Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Vem styr? Stat och/eller kommun? Ansvar gentemot vem/vilka? Vem styr? Stat och/eller kommun? Ansvar gentemot vem/vilka? Statliga uppdraget Kommunala.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Vem styr? Stat och/eller kommun? Ansvar gentemot vem/vilka? Vem styr? Stat och/eller kommun? Ansvar gentemot vem/vilka? Statliga uppdraget Kommunala."— Presentationens avskrift:

1 1 Vem styr? Stat och/eller kommun? Ansvar gentemot vem/vilka? Vem styr? Stat och/eller kommun? Ansvar gentemot vem/vilka? Statliga uppdraget Kommunala uppdraget

2 2 Rektorn och styrkedjan Betänkande av Utredningen om rektorernas arbetssituation inom skolväsendet (mars 2015) 3 stora utmaningar: Tid Prioritering Fungerande styrkedja Rektorn och styrkedjan Betänkande av Utredningen om rektorernas arbetssituation inom skolväsendet (mars 2015) 3 stora utmaningar: Tid Prioritering Fungerande styrkedja

3 Statliga uppdraget 3 Skollag Beslutad av riksdagen. Innehåller grundläggande bestämmelser om förskola, fritidshem, skola och vuxenutbildning. Skollag Beslutad av riksdagen. Innehåller grundläggande bestämmelser om förskola, fritidshem, skola och vuxenutbildning. Förordningar Rättsregler beslutade av regeringen. Till exempel om olika skolformer och om riktade statsbidrag. Liksom lagar är de bindande och ska följas. Förordningar Rättsregler beslutade av regeringen. Till exempel om olika skolformer och om riktade statsbidrag. Liksom lagar är de bindande och ska följas. Föreskrifter Regeringen kan meddela att Skolverket får eller ska besluta om bindande bestämmelser inom ett visst område. Föreskrifter Regeringen kan meddela att Skolverket får eller ska besluta om bindande bestämmelser inom ett visst område. Till exempel kursplaner, betygskriterier, bidrag för elever i fristående skolor.

4 4 Läroplaner Förordning utfärdad av regeringen och som ska följas av de verksamheter som omfattas av förordningen. Läroplaner Förordning utfärdad av regeringen och som ska följas av de verksamheter som omfattas av förordningen. Det finns läroplaner som täcker in: Förskolan, grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen. Det finns läroplaner som täcker in: Förskolan, grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen. Beskriver verksamheternas värdegrund, uppdrag, mål och riktlinjer för arbetet. Det finns Allmänna råd om bl a bedömning och betygsättning, kränkande behandling, åtgärdsprogram, fritidshem och kvalitetsarbete. Allmänna råd Skolverket lämnar rekommendationer till hur skolans författningar kan tillämpas. Allmänna råd utgår alltid från en författning. Allmänna råd Skolverket lämnar rekommendationer till hur skolans författningar kan tillämpas. Allmänna råd utgår alltid från en författning.

5 5 Kursplaner Fastställs av Skolverket. Varje ämne i grundskolan har en kursplan med ämnets innehåll, syfte och mål. Kursplaner Fastställs av Skolverket. Varje ämne i grundskolan har en kursplan med ämnets innehåll, syfte och mål. Skolverkets författningssamling (SKOLFS) Innehåller deras egna föreskrifter och allmänna råd men även förordningar. Skolverkets författningssamling (SKOLFS) Innehåller deras egna föreskrifter och allmänna råd men även förordningar. Programmål Fastställs av regeringen för varje nationellt program i gymnasieskolan. Programmål Fastställs av regeringen för varje nationellt program i gymnasieskolan. Betygskriterier Fastställs av Skolverket. Betygskriterierna talar om vad eleven ska kunna för att få ett visst betyg. Betygskriterier Fastställs av Skolverket. Betygskriterierna talar om vad eleven ska kunna för att få ett visst betyg. Ämnesplaner Fastställs av Skolverket. Varje ämne i gymnasieskolan har en ämnesplan som beskriver innehåll, syfte och mål. Ämnesplaner Fastställs av Skolverket. Varje ämne i gymnasieskolan har en ämnesplan som beskriver innehåll, syfte och mål.

6 Kommunala uppdraget 6 Skolplan Frivillig. Fastställs av KF och anger kommunalt prioriterade mål eller verksamheter inom ramen för gällande nationella styrdokument. Skolplan Frivillig. Fastställs av KF och anger kommunalt prioriterade mål eller verksamheter inom ramen för gällande nationella styrdokument. Styrkort KF beslutar – utifrån fastställd vision - om övergripande styrkort med strategier, mål och indikatorer i fyra perspektiv. Syftet är att kunna styra den samlade verksamheten mot önskad måluppfyllelse, effektivitet och ekonomi. Styrkort KF beslutar – utifrån fastställd vision - om övergripande styrkort med strategier, mål och indikatorer i fyra perspektiv. Syftet är att kunna styra den samlade verksamheten mot önskad måluppfyllelse, effektivitet och ekonomi. Respektive nämnd beslutar om sitt styrkort inom ramen för det övergripande. KF:s Budget KF fastställer de finansiella och verksamhetsmässiga mål som tillsammans är avsedda att säkra måluppfyllelse inom ramen för god ekonomisk hushållning. KF:s Budget KF fastställer de finansiella och verksamhetsmässiga mål som tillsammans är avsedda att säkra måluppfyllelse inom ramen för god ekonomisk hushållning.

