Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

CBD-processen i Sverige

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "CBD-processen i Sverige"— Presentationens avskrift:

1 CBD-processen i Sverige
COP Partsmöte WPIEI Int. rådsarbetsgruppen miljö - biodiversitet (EU) TFP OEWG SBSTTA SCBD M-dep RK COP Partsmöte VRBM COP-byrån SBSTTA-byrån

2 CBD-processen i Sverige
Vetenskapliga Rådet för Biologisk Mångfald - Utses av regeringen verksamma forskare och myndighetshandläggare med forskarbakgrund (FV, NV, SJV, SKS) Uppdrag: - ta fram vetenskapligt underlag om BM för Sveriges agerande internationellt i CBD-arbetet och beslut om nationella åtaganden som följer av konventionen. - omfattar andra närliggande naturvårdskonventioner. - administreras av Naturvårdsverket

3 CBD-processen i Sverige
Nätverk med tematiska fokalpunkter (TFP) Utses av Miljödepartementet i samråd med myndigheter och lärosäten CBD bred konvention behov av en tydligare fördelning i syfte att underlätta implementeringen.

4 CBD-processen i Sverige
TFP bygger på tematiska arbetsprogram i CBD Myndigheteter Jordbrukets BM Statens jordbruksverk Skoglig BM Skogsstyrelsen

5 CBD-processen i Sverige
TFP - Naturvårdsverket Marina & Kustnära ekosystem Sötvattenekosystem Bergsekosystem Skyddade områden Identifiering, övervakning och uppföljning, inkl. indikatorer Främmande arter Clearing-house mekanismen Incitament Kommunikation, utbildning och medvetandegöra allmänheten (CEPA) Miljöskadeansvar och återställande BM och klimatförändringar Nationell rapportering

6 CBD-processen i Sverige
TFP – Forskarvärlden och Biståndet SBSTTA VRBM Teknologiöverföring Swedbio Globala strategin för bevarande av växter ArtDatabanken Traditionell och lokal kunskap (art. 8 (j)) CBM/Sametinget Globala taxonomiinitiativet (GTI) ArtDatabanken/CBM/ Naturhistoriska riksmuseet MKB och strategiska miljöbedömningar MKB-Centrum vid SLU

7 CBD-processen i Sverige
Vad saknas i TFP nätverket ABS - Tillträde till genetiska resurser och en rättvis fördelning av vinster från dessa resurser Horisontell fråga – ingen tydlig hemvist hos sektorsmyndighet Mycket viktig för ett långsiktigt bevarande av BM

8 CBD i Miljömålsarbetet
Miljömålsarbetet ger långsiktighet i BM-arbetet Viktigt för genomförandet av CBD (och andra internationella åtaganden) i Sverige - Ett rikt Växt och Djurliv målet (ode) - Åtgärdsprogram för skydd av naturmiljöer, ekosystem och hotade arter – blir en del av det långsiktiga naturvårdsarbetet

9 Programverksamhet och Uppdrag
- POM – programmet för odlad mångfald - Nationella programmet för traditionell kunskap (CBM/Sametinget) Respons på CBD-processen - VR ”Tillrädessekretariat” - MKB-Centrums work-shops om BM i MKB

10 Programverksamhet och Uppdrag
Naturvårdsverket i samråd med Skogsstyrelsen (Redovisas juli 2007) - analysera vilka ytterligare åtgärder som bör vidtas inom områdesskyddet med anledning av CBD:s arbetsprogram om skyddade områden och OECD:s rekommendationer om områdesskydd - Programelement 2 i CBD:s arbetsprogram, beträffande bland annat deltagandeprocesser, bör ägnas särskild uppmärksamhet.

11 Programverksamhet och Uppdrag
Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Statens jordbruksverk, Fiskeriverket i samråd med Tullverket (Redovisas juli 2008) - nationell strategi och handlingsplan som skall syfta till att etablera ett system för hantering av införsel, förflyttning och utsättning av främmande arter och genotyper

12 Programverksamhet och Uppdrag
Naturvårdsverket skall, i samråd med Statens jordbruksverk,Skogsstyrelsen, Fiskeriverket och SLU, (redovisas 31 december 2007) - ta fram ett nationellt handlingsprogram för bevarande av genetisk variation hos vilda växter och djur

13 Programverksamhet och Uppdrag
Naturvårdsverket (redovisas 31 maj 2007) analysera behovet av ytterligare satsningar för att utveckla miljöövervakningen som underlag för en adaptiv förvaltning av havet och för tillämpningen av ekosystemansatsen Tillägg i 2007 RB om NV ser över möjligheter till ökad samordning av miljöövervakning på land och i sjöar och hav

14 Programverksamhet och Uppdrag
Konjunkturinstitutet, Naturvårdsverket, Sveriges lantbruksuniversitet (redovisas 30 december 2007) - göra en sammanställning av olika ekonomiska metoder för monetär värdering av biologisk mångfald samt ställa samman erfarenheter av användningen av dessa metoder. - Syftet med studien är att på sikt kunna internalisera miljökostnader i form av förlust av biologisk mångfald i olika relevanta sammanhang, t.ex. i konsekvensanalyser.


Ladda ner ppt "CBD-processen i Sverige"

Liknande presentationer


Google-annonser