Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ansvar gentemot vem/vilka?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ansvar gentemot vem/vilka?"— Presentationens avskrift:

1 Ansvar gentemot vem/vilka?
Vem styr? Stat och/eller kommun? Ansvar gentemot vem/vilka? Statliga uppdraget Kommunala uppdraget

2 Rektorn och styrkedjan
Betänkande av Utredningen om rektorernas arbetssituation inom skolväsendet (mars 2015) 3 stora utmaningar: Tid Prioritering Fungerande styrkedja

3 Statliga uppdraget Skollag Förordningar Föreskrifter
Beslutad av riksdagen. Innehåller grundläggande bestämmelser om förskola, fritidshem, skola och vuxenutbildning. Förordningar Rättsregler beslutade av regeringen. Till exempel om olika skolformer och om riktade statsbidrag. Liksom lagar är de bindande och ska följas. Föreskrifter Regeringen kan meddela att Skolverket får eller ska besluta om bindande bestämmelser inom ett visst område.   Till exempel kursplaner, betygskriterier, bidrag för elever i fristående skolor.  

4 Det finns läroplaner som täcker in:
Allmänna råd Skolverket lämnar rekommendationer till hur skolans författningar kan tillämpas. Allmänna råd utgår alltid från en författning. Det finns Allmänna råd om bl a bedömning och betygsättning, kränkande behandling, åtgärdsprogram, fritidshem och kvalitetsarbete. Läroplaner Förordning utfärdad av regeringen och som ska följas av de verksamheter som omfattas av förordningen. Beskriver verksamheternas värdegrund, uppdrag, mål och riktlinjer för arbetet. Det finns läroplaner som täcker in: Förskolan, grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen.

5 Skolverkets författningssamling (SKOLFS)
Programmål Fastställs av regeringen för varje nationellt program i gymnasieskolan. Ämnesplaner Fastställs av Skolverket. Varje ämne i gymnasieskolan har en ämnesplan som beskriver innehåll, syfte och mål. Kursplaner Fastställs av Skolverket. Varje ämne i grundskolan har en kursplan med ämnets innehåll, syfte och mål. Betygskriterier Fastställs av Skolverket. Betygskriterierna talar om vad eleven ska kunna för att få ett visst betyg.   Skolverkets författningssamling (SKOLFS) Innehåller deras egna föreskrifter och allmänna råd men även förordningar.

6 Kommunala uppdraget Skolplan KF:s Budget Styrkort
Frivillig. Fastställs av KF och anger kommunalt prioriterade mål eller verksamheter inom ramen för gällande nationella styrdokument. KF:s Budget KF fastställer de finansiella och verksamhetsmässiga mål som tillsammans är avsedda att säkra måluppfyllelse inom ramen för god ekonomisk hushållning. Styrkort KF beslutar – utifrån fastställd vision - om övergripande styrkort med strategier, mål och indikatorer i fyra perspektiv. Syftet är att kunna styra den samlade verksamheten mot önskad måluppfyllelse, effektivitet och ekonomi. Respektive nämnd beslutar om sitt styrkort inom ramen för det övergripande.

7 Riktlinjer för styrning och god ekonomisk hushållning
(fastställda av KF) Facknämnderna ”Verksamheten ska bedrivas inom befintliga ekonomiska ramar även om detta kan medföra att målen i kommunens övergripande styrkort och nämndstyrkort i budgeten inte helt kan uppnås. ” ”Då den kommunala organisationen bygger på ett decentraliserat ansvar i fråga om ekonomi, verksamhet och befogenhet är det en grundförutsättning att åtgärder initieras och genomförs på rätt nivå och inte transporteras till högre beslutsnivå än som dessa riktlinjer kräver, eller till annan instans i den kommunala organisationen.”

8 BUN:s budget Skolområdets budget Delegeringsordning Verksamhetsplan
Inom ramen för KF:s budget beslutar BUN om sin budget till verksamheterna. Skolområdets budget Inom ramen för BUN:s budget beslutar SO om sin budget till enheterna. Delegeringsordning BUN beslutat utse FC som delegat i 163 frågor. Fc har i sin tur utsett delegater i 157 frågor som kan hänföras till 22 olika tjänstefunktioner.   Verksamhetsplan Konkretiserar den kommunala skolplanens strategier genom olika verktyg/ insatser som verksamheterna använder för att nå skolplanens mål.   Policy/Riktlinje Normalt liktydigt med avsiktsförklaring för att styra beslut och nå önskade mål. 

9 Stat Kommun A N S V R B E F O G H T BARN – ELEVER – BRUKARE
Uppdragsgivare Uppdragsgivare INTE arbetsgivare Arbetsgivare Styrdokument Styrdokument Statliga myndigheter KF,KS,BUN,Kommunrev Kvalitetsansvar Kvalitetsansvar Måluppfyllelseansvar Måluppfyllelseansvar INTE ekonomiansvar Ekonomiansvar INTE personalansvar Personalansvar INTE investeringsansvar Investeringsansvar BARN – ELEVER – BRUKARE

10 Statliga styrdokument Kommunala styrdokument
Två delar av samma helhet Samma dignitet

11 Administrativa arbetsuppgifter Pedagogiska uppdraget
Inom ramen för tid, mandat och resurser   Måluppfyllelse Volym Administrativa arbetsuppgifter Pedagogiska uppdraget Läroplan Kursplan Skolplan Undervisning Barn/elev Möten Prioriteringar Styrdokument Bra/borde göras Varför detta? Volym

12 Administrativa arbetsuppgifter Pedagogiska uppdraget
Prioritering   Arbetsgivarrollen ”Effektive pedagogiske ledaren” & ”Gode administratören” Administrativa arbetsuppgifter Pedagogiska uppdraget Tydlighet Kommunikation Höga förväntningar Prioriteringar Målfokus Utvecklingsområden Tydlig styrkedja Huvudman skola Prioritet på kärnuppdraget Ledning Styrning Prioritering Samordning Balans

13 SLUT! Kenth Olsson


Ladda ner ppt "Ansvar gentemot vem/vilka?"

Liknande presentationer


Google-annonser