Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljödepartementet CBD-processen i Sverige COP Partsmöte COP Partsmöte M-dep RK SCBD WPIEI Int. rådsarbetsgruppen miljö - biodiversitet (EU) OEWG SBSTTA.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljödepartementet CBD-processen i Sverige COP Partsmöte COP Partsmöte M-dep RK SCBD WPIEI Int. rådsarbetsgruppen miljö - biodiversitet (EU) OEWG SBSTTA."— Presentationens avskrift:

1 Miljödepartementet CBD-processen i Sverige COP Partsmöte COP Partsmöte M-dep RK SCBD WPIEI Int. rådsarbetsgruppen miljö - biodiversitet (EU) OEWG SBSTTA COP-byrån SBSTTA-byrån TFP VRBM

2 Miljödepartementet CBD-processen i Sverige Vetenskapliga Rådet för Biologisk Mångfald -Utses av regeringen verksamma forskare och myndighetshandläggare med forskarbakgrund (FV, NV, SJV, SKS) Uppdrag: - ta fram vetenskapligt underlag om BM för Sveriges agerande internationellt i CBD-arbetet och beslut om nationella åtaganden som följer av konventionen. -omfattar andra närliggande naturvårdskonventioner. -administreras av Naturvårdsverket

3 Miljödepartementet CBD-processen i Sverige Nätverk med tematiska fokalpunkter (TFP) Utses av Miljödepartementet i samråd med myndigheter och lärosäten CBD -bred konvention -behov av en tydligare fördelning i syfte att underlätta implementeringen.

4 Miljödepartementet CBD-processen i Sverige TFP bygger på tematiska arbetsprogram i CBD Myndigheteter Jordbrukets BMStatens jordbruksverk Skoglig BMSkogsstyrelsen

5 Miljödepartementet CBD-processen i Sverige TFP - Naturvårdsverket Marina & Kustnära ekosystem Sötvattenekosystem Bergsekosystem Skyddade områden Identifiering, övervakning och uppföljning, inkl. indikatorer Främmande arter Clearing-house mekanismen Incitament Kommunikation, utbildning och medvetandegöra allmänheten (CEPA) Miljöskadeansvar och återställande BM och klimatförändringar Nationell rapportering

6 Miljödepartementet CBD-processen i Sverige TFP – Forskarvärlden och Biståndet SBSTTAVRBM Teknologiöverföring Swedbio Globala strategin för bevarande av växter ArtDatabanken Traditionell och lokal kunskap (art. 8 (j)) CBM/Sametinget Globala taxonomiinitiativet (GTI) ArtDatabanken/CBM/ Naturhistoriska riksmuseet MKB och strategiska miljöbedömningar MKB-Centrum vid SLU

7 Miljödepartementet CBD-processen i Sverige Vad saknas i TFP nätverket -ABS - Tillträde till genetiska resurser och en rättvis fördelning av vinster från dessa resurser -Horisontell fråga – ingen tydlig hemvist hos sektorsmyndighet -Mycket viktig för ett långsiktigt bevarande av BM

8 Miljödepartementet CBD i Miljömålsarbetet Miljömålsarbetet ger långsiktighet i BM-arbetet Viktigt för genomförandet av CBD (och andra internationella åtaganden) i Sverige -Ett rikt Växt och Djurliv - 2010 målet (ode) -Åtgärdsprogram för skydd av naturmiljöer, ekosystem och hotade arter – blir en del av det långsiktiga naturvårdsarbetet

9 Miljödepartementet Programverksamhet och Uppdrag -POM – programmet för odlad mångfald -Nationella programmet för traditionell kunskap (CBM/Sametinget) Respons på CBD-processen -VR ”Tillrädessekretariat” -MKB-Centrums work-shops om BM i MKB

10 Miljödepartementet Programverksamhet och Uppdrag Naturvårdsverket i samråd med Skogsstyrelsen (Redovisas juli 2007) - analysera vilka ytterligare åtgärder som bör vidtas inom områdesskyddet med anledning av CBD:s arbetsprogram om skyddade områden och OECD:s rekommendationer om områdesskydd -Programelement 2 i CBD:s arbetsprogram, beträffande bland annat deltagandeprocesser, bör ägnas särskild uppmärksamhet.

11 Miljödepartementet Programverksamhet och Uppdrag Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Statens jordbruksverk, Fiskeriverket i samråd med Tullverket (Redovisas juli 2008) -nationell strategi och handlingsplan som skall syfta till att etablera ett system för hantering av införsel, förflyttning och utsättning av främmande arter och genotyper

12 Miljödepartementet Programverksamhet och Uppdrag Naturvårdsverket skall, i samråd med Statens jordbruksverk,Skogsstyrelsen, Fiskeriverket och SLU, (redovisas 31 december 2007) -ta fram ett nationellt handlingsprogram för bevarande av genetisk variation hos vilda växter och djur

13 Miljödepartementet Programverksamhet och Uppdrag Naturvårdsverket (redovisas 31 maj 2007) -analysera behovet av ytterligare satsningar för att utveckla miljöövervakningen som underlag för en adaptiv förvaltning av havet och för tillämpningen av ekosystemansatsen -Tillägg i 2007 RB om NV ser över möjligheter till ökad samordning av miljöövervakning på land och i sjöar och hav

14 Miljödepartementet Programverksamhet och Uppdrag Konjunkturinstitutet, Naturvårdsverket, Sveriges lantbruksuniversitet (redovisas 30 december 2007) -göra en sammanställning av olika ekonomiska metoder för monetär värdering av biologisk mångfald samt ställa samman erfarenheter av användningen av dessa metoder. -Syftet med studien är att på sikt kunna internalisera miljökostnader i form av förlust av biologisk mångfald i olika relevanta sammanhang, t.ex. i konsekvensanalyser.


Ladda ner ppt "Miljödepartementet CBD-processen i Sverige COP Partsmöte COP Partsmöte M-dep RK SCBD WPIEI Int. rådsarbetsgruppen miljö - biodiversitet (EU) OEWG SBSTTA."

Liknande presentationer


Google-annonser