Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

INKÖP/ UPPHANDLING.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "INKÖP/ UPPHANDLING."— Presentationens avskrift:

1 INKÖP/ UPPHANDLING

2 REGELVERK EU:s direktiv Lagarna om offentlig upphandling, LOU och LUF
Göteborgs Stads upphandlingspolicy LOU – lag om upphandling inom den klassiska sektorn och LUF – lag om upphandling inom försörjningssektorerna trädde i kraft 2008, dessförinnan fanns de äldre LOU som trädde i kraft 1994. Direktiven har till syfte att öppna upp för konkurrensen inom EU och även att motverka korruption. Direktiven implementeras i Sverige genom den svenska lagstiftningen. Lagstiftaren har valt att detaljreglera även områden som inte är reglerade genom direktiven, som 15:e kap. LOU.

3 GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER FÖR ALL OFFENTLIG UPPHANDLING
- Fri rörlighet för varor och tjänster, fri etableringsrätt, och därmed följande principer: Principen om likabehandling Principen om icke-diskriminering Transparensprincipen Proportionalitetsprincipen Principen om ömsesidigt erkännande Principerna gäller i alla faser av upphandlingar, 1:9 LOU. Diskriminering – främst på grund av nationalitet, även förbud mot krav som gynnar lokala företag pga geografiskt läge. Likabehandling – alla lev. ska behandlas lika och ges samma förutsättningar, t.ex. alla ska få samma information vid samma tillfälle. Transparens – upphandlingar ska göras öppet och förutsebart, förfrågningsunderlaget tydligt och innehålla samtliga krav på det som ska upphandlas, får inte ändra kraven under upphandlingens gång. Proportionalitet – kraven måste ha ett naturligt samband med och stå i proportion till det som ska upphandlas, är kraven lämpliga för att uppnå syftet? Är åtgärden nödvändig för att uppnå syftet? Är den negativa effekt åtgärden får oproportionerlig eller överdriven jämfört med syftet? Ömsesidigt erkännande – intyg, betyg, certifikat som har utfärdats av behöfig myndighet i en annan medlemsstat också ska gälla i andra medlemsländer. Principen om likabehandling innebär att alla leverantörer skall ges så lika förutsättningar som möjligt. Alla måste t.ex. få den information som är av relevans för upphandlingen vid samma tillfälle. Principen om icke-diskriminering innebär att även om den upphandlande enheten inte förväntar sig några utländska anbud får den vid utformandet av förfrågningsunderlaget inte införa krav som enbart svenska företag känner till eller kan utföra. Med transparens avses främst skyldigheten för den upphandlande enheten att lämna information om upphandling och det praktiska tillvägagångssättet vid denna samt rätten för leverantörer att få tillgång till denna information så att de i förväg känner till vad som gäller vid upphandlingen. Proportionalitetsprincipen innebär att den upphandlande enheten i en upphandling inte får ställa större krav på leverantören eller leveransen än som behövs och vad som får anses vara ändamålsenligt för den aktuella upphandlingen. Kraven skall således ha ett naturligt samband med och stå i proportion till det behov som skall täckas. Principen om ömsesidigt erkännande innebär att intyg och certifikat som har utfärdats av en medlemsstats behöriga myndigheter skall anses som gällande också i andra medlemsstater.

4 Huvudregel – LOU gäller vid kommunala inköp.
Undantag finns, t.ex. förvärv av fastighet, arrenderätt, hyresrätt, bostadsrätt, tomträtt o.dyl. Även anställningar och vissa forsknings- och utvecklingstjänster är undantagna. Göteborgs Stad köper en befintlig byggnad – inte LOU, om ger en entreprenör uppdrag att uppföra en byggnad som Staden tänker hyra eller köpa – LOU.

5 Tjänstekoncessioner Lågt värde Synnerliga skäl
Parkeringsövervakning, sotning, inkassoverksamhet. (Praxis). Tjänstekontrakt, men ersättningen för tjänsten utgörs av rätten att nyttja intäkterna av tjänsten Synnerliga skäl – naturkatastrofer, synnerlig brådska men inte orsakat den själv

6 ”Upphandlande myndighet”
Beslutande församlingar i kommuner och landsting Statliga och kommunala myndigheter Offentligt styrda organ Sammanslutningar av flera myndigheter, församlingar eller organ Offentligt styrda organ: Bl.a. bolag, föreningar och stiftelser som tillgodoser ett behov i det allmännas intresse som inte är av industriell eller kommersiell karaktär och som till största delen finansieras av en kommun, vars verksamhet står under kontroll av kommunen ELLER mer än hälften av ledamöterna i styrelse eller motsvarande är utsedda av kommunen.

7 Upphandlingsprocessen
Planering, arbete med förfrågningsunderlag Annons Anbudstid Anbudsöppning Uteslutning, kvalificering, tilldelning av kontrakt Tid för överprövning Kontraktsskrivning Avtalsperiod

8 Förfrågningsunderlag
Den upphandlande myndigheten bestämmer vad som ska köpas. Klart framgå i förfrågningsunderlaget vilka krav som ställs, kraven måste ha en naturlig koppling till det som upphandlas. Får inte ställa krav som i praktiken innebär att en leverantör utesluts. Inte ställa krav som italienska apelsiner eller närodlad potatis. Inga krav om ursprung, tillverkning, framställningssätt, varumärke, patent om det kan missgynna en leverantör. Endast i undantagsfall om inte kan beskrivas på annat sätt och då följas av ”eller liknande” Varför? Hämmar konkurrensen. Vill jag ha en Jaguar eller räcker det med en Opel el. liknande?

