Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillgänglighetspolicy – hur hänger allt ihop?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillgänglighetspolicy – hur hänger allt ihop?"— Presentationens avskrift:

1 Tillgänglighetspolicy – hur hänger allt ihop?
Hans von Axelson

2

3 Myndigheten för delaktighet
Handisam och Hjälpmedelsinstitutet För att ge bättre förutsättningar för ett mer effektivt och kunskapsbaserat arbete kring ökad delaktighet och tillgänglighet för alla oavsett funktionsförmåga

4

5 Funktionsnedsättning efter ålder, 2005-2007
Källa: Folkhälsoinstitutet

6

7 Folkhälsa Det är nästan tio gånger vanligare att personer med funktionsnedsättning upplever sin hälsa som dålig.

8 Faktorer som påverkar hälsan
Delaktighet och inflytande Ekonomi Tillgänglighet Källa: Folkhälsoinstitutet

9 Tillgänglighetspolicy

10 Allmänna kommentarer Rekommendationer till Sverige

11 Strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken
FN-konventionen

12 Inriktningsmål it – funktionshinderspolitik
Tillgängligheten och användbarheten till offentliga webbgränssnitt ska öka. Kunskapen och beställarkompetensen kring tillgänglighet och användbarhet ska stärkas i anslutning till offentliga upphandlingar av e-tjänster. Kammarkollegiet och PTS strategiska myndigheter med beslutade delmål

13 Lätt och säkert att använda
Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Lätt och säkert att använda Digitalt innanförskap Alla som vill ska kunna använda de möjligheter som digitaliseringen erbjuder Beslutade insatser E-delegationens vägledning för Webbutveckling Funktionshinderspolitisk strategi Uppdrag om statistik och indikatorer för e-tillgänglighet Användningsforum

14 Digitalt innanförskap
Tillgänglighet och användbarhet till offentliga e-tjänster bör öka Viktigt att kunskap och beställar- kompetens kring tillgänglighet och användbarhet stärks i offentliga upphandlingar av e-tjänster. Offentlig information ska också vara tillgänglig i sådana format att så många som möjligt kan använda informationen.

15 Förordning 2001:526 Om statliga myndigheters ansvar för genomförandet av funktionshinders- politiken

16 Ur förordning 2001:526 Myndigheterna ska verka för att personer med funktionsnedsättning ges full delaktighet i samhällslivet och jämlikhet i levnadsvillkor. Myndigheterna ska särskilt verka för att deras lokaler, verksamhet och information är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. I detta arbete ska konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning vara vägledande.

17 RIV HINDREN

18 Vägledning för webbutveckling
För idag är det framförallt webbplatsen som gäller.

19 Ingress och principer i Artikel 3
Hållbar utveckling Tillgänglighet som princip Förutsättning för delaktighet

20 Artikel 4 Allmänna åtaganden
Universellt utformade Normer och riktlinjer När nytt skapas Finns inga genomsnitts- användare

21 Universellt utformade
Standardiseringsuppdrag Mandat 473 Metod och program med prioritering av områden för att ställa tillgänglighetskrav i standarder som revideras eller nyutvecklas Processtandard för design, utveckling och produktion av varor och tjänster med allas olikheter i fokus

22 Artikel 9 Tillgänglighet
Miniminormer och riktlinjer Anläggningar och service Förbättra befintligt

23 Tillgänglighet Standardiseringsuppdrag Mandat 376 upphandling av Informations- och kommunikationsteknik (avslutat) Standardiseringsuppdrag Mandat 420 upphandling av byggd miljö (under förhandling) Relevant EU-lagstiftning

24 Tillgänglighetslagar
Direktivförslag om tillgängliga offentliga webbplatser Aviserat att det kommer förslag om tillgänglighetslag för den inre marknaden

25 Direktivförslaget från EU
Om tillgängligheten till offentliga myndigheters webbplatser, COM(2012) 721 final Riktlinjer för tillgängligt webbinnehåll, WCAG 2.0 AA, ISO/IEC 40500:2012 Särskilda tjänster i bilaga A Verka för att övrigt offentligt webbinnehåll görs tillgängligt Övervakningssystem

26 Upphandlingsdirektiven
För alla upphandlingar där kontraktsföremålet ska användas av fysiska personer, oavsett om det rör sig om allmänheten eller personal vid den upphandlande myndigheten, ska de tekniska specifikationerna, utom i vederbörligen motiverade fall, fastställas med hänsyn till kriterier avseende tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning eller formgivning med tanke på samtliga användares behov. (min fetning) Artikel 42 det klassiska direktivet

27 Upphandla tillgänglig ikt
Blogginlägg med länkar och förklaring om Mandat 376

28 Artikel 5 Diskriminering
Skälighet Den enskildes rätt Tolkningsunderlag

29

30 ”Bristande tillgänglighet”
att en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att sådana åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning som är skäliga utifrån krav på tillgänglighet i lag och annan författning, där sådana är tillämpliga, och med hänsyn till de ekonomiska och praktiska förutsättningarna, varaktigheten och omfattningen av förhållandet eller kontakten mellan verksamhetsutövaren och den enskilde samt andra omständigheter av betydelse. Prop. 2013/14:198

31 Vilka områden? Arbetsliv Utbildning Arbetsmarknadspolitik
Medlemskap i vissa org. Varor och tjänster Allmän sammankomst och offentlig tillställning

32 Fortsättning Hälso- och sjukvård, socialtjänst m.m.
Socialförsäkring, etc. Värnplikt och civilplikt Offentlig anställning

33 Behov av föreskrifter? ”När det gäller verksamhet hos de statliga myndigheterna gäller förordningen (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av handikappolitiken. Handisam har tagit fram riktlinjer till vägledning för hur myndigheterna kan uppfylla sina skyldigheter enligt den förordningen. ”

34 Offentlig anställning
”Om myndighetens webbplats inte är utformad så att en person med nedsatt syn kan ta del av informationen där, kan kravet på skäliga åtgärder innebära att informationen ges muntligen av en tjänsteman"

35 Offentlig anställning
”Om myndighetens webbplats inte är utformad så att en person med nedsatt syn kan ta del av informationen där, kan kravet på skäliga åtgärder innebära att informationen ges muntligen av en tjänsteman"

36 Möjligheter När lag och författning blir tvingande i Sverige eller EU, finns verktyg att driva på. Den enskilde ges möjligheter Delaktighet får en inte, den måste erövras igen och igen! (fritt Bodil Jönsson)

37 Svagheter Det krävs anmälningar för att det ska bli fart
It-politikens svaga reglering gör att den goda policyn som har allas behov i sikte kan komma i skymundan Otydligt inom it-området

38 Tillgänglighetskvalitet
Design, utveckling och förbättring för användaren Genomsnittsanvändare finns inte Funktionsförmågan varierar i alla målgrupper Insikten måste med rätt från början I teknikvalet är överenstämmelse med standard viktigt

39 Kontaktuppgifter Sociala medier

40 Ikoner Ikonerna kan du exempelvis använda för att skapa länkar. Markera den ikon som du vill länka och klicka på fliken Infoga. Där kan du välja Hyperlänk. Välj sedan vilken typ av länk som du vill skapa. Vill du länka till en webbsida skriver du t ex adressen till webbsidan (exempelvis i rutan Adress.


Ladda ner ppt "Tillgänglighetspolicy – hur hänger allt ihop?"

Liknande presentationer


Google-annonser