Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillgänglighet som diskrimineringsgrund Regionjurist: Sanna Othman

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillgänglighet som diskrimineringsgrund Regionjurist: Sanna Othman"— Presentationens avskrift:

1 Tillgänglighet som diskrimineringsgrund Regionjurist: Sanna Othman 2015-05-07

2 Ny diskrimineringsgrund 1 jan 2015 Diskrimineringslag (2008:567)
Bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Ändring i lagen av ordet funktionshinder till funktionsnedsättning FRÅN 1 JAN 2015, NY bestämmelse i DL:en – ny diskrimineringssgrund – bristande tillgänglighet är diskriminerande och en verksamhet kan föreläggas vid vite att fullgöra sin skyldighet. Bristande tillgänglighet – innebär Och som är skäliga …… skäliga utifrån krav i lagstiftning och med hänsyn till andra omständigheter(ekonomiska, praktiska förutsättningar)

3 Vad innebär bristande tillgänglighet
Med bristande tillgänglighet - en person med funktionsnedsättning missgynnas genom att en verksamhet inte vidtar skäliga åtgärder för tillgänglighet för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning. Lagändringen INNEBÄR att personer med funktionsnedsättning ska ha en bättre möjlighet att hävda sin rätt att kunna delta på likvärdiga villkor utan hinder i form av bristande tillgänglighet.

4 Vilka omfattas av den nya bestämmelsen
Personer med funktionsnedsättning har rätt att ställa krav på tillgänglighet inom bl.a. hälso- och sjukvård, restaurang, butik, utbildning och arbete Den ansvarige för en verksamhet är skyldig att vidta skäliga åtgärder för att verksamheten ska vara tillgänglig för en person med funktionsnedsättning Exempel på åtgärder kan vara att utjämna trösklar, att läsa upp en meny på en restaurang eller att erbjuda hjälpmedel som någon behöver för att kunna delta i skolan eller på jobbet, ledsagning genom lokaler, kommunikation och information med större text,

5 Vad menas med skäliga åtgärder?
Avgörs genom en helhetsbedömning i det enskilda fallet Bedömningen - utgångspunkt i de krav på tillgänglighet som finns i lagar eller andra regler som finns för verksamheten, Hänsyn ska även tas till ekonomiska och praktiska förutsättningar hos verksamheten. Åtgärderna ska vara skäliga för verksamheten. Vilka åtgärder som är skäliga att kräva avgörs genom en helhetsbedömning i det enskilda fallet. Bedömningen ska ta sin utgångspunkt i de krav på tillgänglighet som kan gälla enligt de lagar eller andra regler som finns för verksamheten, till exempel i arbetsmiljölagen, i skollagen eller i plan- och bygglagen. Hänsyn ska också tas till de ekonomiska och praktiska förutsättningarna hos verksamheten. Något som även ingår i bedömningen är hur varaktig och omfattande relationen mellan den enskilda personen och verksamheten är, liksom andra omständigheter av betydelse till exempel nyttan av en åtgärd. Bedömningen utgångspunkt i de krav på tillgänglighet som finns i lagar eller andra regler som finns för verksamheten, t.ex. i arbetsmiljölagen, i skollagen, eller i plan- och bygglagen. Därutöver ska bland annat hänsyn Hänsyn även till ekonomiska och praktiska förutsättningar hos verksamheten. Något som ingår i bedömningen är hur varaktig och omfattande relationen mellan den enskilda personen och verksamheten är, liksom andra omständigheter av betydelse till exempel nyttan av en åtgärd.

6 Vilka områden omfattas?
Arbetsliv Utbildning Hälso- och sjukvård Allmän sammankomst Offentlig tillställning Socialtjänst Offentlig anställning Det nya förbudet omfattar alla områden som diskrimineringslagen täcker idag – med undantag för tillhandahållande av bostäder

7 Åtgärder för tillgänglighet
stöd eller personlig service, information och kommunikation, fysiska miljön och transporter. Åtgärder för tillgänglighet KAN RÄKNAS IN UNDER: STÖD EL PERSONLIG SERVICE INFORMSTION O KOMMUNIKATION FYSISKA MILJÖN O TRANSPORTER

8 Åtgärder för tillgänglighet
Stöd eller personlig service Ledsagning genom myndighetslokaler Tillgänglig information och kommunikation Information i alternativa format, till exempel i storstil (text med en större teckenstorlek än den brukar vara), eller på daisy (text inläst på CD-skiva med goda sökmöjligheter). kontaktmöjligheter t.ex. via e-post och personlig service avskild plats för samtal vid myndighetskontakt

9 Åtgärder för tillgänglighet
Exempel på åtgärder i den fysiska miljön Utjämning av trösklar Montering av kontrastmarkeringar vid nivåskillnader Omplacering av starkt doftande produkter Åtgärder för att en person ska kunna ta sig ombord på och färdas med en buss eller andra tranportmedel Ledsagning och hjälp med bagage Fastighet, miljöombud, skyddsombud

10 Undantag från förbudet
Tillhandahållande av bostäder För företag med färre än tio anställda eller privatpersoner som erbjuder varor och tjänster (däremot omfattas vårdföretag med färre än 10 anställda) Skyldigheten att vidta tillgänglighetsåtgärder gäller inte:

11 Delaktighet i samhällslivet - en mänsklig rättighet
Syftet med lagen är att skapa en möjlighet för enskilda personer med funktionsnedsättning att göra sin rätt gällande ,att delta i samhällslivet på likvärdiga villkor. Delaktighet i samhällslivet för personer med funktionsnedsättning är en grundläggande mänsklig rättighet. Likhet inför lagen ska råda och människors lika värde ska respekteras på alla områden.

12 Grundläggande mänsklig rättighet
FN:s konvention om rättigheter för personer med f FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Konventionen ställer bland annat krav på att bristande stöd- och anpassningsåtgärder ska förbjudas som en form av diskriminering. Sverige har ratificerat såväl konventionen som dess protokoll om klagorätt för enskilda personer.

13 Mer information Tillgänglighet inom hälso- och sjukvård – Socialstyrelsens webbplats


Ladda ner ppt "Tillgänglighet som diskrimineringsgrund Regionjurist: Sanna Othman"

Liknande presentationer


Google-annonser