9 Anbud Detaljerade regler om olika tidsfrister för att inkomma med anbud. HR skriftligt. Absolut sekretess som HR till dess att tilldelningsbeslut fattas. När anbudstiden gått ut – öppning av anbud. Om inte skriftligt – får bestämma elektroniska medel – måste vara icke-diskriminerande, allmänt tillgängliga och möjliga att använda med maskinvara som oftast används. Telefonledes – inte att rekommendera. Får inte lämna ut uppgifter om inkomna anbud, hur många anbud, utvärderingsprotokoll m.m. Efter tilldelningsbeslut – kan råda sekretess för affärs- eller driftförhållande om det finns särskild anledning att anta att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. (Sekretessprövning när handlingen begärs ut.) Anbudsöppning – minst två personer, anbuden ska föras upp i en särskild förteckning som ska bestyrkas av deltagarna.

10 Rättelse, förtydligande, komplettering
Får tillåta rättelse av en uppenbar felskrivning, felräkning eller annat uppenbart fel i anbudet. Får begära förtydliganden och kompletteringar om ingen risk för särbehandling eller konkurrensbegränsning. UPPENBAR!! Förtydliganden och kompletteringar – inte ersätta lämnade uppgifter utan konkretisera dem – försiktighet! Åtgärderna måste dokumenteras

11 Uteslutning av leverantörer
Deltagande i kriminell organisation Bestickning Bedrägeri som riktar sig mot EU:s finansiella intressen Penningtvätt De obligatoriska uteslutningsgrunderna, måste finnas en dom som har vunnit laga kraft. Uteslutning ska göras om den upphandlande myndigheten får kännedom om det, behöver inte aktivt undersöka. Får om särskilda skäl föreligger låta bli att utesluta – hänsyn tas till brottets svårighetsgrad och den tid som förflutit sen brottet begicks. Finns inga kriminella organisationer i Sverige, finns inget sådan i BrB – troligen de grova organiserade formerna av stöld, bedrägeri, narkotikabrott och narkotikasmuggling som avses. Bestickning i BrB har en något vidare betydelse än EU-bestämmelsen. Penningtvätt motsvaras av häleri och penninghäleri i BrB.

12 Dömd för brott avseende yrkesutövningen
Konkurs, likvidation, tvångsförvaltning, föremål för ackord, tills vidare har ställt in sina betalningar, näringsförbud Föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning el. liknande Dömd för brott avseende yrkesutövningen Gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen Inte fullgjort socialförsäkringsavgifter eller skatt Låtit bli att lämna begärda uppgifter eller lämnat felaktiga uppgifter enligt denna bestämmelse Frivilliga uteslutningsgrunder

13 Kvalificeringsfas Kontrollera om anbudsgivarna uppfyller de krav som ställts i förfrågningsunderlaget Bevis på leverantörers ekonomiska ställning Bevis på leverantörers tekniska kapacitet Referenser Tillgång till andra företags kapacitet Inte obligatoriskt att ha kvalifikationskrav – men om inte större risk att leverantören inte kan fullgöra kontraktet. Ekonomiska ställning – uppgift om omsättning, balansräkningar, intyg från banker, rating o.dyl. Tekniska kapacitet – uppräknat 11 olika sätt den får styrkas. Referenser – grundläggande principerna gäller alltid i alla faser av upphandlingen – krav på referens från uppdrag att städa museum KR Sundsvall ansåg strida mot proportionalitetsprincipen. Andra företags kapacitet – åtagande från det andra företaget att leverantören kan förfoga över dess kapacitet.

14 Anbudsutvärdering Lägsta pris eller ekonomiskt mest fördelaktigt
Viktning av utvärderingskriterier Onormalt låga anbud Ekonomiskt mest fördelaktigt – måste ange i ffu vilka kriterier man kommer att ta hänsyn till i utvärderingen. (pris, leveranstid, genomförandetid, miljöegenskaper, driftkostnader, kostnadseffektivitet, funktionella egenskaper, service, estetik.) OBJEKTIVA ICKEDISKRIMINERANDE! Viktigt att precisera i ffu hur utvärderingen ska gå till – kvalitet är det hållfasthet, absorptionsförmåga? Estetik – ange hur urval görs – sakkunniggrupp, dess sammansättning o.dyl. Kriterierna ska viktas – fastställa deras inbördes ordning och ange vilken vikt de ska ha. Om kriterierna är kvalitet och pris – %, om anges i intervall 60-70, Viktigt att intervallet inte ges så stor spridning att det i realiteten blir en fri prövningsrätt. Onormalt låga anbud – om anbudsgivaren inte får en tillfredsställande förklaring till det låga priset får det förkastas.

15 Tilldelningsbeslut Upphandlande myndigheten ska snarast möjligt underrätta anbudsgivarna om beslut som fattas att tilldela kontrakt. Skälen för besluten ska informera om varför resultatet av upphandlingen blev som det blev. Från den tidpunkt då tilldelningsbeslut lämnats till samtliga anbudsgivare börjar tidsfristen för överprövning löpa.

16 Överprövning Leverantör som anser sig ha lidit eller kan komma att lida skada p.g.a. att upphandlande myndighet brutit mot LOU får ansöka om överprövning. Frist 10 dagar från tilldelningsbeslut. Upphandlingen göras om eller rättas. Även leverantörer som inte deltagit i upphandlingen pga tex diskriminerande villkor.

17 GÖTEBORGS STADS UPPHANDLINGSPOLICY
Omfattar alla i Göteborgs Stad Omfattar all upphandling och alla inköp av varor, tjänster och entreprenader. Finns på UHB: s hemsida, ska arbetas om, förhoppningsvis innan sommaren.


Ladda ner ppt "INKÖP/ UPPHANDLING."

Liknande presentationer


Google-annonser