Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skriv här ArtDatabanken Konventionen om biologisk mångfald Från Rio till idag – vad gör vi nu? Jan Terstad ArtDatabanken, programchef Naturtyper och naturvård.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skriv här ArtDatabanken Konventionen om biologisk mångfald Från Rio till idag – vad gör vi nu? Jan Terstad ArtDatabanken, programchef Naturtyper och naturvård."— Presentationens avskrift:

1 Skriv här ArtDatabanken Konventionen om biologisk mångfald Från Rio till idag – vad gör vi nu? Jan Terstad ArtDatabanken, programchef Naturtyper och naturvård

2 ArtDatabanken ”Svamp från Norrland kan rädda klimatet” ”…nödvändigt att minska människans samlade negativa påverkan på ekosystemen och därmed undvika en försämring av ekosystemens kapacitet att producera livsnödvändiga resurser och ekosystemtjänster” ”äntligen fick jag hänga in en sommargylling” ”Den biologiska mångfalden skall bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer”

3 ArtDatabanken ”…” ”ä ” Vad hade hänt utan CBD? Var stod vi 1991? Medel för skydd och vård av värdefulla områden Medel för ersättningar till brukare för hävd Splittrad miljölagstiftning – ingen miljöbalk Biotopskydd precis på gång Nyckelbiotopinventeringen i försöksstadiet Få lokala naturvårdsprojekt Inom EU endast fågeldirektivet antaget Vad behöver vi ha på plats 2015? Eller 2020?

4 Skriv här ArtDatabanken Vad har CBD åstadkommit? Bland annat: Bindande protokoll om biosäkerhet 6 tematiska, ekosystemanknutna arbetsprogram Minst 4 tvärgående arbetsprogram Riktlinjer för hantering av främmande arter Globala taxonomi-initiativet Riktlinjer om traditionell och lokal kunskap Riktlinjer om MKB Etablerat processer om ABS- respektive ursprungs- och lokalbefolkningars roll (”8j”)

5 ArtDatabanken Vad förenar och skiljer jämfört Klimatkonventionen? ”Den stora fördelen – vi upplever konsekvenserna i vår vardag” IPCC och Stern-rapporten Ett uppföljningsbart åtagande genom Kyoto I grunden samma: Sverige har ett delansvar för ett för mänskligheten globalt problem

6 Vad driver arbetet med biologisk mångfald framåt? Vanliga människors engagemang? Specialiserade NGOs – allt skickligare som lobbyister? Politiken självt – går före med hjälp av egna experter och byråkrater? Internationella åtaganden? Vetenskapssamhället – nya rön? Eller vad? ArtDatabanken

7 Utmaningar och nyckelfrågor Tydliga uppföljningsbara mål – kvantitativa och kvalitativa. Utvärdera insatta åtgärder Utveckla: vad betyder målen i tid- och rumskala Operationalisera ”hållbart nyttjande” Tröskelvärden (jämför ”kritisk belastning”) Återskapa kvaliteter – arbeta mer förebyggande Utveckla språket (som leder tanken) Utvidga aktörsskaran – sektorer och lokal nivå Förklara vad vi håller på med – den pedagogiska uppgiften ArtDatabanken

8 Slutsatser och frågeställningar Fel på CBD? Eller hos dess parter? ArtDatabanken Tydliga långsiktiga mål – nationellt, inom EU, globalt ”Ett globalt perspektiv på bevarande av biologisk mångfald är kanske det enda som är hållbart på sikt” Uppföljning av 2010-målet – ger stora möjligheter


Ladda ner ppt "Skriv här ArtDatabanken Konventionen om biologisk mångfald Från Rio till idag – vad gör vi nu? Jan Terstad ArtDatabanken, programchef Naturtyper och naturvård."

Liknande presentationer


Google-annonser