7 7 Riktlinjer för styrning och god ekonomisk hushållning (f astställda av KF) Riktlinjer för styrning och god ekonomisk hushållning (f astställda av KF) Facknämnderna ”Verksamheten ska bedrivas inom befintliga ekonomiska ramar även om detta kan medföra att målen i kommunens övergripande styrkort och nämndstyrkort i budgeten inte helt kan uppnås. ” Facknämnderna ”Verksamheten ska bedrivas inom befintliga ekonomiska ramar även om detta kan medföra att målen i kommunens övergripande styrkort och nämndstyrkort i budgeten inte helt kan uppnås. ” ”Då den kommunala organisationen bygger på ett decentraliserat ansvar i fråga om ekonomi, verksamhet och befogenhet är det en grundförutsättning att åtgärder initieras och genomförs på rätt nivå och inte transporteras till högre beslutsnivå än som dessa riktlinjer kräver, eller till annan instans i den kommunala organisationen.”

8 8 BUN:s budget Inom ramen för KF:s budget beslutar BUN om sin budget till verksamheterna. BUN:s budget Inom ramen för KF:s budget beslutar BUN om sin budget till verksamheterna. Skolområdets budget Inom ramen för BUN:s budget beslutar SO om sin budget till enheterna. Skolområdets budget Inom ramen för BUN:s budget beslutar SO om sin budget till enheterna. Delegeringsordning BUN beslutat utse FC som delegat i 163 frågor. Fc har i sin tur utsett delegater i 157 frågor som kan hänföras till 22 olika tjänstefunktioner. Delegeringsordning BUN beslutat utse FC som delegat i 163 frågor. Fc har i sin tur utsett delegater i 157 frågor som kan hänföras till 22 olika tjänstefunktioner. Verksamhetsplan Konkretiserar den kommunala skolplanens strategier genom olika verktyg/ insatser som verksamheterna använder för att nå skolplanens mål. Verksamhetsplan Konkretiserar den kommunala skolplanens strategier genom olika verktyg/ insatser som verksamheterna använder för att nå skolplanens mål. Policy/Riktlinje Normalt liktydigt med avsiktsförklaring för att styra beslut och nå önskade mål. Policy/Riktlinje Normalt liktydigt med avsiktsförklaring för att styra beslut och nå önskade mål.

9 Kommun 9 Arbetsgivare Stat Uppdragsgivare Måluppfyllelseansvar Ekonomiansvar Personalansvar Kvalitetsansvar Måluppfyllelseansvar Styrdokument INTE arbetsgivare INTE ekonomiansvar INTE personalansvar ANSVARBEFOGENHETANSVARBEFOGENHET ANSVARBEFOGENHETANSVARBEFOGENHET BARN – ELEVER – BRUKARE INTE investeringsansvar Investeringsansvar Statliga myndigheter KF,KS,BUN,Kommunrev

10 10 Två delar av samma helhet Samma dignitet Kommunala styrdokument Statliga styrdokument

11 11 Administrativa arbetsuppgifter Pedagogiska uppdraget Inom ramen för tid, mandat och resurser Måluppfyllelse Volym Möten Prioriteringar Styrdokument Bra/borde göras Varför detta? Möten Prioriteringar Styrdokument Bra/borde göras Varför detta? Läroplan Kursplan Skolplan Undervisning Barn/elev Läroplan Kursplan Skolplan Undervisning Barn/elev

12 12 Administrativa arbetsuppgifter Pedagogiska uppdraget Arbetsgivarrollen Tydlighet Kommunikation Höga förväntningar Prioriteringar Målfokus Utvecklingsområden Tydlighet Kommunikation Höga förväntningar Prioriteringar Målfokus Utvecklingsområden Prioritering Tydlig styrkedja Huvudman skola Prioritet på kärnuppdraget Tydlig styrkedja Huvudman skola Prioritet på kärnuppdraget Ledning Styrning Prioritering Samordning Balans Ledning Styrning Prioritering Samordning Balans ”Effektive pedagogiske ledaren” & ”Gode administratören” ”Effektive pedagogiske ledaren” & ”Gode administratören”

13 13 Kenth Olsson


Ladda ner ppt "1 Vem styr? Stat och/eller kommun? Ansvar gentemot vem/vilka? Vem styr? Stat och/eller kommun? Ansvar gentemot vem/vilka? Statliga uppdraget Kommunala."

Liknande presentationer


Google-annonser