglands Utbildningsförbun d

39 Direktion Administrativ chef Admin.pers Förbundschef Verksamhetschef Yrkeshögsk Projektverks Lärcentra FoU Vuxenutb. Bollnäs Vuxenutb. Söderhamn Vuxenutb. Nordanstig Verksamhetschef Gymnasieskola -Torsbersgymn - Staffangymn - Nordanstig gy Gymnasiesärsk -Höghammarsk - Utanhed Förbundsadm.

40 ” Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat”. (Kommunallagen 2 kap. 2§) Likställighetsprincipen

41 Huvudprinciper för ekonomi- och verksamhetsstyrning Ekonomistyrning Styrprocess som syftar till att påverka organisationens beslut och beteende. Syftet är att uppnå balans mellan en acceptabel ekonomisk ställning och ett bra verksamhetsresultat. Verksamhetsstyrning Syftar till att utifrån den politiska viljeinriktningen styra verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet. Finansiell styrning Att skapa balans mellan den finansiella styrkan och de totala kostnaderna för verksamheten. Ekonomi- och verksamhetsstyrning

42 Redovisning Syftet med redovisningen är att: Visa förbundets resultat och ekonomiska ställning Avstämning och kontroll Underlag för analys och styrning Förbundets intressenter

43 Fakturahantering Att tänka på Redovisningsreglerna Granskning och kontroll vid mottagningsattest Fakturahantering dagligen Periodisering Bluffakturor


Ladda ner ppt "Allmän Ekonomi utbildning Skoladministratörer. Ekonomi grunder Ekonomi- och verksamhetstyrning Ekonomimodell Fakturahantering Inköp Utanordning – Utlägg."

Liknande presentationer


Google-annonser