Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Resultat Sverige April 2015 Hälsa och motivation hos löntagare i Europa.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Resultat Sverige April 2015 Hälsa och motivation hos löntagare i Europa."— Presentationens avskrift:

1 Resultat Sverige April 2015 Hälsa och motivation hos löntagare i Europa

2  Enkät genomförd online från den 9 till den 21 januari 2015 i en panel på europeiska löntagare (10:e upplagan)  Ett representativt urval på 800 svenska löntagare (äldre än 18 år, utom hantverkare, affärsidkare, fria yrkesutövare och jordbrukare/småbrukare)  Resultaten behandlas för att garantera ett representativt statistiskt urval  Avvikelserna på 5 poäng mellan ländernas resultat och resultaten för en befolkningskategori i landet anges i grönt (positiv avvikelse) eller i orange (negativ avvikelse) I NFORMATION OM TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 2

3 Tillväxttakt för BNP (Eurostat 2015) Arbetslöshetsnivå (Eurostat 2015) T ILLVÄXTTAKT OCH ARBETSLÖSHETSNIVÅ FÖR S VERIGE 3

4 Innehålls- förteckning 1. Översikt över landet (historiska indikatorer) 2. Ersättning och lösningar – Edenred 3. Den digitala revolutionen

5 1 Obs! De tre områden som tas upp är ”status”, ”industri och tjänster” och ”offentligt och privat sektor” eftersom de är de mest relevanta för att illustrera huvudfrågorna i detta avsnitt Översikt över Sverige

6 tid 46 % 44 % 60 % 55 % 70 % 53 % 70 % anställning lön Fakta (eurostat 2014) Tillväxttakt, BNP: 2,8 % Yrkesverksam befolkning: 5,1 milj. Arbetslöshet: 7,6 % *# plats av 14 europeiska länder SVERIGE #5*#4 #3 #6 #7 #2#1 HÄLSA FÖRTROENDE MOTIVATION UTVECKLING Trivsel på ar- betet (% ofta) Landets framtid (% hyser förtroende) Motivation (% ökning + stabil) Stanna på företaget (% ja) Arbetsför- hållanden (% not 8-10) Yrkesmässig framtid (% hyser förtroende) Oro (%) Finna en jämförbar anställning (% enkelt) 6

7 H UVUDSAKLIGT BEKYMMER Vilket är ditt huvudsakliga yrkesmässiga bekymmer idag? (%) 7

8 F ÖRTROENDEINDIKATOR (1/3) Har du förtroende för landets ekonomiska framtid? (%) Om du skulle bli av med ditt nuvarande arbete, skulle du säga att det är enkelt att snabbt hitta ett jämförbart arbete? (%) 8

9 F ÖRTROENDEINDIKATOR (2/3) Har du förtroende för framtiden för ditt företag/organisation? (%) Har du förtroende för framtiden för ditt yrke i ditt företag/organisation? (%) 9

10 F ÖRTROENDEINDIKATOR (3/3) Har du förtroende för de beslut som fattas av ledningen i företaget/organisationen? (%) 10

11 A RBETSFÖRHÅLLANDEN Om du skulle sätta betyg på en skala från 1 till 10 på dina ”arbetsförhållanden”, vilket betyg skulle det bli? 11

12 M OTIVATIONSINDIKATOR Din motivation i arbetet idag... (%) 12

13 I NDIKATOR PÅ LOJALITET MOT FÖRETAGET Har du redan funderat på att lämna företaget/organisationen? (%) 13

14 2 Obs! De tre områden som tas upp är ”status”, ”ålder” och ”offentlig sektor – privat sektor” eftersom de är de mest relevanta för att illustrera huvudfrågorna i detta avsnitt Ersättning och förmåner

15 L ÖN Är du nöjd med …? (%) 15 Rörlig lön Fast lön % Nöjd (2015)AllaCheferAnställda<45 år>45 årPrivat sektor Offentlig sektor Fast lön Rörlig lön

