Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att lära sig att hantera sociologiska begrepp

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att lära sig att hantera sociologiska begrepp"— Presentationens avskrift:

1 Att lära sig att hantera sociologiska begrepp
Att definiera klass Att lära sig att hantera sociologiska begrepp

2 Uppgiften: Du har gjort en livshistorisk intervju
Du har gjort en teoretisk inläsning Du har gjort en definition av vad klass är Betrakta detta som ett utkast Era definitioner måste utvecklas med motiveringar, definitioner av nyckelord, koppling till teori…

3 Varför är det viktigt att definiera?
För att undvika missförstånd Gör det tydligt vad du menar Du ”äger” din definition Din definition ska hänga samman med din frågeställning Definitionen blir ett redskap för analys och diskussion

4 Förmåga att använda sociologiska begrepp, teorier och modeller.
Undervisningen i ämnet sociologi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kunskaper om hur människor och samhället formar varandra, utifrån olika teorier och teoretiska perspektiv. Förmåga att använda sociologiska begrepp, teorier och modeller. Färdigheter i att kritiskt samla in, bearbeta och använda information från olika källor och förmåga att använda olika metoder för att samla in och bearbeta information. Förmåga att diskutera samhällets, egna och andras attityder samt diskutera handlingar och värdera olika ståndpunkter. Förmåga att problematisera kulturmöten och sociala processer på individ-, grupp- och samhällsnivå.

5 Kunskapskriterier E- kriterier C- kriterier A-kriterier
I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp med viss säkerhet I beskrivningar och redogörelser använder eleven med säkerhet  förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser förklarar samband och drar välgrundade  slutsatser förklarar komplexa samband och drar välgrundade slutsatser

6 Bestäm din utgångspunkt:
Klassbegreppet som: ett politiskt begrepp en statistisk kategorisering en fråga om livsstil och identitet en fråga om makt en specialisering i samhället en kategorisering av olika yrken för att beskriva olika levnadsförhållanden

7 Att utgå från er intervju
Vilka olika samhällsklasser rör sig din IP i? Utgå från exempelvis De sociala klassernas skilda världar - Maria Oskarsson Definiera klass så att ni kan använda den mot er intervju Koppla er definition vid behov till etnicitet och kön s.k. intersektionalitet

8 Socio-ekonomisk indelning (EU-standard)

9 Ett gott exempel Uppgiften Exempel
Du har gjort en definition av vad klass är Min definition av klass innefattar att samhället består av så väl ekonomiska som kulturella klyftor, Klasstillhörighet grundar sig i ens ursprung, – socialisationsprocessen är grunden för vilken klass individen kommer att tillhöra. (Ex: föräldrarna arbetarklass – oddsen är stora att barnen inte rör sig ur denna klass)

10 Skilj på orsak och konsekvenser
Uppgift Exempel Sedan får du fundera på om du ska fokusera på orsaker (varför, det bakomliggande, som strukturer i samhället) konsekvenser/verkan (orättvisor, beteende, hur påverkas samhället, hur påverkas individen) Orsak – Olika kulturellt ursprung, socialisationsprocessen, kunskapsskillnader Verkan – Genom att människorna har olika kulturella ursprung skapar det en spricka i samhällets samhörighet, vilket genererar att olika skikt uppstår. Detta bidrar till att det blir en uppdelning av medborgarna då känslan av att ha en gemensam enhetlig grund uteblir. Socialisationsprocess är av stor vikt då den sätter ramarna för individens uppfattning av hur samhället bör vara. När denna grundläggande uppfattning inte är likartad uppstår det naturligt klyftor i samhället. Etniciteten spelar en avgörande roll för att människorna ska känna samhörighet, vilket hör ihop med min teori om det kulturella ursprunget. Effekten av detta blir en klasskillnad uppstår i form av ekonomiska och kulturella skillnader.​

11 Elevexempel 2 Begreppet klass definieras enligt mig som ett sätt att kategorisera människor i samhället utifrån deras levnadsstandard och sättet att leva på. Detta kommer i sin tur påverka personens livschanser och sätt att se på samhället. (…)

12 Elevexempel 2 (fortsättning)
Människors klasstillhörighet (alltså levnadsstandard och sättet att leva på, samt livschanser och samhällssyn) beror bl.a. på vilken utbildning dem har och deras nuvarande yrkesposition. Detta kopplar jag till Bourdieus klassteori och hans begrepp ’’Kulturellt kapital’’ som bland annat innefattar utbildning och kulturell smak. Utbildningen spelar roll, för att den i sin tur resulterar i ett yrke som har olika status i samhället och påverkar i sin tur människans klasstillhörighet.

13 Att fortsätta tänka på:
Förklara alla nyckelord – använd NE, lärobok Förklara era kategoriseringar som medelklass och arbetarklass (utgå från SCBs- indelning) Visa på bakomliggande faktorer som sociala, ekonomiska och kulturella omständigheter Undvik begrepp som kan missförstås eller är värderande som Underklass… Överklass…

14 Handbok för anonyma fattig-klass-brudar
Bestäm tillsammans en diskussionsfråga i er seminariegrupp Utse en ordförande Posta den i facebook -gruppen

15 Karl Marx ”vad är en klass? Här slutar manuskriptet. (…) mellanstadier och gränsdragningar gör …alla gränsbestämningar suddiga” Ur manuskriptet till kapitalets tredje band


Ladda ner ppt "Att lära sig att hantera sociologiska begrepp"

Liknande presentationer


Google-annonser