Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Johan Niss, naturskyddsenheten

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Johan Niss, naturskyddsenheten"— Presentationens avskrift:

1 Johan Niss, naturskyddsenheten
Naturvårdsstrategi - Vägen till ett biologiskt rikare Skåne Johan Niss, naturskyddsenheten

2 Arbetet så här långt Artpoolsanalys och kommunrapport framtagen.
Redovisning från 5 dialogmöten med ideella/experter, regionala organisationer, markägare och kommuner finns på hemsidan. Sammanställning av remissvaren - utkast. Medel avsatta för att undersöka behov och förutsättningar för en naturvårdsportal. Region Skåne + Länsstyrelsen.

3 Strategins fyra delar Bevara värdekärnorna Utöka värdetrakterna
Ökad hänsyn i landskapet Bind samman värdetrakterna

4 Värdetrakter - värdekärnor
Artpoolsanalysen – regionala värdetrakter/kärnor, fortsätta analysen med signalarter etc Nationellt och regionalt värdefulla vatten Marint – naturtyper: ålgräsängar, hårdbottnar, orörda mjukbottnar, grunda bottnar etc. Vardagslandskapets värdekärnor - lövängarna i nordöstra Skåne, ruderatmarker etc. Kommunala värdetrakter/kärnor Markägarens värdetrakter/kärnor

5 Rödlistade arter i sandiga miljöer
För artrika sandig miljöer ser artpollen ut så här:, här framkommer att de artrikast rutorna finns i Vombsänka och i sydöstra Linderödsåsen. Och vid militära övningsfält Jämför man artpoolskartan med jordartskartan finner man . . Att de rödlistade arter finns där sandiga miljöer finns isälvssediment Grönt och sand orange. Vilket inta är oväntat. 9 traker är ut pekade speciellt viktiga gör arter knutna till sandiga miljöer.

6 Rödlistade arter i bokskog
Här är artpools kartan för bokskogsarter. Som vi hittar man framförallt gränsområden mellan skog och slätt eller risbygder samt på åsarna. trakter för bokskogsarter blå färg har pekats ut Områden kring Lindrödsåsen , Södeösen , Fyledalen och uppe vid Ivösjön finns speciellt mycket arter. Mönstret samman faller i stora delar med ädellövstrakter utpekade inom i den regionala skogsstrategin .

7 Överlapp av artrika trakter
Trakter rödlistade arter Lägger man ihop alla trakter för öppna gräsmark/sandmark blå randiga och skog / trädbärande blå marker . Får man överblick var de värdfulla områden finns i landskapet. I ett par områden Ser man att det finns ett stort överlapp av traker för öppna mark och trädbärande miljöer. Och här finns också de artrikaste områden. Jmf med trakter för rödlistan.

8 Ökad hänsyn i vardagslandskapet
Ett vardagslandskap att leva och verka i, med plats för och hänsyn till biologisk mångfald Markägare, förvaltare, kommuner och näringsliv Ökad hänsyn till den biologiska mångfalden i jord- och skogsbruk samt fiske.  Den biologiska mångfalden i vardagslandskapet och i vattenmiljöerna ska stärkas (och ekosystemtjänsterna säkras genom att etablera en fungerande grön infrastruktur).  Ett livskraftigt lantbruk i hela Skåne.  Inga nya invasiva arter etableras.

9 Bind samman värdetrakterna
Länkar för arters spridning genom vardagslandskapet Skapa en grön infrastruktur för biologisk mångfald genom fungerande spridningsmöjligheter. Bevara värdekärnorna i vardagslandskapet. Öka den biologiska mångfalden i vardagslandskapet. Öka kunskaperna om natur- och kulturmiljövärdena i vardagslandskapet.

10 Bevara värdekärnorna Värdekärnor av särskilt värdefull natur bevaras med skydd och skötsel. Statliga insatserna fokuserar på detta. Att behålla och utveckla den biologiska mångfalden i värdekärnorna. Att öka de skyddade naturområdena i och kring värdekärnorna. Att stärka kunskapen om den biologiska mångfalden i värdetrakterna.

11 Utöka värdetrakterna Att runt 20 procent av de naturligt förekommande miljöerna ska skyddas (Per Angelstam et al, Skogsstyrelsen 2010).  Att de skyddade värdekärnorna är fördelade geografiskt så att de ligger rätt placerade i landskapet och förstärker varandra.  Att finanseringen för skydd och skötsel täcker behoven.

12 Vad kan kommunerna göra?
Översiktsplaner och detaljplaner baserade på aktuella naturvårdsprogram Naturreservatsbildning Naturvårdsanpassa förvaltningen av gata, park och markreserver Anta lokala åtgärdsprogram Delta i arbetet med regional handlingsplan för grön infrastruktur

13 Verksamhet 2015 Beslut om strategin juni 2015.
Handlingsprogram klart senast december Samordnas med revideringen av det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålsarbetet ( ). Regional handlingsplan för grön infrastruktur – Skåne med som pilotlän, samordnas med värdetraktsarbetet. Start från 1/1-16 och handlingsplan klar 2017. Påbörja arbetet med en värdetrakt – Österlens sandmarker eller Linderödsåsens betesmarker?

14 Verksamhet 2015 Arbete 2015, forts Kortversion av strategin tas fram.
Påbörja arbetet med en Naturvårdsportal, samlad information om naturvård i Skåne. Ansvarsarter och ansvarsmiljöer för Skåne. Riksintresse för naturvård. Goda exempel. Kommundialog – involvera politiker och fler? Verktygslåda för kommunerna? Utveckla artpoolsanalysen?


Ladda ner ppt "Johan Niss, naturskyddsenheten"

Liknande presentationer


Google-annonser