16 S OCIALA FÖRMÅNER OCH UPPSKATTNING Är du nöjd med …? (%) 16 Sociala förmåner Uppskattning % Nöjd (2015)AllaCheferAnställda<45 år>45 årPrivat sektor Offentlig sektor Uppskattning Sociala förmåner

17  F OKUS PÅ DE SOCIALA FÖRMÅNERNA (1/2) Om du skulle söka arbete på ett annat företag, hur viktigt anser du att vart och ett av följande kriterier är …? (% viktigt) 17

18  F OKUS PÅ DE SOCIALA FÖRMÅNERNA (2/2) Om du skulle söka arbete på ett annat företag, hur viktigt anser du att vart och ett av följande kriterier är …? 18 % Viktigt (2015)AllaCheferIcke-chefer<45 år>45 årPrivat sektor Offentlig sektor Stämning Balans i livet Ledning Flexibla arbetstider Karriärutveckling Sociala förmåner Företagets värden Deltid

19 FÖRETAGETS ÅTGÄRDER : RANGORDNING AV PRIORITERINGAR (1/2) För vart och ett av följande områden, förväntar du dig av din arbetsgivare... ? (%) 19

20 FÖRETAGETS ÅTGÄRDER : RANGORDNING AV PRIORITERINGAR (2/2) För vart och ett av följande områden, förväntar du dig av din arbetsgivare... ? 20 % förväntar sig en prioritering (2015)AllaCheferAnställda<45 år>45 år Privat sektor Offentlig sektor Friskvårdsbidrag Förebyggande hälsoinsatser Hjälp med försäkringar/tjänstepension etc Hjälp med personlig utbildning Hjälp med stresshantering Förmåner inom sport och kultur Personalmatsal Hjälp med inrättande av lönesparkapital Bidrag till kulturella aktiviteter Hjälp med transport Skolunderstöd Äldrevård Barnpassning Kostrådgivning Ekonomiskt stöd för energiförsörjning

21 U PPFATTNING AV LÖSNINGAR (1/4) Inom ramen för ditt arbete, har du... ? (%) 21

22 U PPFATTNING AV LÖSNINGAR (2/4) (Av dem som har tillgång till detta) Har du... ? (%) 22 Svarsfrekvensen för låg < 10 p

23 U PPFATTNING AV LÖSNINGAR (3/4) Inom ramen för ditt arbete, har du... ? 23 Resultaten för kategorierna med mindre än 15 svarande presenteras inte. % Ja (2015)AllaCheferAnställda<45 år>45 årPrivat sektor Offentlig sektor Friskvårdsbidrag Personalmatsal Lunchkuponger Förmåner inom sport Gåvo- eller presentkort Flexibla förmåner Förmåner inom kultur Kostrådgivning Bilpooler eller cykelpooler Hushållsnära tjänster personliga Semestercheckar Äldrevård Barnpassning

24 U PPFATTNING AV LÖSNINGAR (4/4) (Av dem som har tillgång till detta) Har du... ? 24 Resultaten för kategorierna med mindre än 15 svarande presenteras inte. % Nöjd (2015)AllaCheferAnställda<45 år>45 årPrivat sektor Offentlig sektor Flexibla förmåner Lunchkuponger Förmåner inom sport Friskvårdsbidrag Gåvo- eller presentkort Förmåner inom kultur Personalmatsal Bilpooler eller cykelpooler Kostrådgivning Hushållsnära tjänster personliga Barnpassning Svarsfrekvensen för låg (<10 p) Semestercheckar Äldrevård

25 F OKUS PÅ LUNCHRASTEN Skulle du önska att lunchförmånen får samma skattesubvention som friskvårdsbidrag (så att du fick välja om du ville träna eller äta hälsosamma luncher för förmånspengarna, eller en kombination av dessa)? (%) 25 Specifik fråga

