Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

INKÖP/ UPPHANDLING. REGELVERK EU:s direktiv Lagarna om offentlig upphandling, LOU och LUF Göteborgs Stads upphandlingspolicy.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "INKÖP/ UPPHANDLING. REGELVERK EU:s direktiv Lagarna om offentlig upphandling, LOU och LUF Göteborgs Stads upphandlingspolicy."— Presentationens avskrift:

1 INKÖP/ UPPHANDLING

2 REGELVERK EU:s direktiv Lagarna om offentlig upphandling, LOU och LUF Göteborgs Stads upphandlingspolicy

3 GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER FÖR ALL OFFENTLIG UPPHANDLING -Fri rörlighet för varor och tjänster, fri etableringsrätt, och därmed följande principer: Principen om likabehandling Principen om icke-diskriminering Transparensprincipen Proportionalitetsprincipen Principen om ömsesidigt erkännande

4 Huvudregel – LOU gäller vid kommunala inköp. Undantag finns, t.ex. förvärv av fastighet, arrenderätt, hyresrätt, bostadsrätt, tomträtt o.dyl. Även anställningar och vissa forsknings- och utvecklingstjänster är undantagna.

5 Tjänstekoncessioner Lågt värde Synnerliga skäl

6 ”Upphandlande myndighet” Beslutande församlingar i kommuner och landsting Statliga och kommunala myndigheter Offentligt styrda organ Sammanslutningar av flera myndigheter, församlingar eller organ

7 Upphandlingsprocessen Planering, arbete med förfrågningsunderlag Annons Anbudstid Anbudsöppning Uteslutning, kvalificering, tilldelning av kontrakt Tid för överprövning Kontraktsskrivning Avtalsperiod

8 Förfrågningsunderlag Den upphandlande myndigheten bestämmer vad som ska köpas. Klart framgå i förfrågningsunderlaget vilka krav som ställs, kraven måste ha en naturlig koppling till det som upphandlas. Får inte ställa krav som i praktiken innebär att en leverantör utesluts.

9 Anbud Detaljerade regler om olika tidsfrister för att inkomma med anbud. HR skriftligt. Absolut sekretess som HR till dess att tilldelningsbeslut fattas. När anbudstiden gått ut – öppning av anbud.

10 Rättelse, förtydligande, komplettering Får tillåta rättelse av en uppenbar felskrivning, felräkning eller annat uppenbart fel i anbudet. Får begära förtydliganden och kompletteringar om ingen risk för särbehandling eller konkurrensbegränsning.

11 Uteslutning av leverantörer Deltagande i kriminell organisation Bestickning Bedrägeri som riktar sig mot EU:s finansiella intressen Penningtvätt

12 Konkurs, likvidation, tvångsförvaltning, föremål för ackord, tills vidare har ställt in sina betalningar, näringsförbud Föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning el. liknande Dömd för brott avseende yrkesutövningen Gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen Inte fullgjort socialförsäkringsavgifter eller skatt Låtit bli att lämna begärda uppgifter eller lämnat felaktiga uppgifter enligt denna bestämmelse

13 Kvalificeringsfas Kontrollera om anbudsgivarna uppfyller de krav som ställts i förfrågningsunderlaget Bevis på leverantörers ekonomiska ställning Bevis på leverantörers tekniska kapacitet Referenser Tillgång till andra företags kapacitet

14 Anbudsutvärdering Lägsta pris eller ekonomiskt mest fördelaktigt Viktning av utvärderingskriterier Onormalt låga anbud

15 Tilldelningsbeslut Upphandlande myndigheten ska snarast möjligt underrätta anbudsgivarna om beslut som fattas att tilldela kontrakt. Skälen för besluten ska informera om varför resultatet av upphandlingen blev som det blev. Från den tidpunkt då tilldelningsbeslut lämnats till samtliga anbudsgivare börjar tidsfristen för överprövning löpa.

16 Överprövning Leverantör som anser sig ha lidit eller kan komma att lida skada p.g.a. att upphandlande myndighet brutit mot LOU får ansöka om överprövning. Frist 10 dagar från tilldelningsbeslut. Upphandlingen göras om eller rättas.

17 GÖTEBORGS STADS UPPHANDLINGSPOLICY Omfattar alla i Göteborgs Stad Omfattar all upphandling och alla inköp av varor, tjänster och entreprenader.


Ladda ner ppt "INKÖP/ UPPHANDLING. REGELVERK EU:s direktiv Lagarna om offentlig upphandling, LOU och LUF Göteborgs Stads upphandlingspolicy."

Liknande presentationer


Google-annonser