Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Johan Niss, naturskyddsenheten Naturvårdsstrategi - Vägen till ett biologiskt rikare Skåne.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Johan Niss, naturskyddsenheten Naturvårdsstrategi - Vägen till ett biologiskt rikare Skåne."— Presentationens avskrift:

1 Johan Niss, naturskyddsenheten Naturvårdsstrategi - Vägen till ett biologiskt rikare Skåne

2 Artpoolsanalys och kommunrapport framtagen. Redovisning från 5 dialogmöten med ideella/experter, regionala organisationer, markägare och kommuner finns på hemsidan. Sammanställning av remissvaren - utkast. Medel avsatta för att undersöka behov och förutsättningar för en naturvårdsportal. Region Skåne + Länsstyrelsen. Arbetet så här långt

3 Strategins fyra delar Bevara värdekärnorna Utöka värdetrakterna Ökad hänsyn i landskapet Bind samman värdetrakterna

4 Artpoolsanalysen – regionala värdetrakter/kärnor, fortsätta analysen med signalarter etc Nationellt och regionalt värdefulla vatten Marint – naturtyper: ålgräsängar, hårdbottnar, orörda mjukbottnar, grunda bottnar etc. Vardagslandskapets värdekärnor - lövängarna i nordöstra Skåne, ruderatmarker etc. Kommunala värdetrakter/kärnor Markägarens värdetrakter/kärnor Värdetrakter - värdekärnor

5 Rödlistade arter i sandiga miljöer

6 Rödlistade arter i bokskog

7 Överlapp av artrika trakter Trakter rödlistade arter

8 Ett vardagslandskap att leva och verka i, med plats för och hänsyn till biologisk mångfald Markägare, förvaltare, kommuner och näringsliv Ökad hänsyn till den biologiska mångfalden i jord- och skogsbruk samt fiske. Den biologiska mångfalden i vardagslandskapet och i vattenmiljöerna ska stärkas (och ekosystemtjänsterna säkras genom att etablera en fungerande grön infrastruktur). Ett livskraftigt lantbruk i hela Skåne. Inga nya invasiva arter etableras. Ökad hänsyn i vardagslandskapet

9 Länkar för arters spridning genom vardagslandskapet Skapa en grön infrastruktur för biologisk mångfald genom fungerande spridningsmöjligheter. Bevara värdekärnorna i vardagslandskapet. Öka den biologiska mångfalden i vardagslandskapet. Öka kunskaperna om natur- och kulturmiljövärdena i vardagslandskapet. Bind samman värdetrakterna

10 Värdekärnor av särskilt värdefull natur bevaras med skydd och skötsel. Statliga insatserna fokuserar på detta. Att behålla och utveckla den biologiska mångfalden i värdekärnorna. Att öka de skyddade naturområdena i och kring värdekärnorna. Att stärka kunskapen om den biologiska mångfalden i värdetrakterna. Bevara värdekärnorna

11 Att runt 20 procent av de naturligt förekommande miljöerna ska skyddas (Per Angelstam et al, Skogsstyrelsen 2010). Att de skyddade värdekärnorna är fördelade geografiskt så att de ligger rätt placerade i landskapet och förstärker varandra. Att finanseringen för skydd och skötsel täcker behoven. Utöka värdetrakterna

12 Översiktsplaner och detaljplaner baserade på aktuella naturvårdsprogram Naturreservatsbildning Naturvårdsanpassa förvaltningen av gata, park och markreserver Anta lokala åtgärdsprogram Delta i arbetet med regional handlingsplan för grön infrastruktur Vad kan kommunerna göra?

13 Beslut om strategin juni 2015. Handlingsprogram klart senast december 2015. Samordnas med revideringen av det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålsarbetet (2016-2020). Regional handlingsplan för grön infrastruktur – Skåne med som pilotlän, samordnas med värdetraktsarbetet. Start från 1/1-16 och handlingsplan klar 2017. Påbörja arbetet med en värdetrakt – Österlens sandmarker eller Linderödsåsens betesmarker? Verksamhet 2015

14 Kortversion av strategin tas fram. Påbörja arbetet med en Naturvårdsportal, samlad information om naturvård i Skåne. Ansvarsarter och ansvarsmiljöer för Skåne. Riksintresse för naturvård. Goda exempel. Kommundialog – involvera politiker och fler? Verktygslåda för kommunerna? Utveckla artpoolsanalysen? Arbete 2015, forts Verksamhet 2015


Ladda ner ppt "Johan Niss, naturskyddsenheten Naturvårdsstrategi - Vägen till ett biologiskt rikare Skåne."

Liknande presentationer


Google-annonser