26 ÖNSKEMÅL ( BLAND DE LÖNTAGARE SOM INTE HAR DESSA LÖSNINGAR )(1/2) (Om nej) Skulle du vilja få någon av dessa förmåner? (%) 26 Specifik fråga

27 ÖNSKEMÅL ( BLAND DE LÖNTAGARE SOM INTE HAR DESSA LÖSNINGAR )(2/2) 27 % Ja (2015)AllaCheferAnställda<45 år>45 årPrivat sektor Offentlig sektor Friskvårdsbidrag Lunchkuponger Flexibla förmåner Gåvo- eller presentkort Semestercheckar Förmåner inom kultur Förmåner inom sport Hushållsnära tjänster personliga Kostrådgivning Bilpooler eller cykelpooler Personalmatsal Äldrevård Barnpassning Specifik fråga (Om nej) Skulle du vilja få någon av dessa förmåner?

28 28 F ÖRVÄNTNINGAR (1/2) Tycker du att din organisation ska lägga mer, samma eller mindre fokus på något av följande områden under 2014: (%) Specifik fråga

29 29 F ÖRVÄNTNINGAR (2/2) % Mer (2015)AllaCheferAnställda<45 år>45 årPrivat sektor Offentlig sektor Belönings- eller förmånsprogram inom personalutbildning Stresshantering Uppmuntran till god hälsa och goda matvanor Information och utbildning av anställda om det ekonomiska läget Förmåner inom kultur Hjälp med vardagsinköp och hushållsnära tjänster Tycker du att din organisation ska lägga mer, samma eller mindre fokus på något av följande områden under 2014: Specifik fråga

30 S AMMANSTÄLLNING AV UPPFATTNING OM LÖSNINGAR (1/2) Slutligen, anser du att dessa åtgärder och sociala förmåner …? (%) 30

31 S AMMANSTÄLLNING AV UPPFATTNING OM LÖSNINGAR (2/2) 31 % Ja (2015)AllaCheferAnställda<45 år>45 årPrivat sektor Offentlig sektor är det mest intressanta för att förbättra ditt dagliga liv gynnsamt påverkar din livskvalitet på arbetet bidrar till att stärka din dagliga personliga motivation bidrar till att skapa balans mellan privat- och yrkesliv Slutligen, anser du att dessa åtgärder och sociala förmåner …?

32 3 Den digitala revolutionen Obs! De tre områden som tas upp är ”status”, ”ålder” (och ”företagets storlek” + ”verksamhetssektor” i några frågor) eftersom de är de mest relevanta för att illustrera huvudfrågorna i detta avsnitt

33 D IGITALA INITIATIV (1/3) Har följande initiativ tagits under de senaste åren på ditt företag …? (% Ja) (flera svar möjliga) [Alla = löntagare som arbetar i organisationer med mer än 100 anställda] 33

34 Har följande initiativ tagits under de senaste åren på ditt företag …? [Alla = löntagare som arbetar i organisationer med mer än 100 anställda] D IGITALA INITIATIV (2/3) 34 Flera möjliga svar % Ja (2015) Alla företag > löntagare löntagare löntagare > 5000 anställda E-utbildning Internt socialt nätverk Elektronisk hantering av HR-processer Samarbetssajter Virtualiserade arbetsytor Distansarbete BYOD-policy Annat Inget av dessa satsningar har genomförts

35 Har följande initiativ tagits under de senaste åren på ditt företag …? [Alla = löntagare som arbetar i organisationer med mer än 100 anställda] D IGITALA INITIATIV (3/3) 35 Flera möjliga svar % Ja (2015) Alla företag >100 Industri Bygg- sek- torn Försälj- ning, restaurang, hotell Telekom, IT Finans, försäkring, tjänster Offentlig sektor E-utbildning Internt socialt nätverk Elektronisk hantering av HR- processer Samarbetssajter Virtualiserade arbetsytor Distansarbete BYOD-policy Annat Inget av dessa satsningar har genomförts

36 N YA DIGITALA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN (1/2) När det mer specifikt gäller nya digitala användningsområden (t.ex.: interna sociala nätverk, e-learning, elektronisk personaladministration etc.), skulle du då säga att ditt företag är … (%) [Alla = löntagare som arbetar i organisationer med mer än 100 anställda] 36

37 N YA DIGITALA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN (2/2) När det mer specifikt gäller nya digitala användningsområden (t.ex.: interna sociala nätverk, e-learning, elektroniska personaladministration etc.), skulle du då säga att ditt företag är … (%) [Alla = löntagare som arbetar i organisationer med mer än 100 anställda] 37

38 L ÖNTAGARNA ÄR INSATTA I DIGITALA VERKTYG Skulle du själv säga att du är insatt i digitala verktyg (nya kommunikationsverktyg och digitala arbetssätt)? (% Insatt) 38

39 D IGITAL INVERKAN (1/2) Och skulle du säga att digitala verktyg (nya kommunikationsverktyg och digitala arbetssätt på företaget) har en allmän inverkan på …? (%) 39

40 D IGITAL INVERKAN (2/2) Och skulle du säga att digitala verktyg (nya kommunikationsverktyg och digitala arbetssätt på företaget) har en allmän inverkan på …? 40 % Positiv inverkan (2015)AllaCheferAnställda<35 år35-44 år45-54 år>54 år din självständighet i arbetet din kompetens samarbetet mellan arbetslag inom ditt företag kvaliteten på kundrelationer din kreativitet, din förmåga till innovation din livskvalitet på arbetet din arbetsmotivation avvägningen mellan yrkes- och privatliv chefernas beteende

41 U TSUDDANDET AV SKILLNADEN MELLAN YRKES - OCH PRIVATLIV ”U TSUDDADE GRÄNSER ” du tillåts lösa personliga problem på arbetstid? Anser du att … (%) 41 du kontaktas av ditt arbete utanför dina arbetstider?

42 T ILLFREDSSTÄLLELSE MED BALANSEN I LIVET När det gäller din nuvarande yrkessituation, är du nöjd med balansen mellan ditt yrkesliv och privatliv? (%) 42

43 S TRESS PÅ ARBETET Om du skulle sätta betyg på en skala från 1 till 10 på din stress på arbetet, vilket betyg skulle det bli? 43

44 T ILLFREDSSTÄLLELSE ÖVER ATT KUNNA KOMMA MED IDÉER När det gäller din nuvarande yrkesmässiga situation, är du nöjd med möjligheten att kunna komma med idéer? (%) 44

45 F ÖRVÄNTNINGAR PÅ LEDNINGSPRAXIS (1/2) Du skulle säga direkt till din chef att han … (% samtycker) 45

46 F ÖRVÄNTNINGAR PÅ LEDNINGSPRAXIS (2/2) Du skulle säga direkt till din chef att han … 46 % Samtycker (2015)AllaCheferAnställda<35 år35-44 år45-54 år>54 år har förtroende för dig uppmuntrar initiativ uppmuntrar arbete i grupp/samarbete tar hänsyn till dina idéer kan delegera låter dig göra misstag behärskar de nya kommunikationsverktygen/det digitala ger dig regelbunden återkoppling på hur effektivt ditt ditt arbete är uppmuntrar risktagande försöker dagligen att göra förändringar

47 47 F ÖRVÄNTNINGAR PÅ FÖRETAGET NÄR DET GÄLLER ARBETSMETODER % Otillräckliga (2015)AllaCheferAnställda<35 år35-44 år45-54 år>54 år De nya sätten arbetet är organiserat på Metoder för samarbete Anser du att de åtgärder som vidtas på ditt företag inom följande områden är i väl hög grad viktiga/tillräckliga/otillräckliga? (%)

48 Kontakt


Ladda ner ppt "Resultat Sverige April 2015 Hälsa och motivation hos löntagare i Europa."

Liknande presentationer


Google-annonser